لامرد

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر لامرد

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
هاشمى سيد محمد ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 4سال از اول دبيرستان 68
حياتى مجيد ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال از دوم دبيرستان 53
پروين زاده على تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شيراز 4سال از اول دبيرستان 70
قائدى فرد احمدرضا ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 2سال از سوم دبيرستان 39
موسوى سيدحسين ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 2سال از سوم دبيرستان 36
بهزادى سعيد تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال از سوم دبيرستان 19
سهيلى على ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي همدان | روزانه دانشگاه صنعتي همدان 2سال از سوم دبيرستان 37
موسوى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 2سال از سوم دبيرستان 17
پزشكى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي كرمان - پرديس خودگردان 2سال از سوم دبيرستان 38
محمودى تجربی بينايي سنجي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 2سال از سوم دبيرستان 35
خسته انسانی حسابداري | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 2سال از سوم دبيرستان 16
سپهرى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 19
عباس پور تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي تهران - پرديس خودگردان 3سال از دوم دبيرستان 50
قيصرى ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل رضوانشهر گيلان) 1سال از چهارم دبيرستان 25
هاشمى زاده تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال از دوم دبيرستان 51
عباسى ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 11
هاشمى ریاضی مهندسي شيمي | مرکزاموزش عالي لامرد | روزانه مرکز آموزش عالي لامرد 2سال از سوم دبيرستان 26
حسن پور ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه صنعت نفت | روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل اهواز) 2سال از سوم دبيرستان 31
راه پيما انسانی تاريخ | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 5سال از سوم راهنمايي 59
عليپور ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر (محل تحصيل جم) 3سال از دوم دبيرستان 31
زمانى انسانی زبان وادبيات عربي | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 2سال از سوم دبيرستان 32
بهزادى ریاضی فيزيک | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 21
ملايى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه جهرم | روزانه دانشگاه جهرم 2سال از سوم دبيرستان 35
باقرى انسانی علوم تربيتي | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 19
مظفرى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه دانشگاه علوم پزشکي جهرم 2سال از سوم دبيرستان 37
آذر ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 2سال از سوم دبيرستان 22
كشاورز تجربی پرستاري | دانشکده علوم پزشکي گراش | روزانه دانشکده علوم پزشکي گراش 1سال از چهارم دبيرستان 18
توسن تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال از چهارم دبيرستان 22
نكوكار انسانی علوم تربيتي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال از چهارم دبيرستان 21
قائدى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر (محل تحصيل جم) 1سال از چهارم دبيرستان 20
نريمانى زبان زبان وادبيات فرانسه | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 2سال از سوم دبيرستان 39
كرمى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 12
بهزادى ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 3سال از دوم دبيرستان 43
محمدى ریاضی مهندسي شيمي | مرکزاموزش عالي لامرد | روزانه مرکز آموزش عالي لامرد 1سال از چهارم دبيرستان 13
جنگجو تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 5سال از سوم راهنمايي 73
قطبى انسانی علوم تربيتي | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال از چهارم دبيرستان 24
احمدى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 2سال از سوم دبيرستان 35
رستخيز ریاضی مهندسي برق | مرکزاموزش عالي لار | روزانه مرکز آموزش عالي لار 2سال از سوم دبيرستان 42
جعفرى ریاضی مهندسي مکانيک | مرکزاموزش عالي لار | روزانه مرکز آموزش عالي لار 2سال از سوم دبيرستان 38
ملك نژاد ریاضی مهندسي برق | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 2سال از سوم دبيرستان 36
مدحى انسانی مديريت صنعتي | مرکزاموزش عالي لامرد | روزانه مرکز آموزش عالي لامرد 1سال از چهارم دبيرستان 24
روانشاد انسانی زبان وادبيات فارسي | دانشگاه جهرم | روزانه دانشگاه جهرم 1سال از چهارم دبيرستان 19
رحمانى انسانی علوم سياسي | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 2سال از سوم دبيرستان 38
واثقى تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال از چهارم دبيرستان 20
خرسند انسانی تاريخ | دانشگاه ياسوج | روزانه دانشگاه ياسوج 1سال از چهارم دبيرستان 19
چهره بردار انسانی زبان وادبيات فارسي | دانشگاه ياسوج | روزانه دانشگاه ياسوج 2سال از سوم دبيرستان 12
احمدزاده تجربی مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 2سال از سوم دبيرستان 31
رجايى تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال از سوم دبيرستان 40
قائد ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي بيرجند | روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 2سال از سوم دبيرستان 25
يوسفى انسانی جغرافيا | دانشگاه ياسوج | روزانه دانشگاه ياسوج 2سال از سوم دبيرستان 11
باقرى انسانی علوم قران وحديث | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 13
خوش خو تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه- دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 3سال از دوم دبيرستان 43
تقوى انسانی جغرافيا | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 18
اسفنديارى تجربی علوم ومهندسي محيطزيست | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 2سال از سوم دبيرستان 32
حق گو تجربی مديريت صنعتي | مرکزاموزش عالي لامرد | روزانه مرکز آموزش عالي لامرد 3سال از دوم دبيرستان 57
پاسالار ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي بيرجند | روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 16
طاهرى تجربی زيست شناسي گياهي | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 3سال از دوم دبيرستان 30
كريم پور تجربی مديريت صنعتي | مرکزاموزش عالي لامرد | روزانه مرکز آموزش عالي لامرد 1سال از چهارم دبيرستان 24
اسماعيل زاده تجربی زيست شناسي جانوري | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 3سال از دوم دبيرستان 42