خرمشهر

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر خرمشهر

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
رضايى فاطمه تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 2سال از سوم دبيرستان 36
جليليان على تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال از چهارم دبيرستان 13
شيبت الحمدى سيدعلى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 16
حويزه عبدى مهدى ریاضی مهندسي نفت | دانشگاه صنعت نفت | روزانه دانشگاه صنعت نفت 1سال از چهارم دبيرستان 19
پورعواد فاطمه هنر نقاشي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال از چهارم دبيرستان 14
هلالات ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعت نفت | روزانه دانشگاه صنعت نفت 1سال از چهارم دبيرستان 21
حيدرى انسانی حقوق | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال از چهارم دبيرستان 15
قلى پور ریاضی مهندسي نساجي | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 14
صفرزادگان تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 2سال از سوم دبيرستان 22
حسين زاده ریاضی علوم کامپيوتر | دانشگاه سلمان فارسي -کازرون | روزانه دانشگاه سلمان فارسي - كازرون 1سال از چهارم دبيرستان 15
دارابى انسانی مديريت بازرگاني | دانشگاه ايلام | روزانه دانشگاه ايلام 1سال از چهارم دبيرستان 14
فرحان پور ریاضی مهندسي مکانيک | مجتمع اموزش عالي بم | روزانه مجتمع آموزش عالي بم 1سال از چهارم دبيرستان 11
موسوى انسانی علوم قران وحديث | دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم | روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه -قم(محل تحصيل دولت آباد اصفهان) 1سال از چهارم دبيرستان 17