قائميه

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر قائميه

عباسى مطلق مرجان

عباسى مطلق مرجان

حقوق | دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
رستمى خداورديلو زهرا

رستمى خداورديلو زهرا

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
خواجه اى رضا

خواجه اى رضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
اژدرى زينب

اژدرى زينب

حقوق | دانشگاه شيراز | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

انسانی
حبيبى

حبيبى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان-بومي فارس

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
رئيسى

رئيسى

صنايع دستي | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

هنر
عباسپور

عباسپور

مهندسي شيمي | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
كريمى

كريمى

علوم سياسي | دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
موسوى

موسوى

مهندسي مکانيک | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
مردانلو

مردانلو

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان-بومي فارس

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
عزيزى

عزيزى

روانشناسي | دانشگاه سلمان فارسي -کازرون | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
حبيبى همتعلى كنى

حبيبى همتعلى كنى

اتاق عمل | دانشکده علوم پزشکي بهبهان | روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
حسن زاده

حسن زاده

مهندسي عمران | دانشگاه ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
رئيسى

رئيسى

مهندسي مکانيک | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
پورقيومى

پورقيومى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
كرمى

كرمى

اتاق عمل | دانشکده علوم پزشکي گراش | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

اموزش تاريخ | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان-بومي فارس

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
ساسانى پور

ساسانى پور

مهندسي دريا | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

5سال کانونی / 100 آزمون

ریاضی
خواجه

خواجه

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
خواجه

خواجه

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
دهقانى

دهقانى

اقتصاد | دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
صفى خانى

صفى خانى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
حبيب پورقراچه

حبيب پورقراچه

اقتصاد | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
خواجه

خواجه

مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
رمضانى

رمضانى

مهندسي صنايع | مرکزاموزش عالي لار | روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
حاجى زاده

حاجى زاده

زيست شناسي گياهي|دانشگاه شيراز

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
قربانى فرهادى

قربانى فرهادى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه-

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
قرقانى

قرقانى

اقتصاد | دانشگاه ياسوج | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
رئيسى

رئيسى

بهداشت عمومي | دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
توانبخش

توانبخش

تاريخ | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
كريمى

كريمى

تاريخ | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
احمدى منش

احمدى منش

جغرافيا | مرکزاموزش عالي فيروزاباد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی