انديمشك

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر انديمشك

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
بهاروندى محمد تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 37
پولادوند پيمان تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه دانشگاه علوم پزشکي دزفول 2سال از سوم دبيرستان 24
صادقى ريحانه زبان مترجمي زبان انگليسي | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 18
بشارتى فرد تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 14
دوايى فر تجربی علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال از چهارم دبيرستان 11
قانعى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 1سال از چهارم دبيرستان 11
حسندخت تجربی پرستاري | دانشکده علوم پزشکي شوشتر | روزانه-نيمسال اول دانشكده علوم پزشكي شوشتر 2سال از سوم دبيرستان 38
قلاوند ریاضی فيزيک | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 2سال از سوم دبيرستان 25
تتر تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 3سال از دوم دبيرستان 53
صادقى نسب تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 2سال از سوم دبيرستان 41
شيخ ریاضی مهندسي نقشه برداري | دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 2سال از سوم دبيرستان 29
قلاوند تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي دزفول 3سال از دوم دبيرستان 43
بياتى تجربی زيست فناوري | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 3سال از دوم دبيرستان 39
خدادادى حسينوند تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه دانشگاه علوم پزشکي دزفول 2سال از سوم دبيرستان 21
ماكنالى ریاضی مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي / | دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز | روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين - ملاثاني اهواز 2سال از سوم دبيرستان 32
رفيعى تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 3سال از دوم دبيرستان 25
محمدى كيا تجربی بهداشت عمومي | دانشکده علوم پزشکي شوشتر | روزانه دانشكده علوم پزشكي شوشتر 2سال از سوم دبيرستان 27
شهريسوند تجربی مديريت بازرگاني | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال از چهارم دبيرستان 15
خداكرمى انسانی مديريت بازرگاني | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | شبانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال از چهارم دبيرستان 12
قيطاسى انسانی علوم سياسي | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | شبانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال از چهارم دبيرستان 17
پور رحمانى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 2سال از سوم دبيرستان 26