قير و كارزين

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر قير و كارزين

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
عليزاده قيرى درسا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي جهرم 1سال از چهارم دبيرستان 26
محيط گندوانى حسام تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي جهرم 3سال از دوم دبيرستان 38
ميرى تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 16
بهادرى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز (محل تحصيل استهبان) 2سال از سوم دبيرستان 23