بوانات /سوريان

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر بوانات /سوريان

منصورى زهرا

منصورى زهرا

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس کوثرياسوج | فرهنگيان-بومي فارس

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
قلى پور

قلى پور

فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عابدى

عابدى

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي بوشهر | فرهنگيان-بومي فارس

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
عابدى

عابدى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان-بومي فارس

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی