ارسنجان

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر ارسنجان

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
ناظم السادات ارسنجانى سيد محمد على تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شيراز 5سال از سوم راهنمايي 98
اشتياقى جو جواد تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 4سال از اول دبيرستان 59
پيكار ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 5سال از سوم راهنمايي 48
قنبرى مزيدى انسانی روانشناسي | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 2سال از سوم دبيرستان 34
رضائى تجربی علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز(محل تحصيل سپيدان) 1سال از چهارم دبيرستان 19
شادكام تجربی کاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 3سال از دوم دبيرستان 42
صادقى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 2سال از سوم دبيرستان 23
اسماعيلى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 4سال از اول دبيرستان 56
كشاورز تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 2سال از سوم دبيرستان 25
جاويدى انسانی جامعه شناسي | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 10
زارعى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز (محل تحصيل لامرد) 2سال از سوم دبيرستان 29
كوارى جشنى انسانی علوم قران وحديث | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 3سال از دوم دبيرستان 25
رحيمى مطلق انسانی تاريخ اسلام | دانشگاه ميبد | روزانه دانشگاه ميبد 1سال از چهارم دبيرستان 11
تبعه ايزدى تجربی شيمي محض | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 2سال از سوم دبيرستان 21
نجفى تجربی مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 5سال از سوم راهنمايي 49
ايمنى تجربی شيمي محض | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 19
سعيدى انسانی حسابداري | مجتمع اموزش عالي سراوان | روزانه مجتمع آموزش عالي سراوان 1سال از چهارم دبيرستان 12
حسن شاهى تجربی علوم ازمايشگاهي دامپزشکي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال از چهارم دبيرستان 12
نعمتى تجربی زيست فناوري | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 3سال از دوم دبيرستان 23
حسن شاهى تجربی مديريت صنعتي | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 2سال از سوم دبيرستان 26