اصفهان

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر اصفهان

باقريه سارا

باقريه سارا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
ميراميرخاني  نگين

ميراميرخاني نگين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
نظرئى

نظرئى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
كرامتى

كرامتى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
سروستانى زهرا

سروستانى زهرا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
مزروعى سبدانى عليرضا

مزروعى سبدانى عليرضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
مهران زاده على

مهران زاده على

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
نم نبات

نم نبات

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
بخشنده امنيه

بخشنده امنيه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
رمضان نژاد پير بستى الهام

رمضان نژاد پير بستى الهام

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
غفارزاده اصفهانى

غفارزاده اصفهانى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
ابراهيمى افجدى رضا

ابراهيمى افجدى رضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
نيكبخت

نيكبخت

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
پنجه پور محمدمتين

پنجه پور محمدمتين

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
ناظمى هرندى هادى

ناظمى هرندى هادى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
قربانى فراز پارسا

قربانى فراز پارسا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
بخشايى

بخشايى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
ارشدرياحى محمدمهدى

ارشدرياحى محمدمهدى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
منشئى بهراد

منشئى بهراد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
قضاوى خوراسگانى على

قضاوى خوراسگانى على

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
حسن زاده شكيلا

حسن زاده شكيلا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
يزدخواستى كوروش

يزدخواستى كوروش

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
شفيعى برنجگانى شايان

شفيعى برنجگانى شايان

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
خوبيان اميرحسين

خوبيان اميرحسين

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
هاشمى نژاد محمد مهدى

هاشمى نژاد محمد مهدى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
قانونى شايان

قانونى شايان

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
هاشم زاده نرگس

هاشم زاده نرگس

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
شايگان  پريسا

شايگان پريسا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
يزدخواستى

يزدخواستى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

3سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
ولى شريعت پناهى رامتين

ولى شريعت پناهى رامتين

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
جبروتيان

جبروتيان

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ترك زاده پريسا

ترك زاده پريسا

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مرادى دستجردى سروش

مرادى دستجردى سروش

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
عميدى

عميدى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
ابراهيمى

ابراهيمى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
نصيرى ابوالفضل

نصيرى ابوالفضل

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نجمى فربد

نجمى فربد

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
داراب زاده شاهين

داراب زاده شاهين

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
بركت سيدمهدى

بركت سيدمهدى

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
ياسين

ياسين

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
حشمتى شهريار

حشمتى شهريار

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
كرمى نوگورانى على

كرمى نوگورانى على

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
كاظم زاده

كاظم زاده

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
استقلاليان مهرداد

استقلاليان مهرداد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
عظيمى

عظيمى

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
يوسفيان اميرحسين

يوسفيان اميرحسين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
آيرملو سما

آيرملو سما

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مهرآرا على

مهرآرا على

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
امير ى سيدميلاد

امير ى سيدميلاد

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
طاهرى زاده محمدصادق

طاهرى زاده محمدصادق

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
قائلى امين

قائلى امين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
منتظرالقائم على

منتظرالقائم على

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
حسيني

حسيني

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
طاهريون اصفهانى شايان

طاهريون اصفهانى شايان

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
فخارى احمدرضا

فخارى احمدرضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
اسفندى محمد محراب

اسفندى محمد محراب

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
زرگر نيما

زرگر نيما

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

5سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
جلالى على محمد

جلالى على محمد

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

4سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
فاضل نگار

فاضل نگار

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
صالحى حسين

صالحى حسين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
شكريان آرمان

شكريان آرمان

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان

6سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
عبدالهى فريمان

عبدالهى فريمان

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
حمامى خوراسگانى مهرداد

حمامى خوراسگانى مهرداد

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
اسماعيلى

اسماعيلى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
نصرالهى

نصرالهى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
عبدالهى اميرصالح

عبدالهى اميرصالح

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
كيانى مهسا

كيانى مهسا

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
طغيانى اميرحسين

طغيانى اميرحسين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
امينى معين

امينى معين

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
كمندى فاطمه

كمندى فاطمه

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
محبى

محبى

فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
بيرانوند محمدجواد

بيرانوند محمدجواد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
پورزعفرانى مائده

پورزعفرانى مائده

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
يلمه ها فرشته

يلمه ها فرشته

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
پارساپور ماهان

پارساپور ماهان

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
اسكندرى اشكان

اسكندرى اشكان

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
زمانى آبنيلى محمد

زمانى آبنيلى محمد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
كركه آبادى

كركه آبادى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
عراقى زاده محمد متين

عراقى زاده محمد متين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
نصرآزادانى متين

نصرآزادانى متين

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

4سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
پاكدل عليرضا

پاكدل عليرضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
خادم القرآنى سپهر

خادم القرآنى سپهر

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
دين پناه خوش دره گى

دين پناه خوش دره گى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
مرندى محمد

مرندى محمد

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

4سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
سهيلى اصفهانى حسين

سهيلى اصفهانى حسين

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
تشكر پويا

تشكر پويا

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
اسماعيليان عرفان

اسماعيليان عرفان

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
ساربانى بنيامين

ساربانى بنيامين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
ثرايى وردنجانى محمدحسين

ثرايى وردنجانى محمدحسين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
عصارزادگان على

عصارزادگان على

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
خليفه سلطانى

خليفه سلطانى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
حيدرى اسماعيل

حيدرى اسماعيل

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
عظيمى آرين

عظيمى آرين

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
بكرانى افشين

بكرانى افشين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
احمدى پيام

احمدى پيام

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
شهيدى سيدحميد

شهيدى سيدحميد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه- نيمسال دوم

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
رسولى عرفان

رسولى عرفان

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
نجفى كيميا

نجفى كيميا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رادان يلدا

رادان يلدا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
اکبري الهام

اکبري الهام

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
مروج

مروج

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
عليخانى بروجنى اميرحسين

عليخانى بروجنى اميرحسين

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
مكارى يوسف

مكارى يوسف

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
وفايى زهرا

وفايى زهرا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
نظرى پريا

نظرى پريا

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | محروم-بومي استان اصفهان محل خدمت دهاقان

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
حاجيان زهرا

حاجيان زهرا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ساطع صادق

ساطع صادق

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فاضل هرندى محمد حسين

فاضل هرندى محمد حسين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
خليل پور آرمين

خليل پور آرمين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
جمالى فرزاد

جمالى فرزاد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
نصرآزادانى امين

نصرآزادانى امين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
حكمت

حكمت

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
دادخواه على

دادخواه على

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
قائدى مجيد

قائدى مجيد

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
جعفرى اناركى على

جعفرى اناركى على

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
آقايى رسول

آقايى رسول

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
آتش پرور

آتش پرور

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
محمدى نافچى اميرحسين

محمدى نافچى اميرحسين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
زمانى حسين

زمانى حسين

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
امينى

امينى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
رحيمي

رحيمي

شنوايي شناسي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
شفيعى پگاه

شفيعى پگاه

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
معتمدى كيوان

معتمدى كيوان

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
شريفى رضا

شريفى رضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
حاجيان

حاجيان

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
خسروى عرفان

خسروى عرفان

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
سليمى اميد

سليمى اميد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مصيب ارسلان

مصيب ارسلان

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
سامى

سامى

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
غياثوند فاطمه

غياثوند فاطمه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
كاظم زاده

كاظم زاده

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
كرمانى ابوالفضل

كرمانى ابوالفضل

فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
تركان زهرا

تركان زهرا

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
يادگارى آرين

يادگارى آرين

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
زراعتى شمس آبادى عليرضا

زراعتى شمس آبادى عليرضا

فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
حيدرى پويا

حيدرى پويا

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

4سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
زمانى

زمانى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
آب يار بهنازسادات

آب يار بهنازسادات

فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
اميرى مطهره سادات

اميرى مطهره سادات

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مصدق رامتين

مصدق رامتين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
جمال پوري پگاه

جمال پوري پگاه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
بخشايى نسترن

بخشايى نسترن

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | محروم-بومي استان اصفهان محل خدمت فريدونشهر

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
فصيح فر محمدرضا

فصيح فر محمدرضا

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
آبياربهبهاني

آبياربهبهاني

روانشناسي | دانشگاه اصفهان | شبانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
عندليب

عندليب

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

4سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
مردى پور پويا

مردى پور پويا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
اكبرى حسين

اكبرى حسين

فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فاطمى سيدسبحان

فاطمى سيدسبحان

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
غياثوند زهرا

غياثوند زهرا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
رضامند محمد امين

رضامند محمد امين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
محمودى على

محمودى على

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | محروم-بومي استان اصفهان محل خدمت فريدن

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
معين

معين

ميکروبيولوژي | دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
شفيعى

شفيعى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
صالحى اسكندرى

صالحى اسكندرى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
ميرقادرى

ميرقادرى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
صابرى

صابرى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
موسوى زادگان

موسوى زادگان

زيست شناسي جانوري | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

6سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
وحيدا

وحيدا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
حسينى سيدمجتبى

حسينى سيدمجتبى

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شريفى

شريفى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | محروم-بومي استان اصفهان محل خدمت اصفهان1(اسلام اباد-ورزنه)

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
على آقايى سودانى

على آقايى سودانى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
سامع

سامع

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
فاضلى

فاضلى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
عباسى

عباسى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | محروم-بومي استان اصفهان محل خدمت چادگان

4سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
نقدى

نقدى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
جلايى كار

جلايى كار

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
تاجر

تاجر

شنوايي شناسي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
كمالى

كمالى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | محروم-بومي استان اصفهان محل خدمت نطنز

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فلاحتى

فلاحتى

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مختارى جزى

مختارى جزى

روانشناسي | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
دارالضيائى

دارالضيائى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | محروم-بومي استان اصفهان محل خدمت سميرم

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
جليلى

جليلى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | محروم-بومي استان اصفهان محل خدمت سميرم

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
خشوعى اصفهانى

خشوعى اصفهانى

زيست فناوري | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
بنده خدا

بنده خدا

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
صهايى

صهايى

زيست فناوري | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
مالكي

مالكي

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
شاه محمدى

شاه محمدى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
لچينانى

لچينانى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
آهنگرزاده

آهنگرزاده

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

3سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
صالحي

صالحي

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
غياثى

غياثى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان-نيمسال اول

3سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
امامى

امامى

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
فرقاني

فرقاني

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
عباسى دولت آبادى

عباسى دولت آبادى

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
معصومى

معصومى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

4سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
جمشيدي

جمشيدي

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
روحانى اصفهانى

روحانى اصفهانى

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
اميريان

اميريان

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رضايى

رضايى

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
فضل الهى

فضل الهى

زيست فناوري | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
صالحيان فرد

صالحيان فرد

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
كلاه دوزان

كلاه دوزان

روانشناسي | دانشگاه اصفهان | روزانه

4سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
صفرى

صفرى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
علائى

علائى

شنوايي شناسي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
زارعى

زارعى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
هاشمى

هاشمى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
يزدان پناه

يزدان پناه

مديريت بازرگاني | دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
رحيمى

رحيمى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
انصاري

انصاري

اعضاي مصنوعي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
جمدي

جمدي

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
شهپريان

شهپريان

روانشناسي | دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
كلاهدوزان

كلاهدوزان

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
افشانى

افشانى

کاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
اعتصامى

اعتصامى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
متين فر

متين فر

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

5سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
قديرى خرزوقى

قديرى خرزوقى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
اثنى عشرى

اثنى عشرى

روانشناسي | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
نصيري

نصيري

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
ابريشم کار

ابريشم کار

روانشناسي | دانشگاه اصفهان | شبانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
نادري نبي

نادري نبي

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه شهرکرد | شبانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
جمال زاده

جمال زاده

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عرب الجديدى

عرب الجديدى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه اصفهان | روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
غضنفرپور

غضنفرپور

مديريت بازرگاني | دانشگاه شيخ بهايي اصفهان /غيرانتفاعي / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
بابليان

بابليان

ميکروبيولوژي | دانشگاه اصفهان | شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
زارع

زارع

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
حسن نژاد

حسن نژاد

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
خدادادى

خدادادى

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
ستوده

ستوده

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
نريمانى

نريمانى

حسابداري | دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
شيرانى

شيرانى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
حمصى

حمصى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
خواجه ارزانى

خواجه ارزانى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
صادق البنايى

صادق البنايى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
كافعى

كافعى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
صادقيان

صادقيان

حسابداري | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
اسدى

اسدى

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
هادي پور

هادي پور

ميکروبيولوژي | دانشگاه اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
كاظمى

كاظمى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
بهبودى

بهبودى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
امانى

امانى

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
بابايى

بابايى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
خاكساري

خاكساري

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
آذرنيا

آذرنيا

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
اخوان خرازيان

اخوان خرازيان

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
ابراهيمى زهرانى

ابراهيمى زهرانى

مديريت صنعتي | دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
ستارى

ستارى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
كريميان

كريميان

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

اعضاي مصنوعي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
صفايى

صفايى

حسابداري | دانشگاه اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
هوشيارى

هوشيارى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

3سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
کاظمي

کاظمي

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
بارانى

بارانى

ميکروبيولوژي | دانشگاه اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
كاظم زاده

كاظم زاده

زيست فناوري | دانشگاه يزد | روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
سورچه

سورچه

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
باوى

باوى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عباسى

عباسى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
عباس زاده

عباس زاده

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان-بومي مرکزي

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
نورى

نورى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

گفتاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
طهماسبى اصل

طهماسبى اصل

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
جعفرى هرندى

جعفرى هرندى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

4سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
امجدكيوان

امجدكيوان

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
دادخواه تهرانى

دادخواه تهرانى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
زهري

زهري

گفتاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
حيدرى گوجانى

حيدرى گوجانى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ريسمان چيان

ريسمان چيان

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه اصفهان | شبانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
يوسفيان

يوسفيان

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
عليزاده

عليزاده

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

4سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
شيروانى

شيروانى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
زارعى

زارعى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
بنكدار

بنكدار

ميکروبيولوژي | دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
مسجدى اصفهانى

مسجدى اصفهانى

مديريت بازرگاني | دانشگاه اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
يوسف زاده

يوسف زاده

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
معمارى

معمارى

اعضاي مصنوعي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
خسروي

خسروي

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
چشم آويز

چشم آويز

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
نصيرى

نصيرى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان | غير انتفاعي

3سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
صفرى دهاقانى

صفرى دهاقانى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
درخشندي

درخشندي

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
صادقى

صادقى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
مختارى

مختارى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
دادخواه

دادخواه

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
اديب حاجى باقرى

اديب حاجى باقرى

مديريت مالي | دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
پايان

پايان

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
رضايى

رضايى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان-نيمسال اول

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
فيض

فيض

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
هاشمى قهدريجانى

هاشمى قهدريجانى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
عبدالوند

عبدالوند

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
واهب

واهب

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
بهاءلو

بهاءلو

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان-نيمسال اول

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
بهرامي

بهرامي

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
شكل آبادى

شكل آبادى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان | غير انتفاعي

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
حسينى تشنيزى

حسينى تشنيزى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
شيرانى

شيرانى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه شهرکرد | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ميرباقرى دهافانى

ميرباقرى دهافانى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان-نيمسال اول

4سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
رستمى

رستمى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
كرمى مفرد

كرمى مفرد

روانشناسي | دانشگاه يزد | شبانه

3سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
ضيائي

ضيائي

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
چگينى

چگينى

شيمي محض | دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
رضوى

رضوى

مديريت مالي | دانشگاه يزد | روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
وكيلى

وكيلى

روانشناسي | دانشگاه کاشان | روزانه

3سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

زيست فناوري | دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
همداني

همداني

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
صادقيان اصفهانى

صادقيان اصفهانى

زيست فناوري | دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
شجاعى برجويى

شجاعى برجويى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
مهدوى

مهدوى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
عطارى پور اصفهانى

عطارى پور اصفهانى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

4سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
پوراشرفى

پوراشرفى

ميکروبيولوژي | دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
سلطانى زاده

سلطانى زاده

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان-نيمسال اول

5سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
توكلى حسين آبادى

توكلى حسين آبادى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
آقاجانى

آقاجانى

اموزش کودکان استثنايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
زيبايى

زيبايى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
دلفروزى

دلفروزى

هوشبري | دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
بحرى

بحرى

حسابداري | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
كامرانى

كامرانى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
شب انگيز

شب انگيز

روانشناسي | دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
يزدان مهر

يزدان مهر

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
اسمعيل زاده

اسمعيل زاده

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي گراش | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
جمال پور

جمال پور

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
نورمحمديان

نورمحمديان

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سالارى

سالارى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

4سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
حافظى

حافظى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
صيادى صومعه

صيادى صومعه

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي ايلام | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
صفارزاده

صفارزاده

هوشبري | دانشکده علوم پزشکي خمين | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
جاورى

جاورى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه شهرکرد | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
ميرزايى

ميرزايى

مديريت دولتي | دانشگاه اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
هلاكويي

هلاكويي

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
موسوى نژاد

موسوى نژاد

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
هوشنگى

هوشنگى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي علوم وفناوري سپاهان -اصفهان | غير انتفاعي

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
قهارزاده

قهارزاده

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سليمانى

سليمانى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
استكى

استكى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
آخوندى خوزانى

آخوندى خوزانى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
رحيمى م

رحيمى م

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
صفى خانى

صفى خانى

حسابداري | دانشگاه اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
شعاع

شعاع

روانشناسي | دانشگاه يزد | شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مجيرى فروشانى

مجيرى فروشانى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رحيمى

رحيمى

زيست فناوري | دانشگاه يزد | روزانه

4سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
سعادت

سعادت

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
مختاريان

مختاريان

هوشبري | دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

3سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
شجاعى

شجاعى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه يزد | روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
ربيعى

ربيعى

زيست شناسي جانوري|دانشگاه اصفهان

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
خنجرى

خنجرى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
بطلانى

بطلانى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي فرزانگان -اصفهان | غير انتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
موسوى ونهرى

موسوى ونهرى

شيمي محض | دانشگاه اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
شفيعى

شفيعى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان | غير انتفاعي

5سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
مرادي

مرادي

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
عباسى جشوقانى

عباسى جشوقانى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
ابراهيميان

ابراهيميان

حسابداري | دانشگاه يزد | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
عامرى نيا

عامرى نيا

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تهران | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
زاهدى فرد

زاهدى فرد

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني -اصفهان | غير انتفاعي

4سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
شهبازى

شهبازى

مديريت بازرگاني | دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
هاشمى اصفهانيان

هاشمى اصفهانيان

شيمي محض | دانشگاه اصفهان | روزانه

4سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
تربتيان

تربتيان

شيمي محض | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
گودرزى نژاد

گودرزى نژاد

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
پوروالى

پوروالى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه يزد | روزانه

5سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
توانگر

توانگر

گياه پزشکي | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
شفيعيان

شفيعيان

زيست شناسي جانوري | دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
پهلواني نژاد

پهلواني نژاد

زيست شناسي جانوري | دانشگاه اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
روشن اصفهانى

روشن اصفهانى

حسابداري | دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان | غير انتفاعي

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
طباطبائى حسينى

طباطبائى حسينى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي فرزانگان -اصفهان | غير انتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
جليليان

جليليان

مديريت دولتي | دانشگاه اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
جفائى

جفائى

مديريت بازرگاني | دانشگاه کاشان | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
عالم

عالم

حسابداري | دانشگاه قم | روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
ناظمى اشنى

ناظمى اشنى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
ماستى

ماستى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
مرادي

مرادي

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان | غير انتفاعي

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
سليمانى حسن آبادى

سليمانى حسن آبادى

شيمي محض | دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
قنبري

قنبري

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني -اصفهان | غير انتفاعي

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
وكيلى زاد

وكيلى زاد

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

کتابداري درشاخه پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مهاجرى

مهاجرى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني -اصفهان | غير انتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
ابوسبا

ابوسبا

روانشناسي | دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان | غير انتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
طالبى

طالبى

فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
كاردان پور

كاردان پور

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
عبدالهى

عبدالهى

حسابداري | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
وحدتى

وحدتى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
اعظميان جزى

اعظميان جزى

زيست شناسي گياهي | دانشگاه اصفهان | روزانه

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
كوهى جندانى

كوهى جندانى

اموزش کودکان استثنايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

روانشناسي | دانشگاه يزد | شبانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
مامن پوش

مامن پوش

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي هشت بهشت اصفهان پويا-اصفهان | غير انتفاعي

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
طاهرى

طاهرى

حسابداري | دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان | غير انتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عمادي

عمادي

روانشناسي | دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان | غير انتفاعي

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
شيرعليان

شيرعليان

زمين شناسي | دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
عصارزادگان

عصارزادگان

زمين شناسي | دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
مدرسه ئى

مدرسه ئى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان | غير انتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
اكبرى

اكبرى

بهداشت عمومي | دانشکده علوم پزشکي شوشتر | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
مشهدى

مشهدى

زيست شناسي گياهي | دانشگاه اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
صفدريان

صفدريان

مهندسي توليدوژنتيک گياهي | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
صدرى

صدرى

حسابداري | دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه

4سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
محمدزاده

محمدزاده

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي | دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | شبانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
هاشمى

هاشمى

گياه پزشکي | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
قريشى

قريشى

زيست شناسي جانوري | دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
طاهرى

طاهرى

علوم ومهندسي باغباني | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
صالح پور

صالح پور

گياه پزشکي | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
نيازى

نيازى

زيست فناوري | دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان | غير انتفاعي

3سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
هادى

هادى

اقتصاد | دانشگاه يزد | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
نصيري

نصيري

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
نامدارى

نامدارى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
كوهى اصفهانى

كوهى اصفهانى

مديريت بازرگاني | دانشگاه يزد | شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
عباسى

عباسى

کتابداري درشاخه پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
رجائيان

رجائيان

زيست شناسي جانوري | دانشگاه شهرکرد | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
كريمى محمديه

كريمى محمديه

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
موسوى

موسوى

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي | دانشگاه لرستان -خرم اباد | شبانه

5سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
كاظمى

كاظمى

شيمي محض | دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
شاكرى

شاكرى

شيمي محض | دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
حسينى جبلى

حسينى جبلى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
ايزدى

ايزدى

زمين شناسي | دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
رحيمى

رحيمى

علوم ومهندسي محيطزيست | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
رفيعى

رفيعى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني -اصفهان | غير انتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
طيب

طيب

زيست شناسي دريا | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مومنى

مومنى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
شكوه معيد

شكوه معيد

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه ايلام | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
ماهرى اصفهانى

ماهرى اصفهانى

زمين شناسي | دانشگاه اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
درون جلالى

درون جلالى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان | غير انتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
كابلى بروجنى

كابلى بروجنى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه فسا | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
دهقانى قلعه قاسمى

دهقانى قلعه قاسمى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني -اصفهان | غير انتفاعي

4سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
كرباسچى

كرباسچى

زيست فناوري | دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان | غير انتفاعي

3سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
صابرى سيچانى

صابرى سيچانى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان | غير انتفاعي

3سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
مقرون

مقرون

شيمي محض | دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
نصر اصفهانى

نصر اصفهانى

کتابداري درشاخه پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
زارع

زارع

ميکروبيولوژي | دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
ناطقى

ناطقى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
زهيرى

زهيرى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
شريفيان

شريفيان

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

4سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
نصر اصفهانى ا

نصر اصفهانى ا

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان | غير انتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
اسكندرى

اسكندرى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه اروميه | روزانه

2سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
امامي بافراني

امامي بافراني

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان | غير انتفاعي

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
كرباسيان

كرباسيان

بهداشت موادغذايي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
همدانى رناسى

همدانى رناسى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان | غير انتفاعي

3سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
گرامى

گرامى

مديريت بازرگاني | دانشگاه شيخ بهايي اصفهان /غيرانتفاعي / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ملاحسينى

ملاحسينى

کتابداري درشاخه پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
صادقيان

صادقيان

مهندسي طبيعت | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
آقابابايى

آقابابايى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان | غير انتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
معصومى

معصومى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
يوسفى

يوسفى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي علوم وفناوري سپاهان -اصفهان | غير انتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حقيقى

حقيقى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان | غير انتفاعي

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
كرمى

كرمى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
نافع

نافع

حسابداري | دانشگاه يزد | شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
حاجى

حاجى

بهداشت موادغذايي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
اسکندري

اسکندري

مديريت دولتي | دانشگاه اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
فقيه

فقيه

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مرادزاده

مرادزاده

حسابداري | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
تيمورى

تيمورى

اقتصاد | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

4سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
سليمانى پور

سليمانى پور

حسابداري | دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان | غير انتفاعي

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
عباسى راد

عباسى راد

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه فسا | روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
خداداديان

خداداديان

زمين شناسي | دانشگاه اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
صفائى

صفائى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي علوم وفناوري سپاهان -اصفهان | غير انتفاعي

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
ميرزائى خوندابى

ميرزائى خوندابى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
شريفيان اصفهانى

شريفيان اصفهانى

مديريت بازرگاني | دانشگاه شيخ بهايي اصفهان /غيرانتفاعي / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ترابيان

ترابيان

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان | غير انتفاعي

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
صحت نائينى

صحت نائينى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
زمانى

زمانى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي هشت بهشت اصفهان پويا-اصفهان | غير انتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
دهقان

دهقان

زيست فناوري | دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان | غير انتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

اموزش کودکان استثنايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مدنى

مدنى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي امين -فولادشهراصفهان | غير انتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
منجميان اصفهانى

منجميان اصفهانى

زيست فناوري | دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان | غير انتفاعي

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
قائدرحمتي

قائدرحمتي

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي المهدي مهر-اصفهان /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
حاجى على اكبرى

حاجى على اكبرى

زيست فناوري | دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان | غير انتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
قربانى

قربانى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
شهريارى

شهريارى

علوم ومهندسي محيطزيست | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
موسوى خوانسارى

موسوى خوانسارى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي فرزانگان -اصفهان | غير انتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
سعادتى

سعادتى

مديريت بازرگاني | دانشگاه لرستان -خرم اباد | شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
منتظرالقائم

منتظرالقائم

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي فرزانگان -اصفهان | غير انتفاعي

5سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
اميرى

اميرى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي امين -فولادشهراصفهان | غير انتفاعي

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اكبرى

اكبرى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
کارگران

کارگران

زيست فناوري | دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان | غير انتفاعي

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
شانه ساز زاده

شانه ساز زاده

مديريت بازرگاني | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
اسماعيلى

اسماعيلى

علوم ومهندسي شيلات | دانشگاه شهرکرد | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
عمادى

عمادى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي امين -فولادشهراصفهان | غير انتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
محمدي

محمدي

علوم ومهندسي باغباني | دانشگاه شهرکرد | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
کيواني

کيواني

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي امين -فولادشهراصفهان | غير انتفاعي

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
پاك دل

پاك دل

علم اطلاعات ودانش شناسي | دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
حشمتى

حشمتى

زيست فناوري | دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان | غير انتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ايزدى

ايزدى

علوم ومهندسي شيلات | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
خانبازى

خانبازى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي المهدي مهر-اصفهان /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
عموهادى

عموهادى

زمين شناسي | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
امين صبورى

امين صبورى

زيست شناسي گياهي | دانشگاه جيرفت | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
آقاداوديان

آقاداوديان

گياه پزشکي | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | شبانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
فقهي

فقهي

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي امين -فولادشهراصفهان | غير انتفاعي

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
جعفرى

جعفرى

مهندسي توليدوژنتيک گياهي | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
امرالهى

امرالهى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي امين -فولادشهراصفهان | غير انتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
موذنى

موذنى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي امين -فولادشهراصفهان | غير انتفاعي

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
اميرى

اميرى

مهندسي توليدوژنتيک گياهي | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
بهارلو قره بلطاقى

بهارلو قره بلطاقى

مديريت کسب وکارهاي کوچک | دانشگاه ولايت -ايرانشهر | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رستمى

رستمى

علوم ومهندسي باغباني | دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
جعفرى

جعفرى

علوم ومهندسي جنگل | دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

مهندسي طبيعت | دانشگاه اردکان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
نكونام

نكونام

علوم ورزشي | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
موسوى قهفرخى

موسوى قهفرخى

علوم ومهندسي باغباني | دانشگاه اردکان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
عنايتي

عنايتي

زمين شناسي | دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
عباسى

عباسى

مهندسي طبيعت | دانشگاه اردکان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
عابدى

عابدى

مديريت بازرگاني | موسسه غيرانتفاعي بصير-ابيک | غير انتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
فريدونيان

فريدونيان

علوم ومهندسي باغباني|دانشگاه شهرکرد

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
فاطمى اردستانى

فاطمى اردستانى

مهندسي طبيعت | دانشگاه اردکان | شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
فضل اللهى

فضل اللهى

اقتصادکشاورزي | دانشگاه اردکان | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
بقال زاده

بقال زاده

علوم ومهندسي محيطزيست | دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی