فراشبند

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر فراشبند

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
فولادى دوقزلو محمد ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 2سال از سوم دبيرستان 27
كريم پور محمدرضا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 19
جوكار آريا ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 5سال از سوم راهنمايي 62
عاليشوندى تجربی علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال از دوم دبيرستان 50
اميدى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال از چهارم دبيرستان 11
صدارت تجربی حسابداري | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 17
كاويانى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه ياسوج | روزانه دانشگاه ياسوج 4سال از اول دبيرستان 65
حسينى ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 2سال از سوم دبيرستان 21
رستمى انسانی مديريت بازرگاني | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 2سال از سوم دبيرستان 47
حسينى فرد ریاضی مهندسي برق | دانشگاه ايلام | روزانه دانشگاه ايلام 1سال از چهارم دبيرستان 16
خليلى انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم | روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل شيراز) 1سال از چهارم دبيرستان 18
سليمانى انسانی زبان وادبيات فارسي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 4سال از اول دبيرستان 68
مزارعى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه دانشگاه علوم پزشکي فسا 4سال از اول دبيرستان 55
شامرادلو تجربی بهداشت موادغذايي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 3سال از دوم دبيرستان 54
سليمانى ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 24
حسينى ریاضی حسابداري | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 5سال از سوم راهنمايي 92
حيدرى علمدارلو ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس (محل تحصيل ميناب) 2سال از سوم دبيرستان 28
حيدرى علمدالو انسانی زبان وادبيات فارسي | دانشگاه بيرجند | روزانه دانشگاه بيرجند 2سال از سوم دبيرستان 34
على زاده ریاضی مديريت بازرگاني | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصيل نورآباددلفان) 1سال از چهارم دبيرستان 12
صداقت تجربی مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 6سال از دوم راهنمايي 100
مزارعى تجربی مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 12
نجاتى انسانی علوم سياسي | دانشگاه اردکان | شبانه دانشگاه اردکان 2سال از سوم دبيرستان 24
موسوى تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني | دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بم 3سال از دوم دبيرستان 46
قاسمى تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه- دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 5سال از سوم راهنمايي 105
صهبازاده ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان | روزانه دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 1سال از چهارم دبيرستان 13
اميرپور تجربی علوم ومهندسي محيطزيست | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 3سال از دوم دبيرستان 42
شايسته نيا تجربی کتابداري درشاخه پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 3سال از دوم دبيرستان 33