استهبان

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر استهبان

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
انصافى فاطمه هنر صنايع دستي | دانشگاه کاشان | روزانه دانشگاه كاشان 2سال از سوم دبيرستان 20
مهربان محمدمهدى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي كرمان 3سال از دوم دبيرستان 49
ايرجى امين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال از سوم دبيرستان 29
تيموريان ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 21
زارع تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال از دوم دبيرستان 53
مهرپويا تجربی بينايي سنجي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي زاهدان - پرديس خودگردان 4سال از اول دبيرستان 37
صفرى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 19
سالكى زبان زبان وادبيات فرانسه | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 19
رستگارزاده زبان زبان وادبيات فرانسه | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 12
رجبى حقيقى انسانی جغرافيا | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 13
معصومى اصطهباناتى زبان زبان چيني | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 27
عفيفه تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 4سال از اول دبيرستان 89
اسماعيلى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-پذيزش ازميان داوطلبان باعضويت بسيجي دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله 2سال از سوم دبيرستان 26
عظيمى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال از سوم دبيرستان 32
تقديمى ریاضی علوم کامپيوتر | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال از سوم دبيرستان 24
باقرائت ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 18
خليقى طرقى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 3سال از دوم دبيرستان 31
مهدى زاده تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز (محل تحصيل استهبان) 2سال از سوم دبيرستان 39
خيرده تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 1سال از چهارم دبيرستان 12
باهوش ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي شهداي هويزه -سوسنگرد/ويژه برادران / | روزانه دانشگاه صنعتي هويزه - سوسنگرد 1سال از چهارم دبيرستان 21
معدل ریاضی علوم ومهندسي اب | دانشگاه فسا | روزانه دانشگاه فسا 2سال از سوم دبيرستان 26