استهبان

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر استهبان

معزى

معزى

مهندسي برق | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي فارس

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
انصافى فاطمه

انصافى فاطمه

صنايع دستي | دانشگاه کاشان | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

هنر
مهربان محمدمهدى

مهربان محمدمهدى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
ايرجى امين

ايرجى امين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
شاهسونى اصل

شاهسونى اصل

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ابراهيمى

ابراهيمى

زبان چيني | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

زبان
هاشمى

هاشمى

مهندسي معماري | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي فارس

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
تيموريان

تيموريان

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
بيابانى

بيابانى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
قاسمى

قاسمى

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | شبانه

3سال کانونی / 18 آزمون

زبان
زارع

زارع

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
مهرپويا

مهرپويا

بينايي سنجي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
ساداتى

ساداتى

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

زبان
صفرى

صفرى

مهندسي برق | دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
بيگى

بيگى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان-بومي فارس

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
سالكى

سالكى

زبان وادبيات فرانسه | دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

زبان
خداپرست

خداپرست

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
رستگارزاده

رستگارزاده

زبان وادبيات فرانسه | دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

زبان
رجبى حقيقى

رجبى حقيقى

جغرافيا | دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
معصومى اصطهباناتى

معصومى اصطهباناتى

زبان چيني | دانشگاه اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

زبان
اكبرى نژاد اصطهباناتى

اكبرى نژاد اصطهباناتى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان-بومي فارس

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
طغرايى

طغرايى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان-بومي فارس

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
عفيفه

عفيفه

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

4سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
اسماعيلى

اسماعيلى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-پذيزش ازميان داوطلبان باعضويت بسيجي

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
رهبر

رهبر

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان-بومي فارس

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
عظيمى

عظيمى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
تقديمى

تقديمى

علوم کامپيوتر | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
باقرائت

باقرائت

مهندسي معماري | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
خليقى طرقى

خليقى طرقى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
مهدى زاده

مهدى زاده

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
جبلت

جبلت

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان-بومي فارس

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
خيرده

خيرده

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
باقرزاده

باقرزاده

مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي / | دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
مباشرى

مباشرى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
فاطمى اصطهباناتى

فاطمى اصطهباناتى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان-بومي فارس

2سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
كشفى

كشفى

مترجمي زبان انگليسي | مجتمع اموزش عالي بم | روزانه

3سال کانونی / 15 آزمون

زبان
باهوش

باهوش

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي شهداي هويزه -سوسنگرد/ويژه برادران / | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
معدل

معدل

علوم ومهندسي اب | دانشگاه فسا | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
توكلى

توكلى

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي | دانشگاه زابل | شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
سلطانى نژاد

سلطانى نژاد

علم اطلاعات ودانش شناسي | دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
شاهسونى

شاهسونى

جغرافيا | مرکزاموزش عالي فيروزاباد | شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
عاطفى

عاطفى

شيمي محض | مرکزاموزش عالي استهبان | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
اميرى

اميرى

مهندسي توليدوژنتيک گياهي | دانشگاه جيرفت | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی