قائميه

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر قائميه

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
عباسى مطلق مرجان انسانی حقوق | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 25
رستمى خداورديلو زهرا انسانی زبان وادبيات فارسي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 20
خواجه اى رضا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال از دوم دبيرستان 58
اژدرى زينب انسانی حقوق | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 3سال از دوم دبيرستان 58
رئيسى هنر صنايع دستي | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 3سال از دوم دبيرستان 56
عباسپور ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 2سال از سوم دبيرستان 44
كريمى انسانی علوم سياسي | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 26
موسوى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 17
عزيزى انسانی روانشناسي | دانشگاه سلمان فارسي -کازرون | روزانه دانشگاه سلمان فارسي - كازرون 1سال از چهارم دبيرستان 18
حسن زاده ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه ياسوج | روزانه دانشگاه ياسوج 1سال از چهارم دبيرستان 19
رئيسى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال از چهارم دبيرستان 24
پورقيومى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 3سال از دوم دبيرستان 38
ساسانى پور ریاضی مهندسي دريا | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 5سال از سوم راهنمايي 100
خواجه تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه دانشگاه علوم پزشکي جهرم 2سال از سوم دبيرستان 44
خواجه تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل فردوس) 2سال از سوم دبيرستان 36
دهقانى انسانی اقتصاد | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 22
حبيب پورقراچه انسانی اقتصاد | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 20
خواجه ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 2سال از سوم دبيرستان 29
رمضانى ریاضی مهندسي صنايع | مرکزاموزش عالي لار | روزانه مرکز آموزش عالي لار 3سال از دوم دبيرستان 61
قربانى فرهادى تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه- دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 3سال از دوم دبيرستان 61
قرقانى انسانی اقتصاد | دانشگاه ياسوج | روزانه دانشگاه ياسوج 2سال از سوم دبيرستان 35
رئيسى تجربی بهداشت عمومي | دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه دانشکده علوم پزشکي سيرجان 2سال از سوم دبيرستان 38
توانبخش انسانی تاريخ | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 19
كريمى انسانی تاريخ | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 2سال از سوم دبيرستان 32