ارسنجان

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر ارسنجان


ناظم السادات ارسنجانى سيد محمد على

ناظم السادات ارسنجانى سيد محمد على

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 98 آزمون

تجربی
ميرشكارى

ميرشكارى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

5سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
اشتياقى جو جواد

اشتياقى جو جواد

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
زرين مو

زرين مو

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي فسا | ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
آسمند

آسمند

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي فسا | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
شادكام

شادكام

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان-بومي فارس

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رضائى

رضائى

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
شادكام

شادكام

کاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
زارعى

زارعى

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

3سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
اسماعيلى

اسماعيلى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
كشاورز

كشاورز

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
ابراهيمى پور

ابراهيمى پور

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان-بومي فارس

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
زارعى

زارعى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
خادمى

خادمى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
زارعى

زارعى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان-بومي فارس

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان-بومي فارس

6سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
جاويدى

جاويدى

بهداشت عمومي | دانشکده علوم پزشکي لارستان | روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
عوض پور

عوض پور

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان-بومي فارس

6سال کانونی / 92 آزمون

تجربی
نعمتى

نعمتى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان-بومي فارس

5سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
تبعه ايزدى

تبعه ايزدى

شيمي محض | دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
نجفى

نجفى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

5سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
ايمنى

ايمنى

شيمي محض | دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حسن شاهى

حسن شاهى

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
منفرد

منفرد

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي زندشيراز-شيراز | غير انتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
نعمتى

نعمتى

زيست فناوري | دانشگاه يزد | روزانه

3سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
حسن شاهى

حسن شاهى

مديريت صنعتي | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
عارفى شهربابك

عارفى شهربابك

مهندسي توليدوژنتيک گياهي | دانشگاه بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
نگهدارى

نگهدارى

ترويج واموزش کشاورزي پايدار | دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی