خرمشهر

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر خرمشهر

رضايى فاطمه

رضايى فاطمه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
جليليان على

جليليان على

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
شيبت الحمدى سيدعلى

شيبت الحمدى سيدعلى

مهندسي برق | دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
حويزه عبدى مهدى

حويزه عبدى مهدى

مهندسي نفت | دانشگاه صنعت نفت | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
پورعواد فاطمه

پورعواد فاطمه

نقاشي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

هنر
هلالات

هلالات

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعت نفت | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
حيدرى

حيدرى

حقوق | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
قلى پور

قلى پور

مهندسي نساجي | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
سواريان

سواريان

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
پوربيرام سيس

پوربيرام سيس

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان-بومي خوزستان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
فاتحى

فاتحى

اموزش جغرافيا | دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان-بومي خوزستان

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
فاروقى

فاروقى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
صفرزادگان

صفرزادگان

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
كاظم پور

كاظم پور

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي ابادان | محروم-بومي خوزستان محل خدمت خرمشهر

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
عسكرى

عسكرى

رياضيات وکاربردها | دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
حسين زاده

حسين زاده

علوم کامپيوتر | دانشگاه سلمان فارسي -کازرون | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
دارابى

دارابى

مديريت بازرگاني | دانشگاه ايلام | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
فرحان پور

فرحان پور

مهندسي مکانيک | مجتمع اموزش عالي بم | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
احمدى

احمدى

علوم کامپيوتر | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
عباسى

عباسى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان-بومي خوزستان

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حميديان

حميديان

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان-بومي خوزستان

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
موسوى

موسوى

علوم قران وحديث | دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
درويش بچارى

درويش بچارى

زمين شناسي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
عابدى

عابدى

علوم ومهندسي محيطزيست | دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر | شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی