اصفهان

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر اصفهان

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
زاهدى كيا طنين انسانی حقوق | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 17
جراحى محمدمهدى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال از دوم دبيرستان 41
باقريه سارا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 43
ميراميرخاني نگين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 44
سروستانى زهرا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال از سوم دبيرستان 44
مزروعى سبدانى عليرضا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 36
اسماعيلى حسن ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال از دوم دبيرستان 36
مهران زاده على تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال از سوم دبيرستان 30
رمضان نژاد پير بستى الهام تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 35
ابراهيمى افجدى رضا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 24
سليمانى نگين هنر مجسمه سازي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 21
پنجه پور محمدمتين تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال از دوم دبيرستان 50
دهقانى زينب انسانی روانشناسي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 2سال از سوم دبيرستان 46
ناظمى هرندى هادى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال از سوم دبيرستان 30
قربانى فراز پارسا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال از دوم دبيرستان 65
مالكى آرمين ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال از سوم دبيرستان 36
مهرمحمدى آريا ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال از سوم دبيرستان 29
تاجميررياحى عليرضا ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال از سوم دبيرستان 33
ارشدرياحى محمدمهدى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 36
جمشيديان طاهره انسانی روانشناسي | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 18
منشئى بهراد تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 43
قضاوى خوراسگانى على تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 26
فيض بخش عليرضا ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال از سوم دبيرستان 30
حسن زاده شكيلا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 20
فلاح نژاد اميررضا ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 15
قاسمى زاده حسين انسانی حقوق | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 15
جوادى اميرحسين ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال از دوم دبيرستان 49
كشاورز فرد محمد ریاضی علوم کامپيوتر | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال از سوم دبيرستان 32
يزدخواستى كوروش تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 30
شفيعى برنجگانى شايان تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 40
انوري سمانه انسانی روانشناسي | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 47
خوبيان اميرحسين تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 30
صالحى مجتبى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 24
كاظميان زهرا هنر ادبيات نمايشي | دانشگاه هنرشيراز | روزانه دانشگاه هنرشيراز 1سال از چهارم دبيرستان 15
هاشمى نژاد محمد مهدى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 3سال از دوم دبيرستان 48
كريمى هدى انسانی روانشناسي | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 18
نصرى نصرآبادى مهدى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال از سوم دبيرستان 35
امانى سامانى صادق ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 23
علاقه مند شيما انسانی حقوق | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 25
قانونى شايان تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 4سال از اول دبيرستان 35
طاهرى دولت آبادى مهدى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 23
هاشم زاده نرگس تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 19
حاجى هاشمى عرفان ریاضی مهندسي برق | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 2سال از سوم دبيرستان 26
شايگان پريسا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 40
ولى شريعت پناهى رامتين تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال از سوم دبيرستان 28
زرگرزاده محمدصدرا ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال از دوم دبيرستان 24
كشفى پور سيدكيان ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 21
شاه سنائى محمدصادق ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال از سوم دبيرستان 35
نكويان جزى حسين ریاضی مهندسي برق | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 3سال از دوم دبيرستان 44
ديان اردستاني آرامدخت انسانی حقوق | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 28
ترك زاده پريسا تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 15
استادشريف معمار محمدمهدى ریاضی مهندسي هوافضا | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 10
مرادى دستجردى سروش تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 4سال از اول دبيرستان 46
صادقيان محمد انسانی علوم قضايي | دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 1سال از چهارم دبيرستان 22
احسان زاده وحيد ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال از سوم دبيرستان 32
نصيرى ابوالفضل تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 16
نجمى فربد تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 18
كاردانى پور زهرا انسانی مشاوره | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 15
اديبان فر اميد ریاضی مهندسي برق | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 2سال از سوم دبيرستان 23
حقيقى فرانك انسانی مديريت بازرگاني | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 18
داراب زاده شاهين تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 22
ابراهيم زاده محمدامين ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال از سوم دبيرستان 30
خضرى متين ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 12
توكلى محمدرضا ریاضی مهندسي برق | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 19
ميرباقرى محمدمتين ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 2سال از سوم دبيرستان 30
بركت سيدمهدى تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 39
دانش ستا فرزاد ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 2سال از سوم دبيرستان 32
شاهزيدى شفيقه هنر نمايش عروسکي | دانشگاه هنر | روزانه دانشگاه هنر تهران 1سال از چهارم دبيرستان 18
حشمتى شهريار تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 24
سميع عادل ماهان ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال از دوم دبيرستان 26
كرمى نوگورانى على تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 39
شوردزى عرفان انسانی حقوق | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 13
استقلاليان مهرداد تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 24
مهرجويى فاطمه انسانی روانشناسي | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 17
نصراصفهانى محمد ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال از دوم دبيرستان 18
يوسفيان اميرحسين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 34
ميرباقرى محمدرضا ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 18
طباطبائيان نيم آوردى سيدعليرضا ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال از دوم دبيرستان 24
فراوش محمد ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 28
آيرملو سما تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 13
فرهادى مجيد ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 16
ظغرايى آريا ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 22
چهارباغى اصفهانى محمدرضا ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 14
مهرآرا على تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 18
سعيدى مباركه محمدمهدى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 22
امير ى سيدميلاد تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال از سوم دبيرستان 17
کوهستاني فرزانه ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 32
رجايى نسترن انسانی روانشناسي | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 22
طاهرى زاده محمدصادق تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 3سال از دوم دبيرستان 36
نيك يار فاطمه زهرا ریاضی مهندسي پزشکي | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 19
قائلى امين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال از سوم دبيرستان 49
استادشريف معمار مريم ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 18
خراسانى فردوانى على هنر طراحي صنعتي | دانشگاه هنراصفهان | روزانه دانشگاه هنر اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 15
حاجى هاشمى اميرحسين ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 21
ميردامادي نرگس ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال از سوم دبيرستان 37
منتظرالقائم على تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال از سوم دبيرستان 29
حاج على اكبرى عماد انسانی حقوق | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 17
طاهريون اصفهانى شايان تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 3سال از دوم دبيرستان 47
محمدرضايى محمد ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 20
محموديه مينا انسانی حقوق | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 56
فخارى احمدرضا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 16
اسفندى محمد محراب تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال از سوم دبيرستان 19
زرگر نيما تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 5سال از سوم راهنمايي 47
بهزادنيا اميدرضا ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 16
جلالى على محمد تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 4سال از اول دبيرستان 33
شاه جلال الدين عليرضا ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 2سال از سوم دبيرستان 22
فاضل نگار تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 16
صالحى حسين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 3سال از دوم دبيرستان 62
وليخانى ريحانه ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال از سوم دبيرستان 40
شكريان آرمان تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان 6سال از دوم راهنمايي 50
صادقى صبا ریاضی علوم کامپيوتر | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 13
عبدالهى فريمان تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال از چهارم دبيرستان 12
سلطان حسينى محمدحسين ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 20
كسائى محمد ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 25
حمامى خوراسگانى مهرداد تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال از دوم دبيرستان 33
عبدالهى اميرصالح تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال از چهارم دبيرستان 21
فلاح سيچانى پويا ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 14
كيانى مهسا تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 15
خورشيدى محمد انسانی روانشناسي | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 25
طغيانى اميرحسين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 2سال از سوم دبيرستان 34
ابراهيمى محدثه انسانی روانشناسي | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 14
قباديان عرفان ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 3سال از دوم دبيرستان 46
جعفرى رسول ریاضی مهندسي برق | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 3سال از دوم دبيرستان 22
پوركاظمى اميرحسين ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 16
نادرى بهار انسانی حقوق | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 44
ربانى فرد نگين انسانی روانشناسي | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 24
همدانى محمد ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 11
رشيدى حميدرضا ریاضی مهندسي برق | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 15
جوانى على ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 14
دوستانى نژاد سيدمعين ریاضی فيزيک | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 18
امينى معين تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال از سوم دبيرستان 25
كمندى فاطمه تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 1سال از چهارم دبيرستان 20
حسينى مهسا انسانی روانشناسي | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 39
رئيسي آوا ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال از سوم دبيرستان 32
شريفى فر محمدجواد ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 15
بيرانوند محمدجواد تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 4سال از اول دبيرستان 78
پورزعفرانى مائده تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال از سوم دبيرستان 37
مظاهرى عرفان ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 10
يلمه ها فرشته تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 1سال از چهارم دبيرستان 25
بلارك عليرضا ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال از دوم دبيرستان 24
پارساپور ماهان تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 3سال از دوم دبيرستان 39
اسكندرى اشكان تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان 3سال از دوم دبيرستان 50
زمانى آبنيلى محمد تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 1سال از چهارم دبيرستان 11
ذوفن سهند ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 37
سالارى مقدم پوريا انسانی مديريت بازرگاني | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 25
عراقى زاده محمد متين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان 3سال از دوم دبيرستان 31
نصرآزادانى متين تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 4سال از اول دبيرستان 42
پاكدل عليرضا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال از سوم دبيرستان 30
خادم القرآنى سپهر تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 2سال از سوم دبيرستان 30
تيمورى زاده معين ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 2سال از سوم دبيرستان 33
خليليان الهه انسانی روانشناسي | دانشگاه اصفهان | شبانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 18
مرندى محمد تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 4سال از اول دبيرستان 38
سهيلى اصفهانى حسين تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 11
آل محمود رضا ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 2سال از سوم دبيرستان 13
شيخ زين الدين طاهره زبان زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 26
تشكر پويا تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 13
مصلحى مهديه انسانی مشاوره | دانشگاه اصفهان | شبانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 18
اسماعيليان عرفان تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان 3سال از دوم دبيرستان 48
حمزه زينب سادات انسانی مشاوره | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 13
ساربانى بنيامين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 3سال از دوم دبيرستان 54
مهرابي مليکا ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال از سوم دبيرستان 34
غلامرضايى فاطمه انسانی روانشناسي | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال از چهارم دبيرستان 25
مومنى كيارش انسانی حقوق | دانشگاه اصفهان | شبانه دانشگاه اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 20
ثرايى وردنجانى محمدحسين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي كرمان 1سال از چهارم دبيرستان 13
عصارزادگان على تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان 3سال از دوم دبيرستان 29
حيدرى اسماعيل تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 3سال از دوم دبيرستان 46
عظيمى آرين تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان 2سال از سوم دبيرستان 19
بكرانى افشين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 16
احمدى پيام تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 1سال از چهارم دبيرستان 17
شعيبى اميد انسانی حقوق | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 21
منصورى جعفر ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 24
شهيدى سيدحميد تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه- نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اراک 2سال از سوم دبيرستان 42
رسولى عرفان تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 14
قاسمى مارنانى امين ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 22
جبل عاملى سارا انسانی مشاوره | دانشگاه اصفهان | شبانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 21
نجفى كيميا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 1سال از چهارم دبيرستان 17
رهايي محدثه انسانی حقوق | دانشگاه اصفهان | شبانه دانشگاه اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 42
رادان يلدا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 2سال از سوم دبيرستان 21
اکبري الهام تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 42
ملك پور فرشاد ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال از سوم دبيرستان 36
كدخدايى كيانوش ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 4سال از اول دبيرستان 27
نعمتى دانيال ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 11
عليخانى بروجنى اميرحسين تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 39
نژاد الحسينى زينب سادات انسانی روانشناسي | دانشگاه شاهد-تهران | روزانه دانشگاه شاهد - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 19
حسين پور نجار محمدحسين ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 35
مكارى يوسف تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 2سال از سوم دبيرستان 26
وفايى زهرا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 2سال از سوم دبيرستان 38
غفارى فائزه انسانی مشاوره | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال از چهارم دبيرستان 24
شعربافچى عليرضا ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 29
مرادمند اميرعلى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 19
حاجيان زهرا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 1سال از چهارم دبيرستان 15
ساطع صادق تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان 2سال از سوم دبيرستان 18
فاضل هرندى محمد حسين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان 2سال از سوم دبيرستان 31
خليل پور آرمين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان 2سال از سوم دبيرستان 27
رضايى فاطمه انسانی حسابداري | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 17
ارجمند كيا محمد ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 22
جمالى فرزاد تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 3سال از دوم دبيرستان 44
نصرآزادانى امين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 3سال از دوم دبيرستان 28
دادخواه على تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 3سال از دوم دبيرستان 42
قائدى مجيد تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 19
آقاباباگلى عليرضا انسانی علوم سياسي | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 12
افتخارى حسين ریاضی مديريت صنعتي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 2سال از سوم دبيرستان 18
جعفرى اناركى على تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 1سال از چهارم دبيرستان 14
آقايى رسول تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال از چهارم دبيرستان 16
محمدى نافچى اميرحسين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان 2سال از سوم دبيرستان 20
قربانى كوجانى حمزه ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 31
زمانى حسين تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان 3سال از دوم دبيرستان 30
زيارتى سينا ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 23
سعادت نيا محمدهادى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 18
طريقت پور عارفه ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه هنراصفهان | روزانه دانشگاه هنر اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 15
ابدالى دهدزى طه ء ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 21
ميراحمدى كرمى سيدسعيد ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 17
مستمند عرفان انسانی حقوق | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 16
شفيعى پگاه تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي همدان - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 12
معتمدى كيوان تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 4سال از اول دبيرستان 67
منصوريان رسول ریاضی مهندسي هوافضا | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 17
شريفى رضا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زابل 2سال از سوم دبيرستان 32
خسروى عرفان تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 55
زراوندى كيميا ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال از سوم دبيرستان 26
سليمى اميد تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي کاشان(آران وبيدگل) - پرديس خودگردان 2سال از سوم دبيرستان 14
مصيب ارسلان تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 46
سامى تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي يزد - پرديس خودگردان 3سال از دوم دبيرستان 41
فروزنده فر پانته آ ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 17
غياثوند فاطمه تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي کاشان(آران وبيدگل) - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 20
صادقى كليشادى حسين ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 13
پارسايى دانيال انسانی اقتصاد | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 1سال از چهارم دبيرستان 19
كورنگ بهشتى آرين ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 21
اخلاقى زهرا ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 19
رحيمى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه شهرکرد | روزانه دانشگاه شهرکرد 4سال از اول دبيرستان 28
كاشانيان آيدا ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 14
كرمانى ابوالفضل تجربی فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال از چهارم دبيرستان 14
شفيانى حسين ریاضی مهندسي نفت | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 22
باباصفرى زمانى على ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 22
تركان زهرا تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال از چهارم دبيرستان 13
ناظرى مهدى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 28
يادگارى آرين تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي يزد - پرديس خودگردان 2سال از سوم دبيرستان 31
زراعتى شمس آبادى عليرضا تجربی فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 28
ملائى مرتضى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 15
حيدرى پويا تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 4سال از اول دبيرستان 30
آب يار بهنازسادات تجربی فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 35
اميرى مطهره سادات تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال از چهارم دبيرستان 18
عصارى محمدحسين انسانی مديريت بازرگاني | دانشگاه اصفهان | شبانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 11
بصراوى على ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 20
على بابايى مهدى انسانی حقوق | دانشگاه شهرکرد | روزانه دانشگاه شهرکرد 2سال از سوم دبيرستان 32
جلالى محمد ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 21
موسوى جد سيد على اكبر انسانی مديريت بازرگاني | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 1سال از چهارم دبيرستان 16
ستاينده سيدمهدى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 25
مهدى زاده برنا ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 18
اميرى مهديه ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 42
شريفيان نژاد اميراحمد ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 17
قدسى آهو ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 19
عرفانى آسمان ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 26
هندى سيده كيانا زبان زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه اصفهان | شبانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 16
عابدينى گورتانى حسام الدين انسانی علوم تربيتي | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 21
طلايى كمال آباد آرمان ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 44
عليجانى فرزاد ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 12
نصراصفهانى سبا انسانی حقوق | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 27
فصيح فر محمدرضا تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان 3سال از دوم دبيرستان 29
پناهى درچه وحيد انسانی روانشناسي | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 23
مردى پور پويا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي يزد - پرديس خودگردان 3سال از دوم دبيرستان 57
اكبرى حسين تجربی فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 17
اشكبوسى اصفهانى سجاد ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 17
جعفرپيشه آرمين ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 16
مزين اصفهانى امين ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 13
صالحى نجف آبادى على ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 24
فاطمى سيدسبحان تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي همدان - پرديس خودگردان 4سال از اول دبيرستان 52
قلى پور على ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 3سال از دوم دبيرستان 41
تيمورى معين ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 17
فضائلى محمدسجاد ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 18
غياثوند زهرا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي کاشان(آران وبيدگل) - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 20
داورى دراره حسين ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 12
رضامند محمد امين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي کاشان(آران وبيدگل) - پرديس خودگردان 3سال از دوم دبيرستان 57
معظمى اميرعلى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 22
اساسى مقدم ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 39
شفيعى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي يزد - پرديس خودگردان 3سال از دوم دبيرستان 37
پاسيار ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 16
صالحى اسكندرى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي کاشان(آران وبيدگل) - پرديس خودگردان 2سال از سوم دبيرستان 39
بصيرى دهكردى انسانی مشاوره | دانشگاه شهرکرد | روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال از چهارم دبيرستان 24
صابرى تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان 2سال از سوم دبيرستان 26
عمادى ریاضی مهندسي پليمر | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 30
افقرى ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 18
كرباسى زاده ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 23
شماعى زاده انسانی علوم تربيتي | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 40
نوروزى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 22
احمدى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي يزد - پرديس خودگردان 3سال از دوم دبيرستان 32
حاجى محمدعليان ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 24
دهقانى شاداب ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 14
وحيدا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي يزد - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 15
حسينى سيدمجتبى تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 18
اسكندرى انسانی حقوق | دانشگاه شهرکرد | روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال از چهارم دبيرستان 24
اخوان شريف انسانی حسابداري | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 11
حمصيان ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 34
فتحى زبان مترجمي زبان انگليسي | دانشگاه اصفهان | شبانه دانشگاه اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 15
ميراميرخانى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 51
آهنى ریاضی علوم کامپيوتر | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران - پرديس خودگردان 2سال از سوم دبيرستان 23
حق شناس ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 22
يزدانى انسانی اقتصاد | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 15
توكل ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 6سال از دوم راهنمايي 115
تاجر تجربی شنوايي شناسي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 11
كبيرى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 13
ملك زاده ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 29
موسوى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 23
رياحى بنى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 4سال از اول دبيرستان 57
آقاعابدى ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 18
كاظمى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 14
گل افشان ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 11
فلاحتى تجربی علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 18
كريميان محمدآبادى ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 15
عابدى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 27
تيمورى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 18
چيت ساز اصفهانى ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 23
مختارى جزى تجربی روانشناسي | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 13
اشرفى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 11
دارابى پور ریاضی مديريت بازرگاني | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 3سال از دوم دبيرستان 21
صادقى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 22
خشوعى اصفهانى تجربی زيست فناوري | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 3سال از دوم دبيرستان 25
بنده خدا تجربی علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 28
عطريان ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 15
مالكي تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي يزد - پرديس خودگردان 4سال از اول دبيرستان 66
كهكشان ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 20
حاجيان ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 17
متين فر ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 4سال از اول دبيرستان 22
جلالى انسانی حقوق | دانشگاه شهرکرد | شبانه دانشگاه شهرکرد 1سال از چهارم دبيرستان 20
فرزادفر ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 28
صالحى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 24
آهنگرزاده تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 3سال از دوم دبيرستان 21
روغنى ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 28
حسينى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 28
يزدخواستى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 32
دهقانى انسانی تاريخ | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 22
على پور ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه شهرکرد | روزانه دانشگاه شهرکرد 2سال از سوم دبيرستان 19
امامى تجربی علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 27
شعربافچى انسانی اقتصاد | دانشگاه اصفهان | شبانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 17
خلجى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 19
رسولى انسانی جامعه شناسي | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال از چهارم دبيرستان 25
مهرنيا ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 10
محسنى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 28
طاوسى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 15
مهرابى كوشكى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 19
فرقاني تجربی علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال از سوم دبيرستان 47
عباسى دولت آبادى تجربی علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 37
صالحى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 16
دشتى فيروز آبادى ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه هنراصفهان | روزانه دانشگاه هنر اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 20
حيدري انسانی جامعه شناسي | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 31
معلمى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 23
معصومى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 4سال از اول دبيرستان 29
جمشيدي تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 59
روحانى اصفهانى تجربی علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 13
اميريان تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 16
چراغى انسانی هتلداري | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 20
چنگاني انسانی حسابداري | دانشگاه اصفهان | شبانه دانشگاه اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 32
قجاوند انسانی مشاوره | دانشگاه شهرکرد | روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال از چهارم دبيرستان 23
رضايى تجربی علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 4سال از اول دبيرستان 65
عزيزى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 19
فضل الهى تجربی زيست فناوري | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 25
نوريان رامشه ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 15
صالحيان فرد تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 16
رئوفى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 18
كلاه دوزان تجربی روانشناسي | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 4سال از اول دبيرستان 37
صفرى تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي زنجان - پرديس خودگردان 3سال از دوم دبيرستان 45
علائى تجربی شنوايي شناسي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 2سال از سوم دبيرستان 17
طالبى م انسانی جامعه شناسي | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 14
قاسمي انسانی حسابداري | دانشگاه اصفهان | شبانه دانشگاه اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 54
زارعى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 12
صالحى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 27
هاشميان ریاضی مهندسي برق | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 17
خانى جوى آباد انسانی مديريت صنعتي | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 16
هاشمى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 36
كلانترى انسانی اقتصاد | دانشگاه اصفهان | شبانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 13
حقانى انسانی حسابداري | دانشگاه اصفهان | شبانه دانشگاه اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 39
يزدان پناه تجربی مديريت بازرگاني | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 3سال از دوم دبيرستان 42
رحيمى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 31
ملكى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 15
فرهنگ ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 18
مويدزفره ریاضی مهندسي پليمر | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 20
بدرى پور انسانی علوم تربيتي | دانشگاه اصفهان | شبانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 18
نصرى نصر آبادى ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 38
بهرامى چشمه على انسانی مديريت بازرگاني | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 14
جمدي تجربی علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 2سال از سوم دبيرستان 42
مرادمند خرزوقى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 41
شهپريان تجربی روانشناسي | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 11
رضازاده ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 22
بركتين ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 20
هاشمى ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 13
قرباني ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 42
كلاهدوزان تجربی علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان 4سال از اول دبيرستان 57
شفائى اروجه ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 26
افشانى تجربی کاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 14
عطريان فر ریاضی حسابداري | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 23
متين فر تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 5سال از سوم راهنمايي 53
رئيس گهروئى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 24
نصيري م انسانی جامعه شناسي | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 39
اسدى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 23
شاپورى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 16
سماواتيان ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 11
امامى فرد ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 31
كلكتان انسانی جامعه شناسي | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 19
كيانى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 21
فروغى منفرد ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 21
طالب علم انسانی جغرافيا | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 24
احمدى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 18
ملك محمد انسانی علوم تربيتي | دانشگاه اصفهان | شبانه دانشگاه اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 38
سنايى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 10
قديرى خرزوقى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 13
پورغلامعلى سعيدى انسانی جغرافيا | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 24
مامن پوش ریاضی مهندسي برق | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 13
اثنى عشرى تجربی روانشناسي | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 24
ابريشم کار تجربی روانشناسي | دانشگاه اصفهان | شبانه دانشگاه اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 27
خراطيان انسانی علوم سياسي | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 27
حدادي ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 40
اقتدارى هنر مرمت بناهاي تاريخي | دانشگاه هنراصفهان | روزانه دانشگاه هنر اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 12
محسنى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 24
احمدى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه شهرکرد | شبانه دانشگاه شهرکرد 3سال از دوم دبيرستان 37
جمال زاده تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 19
تقيان انسانی مديريت دولتي | دانشگاه اصفهان | شبانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 22
حشمت قهدريجانى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 20
كيخسروكيانى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 35
اسماعيلى انسانی زبان وادبيات عربي | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 24
خراسانى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 27
محمدى اروجه ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 33
عرب الجديدى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 4سال از اول دبيرستان 72
سرتيپى انسانی زبان وادبيات فارسي | دانشگاه اصفهان | شبانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 15
موسوى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 15
مهرعلى انسانی جامعه شناسي | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 32
عروجى ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 18
حسن نژاد تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 14
نصرآزادانى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 26
فشاركى انسانی مديريت بازرگاني | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 16
مهربد زبان زبان وادبيات فرانسه | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 14
محموديان اصفهانى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه اصفهان | شبانه دانشگاه اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 15
عباسى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 13
نيازى انسانی مشاوره | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال از چهارم دبيرستان 18
ستوده تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 22
كيان پور ریاضی مهندسي پليمر | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 35
يوسفى انسانی روانشناسي | دانشگاه ياسوج | روزانه دانشگاه ياسوج 1سال از چهارم دبيرستان 21
فارسيمدان ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 13
عنايتى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 10
جوانبخت انسانی روانشناسي | دانشگاه ياسوج | روزانه دانشگاه ياسوج 1سال از چهارم دبيرستان 23
نريمانى تجربی حسابداري | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 15
فروغى انسانی حقوق | دانشگاه يزد | شبانه دانشگاه يزد(محل تحصيل شهرستان مهريز) 1سال از چهارم دبيرستان 23
باقري انسانی علوم سياسي | دانشگاه اصفهان | شبانه دانشگاه اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 39
رضايى انسانی روانشناسي | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصيل نورآباددلفان) 1سال از چهارم دبيرستان 13
مسجودى انسانی زبان وادبيات فارسي | دانشگاه اصفهان | شبانه دانشگاه اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 39
قاسمى كفرودى انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه اردکان | روزانه دانشگاه اردکان 1سال از چهارم دبيرستان 20
شيرانى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 15
حمصى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال از سوم دبيرستان 24
كشكولى ریاضی فيزيک | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 39
عليخانى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 25
ميرمعنى انسانی روانشناسي | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال از چهارم دبيرستان 26
سلطانى انسانی مددکاري اجتماعي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 46
كافعى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 20
صادقيان تجربی حسابداري | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 13
فاني ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 39
باقرى زبان مترجمي زبان انگليسي | دانشگاه شهرکرد | روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال از چهارم دبيرستان 20
بصيرى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 10
هاشمي ریاضی روانشناسي | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 26
سلحشور زبان زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 22
اسدى تجربی علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 1سال از چهارم دبيرستان 16
سلطانى هنر مرمت بناهاي تاريخي | دانشگاه هنرشيراز | روزانه دانشگاه هنرشيراز 2سال از سوم دبيرستان 12
راستا ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 21
خسروى هنر فرش | دانشگاه هنراصفهان | روزانه دانشگاه هنر اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 14
امينى سده ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 33
ميرزائيان ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 22
احمدى هنر باستانشناسي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال از سوم دبيرستان 18
ضيايى انسانی تاريخ | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 23
چراغى ریاضی مهندسي پليمر | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 18
دهقانى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 12
اميدى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 3سال از دوم دبيرستان 22
صادقى افجدى زبان زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 4سال از اول دبيرستان 86
پورنقش بند زبان مترجمي زبان انگليسي | دانشگاه شهرکرد | روزانه دانشگاه شهرکرد 4سال از اول دبيرستان 27
تگريان انسانی زبان شناسي | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 22
عبدالنبى جوزدانى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 16
هادي پور تجربی ميکروبيولوژي | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 48
تاكى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 24
بهبودى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 13
همدانى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه اصفهان | شبانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 14
نيلى احمدآبادى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 20
محسن زاده كرمانى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه شهرکرد | روزانه دانشگاه شهرکرد 3سال از دوم دبيرستان 14
علامى انسانی فلسفه | دانشگاه اصفهان | شبانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 13
نبى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه اصفهان | شبانه دانشگاه اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 29
موحدزاده ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 20
بابايى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 17
قربانى رنانى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 3سال از دوم دبيرستان 62
تيمورى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 14
كيانى انسانی مديريت بازرگاني | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان(محل تحصيل رزن) 1سال از چهارم دبيرستان 11
جاورى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 2سال از سوم دبيرستان 14
ميرزايى ریاضی حسابداري | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 14
آذرنيا تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 4سال از اول دبيرستان 53
اخوان خرازيان تجربی علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 3سال از دوم دبيرستان 41
شاهرخى ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه هنراصفهان | روزانه دانشگاه هنر اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 23
نريمانى زمان آبادى ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه شهرکرد | روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال از چهارم دبيرستان 23
حيدري فر ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 36
ستارى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال از سوم دبيرستان 28
كريميان تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 12
تودشكى ریاضی فيزيک | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 22
جيران زاده ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 36
كريمى تجربی اعضاي مصنوعي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 15
صفايى تجربی حسابداري | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 24
ميران زاده ریاضی شيمي کاربردي | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 26
فاتحى انسانی علوم تربيتي | دانشگاه اراک | روزانه دانشگاه اراک 1سال از چهارم دبيرستان 21
سليمى پور ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 24
رجبى ریاضی مهندسي صنايع | دانشکده فني ومهندسي گلپايگان | روزانه دانشکده فني و مهندسي گلپايگان 1سال از چهارم دبيرستان 15
پورنغمه ریاضی مهندسي پزشکي | دانشگاه اصفهان | شبانه دانشگاه اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 19
كاظم زاده تجربی زيست فناوري | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 3سال از دوم دبيرستان 62
درونشاد انسانی جغرافيا | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 23
لطيفى ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 17
سيدنا ریاضی مهندسي برق | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 3سال از دوم دبيرستان 43
رحيمى انسانی فلسفه وکلام اسلامي | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 22
ناطقى ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه اصفهان | شبانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 19
گوهريان ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 11
سرائيان انسانی علوم تربيتي | دانشگاه اصفهان | شبانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 23
سورچه تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 18
عباسى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 42
پورعجم انسانی مشاوره | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال از چهارم دبيرستان 18
کلانتري ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 3سال از دوم دبيرستان 52
مهرنيا ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 11
مصور طاهرى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 11
نورى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 61
فروغى ریاضی مديريت بازرگاني | دانشگاه اصفهان | شبانه دانشگاه اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 21
مرادى تجربی گفتاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 3سال از دوم دبيرستان 53
منبتى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي شيراز | روزانه دانشگاه صنعتي شيراز 2سال از سوم دبيرستان 21
جوانى ریاضی شيمي کاربردي | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 20
جعفرى هرندى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 4سال از اول دبيرستان 25
قاسمى انسانی فلسفه وکلام اسلامي | دانشگاه اصفهان | شبانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 12
كامران انسانی علوم تربيتي | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 16
اجل لوئيان ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 4سال از اول دبيرستان 66
امجدكيوان تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 13
طهماسبى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه شهرکرد | روزانه دانشگاه شهرکرد 4سال از اول دبيرستان 27
دادخواه تهرانى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 2سال از سوم دبيرستان 29
زهري تجربی گفتاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 2سال از سوم دبيرستان 44
بديعى ریاضی مهندسي نقشه برداري | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 23
حيدرى گوجانى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 3سال از دوم دبيرستان 39
حيدرى تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 16
ملك نيا ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 23
بلدى ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 4سال از اول دبيرستان 26
ساجدى شيروان ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 3سال از دوم دبيرستان 16
مولائى ریاضی فيزيک | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 28
اسدپور ریاضی شيمي کاربردي | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 26
منصورى حسن آبادى ریاضی فيزيک | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 15
رضايي انسانی زبان وادبيات فارسي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 26
رحيمى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه کاشان | شبانه دانشگاه كاشان 2سال از سوم دبيرستان 20
ريسمان چيان تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه اصفهان | شبانه دانشگاه اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 15
يوسفيان تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 26
حيدرپورنيه ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه شهرکرد | روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال از چهارم دبيرستان 22
عليزاده تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 4سال از اول دبيرستان 28
راجى ریاضی فيزيک | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 40
ميرباقر ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 2سال از سوم دبيرستان 20
قربانى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 3سال از دوم دبيرستان 18
مهرعليان ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي شيراز | روزانه دانشگاه صنعتي شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 21
شيروانى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 1سال از چهارم دبيرستان 18
طالقانى ریاضی رياضيات وکاربردها | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 12
عابدان ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 25
محمديان انسانی حسابداري | دانشگاه يزد | شبانه دانشگاه يزد(محل تحصيل شهرستان مهريز) 1سال از چهارم دبيرستان 17
عرب ا انسانی علوم تربيتي | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال از چهارم دبيرستان 24
رحيميان ریاضی مديريت صنعتي | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 25
حلاج زاده ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 17
معصوم زاده انسانی مديريت صنعتي | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 23
كريمى ریاضی فيزيک | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 15
امينى باغبادرانى ریاضی مهندسي نفت | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 2سال از سوم دبيرستان 29
زارعى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه شهرکرد | روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال از چهارم دبيرستان 14
دافعيان ریاضی رياضيات وکاربردها | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 17
كارگر ریاضی مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي / | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 21
براتيان ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 3سال از دوم دبيرستان 26
يوسف زاده تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 31
غظنفرى هرندى ریاضی مهندسي شهرسازي | دانشگاه هنراصفهان | روزانه دانشگاه هنر اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 58
قربانى اشترجانى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 11
زعفرانى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 3سال از دوم دبيرستان 42
معمارى تجربی اعضاي مصنوعي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان 4سال از اول دبيرستان 39
فشاركى ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 20
مزروعى سبدانى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 2سال از سوم دبيرستان 29
خسروي تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان 3سال از دوم دبيرستان 55
منصورى جاجايى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 2سال از سوم دبيرستان 18
محمد نقى ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 16
صمدانى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 12
ايزدى وصف ریاضی مهندسي شهرسازي | دانشگاه هنراصفهان | روزانه دانشگاه هنر اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 17
كدخدايى ریاضی مهندسي معدن | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 48
آراسته خواه انسانی زبان وادبيات فارسي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 19
بهره دار ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه شهرکرد | روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال از چهارم دبيرستان 14
عباسى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 13
جعفرى ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 23
جمالى انسانی زبان وادبيات عربي | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 1سال از چهارم دبيرستان 20
محمودى انسانی حسابداري | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | شبانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال از چهارم دبيرستان 14
صفرى دهاقانى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد (محل تحصيل بروجن) 1سال از چهارم دبيرستان 23
رضوانى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 22
كرك زن ریاضی مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي / | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 25
قدسيه انسانی اقتصاد | دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 12
مختارى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 19
بكائى ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 23
محسنى حبيب آبادى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه شهرکرد | روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال از چهارم دبيرستان 12
دادخواه تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 18
نقش ریاضی اقتصاد | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 17
نكوئى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 4سال از اول دبيرستان 20
پايان تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد (محل تحصيل بروجن) 1سال از چهارم دبيرستان 22
رضايى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان 2سال از سوم دبيرستان 25
ناطقى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 22
مهديه نجف آبادى ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 2سال از سوم دبيرستان 31
روانجى انسانی علوم سياسي | دانشگاه اردکان | روزانه دانشگاه اردکان 3سال از دوم دبيرستان 43
عرب خورزوقى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 17
اسماعيلى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه شهرکرد | روزانه دانشگاه شهرکرد 2سال از سوم دبيرستان 18
مزروعى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه شهرکرد | روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال از چهارم دبيرستان 20
حسينى ریاضی مهندسي نقشه برداري | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 13
هاشمى قهدريجانى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل ميبد) 3سال از دوم دبيرستان 40
چراغى ریاضی مهندسي شهرسازي | دانشگاه هنراصفهان | روزانه دانشگاه هنر اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 10
عطائى كچوئى ریاضی حسابداري | دانشگاه اصفهان | شبانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 24
موسوى ریاضی مهندسي برق|دانشگاه کاشان دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 10
عبدالوند تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 2سال از سوم دبيرستان 36
قاسمى فرد ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 3سال از دوم دبيرستان 44
بهاءلو تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان 2سال از سوم دبيرستان 23
تولائيان ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 3سال از دوم دبيرستان 23
حسينى پويا ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه کاشان | شبانه دانشگاه كاشان 2سال از سوم دبيرستان 19
بهرامي تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 3سال از دوم دبيرستان 52
كريمى انسانی زبان وادبيات عربي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 26
شكيب راد ریاضی مهندسي شهرسازي | دانشگاه هنراصفهان | روزانه دانشگاه هنر اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 33
هادى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه شهرکرد | روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال از چهارم دبيرستان 15
خراسانى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 2سال از سوم دبيرستان 18
سورانى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 13
صادقى ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 12
حسينى تشنيزى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 58
تواهن ریاضی مهندسي نقشه برداري | دانشگاه اصفهان | شبانه دانشگاه اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 43
حسينى انسانی علوم تربيتي | دانشگاه اراک | روزانه دانشگاه اراک 1سال از چهارم دبيرستان 24
بورونى انسانی فلسفه وکلام اسلامي | دانشگاه اصفهان | شبانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 25
عرب زاده ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 2سال از سوم دبيرستان 47
ميرباقرى دهافانى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان 4سال از اول دبيرستان 50
مسائلى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه شهرکرد | روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال از چهارم دبيرستان 12
قدوسى ریاضی مهندسي معدن | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 5سال از سوم راهنمايي 94
برزگر ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 33
رضايى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 14
كريمى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد (محل تحصيل بروجن) 2سال از سوم دبيرستان 19
نادرى ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 17
كرمى ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 18
نريمانى ریاضی مهندسي معدن | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 11
ملكوتى خواه ریاضی مهندسي برق | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 14
زارع ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه کاشان | شبانه دانشگاه كاشان 2سال از سوم دبيرستان 25
ضيائي تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 3سال از دوم دبيرستان 55
محمدى انسانی فلسفه وکلام اسلامي | دانشگاه اصفهان | شبانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 22
چگينى تجربی شيمي محض | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 11
عليجانى ریاضی فيزيک | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 19
وكيلى تجربی روانشناسي | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 3سال از دوم دبيرستان 26
عباسى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه شهرکرد | روزانه دانشگاه شهرکرد 2سال از سوم دبيرستان 23
سلامى انسانی حسابداري | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | شبانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال از چهارم دبيرستان 15
احمدى ریاضی فيزيک | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 23
كرم پور ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه شهرکرد | روزانه دانشگاه شهرکرد 2سال از سوم دبيرستان 11
رمضانى ریاضی شيمي کاربردي | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 19
فتحى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه شهرکرد | روزانه دانشگاه شهرکرد 3سال از دوم دبيرستان 23
محمدى تجربی زيست فناوري | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 15
حجتى فرد ریاضی مهندسي برق | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 17
قاسمى ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 19
همداني تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان 2سال از سوم دبيرستان 37
جواهريان زبان مترجمي زبان انگليسي | دانشگاه جهرم | روزانه دانشگاه جهرم 4سال از اول دبيرستان 20
صادقيان اصفهانى تجربی زيست فناوري | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 14
رحيمى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه شهرکرد | روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال از چهارم دبيرستان 13
مهدوى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 11
نجفى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال از چهارم دبيرستان 11
كچوئى انسانی اقتصاد | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان (محل تحصيل بافت) 1سال از چهارم دبيرستان 24
سلطانى زاده تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان 5سال از سوم راهنمايي 72
كهكشان ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه شهرکرد | روزانه دانشگاه شهرکرد 3سال از دوم دبيرستان 16
توكلى حسين آبادى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه دانشگاه علوم پزشکي جهرم 1سال از چهارم دبيرستان 12
بابائى خرزوقى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه شهرکرد | روزانه دانشگاه شهرکرد 3سال از دوم دبيرستان 17
عسگرى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 22
مرتاضى ریاضی مهندسي پزشکي | دانشگاه ميبد | روزانه دانشگاه ميبد 1سال از چهارم دبيرستان 23
گلاب بخش ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه شهرکرد | روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال از چهارم دبيرستان 17
قادرى ا انسانی علوم قران وحديث | دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | روزانه دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران) 2سال از سوم دبيرستان 39
انصارى ریاضی فيزيک | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 13
خادم ملت انسانی حسابداري | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصيل نورآباددلفان) 1سال از چهارم دبيرستان 12
حشمت ریاضی شيمي کاربردي | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 23
صادقى نوگورانى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه شهرکرد | روزانه دانشگاه شهرکرد 3سال از دوم دبيرستان 12
يونسي ریاضی علوم ومهندسي اب | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 40
مزروعى سبدانى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه شهرکرد | روزانه دانشگاه شهرکرد 2سال از سوم دبيرستان 30
سعيدمهر ریاضی مهندسي برق | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 2سال از سوم دبيرستان 15
ابن الرسول ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه شهرکرد | روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال از چهارم دبيرستان 14
محمدى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه اراک | روزانه دانشگاه اراک 3سال از دوم دبيرستان 34
فرهنگ ریاضی مهندسي برق | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 2سال از سوم دبيرستان 22
كريمى باغملكى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 3سال از دوم دبيرستان 16
احسانفر ریاضی مهندسي مکانيک | مرکزاموزش عالي شهرضا | روزانه مركز آموزش عالي شهيد مدرس - شهرضا 3سال از دوم دبيرستان 18
دادگستر ریاضی مهندسي برق | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 12
انصارى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه کاشان | شبانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 10
احمديان ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 2سال از سوم دبيرستان 36
ذوالفقارى سيچانى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 5سال از سوم راهنمايي 31
كريمى ریاضی مهندسي خطوسازه‌هاي ريلي | دانشگاه اصفهان | شبانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 11
آذرى پور اصفهانى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه شهرکرد | روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال از چهارم دبيرستان 15
كدخدايى اليادرانى ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه کاشان | شبانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 11
زيبايى تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 17
شيران ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 26
عباسى محمدآبادى انسانی جغرافيا | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 22
بحرى تجربی حسابداري | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 2سال از سوم دبيرستان 23
ذهب صنيعى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 16
حمزه زاده ریاضی مهندسي برق | دانشگاه شهرکرد | روزانه دانشگاه شهرکرد 2سال از سوم دبيرستان 36
ابوطالبى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 16
ربانى يكتا ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 12
قيدرلو ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه شهرکرد | روزانه دانشگاه شهرکرد 2سال از سوم دبيرستان 33
مداحيان ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه کاشان | شبانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 16
گلستان پرور ریاضی مهندسي برق | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 19
اسماعيلى ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 21
حقيقت نژاد ریاضی مهندسي مکانيک | مرکزاموزش عالي شهرضا | روزانه مركز آموزش عالي شهيد مدرس - شهرضا 2سال از سوم دبيرستان 43
جعفرى كهنگى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه شهرکرد | روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال از چهارم دبيرستان 24
شب انگيز تجربی روانشناسي | دانشگاه اراک | روزانه دانشگاه اراک 1سال از چهارم دبيرستان 14
آقابابائى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه شهرکرد | روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال از چهارم دبيرستان 14
اسمعيل زاده تجربی پرستاري | دانشکده علوم پزشکي گراش | روزانه دانشکده علوم پزشکي گراش 2سال از سوم دبيرستان 17
متقى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 17
بهرامى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 10
مهسا ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 3سال از دوم دبيرستان 40
نصوحيان ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 16
جمال پور تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 4سال از اول دبيرستان 48
كارگردستجردى ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 2سال از سوم دبيرستان 30
طريحى ریاضی مهندسي معدن | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 13
خليلى ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 4سال از اول دبيرستان 21
مجيدى ریاضی فيزيک | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 23
سالارى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد (محل تحصيل اليگودرز) 4سال از اول دبيرستان 36
عسگرى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه اراک | روزانه دانشگاه اراک 1سال از چهارم دبيرستان 19
عبادت ریاضی مهندسي نساجي | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 13
بلالى ریاضی حسابداري | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 18
جعفرى سجزه ریاضی مهندسي برق | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 12
جعفرى ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 11
نوروزى رسول آبادى ریاضی مهندسي نقشه برداري | دانشگاه اصفهان | شبانه دانشگاه اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 16
اكبرى ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه هنراسلامي تبريز | روزانه دانشگاه هنر اسلامي تبريز 2سال از سوم دبيرستان 19
رجبى ریاضی مهندسي نساجي | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 25
شاه ميرزايى ریاضی مهندسي پزشکي | دانشگاه ميبد | روزانه دانشگاه ميبد 1سال از چهارم دبيرستان 21
بهزادى ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه شهرکرد | روزانه دانشگاه شهرکرد 2سال از سوم دبيرستان 24
حاتمى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه شهرکرد | روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال از چهارم دبيرستان 17
نوريان زواره ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 37
صفرزاده ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 24
حافظى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد (محل تحصيل بروجن) 2سال از سوم دبيرستان 39
مويدى ریاضی مهندسي نساجي | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 11
صفارزاده تجربی هوشبري | دانشکده علوم پزشکي خمين | روزانه دانشكده علوم پزشكي خمين 2سال از سوم دبيرستان 18
جاورى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه شهرکرد | روزانه دانشگاه شهرکرد 3سال از دوم دبيرستان 46
پيرمراديان ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه شهرکرد | روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال از چهارم دبيرستان 12
زيارتى ریاضی مهندسي معدن | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 23
آقاى نحوى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه شهرکرد | روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال از چهارم دبيرستان 13
اسلامى مشكنافى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعت نفت | روزانه دانشگاه صنعت نفت 1سال از چهارم دبيرستان 15
اوركى مهدى انسانی اقتصاد | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال از چهارم دبيرستان 18
سلطانى كوپائى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 16
سبزوارى انسانی جامعه شناسي | دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 1سال از چهارم دبيرستان 19
عسگرى ریاضی مهندسي نساجي | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 10
قلعه شاهى ریاضی مهندسي نساجي | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 18
ميرزايى تجربی مديريت دولتي | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 57
قاسمى حسين آبادى ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 3سال از دوم دبيرستان 35
نصرآزادانى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 11
جعفرى فودانى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه شهرکرد | روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال از چهارم دبيرستان 14
سجادى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشکده فني ومهندسي گلپايگان | روزانه دانشکده فني و مهندسي گلپايگان 1سال از چهارم دبيرستان 19
نقشينه ریاضی مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي / | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 19
هلاكويي تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال از سوم دبيرستان 39
فاتحى پيكانى ریاضی مهندسي معدن | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 16
حسينى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه اراک | روزانه دانشگاه اراک 1سال از چهارم دبيرستان 22
يوسفي انسانی مديريت کسب وکارهاي کوچک | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 2سال از سوم دبيرستان 29
ارحام صدر ریاضی مهندسي کامپيوتر | مرکزاموزش عالي شهرضا | روزانه مركز آموزش عالي شهيد مدرس - شهرضا 2سال از سوم دبيرستان 20
نيك خواه ریاضی علوم کامپيوتر | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 15
بهائلو هوره ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 23
خيرى ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 24
غلامحسين زاده انسانی فقه وحقوق اسلامي | دانشگاه شهرکرد | روزانه دانشگاه شهرکرد (محل تحصيل فارسان) 2سال از سوم دبيرستان 29
رحمتى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه شهرکرد | روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال از چهارم دبيرستان 10
كيخسروى ریاضی رياضيات وکاربردها | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 18
رضايى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه شهرکرد | روزانه دانشگاه شهرکرد 2سال از سوم دبيرستان 33
عباسى تشنيزى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه شهرکرد | روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال از چهارم دبيرستان 20
واثقى ریاضی مهندسي صنايع | دانشکده فني ومهندسي گلپايگان | روزانه دانشکده فني و مهندسي گلپايگان 2سال از سوم دبيرستان 12
خوانسارى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه شهرکرد | روزانه دانشگاه شهرکرد 2سال از سوم دبيرستان 23
زاهدى ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه کاشان | شبانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 10
ميرزايى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه شهرکرد | روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال از چهارم دبيرستان 10
محمدى فشاركى انسانی زبان وادبيات عربي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 11
احمدى حيدرى ریاضی رياضيات وکاربردها | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 34
جزينى درچه ریاضی مهندسي برق | دانشگاه شهرکرد | روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال از چهارم دبيرستان 16
قهارزاده تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد (محل تحصيل بروجن) 1سال از چهارم دبيرستان 15
استكى تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد (محل تحصيل پلدختر) 1سال از چهارم دبيرستان 16
مكاريان ریاضی مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي / | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 10
خاكشور ریاضی مهندسي خطوسازه‌هاي ريلي | دانشگاه اصفهان | شبانه دانشگاه اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 17
فلك رفعت ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه شهرکرد | روزانه دانشگاه شهرکرد 4سال از اول دبيرستان 26
ملكى ریاضی مهندسي کامپيوتر | مرکزاموزش عالي شهرضا | روزانه مركز آموزش عالي شهيد مدرس - شهرضا 2سال از سوم دبيرستان 27
عامرى گلستان ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه شهرکرد | روزانه دانشگاه شهرکرد 2سال از سوم دبيرستان 18
شريفى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اراک | روزانه دانشگاه صنعتي اراك 1سال از چهارم دبيرستان 14
رحيمى م تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 16
سلطانى نيا ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه کاشان | شبانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 11
صالحى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | پرديس خودگردان دانشگاه صنعتي شريف - تهران (محل تحصيل كيش) - پرديس خودگردان 2سال از سوم دبيرستان 12
عبدالهى انسانی اقتصاد | دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 1سال از چهارم دبيرستان 21
حق شناس ریاضی علوم ومهندسي اب | دانشگاه شهرکرد | روزانه دانشگاه شهرکرد 2سال از سوم دبيرستان 12
پاك روان لنبانى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه شهرکرد | روزانه دانشگاه شهرکرد 3سال از دوم دبيرستان 11
سادات كچويى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 3سال از دوم دبيرستان 45
محسن زاده ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه اراک | روزانه دانشگاه اراک 1سال از چهارم دبيرستان 10
صفى خانى تجربی حسابداري | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 43
عبادتى اصفهانى ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه اردکان | روزانه دانشگاه اردکان 3سال از دوم دبيرستان 13
مرتضوى ریاضی رياضيات وکاربردها | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 13
شعاع تجربی روانشناسي | دانشگاه يزد | شبانه دانشگاه يزد(محل تحصيل شهرستان مهريز) 1سال از چهارم دبيرستان 16
مجيرى فروشانى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 16
رحيمى تجربی زيست فناوري | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 4سال از اول دبيرستان 37
سعادت تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بم 2سال از سوم دبيرستان 26
صادقيان ریاضی مهندسي شهرسازي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 17
عليدوستى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه شهرکرد | روزانه دانشگاه شهرکرد 4سال از اول دبيرستان 26
بهشتى ا ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه شهرکرد | روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال از چهارم دبيرستان 25
صبورى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه کاشان | شبانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 10
نصراصفهانى ریاضی رياضيات وکاربردها | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 11
علمدار ميبدى ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 3سال از دوم دبيرستان 21
مختاريان تجربی هوشبري | دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه دانشكده علوم پزشكي آبادان 3سال از دوم دبيرستان 22
نوروزى مباركه ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه اراک | روزانه دانشگاه اراک 3سال از دوم دبيرستان 35
رحيمى مارنانى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه کاشان | شبانه دانشگاه كاشان 3سال از دوم دبيرستان 19
يداله پور ریاضی مهندسي مکانيک | مرکزاموزش عالي شهرضا | روزانه مركز آموزش عالي شهيد مدرس - شهرضا 2سال از سوم دبيرستان 25
صادقى ریاضی حسابداري | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال از چهارم دبيرستان 22
فدائى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 15
باقرى انسانی جغرافيا | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال از چهارم دبيرستان 15
بيننده دهاقانى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 4سال از اول دبيرستان 46
خنجرى تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 21
مكى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه کاشان | شبانه دانشگاه كاشان 3سال از دوم دبيرستان 28
اشترى ریاضی مهندسي نساجي | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 17
مجيد ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه کاشان | شبانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 19
سعادت ریاضی مهندسي مکانيک | مرکزاموزش عالي شهرضا | روزانه مركز آموزش عالي شهيد مدرس - شهرضا 1سال از چهارم دبيرستان 11
زاهد ریاضی مهندسي نساجي | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 61
دوايى ریاضی علم اطلاعات ودانش شناسي | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 15
مانيان ریاضی شيمي کاربردي | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 2سال از سوم دبيرستان 13
جمالى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشکده فني ومهندسي گلپايگان | روزانه دانشکده فني و مهندسي گلپايگان 1سال از چهارم دبيرستان 11
ودايى انسانی فلسفه | دانشگاه ياسوج | روزانه دانشگاه ياسوج 1سال از چهارم دبيرستان 13
همتى انسانی زبان وادبيات عربي | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 24
آبون ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 13
نظام الدين ریاضی مهندسي برق | دانشگاه شهرکرد | روزانه دانشگاه شهرکرد 2سال از سوم دبيرستان 30
محمدخواه ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 19
خليليان گورتانى ریاضی مهندسي صنايع | دانشکده فني ومهندسي گلپايگان | روزانه دانشکده فني و مهندسي گلپايگان 1سال از چهارم دبيرستان 10
عبد يزدان ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | پرديس خودگردان دانشگاه صنعتي شريف - تهران (محل تحصيل كيش) - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 15
نجفى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه ياسوج | روزانه دانشگاه ياسوج 1سال از چهارم دبيرستان 16
رحيمى ریاضی امار | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 25
مرادي تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 3سال از دوم دبيرستان 47
شاكرين ریاضی مهندسي مکانيک | مرکزاموزش عالي شهرضا | روزانه مركز آموزش عالي شهيد مدرس - شهرضا 1سال از چهارم دبيرستان 13
محمدعلى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه فسا | روزانه دانشگاه فسا 1سال از چهارم دبيرستان 12
حيدرى رامشه ریاضی مهندسي کامپيوتر | مرکزاموزش عالي شهرضا | روزانه مركز آموزش عالي شهيد مدرس - شهرضا 1سال از چهارم دبيرستان 18
ابراهيميان تجربی حسابداري | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 3سال از دوم دبيرستان 38
ملكيان جبلى ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه صنعت نفت | روزانه دانشگاه صنعت نفت 4سال از اول دبيرستان 70
ملك احمدى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه اراک | روزانه دانشگاه اراک 1سال از چهارم دبيرستان 14
مختارى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي همدان | روزانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال از چهارم دبيرستان 19
رشيدى ریاضی مهندسي صنايع | دانشکده فني ومهندسي گلپايگان | روزانه دانشکده فني و مهندسي گلپايگان 1سال از چهارم دبيرستان 22
توكلى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه اراک | روزانه دانشگاه اراک 3سال از دوم دبيرستان 44
تركش اصفهانى ریاضی مهندسي صنايع | دانشکده فني ومهندسي گلپايگان | روزانه دانشکده فني و مهندسي گلپايگان 1سال از چهارم دبيرستان 12
نادى پور ریاضی مهندسي نفت | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 27
عظيمى منش ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه شهرکرد | شبانه دانشگاه شهرکرد 3سال از دوم دبيرستان 30
كيانى هرچگانى ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه شهرکرد | روزانه دانشگاه شهرکرد 3سال از دوم دبيرستان 11
ضريح الحسينى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 2سال از سوم دبيرستان 11
تراب پور ریاضی مهندسي برق | مرکزاموزش عالي شهرضا | روزانه مركز آموزش عالي شهيد مدرس - شهرضا 4سال از اول دبيرستان 65
ناظريان ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه کاشان | شبانه دانشگاه كاشان 3سال از دوم دبيرستان 21
شهبازى تجربی مديريت بازرگاني | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 1سال از چهارم دبيرستان 20
مرادى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي همدان | روزانه دانشگاه صنعتي همدان 2سال از سوم دبيرستان 25
محمدى تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 38
رضايى ریاضی مهندسي معدن | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 12
هاشمى اصفهانيان تجربی شيمي محض | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 4سال از اول دبيرستان 32
تربتيان تجربی شيمي محض | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 25
حاجى هاشمى ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه شهرکرد | روزانه دانشگاه شهرکرد 3سال از دوم دبيرستان 35
ميرزايى ریاضی امار | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 4سال از اول دبيرستان 31
ايمانى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال از سوم دبيرستان 12
نصرآزادنى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه کاشان | شبانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 15
مغيث ریاضی امار | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 17
عظيمى هلق ریاضی مهندسي مکانيک | مرکزاموزش عالي شهرضا | روزانه مركز آموزش عالي شهيد مدرس - شهرضا 1سال از چهارم دبيرستان 24
امامى انسانی باستان شناسي | دانشگاه شهرکرد | روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال از چهارم دبيرستان 18
گودرزى نژاد تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 2سال از سوم دبيرستان 22
على آبادى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي شاهرود | شبانه دانشگاه صنعتي شاهرود 2سال از سوم دبيرستان 25
پوروالى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 5سال از سوم راهنمايي 44
مرتضوى ریاضی مهندسي مکانيک | مرکزاموزش عالي شهرضا | روزانه مركز آموزش عالي شهيد مدرس - شهرضا 2سال از سوم دبيرستان 11
توانگر تجربی گياه پزشکي | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 39
شمس ریاضی مهندسي برق | دانشگاه کاشان | شبانه دانشگاه كاشان 3سال از دوم دبيرستان 64
قيصرى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه اراک | روزانه دانشگاه اراک 2سال از سوم دبيرستان 33
عابدى ریاضی مهندسي عمران | مرکزاموزش عالي محلات /ويژه برادران / | روزانه مركز اموزش عالي محلات 1سال از چهارم دبيرستان 18
حق شناس ریاضی امار | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 23
خيرخواه ریاضی مهندسي مکانيک | دانشکده فني ومهندسي گلپايگان | روزانه دانشکده فني و مهندسي گلپايگان 3سال از دوم دبيرستان 32
مهاجرى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه کاشان | شبانه دانشگاه كاشان 2سال از سوم دبيرستان 26
پهلواني نژاد تجربی زيست شناسي جانوري | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 39
شيروانى شهرستانى ریاضی مهندسي صنايع | دانشکده فني ومهندسي گلپايگان | روزانه دانشکده فني و مهندسي گلپايگان 1سال از چهارم دبيرستان 19
صيادى هونجانى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه اردکان | روزانه دانشگاه اردکان 1سال از چهارم دبيرستان 25
شانه ساز زاده ریاضی علوم کامپيوتر | دانشگاه شهرکرد | روزانه دانشگاه شهرکرد 4سال از اول دبيرستان 21
نورى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اراک | روزانه دانشگاه صنعتي اراك 1سال از چهارم دبيرستان 22
جليليان تجربی مديريت دولتي | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 35
جفائى تجربی مديريت بازرگاني | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 2سال از سوم دبيرستان 20
پاكدل ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه کاشان | شبانه دانشگاه كاشان 3سال از دوم دبيرستان 22
عالم تجربی حسابداري | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 2سال از سوم دبيرستان 12
عظيمى ریاضی امار | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 18
مظاهرى انسانی اقتصاد | دانشگاه اردکان | شبانه دانشگاه اردکان 1سال از چهارم دبيرستان 23
احمديان ریاضی مهندسي صنايع | دانشکده فني ومهندسي گلپايگان | روزانه دانشکده فني و مهندسي گلپايگان 1سال از چهارم دبيرستان 10
كرم پور ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه تفرش | روزانه دانشگاه تفرش 3سال از دوم دبيرستان 36
قديرى خرزوقى ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 16
كافى ریاضی مهندسي نفت | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 2سال از سوم دبيرستان 31
ماستى تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 3سال از دوم دبيرستان 49
حسينى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه اراک | روزانه دانشگاه اراک 1سال از چهارم دبيرستان 18
سليمانى حسن آبادى تجربی شيمي محض | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 19
جمشيديان ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه کاشان | شبانه دانشگاه كاشان 4سال از اول دبيرستان 15
كريم لو ریاضی مهندسي برق | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 2سال از سوم دبيرستان 29
ذاكرى زفرقندى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت (محل تحصيل رودسر) 2سال از سوم دبيرستان 24
حيدرى تجربی کتابداري درشاخه پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 18
فولادى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه اردکان | روزانه دانشگاه اردکان 2سال از سوم دبيرستان 16
درستكار ریاضی مهندسي معدن | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 11
نوائى ریاضی مهندسي نفت | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 10
فانى قهدريجانى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشکده فني ومهندسي گلپايگان | روزانه دانشکده فني و مهندسي گلپايگان 1سال از چهارم دبيرستان 14
سجاد ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه تهران | پرديس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصيل كيش) - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 17
كرم زاده ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه شهرکرد | روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال از چهارم دبيرستان 13
مصرى نژاد ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه اردکان | روزانه دانشگاه اردکان 3سال از دوم دبيرستان 15
تكمه چين ریاضی امار | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 17
كامرانى ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه ميبد | روزانه دانشگاه ميبد 3سال از دوم دبيرستان 15
كيوانداريان ریاضی مهندسي برق | دانشکده فني ومهندسي گلپايگان | روزانه دانشکده فني و مهندسي گلپايگان 1سال از چهارم دبيرستان 14
معينى ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه شهرکرد | روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال از چهارم دبيرستان 11
تحويليان ریاضی مهندسي برق | دانشگاه اراک | روزانه دانشگاه اراک 4سال از اول دبيرستان 25
مارانى ریاضی امار | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 24
هوشى ریاضی مهندسي مکانيک | مرکزاموزش عالي شهرضا | روزانه مركز آموزش عالي شهيد مدرس - شهرضا 2سال از سوم دبيرستان 29
ملك حسينى ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه اراک | روزانه دانشگاه اراک 1سال از چهارم دبيرستان 19
كاظم زاده ریاضی مهندسي مکانيک | مرکزاموزش عالي شهرضا | روزانه مركز آموزش عالي شهيد مدرس - شهرضا 1سال از چهارم دبيرستان 12
شيروانى كرچگانى ریاضی مهندسي برق | دانشکده فني ومهندسي گلپايگان | روزانه دانشکده فني و مهندسي گلپايگان 1سال از چهارم دبيرستان 12
محمدجعفرى انسانی تاريخ | دانشگاه لرستان -خرم اباد | شبانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال از چهارم دبيرستان 12
رضا زاده ریاضی مهندسي مکانيک | دانشکده فني ومهندسي گلپايگان | روزانه دانشکده فني و مهندسي گلپايگان 1سال از چهارم دبيرستان 12
متولى امامى ریاضی هنرهاي چندرسانه اي | دانشگاه هنراسلامي تبريز | روزانه دانشگاه هنر اسلامي تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 10
عبدالهى تجربی حسابداري | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال از چهارم دبيرستان 12
عليزاده ریاضی مهندسي صنايع | دانشکده فني ومهندسي گلپايگان | روزانه دانشکده فني و مهندسي گلپايگان 1سال از چهارم دبيرستان 10
صفرى ریاضی مهندسي صنايع | دانشکده فني ومهندسي گلپايگان | روزانه دانشکده فني و مهندسي گلپايگان 1سال از چهارم دبيرستان 16
نصرآزادانى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه اردکان | روزانه دانشگاه اردکان 1سال از چهارم دبيرستان 11
اعظميان جزى تجربی زيست شناسي گياهي | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 4سال از اول دبيرستان 51
سنايى نيا ریاضی مهندسي مکانيک | مرکزاموزش عالي شهرضا | روزانه مركز آموزش عالي شهيد مدرس - شهرضا 1سال از چهارم دبيرستان 19
قديرى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشکده فني ومهندسي گلپايگان | روزانه دانشکده فني و مهندسي گلپايگان 2سال از سوم دبيرستان 33
كرى وند ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال از چهارم دبيرستان 15
زانيانى ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 14
هادى زاده ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 4سال از اول دبيرستان 69
هاشمى شيخ شبانى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشکده رياضي وکامپيوترخوانسار | روزانه دانشکده رياضي و کامپيوتر خوانسار 2سال از سوم دبيرستان 28
هاشمى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشکده فني ومهندسي گلپايگان | روزانه دانشکده فني و مهندسي گلپايگان 1سال از چهارم دبيرستان 19
دادرس ریاضی مهندسي مکانيک | مرکزاموزش عالي شهرضا | روزانه مركز آموزش عالي شهيد مدرس - شهرضا 1سال از چهارم دبيرستان 12
جعفريان صديق ریاضی مهندسي معدن | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 14
شريفيان ریاضی علوم ومهندسي اب | دانشگاه شهرکرد | روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال از چهارم دبيرستان 11
روحانى ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه تفرش | روزانه دانشگاه تفرش 1سال از چهارم دبيرستان 12
ماهرانى ریاضی مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي / | دانشگاه شهرکرد | روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال از چهارم دبيرستان 10
ابراهيمى نژاد ریاضی مهندسي مکانيک | مرکزاموزش عالي شهرضا | روزانه مركز آموزش عالي شهيد مدرس - شهرضا 2سال از سوم دبيرستان 22
شياسى ریاضی علوم کامپيوتر | دانشگاه شهرکرد | روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال از چهارم دبيرستان 20
اقبالى ریاضی مهندسي برق | دانشکده فني ومهندسي گلپايگان | روزانه دانشکده فني و مهندسي گلپايگان 2سال از سوم دبيرستان 16
مرادى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشکده رياضي وکامپيوترخوانسار | روزانه دانشکده رياضي و کامپيوتر خوانسار 1سال از چهارم دبيرستان 10
سقائى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي کرمانشاه | روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 3سال از دوم دبيرستان 15
غفارى نيا ریاضی مهندسي مکانيک | دانشکده فني ومهندسي گلپايگان | روزانه دانشکده فني و مهندسي گلپايگان 1سال از چهارم دبيرستان 20
فروتن ریاضی مهندسي برق | دانشکده فني ومهندسي گلپايگان | روزانه دانشکده فني و مهندسي گلپايگان 2سال از سوم دبيرستان 40
شيرعليان تجربی زمين شناسي | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 24
عصارزادگان تجربی زمين شناسي | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 21
فراهانى ریاضی مهندسي صنايع | دانشکده فني ومهندسي گلپايگان | روزانه دانشکده فني و مهندسي گلپايگان 1سال از چهارم دبيرستان 10
مجاهدنيا ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه شهرکرد | شبانه دانشگاه شهرکرد 3سال از دوم دبيرستان 34
حقير هنر ارتباطتصويري | دانشگاه شهرکرد | روزانه دانشگاه شهرکرد (محل تحصيل فارسان) 1سال از چهارم دبيرستان 22
قضاوى ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 20
اسماعيلى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال از سوم دبيرستان 14
جان برازانى ریاضی مهندسي نساجي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 13
كريميان ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه يزد | شبانه دانشگاه يزد(محل تحصيل شهرستان مهريز) 3سال از دوم دبيرستان 14
حق شناس ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه ميبد | روزانه دانشگاه ميبد 1سال از چهارم دبيرستان 18
اكبرى تجربی بهداشت عمومي | دانشکده علوم پزشکي شوشتر | روزانه دانشكده علوم پزشكي شوشتر 1سال از چهارم دبيرستان 20
مشهدى تجربی زيست شناسي گياهي | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 40
جعفرى ریاضی مهندسي ماشين‌هاي صنايع غذايي | دانشگاه شهرکرد | روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال از چهارم دبيرستان 23
تركى هرچگانى ریاضی شيمي کاربردي | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 18
امرالهى كوپايى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه يزد | شبانه دانشگاه يزد(محل تحصيل شهرستان مهريز) 2سال از سوم دبيرستان 15
باقرى زفره ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشکده فني ومهندسي گلپايگان | روزانه دانشکده فني و مهندسي گلپايگان 1سال از چهارم دبيرستان 10
صفدريان تجربی مهندسي توليدوژنتيک گياهي | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 30
صالحى ریاضی علوم کامپيوتر | دانشگاه شهرکرد | روزانه دانشگاه شهرکرد 3سال از دوم دبيرستان 12
صدرى تجربی حسابداري | دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 4سال از اول دبيرستان 37
صفارى ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 20
پورشريف ریاضی علوم قران وحديث | دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم | روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه -قم(محل تحصيل دولت آباد اصفهان) 1سال از چهارم دبيرستان 26
دادخواه ریاضی مهندسي مکانيک | مرکزاموزش عالي شهرضا | روزانه مركز آموزش عالي شهيد مدرس - شهرضا 1سال از چهارم دبيرستان 14
كيانى ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه ميبد | روزانه دانشگاه ميبد 4سال از اول دبيرستان 14
باقري انسانی علوم قران وحديث | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 2سال از سوم دبيرستان 31
شهرينى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه ميبد | روزانه دانشگاه ميبد 1سال از چهارم دبيرستان 15
نظرى ریاضی علوم کامپيوتر | دانشگاه شهرکرد | روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال از چهارم دبيرستان 22
قلمكارى ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه ميبد | روزانه دانشگاه ميبد 2سال از سوم دبيرستان 37
کريمي ریاضی فيزيک | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 2سال از سوم دبيرستان 45
پهلوانى نژاد ریاضی مهندسي برق | مرکزاموزش عالي شهرضا | روزانه مركز آموزش عالي شهيد مدرس - شهرضا 2سال از سوم دبيرستان 45
خسروانى ریاضی علوم ومهندسي اب | دانشگاه شهرکرد | روزانه دانشگاه شهرکرد 2سال از سوم دبيرستان 46
ابوطالبي ریاضی مهندسي مکانيک | مرکزاموزش عالي شهرضا | روزانه مركز آموزش عالي شهيد مدرس - شهرضا 2سال از سوم دبيرستان 43
محمدزاده تجربی علوم ازمايشگاهي دامپزشکي | دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | شبانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 3سال از دوم دبيرستان 41
هاشمى تجربی گياه پزشکي | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 22
حسينى ریاضی فيزيک مهندسي | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 15
بلوچستانى زاده ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 3سال از دوم دبيرستان 16
طاهرى تجربی علوم ومهندسي باغباني | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 19
صالح پور تجربی گياه پزشکي | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 23
انصارى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه اردکان | روزانه دانشگاه اردکان 1سال از چهارم دبيرستان 12
اسدى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشکده فني ومهندسي گلپايگان | روزانه دانشکده فني و مهندسي گلپايگان 1سال از چهارم دبيرستان 16
تباشيرى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه اردکان | روزانه دانشگاه اردکان 1سال از چهارم دبيرستان 11
نصيرى ریاضی مهندسي مکانيک | مرکزاموزش عالي شهرضا | شبانه مركز آموزش عالي شهيد مدرس - شهرضا 2سال از سوم دبيرستان 26
بهرام پور ریاضی مهندسي برق | مرکزاموزش عالي شهرضا | شبانه مركز آموزش عالي شهيد مدرس - شهرضا 1سال از چهارم دبيرستان 14
مصرى نژاد ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اراک | روزانه دانشگاه صنعتي اراك 3سال از دوم دبيرستان 14
منجزى پور ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اراک | روزانه دانشگاه صنعتي اراك 2سال از سوم دبيرستان 19
هادى تجربی اقتصاد | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 3سال از دوم دبيرستان 46
نصيري تجربی مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال از سوم دبيرستان 27
نامدارى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 3سال از دوم دبيرستان 17
حسن زاده تبريزى ریاضی مديريت صنعتي | دانشگاه ميبد | روزانه دانشگاه ميبد 1سال از چهارم دبيرستان 14
هاشمى ده چى ریاضی علوم کامپيوتر | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 15
جعفرى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشکده رياضي وکامپيوترخوانسار | روزانه دانشکده رياضي و کامپيوتر خوانسار 1سال از چهارم دبيرستان 16
ساعتى ریاضی مهندسي نساجي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 4سال از اول دبيرستان 20
عباسى تجربی کتابداري درشاخه پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 24
اورنگى