سپيدان

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر سپيدان

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
ابراهيمى محمدرضا تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 25
خسروانى درسا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 10
قشقايى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي كرمان - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 16
رادمرد انسانی مشاوره | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال از چهارم دبيرستان 11
محمدى تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال از چهارم دبيرستان 19
شجاعيان انسانی مديريت مالي | دانشگاه ميبد | روزانه دانشگاه ميبد 1سال از چهارم دبيرستان 23
همت شيرمحمدى انسانی مشاوره | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | شبانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال از چهارم دبيرستان 19