شوش دانيال

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر شوش دانيال

جمال محمد كاظم

جمال محمد كاظم

کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي | دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
موسوى سارا

موسوى سارا

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان-بومي خوزستان

3سال کانونی / 56 آزمون

انسانی
ديناروند اميرحسين

ديناروند اميرحسين

پزشکي | دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
ارشم مسعود

ارشم مسعود

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
خنيفر مصطفى

خنيفر مصطفى

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان-بومي خوزستان

3سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
قوماتى فواد

قوماتى فواد

مهندسي مکانيک | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي خوزستان

3سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
آل كثير

آل كثير

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان-بومي خوزستان

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
سعادت محمد

سعادت محمد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
عيسوند

عيسوند

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان-بومي خوزستان

3سال کانونی / 66 آزمون

انسانی
نجات

نجات

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان-بومي خوزستان

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
نظرى پور

نظرى پور

مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
شرفى

شرفى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
فروغى راد

فروغى راد

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اراک | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
چنانى

چنانى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان-بومي خوزستان

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
لطيفى

لطيفى

مهندسي شيمي | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
سرخه

سرخه

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان-بومي خوزستان

3سال کانونی / 65 آزمون

انسانی
جميلى

جميلى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان-بومي خوزستان

4سال کانونی / 53 آزمون

انسانی
ديناروند

ديناروند

اموزش کودکان استثنايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان-بومي خوزستان

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
جنادله

جنادله

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان-بومي خوزستان

3سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
معاونى

معاونى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
محيل زاده

محيل زاده

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اراک | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
ايزدى فر

ايزدى فر

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اراک | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
خدادادگان

خدادادگان

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان-بومي خوزستان

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
شهيتى

شهيتى

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
خنيفرى

خنيفرى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان-بومي خوزستان

3سال کانونی / 10 آزمون

تجربی