اهواز

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر اهواز

زكوى سارينا

زكوى سارينا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
دانائيان سپهر

دانائيان سپهر

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
ترنجى زاده

ترنجى زاده

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

6سال کانونی / 102 آزمون

تجربی
مرتضوى زاده

مرتضوى زاده

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
سرسازى آروين

سرسازى آروين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
گودرزى

گودرزى

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال اول

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
يونسى على

يونسى على

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
ناركى امير ارشيا

ناركى امير ارشيا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
جعفرى بابادى مهسا

جعفرى بابادى مهسا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
فارسى زاده سينا

فارسى زاده سينا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
احمدى مهدى

احمدى مهدى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
فتاحى نيا مجتبى

فتاحى نيا مجتبى

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
چهارلنگ باجولى

چهارلنگ باجولى

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
خواجه احمد عطارى

خواجه احمد عطارى

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
حميد فاطمه

حميد فاطمه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
خواجوى

خواجوى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
اميدى فيروزآبادى حانيه

اميدى فيروزآبادى حانيه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
كيانيان

كيانيان

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رجبعلى پور

رجبعلى پور

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
منوچهرى زاده

منوچهرى زاده

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
حميدى

حميدى

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
منصورى پرميس

منصورى پرميس

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
خزاعلى فاطمه

خزاعلى فاطمه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
دانش

دانش

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

4سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
حاجيوند محمد حسين

حاجيوند محمد حسين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
آقاجانى امين

آقاجانى امين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
سيديان سيده سارا

سيديان سيده سارا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
آتشكار مرضيه

آتشكار مرضيه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
بايمانى نژاد سهيل

بايمانى نژاد سهيل

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
هابيلى

هابيلى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
كريمى زهرا

كريمى زهرا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سعدى على

سعدى على

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
عبدالخانى

عبدالخانى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مرادى مليكا

مرادى مليكا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
نيله چى

نيله چى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | پرديس خودگردان-نيمسال اول

4سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
تخشا ميلاد

تخشا ميلاد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عسكرى رضا

عسكرى رضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
بال افكن

بال افكن

بينايي سنجي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
شيرالى

شيرالى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
حيدرى سورشجانى سوگند

حيدرى سورشجانى سوگند

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
بهبهانى

بهبهانى

روانشناسي | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
عزيزى محمدرضا

عزيزى محمدرضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
اصل جعفرى عليرضا

اصل جعفرى عليرضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
ساكى حامد

ساكى حامد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
مهدى زاده الهام

مهدى زاده الهام

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
رادفر نگار

رادفر نگار

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
بهادرى راضيه

بهادرى راضيه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
صافى سيد مصطفى

صافى سيد مصطفى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
كوتى

كوتى

کاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
مالك ميترا

مالك ميترا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
جلودار

جلودار

شنوايي شناسي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
آريايى روزبه

آريايى روزبه

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

4سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
راسته

راسته

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
جهازى

جهازى

پزشکي | دانشکده علوم پزشکي ابادان | محروم-بومي خوزستان محل خدمت اروندکنار

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
ايزديار اسماء

ايزديار اسماء

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
اوركى آرزو

اوركى آرزو

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
مجدم فواد

مجدم فواد

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
عبادى پور مهدى

عبادى پور مهدى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
خدادادى

خدادادى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
آذرحزين مهدى

آذرحزين مهدى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
اوركى احمدرضا

اوركى احمدرضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
سلطانى نسرين

سلطانى نسرين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
افشارى زاده

افشارى زاده

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

3سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
قنبرى آريا

قنبرى آريا

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

4سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
پنائى ستايش

پنائى ستايش

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
مياحى دانيال

مياحى دانيال

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
ميرى هستى

ميرى هستى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
مشهدى زاده

مشهدى زاده

زيست فناوري | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
موازى محمد امين

موازى محمد امين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
محمدى اشكان

محمدى اشكان

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
كيهان پور كيانا

كيهان پور كيانا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
فياض فر

فياض فر

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

4سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
عباس پور محمدحسن

عباس پور محمدحسن

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
فرهمندى

فرهمندى

گفتاردرماني | دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / | روزانه

4سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
صباح سينا

صباح سينا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
دويده محمدرضا

دويده محمدرضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
نورى زاده فريال

نورى زاده فريال

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
حسينى ملائى سيده راضيه

حسينى ملائى سيده راضيه

پزشکي | دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
سياحى

سياحى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
عليرضائى

عليرضائى

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

4سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
عسكرى

عسكرى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
عامريان نژاد

عامريان نژاد

فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
كردزنگنه

كردزنگنه

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
موصلى

موصلى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | محروم-بومي استان بوشهر محل خدمت نبي اکرم بوشهر

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
شريف

شريف

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | پرديس خودگردان-نيمسال اول

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
سياحى

سياحى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
كاظمى

كاظمى

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
مهتابى

مهتابى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
جرجر

جرجر

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان محل خدمت گتوند

3سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
خادمى

خادمى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | پرديس خودگردان-نيمسال اول

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
كاظمى

كاظمى

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
والد كريمى

والد كريمى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | پرديس خودگردان-نيمسال اول

3سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
وزيرى اسفرجانى

وزيرى اسفرجانى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | پرديس خودگردان-نيمسال اول

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
ناصرى كريم وند

ناصرى كريم وند

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | پرديس خودگردان-نيمسال اول

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
شاولى كوه شورى

شاولى كوه شورى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

5سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
نورعلى زاده

نورعلى زاده

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | پرديس خودگردان-نيمسال اول

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
سركوهكى

سركوهكى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي دزفول | محروم-بومي خوزستان محل خدمت شوش

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
توسلى

توسلى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | پرديس خودگردان-نيمسال اول

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
يزدى زاده

يزدى زاده

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
عبدالهى

عبدالهى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
دريس فرد

دريس فرد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان محل خدمت انديکا

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
خيرگردزاده

خيرگردزاده

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
براتى ده كهنه

براتى ده كهنه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان محل خدمت دشت آزادگان

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
كيانى قلعه سردى

كيانى قلعه سردى

پزشکي | دانشکده علوم پزشکي ابادان | محروم-بومي خوزستان محل خدمت آبادان

5سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
خورسندنژاد

خورسندنژاد

روانشناسي | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
سلطانى

سلطانى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشکده علوم پزشکي بهبهان | روزانه

5سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
جليلى مكوند

جليلى مكوند

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
خلفه نيل ساز

خلفه نيل ساز

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
ابريشمى گله

ابريشمى گله

فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
باوى

باوى

پزشکي | دانشکده علوم پزشکي ابادان | محروم-بومي خوزستان محل خدمت آبادان

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
جرفى

جرفى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان محل خدمت هويزه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
سواعدى

سواعدى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
صبيحى اهواز

صبيحى اهواز

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
خوشنود

خوشنود

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان محل خدمت اميديه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
فردى

فردى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
كلاه كج

كلاه كج

گفتاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
گنجى نتاج

گنجى نتاج

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه

4سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
ميثاقيان

ميثاقيان

فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

4سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
زمانى

زمانى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

4سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
شريفى

شريفى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زابل | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
حسينى زاده

حسينى زاده

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
كامدى

كامدى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
فولادى وندا

فولادى وندا

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
مفاخرزاده

مفاخرزاده

فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | پرديس خودگردان

5سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
شيرالى

شيرالى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان محل خدمت دهدز

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
زنگنه

زنگنه

فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
مفرشى

مفرشى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

9سال کانونی / 105 آزمون

تجربی
حزباوى

حزباوى

پزشکي | دانشکده علوم پزشکي ابادان | محروم-بومي خوزستان محل خدمت شادگان

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
طاهرى

طاهرى

پزشکي | دانشکده علوم پزشکي ابادان | محروم-بومي خوزستان محل خدمت شادگان

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
بختيارى

بختيارى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
دره شورى

دره شورى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه

5سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
اسدى نيا

اسدى نيا

علوم ازمايشگاهي | دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

5سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
مشتت پور

مشتت پور

پزشکي | دانشکده علوم پزشکي ابادان | محروم-بومي خوزستان محل خدمت شادگان

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
مدرس موسوى بهبهانى

مدرس موسوى بهبهانى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
كبابى

كبابى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
نوذرى

نوذرى

پزشکي | دانشکده علوم پزشکي ابادان | محروم-بومي خوزستان محل خدمت اروندکنار

3سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
افشار

افشار

بينايي سنجي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | پرديس خودگردان

5سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
حلاج

حلاج

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
كيخسروى ياسيكند

كيخسروى ياسيكند

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
پرهيزكار

پرهيزكار

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
نجفى

نجفى

علوم تغذيه | دانشکده علوم پزشکي شوشتر | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
محسنى

محسنى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان محل خدمت شوش

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
نوروزى زاده

نوروزى زاده

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
ساعدى

ساعدى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول

7سال کانونی / 116 آزمون

تجربی
رحيم پور نهاوندى

رحيم پور نهاوندى

شنوايي شناسي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
آملازاده

آملازاده

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
حنائى اهواز

حنائى اهواز

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
على زاده مقدم

على زاده مقدم

گفتاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
باقرى شمى

باقرى شمى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان-بومي خوزستان

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
حسينى اصل

حسينى اصل

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان محل خدمت گتوند

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
سيفى

سيفى

شنوايي شناسي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
افخمى

افخمى

ميکروبيولوژي | دانشگاه اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
بيت سعيد

بيت سعيد

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
خاتونى

خاتونى

گفتاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
فرجى بيرگانى

فرجى بيرگانى

کاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
كلانتركتكى

كلانتركتكى

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
كيانى هفت لنگ

كيانى هفت لنگ

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان محل خدمت انديکا

4سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
پارسايى كيا

پارسايى كيا

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان

5سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
مكوندى

مكوندى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
آل محمد

آل محمد

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
بشيرى

بشيرى

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

5سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
كاشانى بيرگانى

كاشانى بيرگانى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
مفاخر

مفاخر

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
فتحى

فتحى

اموزش شيمي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان-بومي خوزستان

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
اكبر زاده

اكبر زاده

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
جلالى

جلالى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
الهائى

الهائى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
مشكى نانوا

مشكى نانوا

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
سهرابى

سهرابى

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
اسمعيل وندى

اسمعيل وندى

کاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
كوره ساززاده

كوره ساززاده

هوشبري | دانشکده علوم پزشکي ساوه | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
شمائلى

شمائلى

روانشناسي | دانشگاه اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
حدادزاده شوشترى

حدادزاده شوشترى

حسابداري | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
عبداللهى

عبداللهى

کاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
خشتى

خشتى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
محمديان

محمديان

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
قنواتى

قنواتى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
بهادرى بيرگانى

بهادرى بيرگانى

کاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
اصلانى

اصلانى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
سيدحيات غيب

سيدحيات غيب

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
نظرى بابرصاد

نظرى بابرصاد

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
آخوندزاده

آخوندزاده

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
جلودار

جلودار

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عليزاده شيخون

عليزاده شيخون

علوم تغذيه | دانشکده علوم پزشکي شوشتر | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
سرخى

سرخى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
باغبان پور

باغبان پور

گفتاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
فانى

فانى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
ارجمندى

ارجمندى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
ياقوت پور

ياقوت پور

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
عالم زاده

عالم زاده

ميکروبيولوژي | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

4سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
عبدى زاده

عبدى زاده

حسابداري | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | شبانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
كرمى زاده

كرمى زاده

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تهران | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
فاريابى

فاريابى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان-بومي خوزستان

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
افروزى زاده

افروزى زاده

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
همايونى همائى

همايونى همائى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
كى خا

كى خا

روانشناسي | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
اژدرى

اژدرى

کاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
منصورنژاد

منصورنژاد

حسابداري | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | شبانه

5سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
بخشنده

بخشنده

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
جهانبخشى

جهانبخشى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
حمادى

حمادى

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي ابادان | محروم-بومي خوزستان محل خدمت شادگان

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
حسينى فالحى

حسينى فالحى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
محمديان فروشانى

محمديان فروشانى

مديريت بازرگاني | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
وردى

وردى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
مطيع اله

مطيع اله

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
سلامى اهوازى

سلامى اهوازى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
عبدالخانى

عبدالخانى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
رحيمى منجزى

رحيمى منجزى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
دقيقيان مسجدسليمان

دقيقيان مسجدسليمان

علوم تغذيه | دانشکده علوم پزشکي شوشتر | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رضاپور

رضاپور

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-پذيزش ازميان داوطلبان باعضويت بسيجي

5سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
رهبرى

رهبرى

حسابداري | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
ماندنى اسمى پور

ماندنى اسمى پور

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
فرخ تبار

فرخ تبار

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان | غير انتفاعي

2سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
شاه ركندينى

شاه ركندينى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان-نيمسال اول

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
يوسفى كيا

يوسفى كيا

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
نيسى

نيسى

گفتاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
پيرزادى

پيرزادى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
ابراهيمى

ابراهيمى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
اسماعيل زاده

اسماعيل زاده

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
شيروانى فر

شيروانى فر

گفتاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
نوروزى

نوروزى

حسابداري | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
سليمى

سليمى

گفتاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
سنبل

سنبل

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
عارف زاده

عارف زاده

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
اشترى لركى

اشترى لركى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان-بومي خوزستان

6سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
ملايرى

ملايرى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان | غير انتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
موزرمى

موزرمى

روانشناسي | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
چعب زاده

چعب زاده

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشکده علوم پزشکي بهبهان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مهرآئين

مهرآئين

علوم تغذيه | دانشکده علوم پزشکي شوشتر | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ورناصرى

ورناصرى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
عادله

عادله

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

4سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
خليلى

خليلى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان-بومي خوزستان

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
قنبرى

قنبرى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
فرازمند

فرازمند

اقتصاد | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
عباسى نورآبادى

عباسى نورآبادى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي دزفول | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
كوزرى

كوزرى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
ارجمند

ارجمند

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
يوسفى

يوسفى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
حاجى حيدرى

حاجى حيدرى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه شيراز | روزانه

4سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
ميرسالارى

ميرسالارى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

4سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
احمدى نورالدين وند

احمدى نورالدين وند

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
تيمار

تيمار

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
غلامى

غلامى

حسابداري | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | شبانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فرهادى فر

فرهادى فر

فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
حدادزاده شوشترى

حدادزاده شوشترى

مديريت بازرگاني | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
خادمى

خادمى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشکده علوم پزشکي بهبهان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
گيلاسى زاده

گيلاسى زاده

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

10سال کانونی / 164 آزمون

تجربی
بادامى

بادامى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
دهقان

دهقان

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان-بومي خوزستان

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه-نيمسال اول

7سال کانونی / 121 آزمون

تجربی
جعفرزاده

جعفرزاده

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
حافظى

حافظى

مامايي | دانشکده علوم پزشکي شوشتر | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
راه گل

راه گل

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
پرهام

پرهام

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشکده علوم پزشکي بهبهان | روزانه

6سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
نسيمى

نسيمى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
دغاغله

دغاغله

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
خواجه زاده ياورى

خواجه زاده ياورى

ميکروبيولوژي | دانشگاه ملاير | روزانه

4سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
بيگدلى

بيگدلى

اتاق عمل | دانشکده علوم پزشکي شوشتر | روزانه

4سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
رجبيان

رجبيان

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حسينى منش

حسينى منش

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
عباباف

عباباف

گياه پزشکي | دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
حسينى فر

حسينى فر

زيست شناسي جانوري | دانشگاه تبريز | شبانه

3سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
پاكدل

پاكدل

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان-بومي خوزستان

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
خياطان

خياطان

فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
شانكى باورصاد

شانكى باورصاد

اتاق عمل | دانشکده علوم پزشکي شوشتر | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
شمشيريان

شمشيريان

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
كيانى شاهوندى

كيانى شاهوندى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان-بومي خوزستان

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
شريف موسوى

شريف موسوى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان-بومي خوزستان

4سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
شريفى

شريفى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشکده علوم پزشکي بهبهان | روزانه

5سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
رحيمى فر

رحيمى فر

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي دزفول | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
حيدرى كچوئى

حيدرى كچوئى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
عبادى

عبادى

علوم ازمايشگاهي | دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

5سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
بشنام

بشنام

هتلداري | دانشگاه شيراز | روزانه

5سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
ناظرزاده

ناظرزاده

زيست شناسي سلولي ومولکولي | مرکزاموزش عالي استهبان | روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
اشرف پور

اشرف پور

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان محل خدمت خوزستان

5سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
بحرينى نژاد

بحرينى نژاد

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي شوشتر | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
چوه

چوه

مديريت بازرگاني | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | شبانه

4سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
فانى

فانى

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي شوشتر | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
سلامى ناصريان

سلامى ناصريان

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

5سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
طرفى

طرفى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان-بومي خوزستان

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
توحيدى

توحيدى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
آقارضائى

آقارضائى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه

3سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
استكى اوركانى

استكى اوركانى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
مطيرى

مطيرى

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان-بومي خوزستان

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي بهبهان | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
بشارت

بشارت

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه-نيمسال اول

6سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
امامى

امامى

بهداشت موادغذايي | دانشگاه ايلام | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
سياف دزفولى

سياف دزفولى

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي | دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
يزدان پور

يزدان پور

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي شوشتر | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رضائى كاكولوند

رضائى كاكولوند

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
صادق پور

صادق پور

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
فرضى كاهكش

فرضى كاهكش

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
صباغ

صباغ

هوشبري | دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
صالحى

صالحى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
محسنى شوشترى

محسنى شوشترى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
محبوبيان

محبوبيان

زيست شناسي جانوري | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

4سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

6سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
على خواه

على خواه

اقتصاد | دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
نوروزى دهناشى

نوروزى دهناشى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
آب ليموئى

آب ليموئى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
بيگلرى مكوند

بيگلرى مكوند

زيست شناسي گياهي | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

4سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
بختيارى نژاد

بختيارى نژاد

علوم ازمايشگاهي | دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

5سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
محمدموسائى

محمدموسائى

هوشبري | دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
رشيدزاده

رشيدزاده

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان-بومي خوزستان

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
رستم آبادى

رستم آبادى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
خسروى كاكش

خسروى كاكش

علوم ازمايشگاهي | دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ناظرزاده

ناظرزاده

مديريت خدمات بهداشتي درماني | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
ساكى

ساكى

شيمي محض | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
مهدى پور

مهدى پور

اتاق عمل | دانشکده علوم پزشکي شوشتر | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
سلبعلى زاده سيس

سلبعلى زاده سيس

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
نيسى

نيسى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
فراتى نژاد

فراتى نژاد

اقتصاد | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
استاديان

استاديان

هوشبري | دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نوروزى

نوروزى

اتاق عمل | دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
آيتى

آيتى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه تبريز | شبانه

4سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
سالمى

سالمى

اتاق عمل | دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
جلودار زاده

جلودار زاده

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

6سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
رستمى

رستمى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشکده علوم پزشکي بهبهان | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
موسائى امامى

موسائى امامى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان-بومي خوزستان

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
نظريان

نظريان

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشکده علوم پزشکي بهبهان | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
يزدان خواه

يزدان خواه

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي | دانشگاه رازي -کرمانشاه | شبانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
خدابخشى اردلى

خدابخشى اردلى

مامايي | دانشکده علوم پزشکي شوشتر | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
كاويانى

كاويانى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
هاشمى قندعلى

هاشمى قندعلى

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي شوشتر | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
هنرمند

هنرمند

مامايي | دانشکده علوم پزشکي شوشتر | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
موسويان

موسويان

شيمي محض | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
قسورى

قسورى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان-بومي خوزستان

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
مهدوى زاده

مهدوى زاده

اتاق عمل | دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
عطائى

عطائى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان-بومي خوزستان

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
كمائى

كمائى

اتاق عمل | دانشکده علوم پزشکي بهبهان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
احمدى بلوطكى

احمدى بلوطكى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان-بومي خوزستان

3سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
قنبرى خاص

قنبرى خاص

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي شوشتر | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
سلامات

سلامات

اتاق عمل | دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
مجدالدين

مجدالدين

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
على آقايى

على آقايى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي فرزانگان -اصفهان | غير انتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
تجويدى

تجويدى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
بيت سياح

بيت سياح

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي | دانشگاه رازي -کرمانشاه | شبانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
نظرى

نظرى

مامايي | دانشکده علوم پزشکي شوشتر | روزانه

3سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي بهبهان | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
مشعشعيان

مشعشعيان

شيمي محض | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
على محمدى

على محمدى

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي شوشتر | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
شكيبا

شكيبا

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان-بومي خوزستان

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
حلويسى

حلويسى

زمين شناسي | دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
توكل دوانى

توكل دوانى

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي ابادان | ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
ابراهيمى

ابراهيمى

مديريت بازرگاني | دانشگاه شيراز | روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
حسينى نسب

حسينى نسب

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
ملكى

ملكى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
دهقان

دهقان

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
ساعدى

ساعدى

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي بهبهان | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
سراج

سراج

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان | غير انتفاعي

5سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
نامبرده

نامبرده

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي | دانشگاه رازي -کرمانشاه | شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
جميلى

جميلى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سياحى

سياحى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان-بومي خوزستان

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
افضليان

افضليان

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان محل خدمت خوزستان

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سليمانى كليشمى

سليمانى كليشمى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
دهقانى

دهقانى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان محل خدمت خوزستان

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
هزاريان

هزاريان

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
شاهنده

شاهنده

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
حسن نباتى

حسن نباتى

اتاق عمل | دانشکده علوم پزشکي شوشتر | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
جليزاوى

جليزاوى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان محل خدمت خوزستان

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
سلامى

سلامى

زيست فناوري | موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
نوذريان

نوذريان

مديريت خدمات بهداشتي درماني | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
نجاتى فر

نجاتى فر

زمين شناسي | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | شبانه

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
بليوند

بليوند

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مهرزادگان

مهرزادگان

بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
تقى پور

تقى پور

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان-بومي خوزستان

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
خرم نيا

خرم نيا

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان | غير انتفاعي

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
شريفى

شريفى

زيست شناسي جانوري | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
دغاغله

دغاغله

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان-بومي خوزستان

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
شيروانى فر

شيروانى فر

حسابداري | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
صالحى دره باريكى

صالحى دره باريكى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
راهى مالكى

راهى مالكى

بهداشت عمومي | دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
زيبا

زيبا

مديريت بازرگاني | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | شبانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
زنگنه

زنگنه

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان | غير انتفاعي

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
لطفى زاده

لطفى زاده

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان-بومي خوزستان

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ساعدى

ساعدى

بهداشت عمومي | دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
حسام

حسام

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان-بومي خوزستان

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
دوبرى

دوبرى

زمين شناسي | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
پرويزى

پرويزى

گياه پزشکي | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
احسان پور

احسان پور

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
جامعى زاده

جامعى زاده

بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

5سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
اشترى لركى

اشترى لركى

شيمي محض | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
خسافى

خسافى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
نصارى پوزه

نصارى پوزه

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان-بومي خوزستان

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
شهابى

شهابى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
عيال وار

عيال وار

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
عبدالخانى

عبدالخانى

حسابداري | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | شبانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
حبيبى

حبيبى

ميکروبيولوژي | دانشگاه لرستان -خرم اباد | شبانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
خيرى اوروند

خيرى اوروند

بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
قندى زاده

قندى زاده

علوم قران وحديث | دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم | شبانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مدحج

مدحج

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
نورى

نورى

حسابداري | موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان | غير انتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
منجزى

منجزى

زيست شناسي جانوري | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
رفيعى طاقانكى

رفيعى طاقانكى

مديريت بازرگاني | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان-بومي خوزستان

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
طريرى

طريرى

شيمي محض | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
رومزى نژاد

رومزى نژاد

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
موسفيد

موسفيد

بهداشت عمومي | دانشکده علوم پزشکي شوشتر | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
عليزاده نيا

عليزاده نيا

زمين شناسي | دانشگاه اصفهان | روزانه

4سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
حافظى بيرگانى

حافظى بيرگانى

گياه پزشکي | دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
توانائى

توانائى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
هاشمى

هاشمى

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي ابادان | محروم-بومي خوزستان محل خدمت خرمشهر

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
انصارى

انصارى

حسابداري | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

2سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

شيمي محض | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
زمان پور

زمان پور

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان-بومي خوزستان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
بهار

بهار

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان-بومي خوزستان

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
سقاء

سقاء

زيست شناسي جانوري | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
قاطعى محسنى

قاطعى محسنى

حسابداري | موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان | غير انتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
سوارى

سوارى

زيست شناسي جانوري | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
جهان پرى

جهان پرى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان-بومي خوزستان

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
رئيسى نافچى

رئيسى نافچى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

4سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
قنبرزاده

قنبرزاده

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
حيدرى چهارمحال

حيدرى چهارمحال

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
اسمى زاده

اسمى زاده

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان محل خدمت خوزستان

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
ساكى

ساكى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حاتمى

حاتمى

بهداشت عمومي | دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
شريعتى

شريعتى

ميکروبيولوژي | دانشگاه ملاير | روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
انصاريان نجف آبادى

انصاريان نجف آبادى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
جانكى عليزاده

جانكى عليزاده

بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
عبادى

عبادى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان-بومي خوزستان

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
بهارى زاده

بهارى زاده

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان | غير انتفاعي

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
نادعلى پور

نادعلى پور

حسابداري | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | شبانه

4سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
نيسى

نيسى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان-بومي خوزستان

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
حسينى نژاد

حسينى نژاد

بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
كوكبى

كوكبى

اموزش کودکان استثنايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان-بومي خوزستان

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
سوارى

سوارى

حسابداري | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مشاك شاباوى

مشاك شاباوى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
صرخه

صرخه

مديريت بازرگاني | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
صالحى

صالحى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان-بومي خوزستان

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فرخ نيا

فرخ نيا

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رخش ماه

رخش ماه

حسابداري | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | شبانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
دقيقى

دقيقى

حسابداري | موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان | غير انتفاعي

5سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
كيانى

كيانى

مديريت بازرگاني | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
قلى زاده

قلى زاده

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

4سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
سلامات

سلامات

مديريت خدمات بهداشتي درماني | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
جهانگيرى

جهانگيرى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
كياشى

كياشى

اقتصاد | دانشگاه اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
خيراله

خيراله

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
كيانى هفت لنگ

كيانى هفت لنگ

مديريت بازرگاني | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
چوبكى

چوبكى

علم اطلاعات ودانش شناسي | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
جليلى

جليلى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان-بومي خوزستان

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
جولهرزاده

جولهرزاده

شيمي محض | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
نصيرى

نصيرى

حسابداري | موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان | غير انتفاعي

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
تفضلى

تفضلى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان | غير انتفاعي

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
خليلى

خليلى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان-بومي خوزستان

3سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
موسوى نيا

موسوى نيا

مديريت بازرگاني | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

4سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
پاپهن شوشترى زاده

پاپهن شوشترى زاده

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان | غير انتفاعي

6سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
مصباح

مصباح

مديريت بازرگاني | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | شبانه

5سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
ديناشى

ديناشى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غير انتفاعي

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
لطفى خواه

لطفى خواه

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان-بومي خوزستان

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
چنگيزى

چنگيزى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

3سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
موسوى

موسوى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | مرکزاموزش عالي استهبان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
توكل

توكل

گياه پزشکي | دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
كيانى

كيانى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان-بومي خوزستان

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حاجى زاده

حاجى زاده

شيمي محض | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
الماسى نژاد

الماسى نژاد

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان-بومي خوزستان

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سعدونى

سعدونى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان | غير انتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
خياطى ديورى

خياطى ديورى

حسابداري | موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان | غير انتفاعي

3سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
معطر

معطر

زمين شناسي | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | شبانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
وفايى سالارى

وفايى سالارى

مديريت بيمه | دانشگاه گنبد | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
خواجه ابولى

خواجه ابولى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غير انتفاعي

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
على خانى

على خانى

گياه پزشکي | دانشگاه لرستان -خرم اباد | شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
نظرى

نظرى

علوم ومهندسي محيطزيست | دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
عطاراهوازى

عطاراهوازى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي هشت بهشت اصفهان پويا-اصفهان | غير انتفاعي

3سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
آهن كوب نژاد

آهن كوب نژاد

اقتصاد | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
نظرى گوران

نظرى گوران

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان-بومي خوزستان

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
نزاهى

نزاهى

اقتصاد | دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
بختيارى

بختيارى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان-بومي خوزستان

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
سلطانى فر

سلطانى فر

حسابداري | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
منتظران

منتظران

اقتصاد | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
اميرى ترك

اميرى ترك

زمين شناسي | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
عاجلى

عاجلى

زمين شناسي | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | شبانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
برومندفر

برومندفر

زمين شناسي | دانشگاه لرستان -خرم اباد | شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
درويشى نام نيها

درويشى نام نيها

زيست فناوري | دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان | غير انتفاعي

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حوالى

حوالى

مهندسي توليدوژنتيک گياهي | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
بقال نژاد

بقال نژاد

زيست شناسي جانوري | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
فرجى كاكش

فرجى كاكش

مهندسي توليدوژنتيک گياهي | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
شعبانى

شعبانى

زيست شناسي جانوري | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
پورسعيد

پورسعيد

زيست شناسي گياهي | دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ممبينى

ممبينى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان-بومي خوزستان

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
سليمانى بابادى

سليمانى بابادى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان-بومي خوزستان

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حفارى

حفارى

زيست فناوري | موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
شيخى

شيخى

حسابداري | موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان | غير انتفاعي

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
داودى

داودى

اقتصاد | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
شيخ

شيخ

علوم ومهندسي محيطزيست | دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
سالمى

سالمى

مهندسي توليدوژنتيک گياهي|دانشگاه شيراز

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فولادوندى

فولادوندى

علوم ومهندسي محيطزيست|دانشگاه ملاير

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
دغلاوى

دغلاوى

مهندسي فضاي سبز | دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
صالحى

صالحى

علوم ومهندسي خاک | دانشگاه زنجان | شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
طراوت پور

طراوت پور

حسابداري | موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان | غير انتفاعي

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
دارابى

دارابى

مديريت بازرگاني | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
حسين چهارمحالى

حسين چهارمحالى

حسابداري | موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان | غير انتفاعي

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
عبياوى

عبياوى

شيمي محض | دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
پرستار

پرستار

زيست شناسي گياهي | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عصاره

عصاره

شيمي محض | دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
اسكندرى دهدزى

اسكندرى دهدزى

مديريت وبازرگاني دريايي | دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
جمشيدى

جمشيدى

علوم ومهندسي خاک | دانشگاه شهرکرد | شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
غلامعلى زاده

غلامعلى زاده

علم اطلاعات ودانش شناسي | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
جعفرى

جعفرى

علم اطلاعات ودانش شناسي | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
يعقوبى زاده

يعقوبى زاده

روانشناسي | دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور | غير انتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
فرامرزى

فرامرزى

زمين شناسي | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | شبانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
ملك زاده

ملك زاده

مهندسي توليدوژنتيک گياهي | دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
منجزى جهانگيرى

منجزى جهانگيرى

اقتصاد | دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
هدايتى فر

هدايتى فر

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي بهبهان | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
ميرجانى

ميرجانى

مهندسي توليدوژنتيک گياهي | دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
اولادرسول

اولادرسول

زيست شناسي دريا | دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر | شبانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
خيرى اوروند

خيرى اوروند

زيست شناسي دريا | دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر | شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
هودجى

هودجى

مهندسي توليدوژنتيک گياهي | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
سميعى

سميعى

علوم ومهندسي شيلات | دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري | شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
بندرى

بندرى

علوم ومهندسي باغباني | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
قنواتى

قنواتى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي امين -فولادشهراصفهان | غير انتفاعي

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

زمين شناسي | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
وكيل خياط

وكيل خياط

زمين شناسي | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | شبانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
رضائى

رضائى

زمين شناسي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سميرى

سميرى

زمين شناسي | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
جلودارى

جلودارى

علوم ومهندسي محيطزيست | دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
نجفى

نجفى

مهندسي فضاي سبز | دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
ابراهيمى بروجنى

ابراهيمى بروجنى

حسابداري | موسسه غيرانتفاعي سهروردي -قزوين | غير انتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
باغبان شمس آبادى

باغبان شمس آبادى

علوم ومهندسي باغباني | دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
يزدى

يزدى

مهندسي طبيعت | دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز | روزانه

3سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
سياحى

سياحى

مهندسي توليدوژنتيک گياهي | دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
ساعدى

ساعدى

مهندسي صنايع چوب وفراورده‌هاي سلولزي | دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان | شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
شمس

شمس

مديريت بازرگاني | موسسه غيرانتفاعي پرندک -پرندک | غير انتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
رجبى

رجبى

مهندسي طبيعت|دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
قبادزاده فرد

قبادزاده فرد

زمين شناسي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز

5سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
اسدزاده

اسدزاده

مهندسي طبيعت | دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
عبدالهى

عبدالهى

ترويج واموزش کشاورزي پايدار | دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
جلالى نيا

جلالى نيا

حسابداري | موسسه غيرانتفاعي خردگرايان مطهر-مشهد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
هاشمى

هاشمى

ترويج واموزش کشاورزي پايدار | دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ساعدى

ساعدى

مهندسي صنايع چوب وفراورده‌هاي سلولزي | دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان | شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
كاكولكى

كاكولكى

علوم ومهندسي شيلات | دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر | شبانه

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی