فيروزآباد

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر فيروزآباد

راستى

راستى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
ابولى زكيه

ابولى زكيه

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان-بومي فارس

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
ابراهيمى صادق

ابراهيمى صادق

مهندسي مکانيک | دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
ساسان فرد مجتبى

ساسان فرد مجتبى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
باقرزاده عبدالحسين

باقرزاده عبدالحسين

مهندسي مکانيک | دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
صيادى پور سيما

صيادى پور سيما

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
مظفرى

مظفرى

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان-بومي فارس

3سال کانونی / 49 آزمون

انسانی
سليمانى ياسر

سليمانى ياسر

مهندسي برق | دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
كهن سال فاطمه

كهن سال فاطمه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
شهريارى

شهريارى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
جامعى پور

جامعى پور

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان-بومي فارس

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
غلامى

غلامى

اموزش فيزيک | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان-بومي فارس

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
سجادى كشكولى

سجادى كشكولى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جهرم | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
زمانى

زمانى

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدربوشهر | فرهنگيان-بومي فارس

1سال کانونی / 17 آزمون

زبان
شجاعى

شجاعى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جهرم | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
پرويزى محمدعلى

پرويزى محمدعلى

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | محروم-بومي فارس محل خدمت مهر

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رهنما

رهنما

شنوايي شناسي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
عباسى كردلاغرى

عباسى كردلاغرى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان-بومي فارس

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
آزادى

آزادى

مهندسي مکانيک | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
مرادى

مرادى

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
زارعى

زارعى

اموزش کودکان استثنايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان-بومي فارس

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
محمدى طيبى

محمدى طيبى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

4سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
يارى موصلو

يارى موصلو

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
خاموشى

خاموشى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

5سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
رضائى

رضائى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان-بومي فارس

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
حيدرى

حيدرى

مهندسي مکانيک | دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
متولى باشى

متولى باشى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
پيروى

پيروى

اعضاي مصنوعي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
فولادى دوقزلو

فولادى دوقزلو

مهندسي صنايع | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
زرينى

زرينى

مهندسي برق | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
نصيرى فر

نصيرى فر

مهندسي شيمي | دانشگاه ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
رستگار

رستگار

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
افسرى

افسرى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

6سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
عوض پور

عوض پور

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
قرداشى

قرداشى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
ظرافت

ظرافت

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه

4سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
علامه

علامه

مهندسي مکانيک | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
شمسى

شمسى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان-بومي فارس

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
كيوان منش

كيوان منش

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ميرشكارى

ميرشكارى

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي لارستان | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
قربانى

قربانى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
اميرى

اميرى

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی