داراب

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر داراب

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
سليمى فرد مجتبى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال از دوم دبيرستان 61
مسرور محمدجواد تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال از دوم دبيرستان 53
خرمدل صادق تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي مشهد 3سال از دوم دبيرستان 54
ادب سجاد تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال از دوم دبيرستان 53
افسرده محمدعلى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي جهرم 1سال از چهارم دبيرستان 26
فدايى مهران تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 3سال از دوم دبيرستان 55
عابدى بهاره تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه دانشگاه علوم پزشکي فسا 2سال از سوم دبيرستان 42
كرمى محمدجواد تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي جهرم 4سال از اول دبيرستان 53
عليخانى انسانی روانشناسي | دانشگاه ياسوج | روزانه دانشگاه ياسوج 1سال از چهارم دبيرستان 13
عابدى تجربی علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-استخدام رسمي وزارت دفاع دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله 1سال از چهارم دبيرستان 17
عابدى اصل تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال از دوم دبيرستان 30
رحيمى غياثى انسانی علوم تربيتي | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 2سال از سوم دبيرستان 21
ستوده تجربی بينايي سنجي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 2سال از سوم دبيرستان 42
حسين پورزين آبادى تجربی فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي تهران - پرديس خودگردان 2سال از سوم دبيرستان 45
احمدزاده تجربی شنوايي شناسي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 1سال از چهارم دبيرستان 16
افسرده تجربی کاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 4سال از اول دبيرستان 74