مرودشت

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر مرودشت


رحيمى منش حسين

رحيمى منش حسين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
زينلى عراقى كيميا

زينلى عراقى كيميا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
شريف زاده ابوالفضل

شريف زاده ابوالفضل

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
آزادپور مريم

آزادپور مريم

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
حسن پور زهرا

حسن پور زهرا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
كشتكار سروش

كشتكار سروش

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
حيدرى عليرضا

حيدرى عليرضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
مرادى عليرضا

مرادى عليرضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
فيروزى محمدرضا

فيروزى محمدرضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
اميرى محمدمهدى

اميرى محمدمهدى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
عبدالهى مهران

عبدالهى مهران

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
جمال آبادى ساره

جمال آبادى ساره

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
كرمى شيرازى رضا

كرمى شيرازى رضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
صفرى سهل ابادى

صفرى سهل ابادى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
زراعت پيشه رامين

زراعت پيشه رامين

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اراضى نژاد ابوالفضل

اراضى نژاد ابوالفضل

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
محمدى سعيده

محمدى سعيده

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
جوكار يگانه

جوكار يگانه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
شيروانى

شيروانى

بينايي سنجي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
زارع رعنا

زارع رعنا

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
زارعى

زارعى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
جوكار محمدرضا

جوكار محمدرضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | محروم-بومي فارس محل خدمت خرم بيد

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
زارع اتابكى محمدجواد

زارع اتابكى محمدجواد

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
كشاورز

كشاورز

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-پذيرش ازميان داوطلبان باعضويت بسيجي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حق پرست

حق پرست

فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
مرزبان

مرزبان

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان

5سال کانونی / 94 آزمون

تجربی
سياهى اتابكى

سياهى اتابكى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي فسا | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
روستايى

روستايى

بينايي سنجي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
كاظمى

كاظمى

شنوايي شناسي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
مهرابى

مهرابى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
كشت كار

كشت كار

بينايي سنجي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
قهرمانى پيرسلامى

قهرمانى پيرسلامى

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان-بومي فارس

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
كشاورز

كشاورز

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
همايون

همايون

کاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
رفيعى

رفيعى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان-بومي فارس

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
رحيمى

رحيمى

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان-بومي فارس

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
پورانصارى

پورانصارى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
تقى پور

تقى پور

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
كشاورز

كشاورز

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
زارع

زارع

کاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
عباسى

عباسى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

7سال کانونی / 100 آزمون

تجربی
آب شناس

آب شناس

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
خليلوند

خليلوند

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
زارع

زارع

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

گفتاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
تميس

تميس

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
پاكباز

پاكباز

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
شهوند

شهوند

کاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

6سال کانونی / 113 آزمون

تجربی
عمادى

عمادى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
سجاديان

سجاديان

علوم ازمايشگاهي | دانشکده علوم پزشکي گراش | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
برسته

برسته

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان-بومي فارس

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
قوقى باصرى

قوقى باصرى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان-بومي فارس

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
ديلمى

ديلمى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان-بومي فارس

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
مختارى

مختارى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

4سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
برومندى

برومندى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
تجارى

تجارى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
وفايى ششپيرى

وفايى ششپيرى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
كشتكار

كشتكار

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
عمادى

عمادى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
مومنى

مومنى

اتاق عمل | دانشکده علوم پزشکي گراش | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
ايزدى

ايزدى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
زارع

زارع

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
فلاحى

فلاحى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
تجارى

تجارى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
زارعى نژاد

زارعى نژاد

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
رستمى

رستمى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان-بومي فارس

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
فلاحى

فلاحى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
فرهادى

فرهادى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
روزگار

روزگار

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان-بومي فارس

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
جعفرى

جعفرى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان-بومي فارس

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
كشاورز

كشاورز

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
ميرى كرمى

ميرى كرمى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
شفيعى جهرمى

شفيعى جهرمى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
زارع

زارع

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
كيان پور

كيان پور

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان-بومي فارس

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
سليمانى

سليمانى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
همايون

همايون

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
نظافت

نظافت

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

5سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
برزگرى

برزگرى

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي گراش | روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
كشاورزى

كشاورزى

هوشبري | دانشکده علوم پزشکي گراش | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
روستا

روستا

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
رحمانى

رحمانى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
كشاورز

كشاورز

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
كشاورز

كشاورز

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
توللى سعدى

توللى سعدى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
سالارى

سالارى

فناوري اطلاعات سلامت | دانشکده علوم پزشکي ساوه | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
سبز چهره

سبز چهره

علوم وصنايع غذايي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

5سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
زارع نژاد

زارع نژاد

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
شفيعى سهل ابادى

شفيعى سهل ابادى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
رضائى

رضائى

فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
طحان

طحان

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
زارع

زارع

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
حجتى منش

حجتى منش

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان-بومي فارس

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
تدين

تدين

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
كشاورز

كشاورز

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
افراخته

افراخته

مديريت امورگمرکي | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
اكملى

اكملى

بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
زارع

زارع

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه شيراز | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
سجاديان

سجاديان

مديريت خدمات بهداشتي درماني | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
اقبالى شمس آبادى

اقبالى شمس آبادى

مديريت بازرگاني | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
نصيرى فيروزى

نصيرى فيروزى

زمين شناسي | دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
ملكى بهلولى

ملكى بهلولى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه جهرم | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سجاديان

سجاديان

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه جهرم | روزانه

3سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
كيهان

كيهان

شيمي محض | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
زارعى

زارعى

زيست فناوري | دانشگاه ملاير | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
اتابكى

اتابكى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه فسا | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
نيايش

نيايش

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
روزگار

روزگار

کتابداري درشاخه پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
كشتكار

كشتكار

زيست شناسي گياهي | دانشگاه شيراز | روزانه

5سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
مرادپور

مرادپور

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي فاطميه -شيراز/ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
گرائى

گرائى

زيست شناسي گياهي|دانشگاه بيرجند

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
تاجيك زاده

تاجيك زاده

مهندسي توليدوژنتيک گياهي | دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی