گتوند

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر گتوند

كريمى احسان

كريمى احسان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
حسين پناه مهرآفرين

حسين پناه مهرآفرين

مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
آفرين شهين

آفرين شهين

مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

4سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
مرادى سلطانى محمد

مرادى سلطانى محمد

مهندسي عمران | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي خوزستان

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
خدادادى فاطمه

خدادادى فاطمه

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان-بومي خوزستان

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
زاده اسد عباس

زاده اسد عباس

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان-بومي خوزستان

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
استادى پور مريم

استادى پور مريم

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي خوزستان

4سال کانونی / 78 آزمون

ریاضی
معتمدپور آمنه

معتمدپور آمنه

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان-بومي خوزستان

4سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
راشدى ايمان

راشدى ايمان

مهندسي برق | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي خوزستان

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
كمالى فرشاد

كمالى فرشاد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
احمدى رضا

احمدى رضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 97 آزمون

تجربی
نژاد احمدى ايوب

نژاد احمدى ايوب

مهندسي مکانيک | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي خوزستان

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
سلطانى مهدى

سلطانى مهدى

مهندسي مکانيک | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي خوزستان

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
احمدنژاد سهيلا

احمدنژاد سهيلا

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان-بومي خوزستان

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
منصورزاده ارسلان

منصورزاده ارسلان

فيزيک مهندسي | دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
سلامى الهه

سلامى الهه

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان-بومي خوزستان

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
قاسمى محمدرضا

قاسمى محمدرضا

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان-بومي خوزستان

5سال کانونی / 92 آزمون

ریاضی
احمدنژاد

احمدنژاد

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان-بومي خوزستان

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
قنبرى گله

قنبرى گله

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس ايلام | فرهنگيان-بومي خوزستان

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
كرمى

كرمى

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس ايلام | فرهنگيان-بومي خوزستان

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
منصورنژاد

منصورنژاد

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان-بومي خوزستان

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
مختارپورچهاربرى

مختارپورچهاربرى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه اراک | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
راشدى

راشدى

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي خوزستان

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
انصارى

انصارى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان-بومي خوزستان

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
اسكندرى

اسكندرى

اموزش کودکان استثنايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان-بومي خوزستان

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
فتاحى

فتاحى

مهندسي برق | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي خوزستان

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
اسماعيلى

اسماعيلى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان-بومي خوزستان

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
راشدى

راشدى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان-بومي خوزستان

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
نصراله پور

نصراله پور

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشهرکرد | فرهنگيان-بومي خوزستان

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
منصورپور

منصورپور

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان-بومي خوزستان

3سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
عسكرزاده

عسكرزاده

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان-بومي خوزستان

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
فتاحى

فتاحى

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان-بومي خوزستان

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
چراغى زاده

چراغى زاده

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان-بومي خوزستان

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
اسدى

اسدى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان-بومي خوزستان

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
حسين زاده

حسين زاده

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان-بومي خوزستان

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
الياسى

الياسى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان-بومي خوزستان

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
شوشترى زاده

شوشترى زاده

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان-بومي خوزستان

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
منصورزاده

منصورزاده

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان-بومي خوزستان

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
حسينى احمدفداله

حسينى احمدفداله

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان-بومي خوزستان

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
مختارى

مختارى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان-بومي خوزستان

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
افزونى بيرگانى

افزونى بيرگانى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان-بومي خوزستان

3سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
صفرى

صفرى

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس ايلام | فرهنگيان-بومي خوزستان

3سال کانونی / 52 آزمون

زبان
رئيسى للرى

رئيسى للرى

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس ايلام | فرهنگيان-بومي خوزستان

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
حيدرزاده

حيدرزاده

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان-بومي خوزستان

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
نامدارى

نامدارى

مهندسي نفت | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
سلطانى

سلطانى

علوم تربيتي | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
نژاداحمدى

نژاداحمدى

مهندسي شيمي | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
رحيمى

رحيمى

علوم تربيتي | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
راشدى

راشدى

مهندسي عمران | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
صالح زاده

صالح زاده

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان-بومي خوزستان

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
حيدرزاده

حيدرزاده

اموزش علوم اجتماعي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي بوشهر | فرهنگيان-بومي خوزستان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
رستار

رستار

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
جعفرى

جعفرى

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اراک | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
رضائى ميرقايد

رضائى ميرقايد

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان-بومي خوزستان

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
افراسيابى

افراسيابى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان-بومي خوزستان

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
منصورى

منصورى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان-بومي خوزستان

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
اسداله پور

اسداله پور

مشاوره | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
نصيرى

نصيرى

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان-بومي خوزستان

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
بهداروند

بهداروند

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس ايلام | فرهنگيان-بومي خوزستان

3سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
عسكرى

عسكرى

مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
زاهدى

زاهدى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
حيدرى پور

حيدرى پور

مشاوره | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

انسانی
حسنى نيا

حسنى نيا

مديريت بازرگاني | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
عسكرى

عسكرى

رياضيات وکاربردها | دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
قاسمى جلكانى

قاسمى جلكانى

علوم تربيتي | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
جمشيدى

جمشيدى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان-بومي خوزستان

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
اصلاحى نژاد

اصلاحى نژاد

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان-بومي خوزستان

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
خواجه پور

خواجه پور

علوم تربيتي | دانشگاه اراک | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
رشيدى

رشيدى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
شكرى زاده

شكرى زاده

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان-بومي خوزستان

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
فتحى نيا

فتحى نيا

مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
زاده محمد

زاده محمد

مهندسي صنايع مبلمان | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي خوزستان

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
نجفى فرد

نجفى فرد

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان-بومي خوزستان

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
وردى پور

وردى پور

مهندسي نفت | دانشکده فني ومهندسي گرمسار | شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
آل حسن

آل حسن

مهندسي مکانيک | دانشگاه ايلام | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
جعفرى

جعفرى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان-بومي خوزستان

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
صفرى

صفرى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان-بومي خوزستان

2سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
ياورى

ياورى

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

زبان
بهزادى

بهزادى

بهداشت عمومي | دانشکده علوم پزشکي ساوه | روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
رئيسى

رئيسى

مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
طاهرى ثابت

طاهرى ثابت

جامعه شناسي | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
عبدى

عبدى

بهداشت عمومي | دانشکده علوم پزشکي شوشتر | روزانه

4سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
محمدجونى

محمدجونى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان-بومي خوزستان

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
سردارى نسب

سردارى نسب

فيزيک مهندسي | دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
داودى

داودى

علوم سياسي | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
فرج وند

فرج وند

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان-بومي خوزستان

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
مرادى صفدرى

مرادى صفدرى

اقتصاد | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
فاضلى

فاضلى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان-بومي خوزستان

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
رشيدى

رشيدى

مهندسي مکانيزاسيون کشاورزي | دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
محمدى شرف

محمدى شرف

جامعه شناسي | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
رئيسى

رئيسى

اقتصاد | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
پاپى زاده

پاپى زاده

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان محل خدمت خوزستان

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
عسكرى

عسكرى

علوم تربيتي | دانشگاه لرستان -خرم اباد | شبانه

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
وردى پور

وردى پور

تاريخ | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
عسكرنيا

عسكرنيا

اقتصاد | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
جمشيدى

جمشيدى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان-بومي خوزستان

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
اسنكى

اسنكى

جغرافيا | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
اسكندرى

اسكندرى

اقتصاد | دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
صالح منفرد

صالح منفرد

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
رستمى

رستمى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
حسينى تبار

حسينى تبار

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
ابراهيم وند

ابراهيم وند

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه لرستان -خرم اباد | شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
صفرى

صفرى

اقتصاد | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
مختارى چهاربرى

مختارى چهاربرى

اقتصاد | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
اسدى

اسدى

گياه پزشکي | دانشگاه رازي -کرمانشاه | شبانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
تهمتنى

تهمتنى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان-بومي خوزستان

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
اسكندرى

اسكندرى

علوم قران وحديث | دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم | شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
بشيرى

بشيرى

علوم قران وحديث | دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی