خرم‌بيد

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر خرم‌بيد

كريمى سهيل

كريمى سهيل

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
دهقانى مريم

دهقانى مريم

اموزش فيزيک | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان-بومي فارس

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
صفرى شعار

صفرى شعار

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
آرزم

آرزم

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
واعظ پور

واعظ پور

مهندسي برق | دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
عبودى

عبودى

مهندسي نفت | دانشگاه صنعت نفت | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
دهقانى

دهقانى

بينايي سنجي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

5سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
پورهاشمى

پورهاشمى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
دهقانى

دهقانى

کاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

6سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
هوشمند

هوشمند

مهندسي معدن | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

5سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
كريمى

كريمى

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي همدان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

حسابداري | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
رنجبر

رنجبر

اموزش شيمي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان-بومي فارس

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
تصديقى

تصديقى

علم اطلاعات ودانش شناسي | دانشگاه شيراز | روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

انسانی