نورآباد ممسني

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر نورآباد ممسني

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
زارعى امين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شيراز 4سال از اول دبيرستان 67
فرهادى روح الله تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شيراز 4سال از اول دبيرستان 75
رحمانى على تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شيراز 8سال از پنجم دبستان 139
نگين تاجى سيدمحمد تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال از دوم دبيرستان 55
افشون آرش انسانی کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي | دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 1سال از چهارم دبيرستان 24
حسينى محمد باقر تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شيراز 4سال از اول دبيرستان 76
كشاورز فريد تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شيراز 6سال از دوم راهنمايي 104
عباسى كيوان تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شيراز 4سال از اول دبيرستان 76
اميرى سبحان تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 4سال از اول دبيرستان 75
محمدصالح الهام هنر نقاشي | دانشگاه هنراصفهان | روزانه دانشگاه هنر اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 16
محمودى رضا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 6سال از دوم راهنمايي 112
زمانى زهرا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 2سال از سوم دبيرستان 43
دهقانيان عرفان تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 3سال از دوم دبيرستان 48
كاظمى سعيد ریاضی مهندسي برق | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 4سال از اول دبيرستان 79
مسعود پور فردين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 5سال از سوم راهنمايي 85
انصارى محمد امين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 4سال از اول دبيرستان 63
صالحى خواه رضا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال از چهارم دبيرستان 26
صادقى محمد حسين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 5سال از سوم راهنمايي 83
نصيبى فاطمه هنر بازيگري | دانشگاه زابل | روزانه دانشگاه زابل 2سال از سوم دبيرستان 17
حيدرى افشين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-پذيرش ازميان داوطلبان باعضويت بسيجي دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله 2سال از سوم دبيرستان 33
قاسمى انسانی مطالعات ارتباطي وفناوري اطلاعات | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 4سال از اول دبيرستان 59
دهقانى انسانی مديريت مالي | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 19
جمشيدى انسانی حقوق | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 2سال از سوم دبيرستان 36
حسينى زيردوبخس تجربی بينايي سنجي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 3سال از دوم دبيرستان 57
بهمردى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 4سال از اول دبيرستان 77
رستمى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شيراز 4سال از اول دبيرستان 68
محمدى جانبازلو ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه صنعت نفت | روزانه دانشگاه صنعت نفت 1سال از چهارم دبيرستان 25
زارع خفرى انسانی حقوق | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 2سال از سوم دبيرستان 19
زارع خفرى تجربی علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 4سال از اول دبيرستان 60
كيانى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 29
سالارى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 4سال از اول دبيرستان 66
احمدى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 2سال از سوم دبيرستان 17
دهقانى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال از دوم دبيرستان 40
اسلامى صفت انسانی مديريت بازرگاني | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 18
احمدى تجربی علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 3سال از دوم دبيرستان 36
كوثرى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه ياسوج | روزانه دانشگاه ياسوج 4سال از اول دبيرستان 41
خلفى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 2سال از سوم دبيرستان 31
عمله دره شورى ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 2سال از سوم دبيرستان 12
آب سالان انسانی روانشناسي | مرکزاموزش عالي اقليد | روزانه مرکز آموزش عالي اقليد 1سال از چهارم دبيرستان 24
يزدان پرست تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 1سال از چهارم دبيرستان 14
فرهادى مطلق انسانی مديريت صنعتي | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 22
عربى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه ياسوج | روزانه دانشگاه ياسوج 1سال از چهارم دبيرستان 18
شفيعى فر تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 1سال از چهارم دبيرستان 15
گودرزى تجربی کاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال از چهارم دبيرستان 17
صادقى تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 5سال از سوم راهنمايي 81
احمدبهميارى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه ياسوج | روزانه دانشگاه ياسوج 1سال از چهارم دبيرستان 16
هاشمى ریاضی مهندسي نفت | دانشکده فني ومهندسي گرمسار | شبانه دانشکده فني ومهندسي گرمسار 2سال از سوم دبيرستان 19
محمودى انسانی زبان وادبيات فارسي | دانشگاه سلمان فارسي -کازرون | روزانه دانشگاه سلمان فارسي - كازرون 2سال از سوم دبيرستان 31
روشن انسانی مشاوره | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال از چهارم دبيرستان 19
يوسفى انسانی مديريت بازرگاني | دانشگاه ولايت -ايرانشهر | روزانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 3سال از دوم دبيرستان 47
گوجلو انسانی جغرافيا | دانشگاه ياسوج | روزانه دانشگاه ياسوج 1سال از چهارم دبيرستان 14
اسدى زاده انسانی مديريت صنعتي | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 2سال از سوم دبيرستان 30
محمدى انسانی مديريت صنعتي | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 4سال از اول دبيرستان 26
كشاورزى انسانی روانشناسي | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصيل نورآباددلفان) 1سال از چهارم دبيرستان 15
گنجه اى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه جيرفت | روزانه دانشگاه جيرفت 1سال از چهارم دبيرستان 23
عزيزى تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 4سال از اول دبيرستان 40
خادمى تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بم 2سال از سوم دبيرستان 40
مرادى تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز (محل تحصيل ممسني) 5سال از سوم راهنمايي 61
كريمى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 14
مموئى تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز (محل تحصيل ممسني) 1سال از چهارم دبيرستان 18
زارعى تجربی شيمي محض | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 2سال از سوم دبيرستان 17
آرام فرد تجربی اقتصاد | دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر | روزانه دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر 1سال از چهارم دبيرستان 16