مسجدسليمان

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر مسجدسليمان

نظرپور عليرضا

نظرپور عليرضا

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
نجفى هادى

نجفى هادى

اموزش فيزيک | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان-بومي خوزستان

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
حيدرى كاه كش فرنوش

حيدرى كاه كش فرنوش

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
زمان پور آزاده

زمان پور آزاده

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
ناصرى كريموند مسعود

ناصرى كريموند مسعود

تلويزيون وهنرهاي ديجيتالي | دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

هنر
شهبازى

شهبازى

فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
طاهرى

طاهرى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان محل خدمت حميديه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
خدادادى موسيرى

خدادادى موسيرى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

4سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
خدادادى

خدادادى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
كاظمى مهيارى

كاظمى مهيارى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
صادقى حسنوند

صادقى حسنوند

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان-بومي خوزستان

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
حيدرى قاسمى

حيدرى قاسمى

مترجمي زبان انگليسي | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

زبان
كريم پور

كريم پور

مهندسي برق | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
بلدى

بلدى

مهندسي مکانيک | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
خشن

خشن

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
بلدى

بلدى

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
اسدپور

اسدپور

مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
پرواسى

پرواسى

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه سلمان فارسي -کازرون | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

زبان
حافظى بيرگانى

حافظى بيرگانى

مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
بلدى

بلدى

مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
رئيسى

رئيسى

مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
غلامى حموله

غلامى حموله

مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
مختارى

مختارى

فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه ايلام | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
مهدى پور

مهدى پور

علوم کامپيوتر | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
ورناصرى

ورناصرى

مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
شمس

شمس

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
اسدى

اسدى

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي شوشتر | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 98 آزمون

تجربی
غلامحسينى

غلامحسينى

مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
راديوسفى

راديوسفى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
باورساقربانى

باورساقربانى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
سليمانى

سليمانى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
صالحى

صالحى

اتاق عمل | دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
كريمى بيرگانى

كريمى بيرگانى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان محل خدمت خوزستان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
اميدى

اميدى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان محل خدمت خوزستان

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
بختيارى

بختيارى

اتاق عمل | دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

5سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
فرجى بيرگانى

فرجى بيرگانى

مهندسي صنايع | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
محمودى كاهكش

محمودى كاهكش

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي | دانشگاه ايلام | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
بخشيان

بخشيان

تاريخ | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
اسدى شيخ رباط

اسدى شيخ رباط

تاريخ | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
حسين پور

حسين پور

بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
طهماسبى جاجيوند

طهماسبى جاجيوند

مهندسي مکانيک | مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
رحيم پور

رحيم پور

رياضيات وکاربردها | دانشگاه ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
باقرى

باقرى

بهداشت موادغذايي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رشيدى بيرگانى

رشيدى بيرگانى

زيست شناسي جانوري | دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
حيدروند

حيدروند

کتابداري درشاخه پزشکي | دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رستمى

رستمى

گياه پزشکي | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
ابراهيمى

ابراهيمى

زيست شناسي گياهي | دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
باقرى

باقرى

مهندسي صنايع چوب وفراورده‌هاي سلولزي | دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
طاهرى

طاهرى

مهندسي صنايع چوب وفراورده‌هاي سلولزي | دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی