بوانات /سوريان

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر بوانات /سوريان

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
قلى پور تجربی فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 19