خرامه

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر خرامه

زارع زهرا

زارع زهرا

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
ايزدى على

ايزدى على

مهندسي برق | دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
همايونى رضا

همايونى رضا

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
زارعى

زارعى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي فسا | ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
انصارى جابرى عليرضا

انصارى جابرى عليرضا

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان-بومي فارس

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
حاتمى فارسى

حاتمى فارسى

حقوق | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
معصومى

معصومى

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي بوشهر | فرهنگيان-بومي فارس

1سال کانونی / 20 آزمون

زبان
محمدى

محمدى

فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
كدخدا

كدخدا

بينايي سنجي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ايزدى

ايزدى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان-بومي فارس

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
شهريار

شهريار

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
مهرپرور

مهرپرور

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
غنى زاده

غنى زاده

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان-بومي فارس

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
كيانفر

كيانفر

مهندسي شيمي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
خارستانى

خارستانى

حسابداري | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
روستا

روستا

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
جاويدى السعدى

جاويدى السعدى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
قوهستانى

قوهستانى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان-بومي فارس

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
زارع

زارع

مرمت بناهاي تاريخي | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | شبانه

2سال کانونی / 19 آزمون

هنر
داراب زاده

داراب زاده

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان-بومي فارس

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
خباز

خباز

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان-بومي فارس

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
بذرگر

بذرگر

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان-بومي فارس

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
دعوت الحق

دعوت الحق

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان-بومي فارس

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
رسولى جابرى

رسولى جابرى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان-بومي فارس

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
نصيرى فارسى

نصيرى فارسى

زيست شناسي جانوري | دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
اكرمى مقدم

اكرمى مقدم

زمين شناسي | دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
شيرى جابرى

شيرى جابرى

زبان شناسي | دانشگاه جهرم | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
رئيسى

رئيسى

امار | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
مرادى

مرادى

فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
بهمنى

بهمنى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
انصارى جابرى

انصارى جابرى

حقوق | دانشگاه شيراز | مجازي دولتي

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
ايزدى

ايزدى

حسابداري | موسسه غيرانتفاعي اپادانا-شيراز | غير انتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
زارعى

زارعى

حسابداري | موسسه غيرانتفاعي حافظ-شيراز | غير انتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی