قير و كارزين

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر قير و كارزين

خاكسارى

خاكسارى

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | محروم-بومي فارس محل خدمت خنج لارستان

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عليزاده قيرى درسا

عليزاده قيرى درسا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
محيط گندوانى حسام

محيط گندوانى حسام

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
ميرى

ميرى

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
اميرى

اميرى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
پور عباس

پور عباس

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان-بومي فارس

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
چارگانه

چارگانه

فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه ياسوج | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
بهادرى

بهادرى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان-بومي فارس

2سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
مرادى سرچشمه

مرادى سرچشمه

اتاق عمل | دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
بهادرى

بهادرى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی