مرودشت

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر مرودشت

رحيمى منش حسين

رحيمى منش حسين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
زينلى عراقى كيميا

زينلى عراقى كيميا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
شريف زاده ابوالفضل

شريف زاده ابوالفضل

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
آزادپور مريم

آزادپور مريم

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
حسن پور زهرا

حسن پور زهرا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
فتوحى حسين

فتوحى حسين

تلويزيون وهنرهاي ديجيتالي | دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

هنر
كشتكار سروش

كشتكار سروش

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
حيدرى عليرضا

حيدرى عليرضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
زارع حسين

زارع حسين

حقوق | دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
مرادى عليرضا

مرادى عليرضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
فيروزى محمدرضا

فيروزى محمدرضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
زارع فاطمه

زارع فاطمه

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه شيراز | روزانه

4سال کانونی / 52 آزمون

زبان
كشاورز

كشاورز

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس کوثرياسوج | فرهنگيان-بومي فارس

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
اميرى محمدمهدى

اميرى محمدمهدى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
عبدالهى مهران

عبدالهى مهران

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
جمال آبادى ساره

جمال آبادى ساره

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
زارعى محمد

زارعى محمد

علوم قضايي | دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه

3سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
كرمى شيرازى رضا

كرمى شيرازى رضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
صفرى سهل ابادى

صفرى سهل ابادى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
كوشكى فاطمه

كوشكى فاطمه

نقاشي | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

هنر
زراعت پيشه رامين

زراعت پيشه رامين

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
نامدار رضا

نامدار رضا

مهندسي نفت | دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
مرادى ميلاد

مرادى ميلاد

مهندسي دريا | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
ايزدى رضا

ايزدى رضا

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي بوشهر | فرهنگيان-بومي فارس

2سال کانونی / 32 آزمون

زبان
اراضى نژاد ابوالفضل

اراضى نژاد ابوالفضل

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
نجات محمدجواد

نجات محمدجواد

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان-بومي فارس

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
كشاورزى شروين

كشاورزى شروين

مهندسي مکانيک | دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
محمدى سعيده

محمدى سعيده

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
كشاورز محمد

كشاورز محمد

مهندسي نفت | دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
قاسمى سلوكلو ميثم

قاسمى سلوكلو ميثم

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي بوشهر | فرهنگيان-بومي فارس

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
زارع قنات نوى

زارع قنات نوى

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس کوثرياسوج | فرهنگيان-بومي فارس

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
جوكار يگانه

جوكار يگانه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
زارع محمدجواد

زارع محمدجواد

مهندسي برق | دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
شيروانى

شيروانى

بينايي سنجي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
وزيرى

وزيرى

روانشناسي | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
پيروزان

پيروزان

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان-بومي فارس

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
زارع رعنا

زارع رعنا

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
نجات محمدرضا

نجات محمدرضا

اموزش علوم اجتماعي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي بوشهر | فرهنگيان-بومي فارس

3سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
مردانى مهدى

مردانى مهدى

مهندسي شيمي | دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
زارعى

زارعى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
بهمنى مهدى

بهمنى مهدى

مهندسي ساخت وتوليد | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي فارس

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
روستايى فارسى الهام

روستايى فارسى الهام

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس کوثرياسوج | فرهنگيان-بومي فارس

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
جوكار محمدرضا

جوكار محمدرضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | محروم-بومي فارس محل خدمت خرم بيد

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
زارع اتابكى محمدجواد

زارع اتابكى محمدجواد

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
سهرابى

سهرابى

صنايع دستي | دانشگاه شيراز | روزانه

3سال کانونی / 20 آزمون

هنر
ستوده

ستوده

مهندسي اپتيک وليزر | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
خليلى

خليلى

مهندسي مکانيک | دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
كشاورز

كشاورز

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-پذيرش ازميان داوطلبان باعضويت بسيجي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حق پرست

حق پرست

فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
مرزبان

مرزبان

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان

5سال کانونی / 94 آزمون

تجربی
مهران نيا

مهران نيا

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
همتى پور دشتكى

همتى پور دشتكى

اموزش کودکان استثنايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان-بومي فارس

3سال کانونی / 55 آزمون

انسانی
سياهى اتابكى

سياهى اتابكى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي فسا | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
بانشى

بانشى

نقاشي | دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

هنر
كريمى

كريمى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
حبيبى

حبيبى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
احمدپور

احمدپور

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
روستايى

روستايى

بينايي سنجي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
كاظمى

كاظمى

شنوايي شناسي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
رنجبران

رنجبران

مهندسي نفت | دانشگاه صنعت نفت | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
مهرابى

مهرابى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
عوض آقايى

عوض آقايى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان-بومي فارس

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
كشت كار

كشت كار

بينايي سنجي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
قهرمانى پيرسلامى

قهرمانى پيرسلامى

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان-بومي فارس

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
كشاورز

كشاورز

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
قيطاسى سلوكلو

قيطاسى سلوكلو

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اراک | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
همايون

همايون

کاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
رفيعى

رفيعى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان-بومي فارس

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
دشت بالى

دشت بالى

روانشناسي | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
زمانى

زمانى

مهندسي شيمي | دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
رحيمى

رحيمى

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان-بومي فارس

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
پورانصارى

پورانصارى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
نيسريان گرائى

نيسريان گرائى

مهندسي مکانيک | دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
زارع

زارع

علوم کامپيوتر | دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
گلستانه

گلستانه

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان-بومي فارس

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
تقى پور

تقى پور

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
كشاورز

كشاورز

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
زارع

زارع

کاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
غلامى

غلامى

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
عباسى

عباسى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

7سال کانونی / 100 آزمون

تجربی
حبيبى

حبيبى

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
آب شناس

آب شناس

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
ايزدى تل سرخى

ايزدى تل سرخى

مهندسي مکانيک | دانشگاه ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
حيدرى

حيدرى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان-بومي فارس

2سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
خليلوند

خليلوند

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
زارع

زارع

مهندسي معدن | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
گرامى

گرامى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه سلمان فارسي -کازرون | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

زبان
زارع

زارع

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
كيانى فر

كيانى فر

فيزيک | دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
كشاورزى

كشاورزى

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
احمدى

احمدى

گفتاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
تميس

تميس

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
همايون

همايون

حقوق | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
پاكباز

پاكباز

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
شهوند

شهوند

کاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

6سال کانونی / 113 آزمون

تجربی
عمادى

عمادى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
سجاديان

سجاديان

علوم ازمايشگاهي | دانشکده علوم پزشکي گراش | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
برسته

برسته

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان-بومي فارس

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
قوقى باصرى

قوقى باصرى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان-بومي فارس

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
ديلمى

ديلمى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان-بومي فارس

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
مختارى

مختارى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

4سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
برومندى

برومندى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
ماهرى

ماهرى

مهندسي معدن | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
تجارى

تجارى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
وفايى ششپيرى

وفايى ششپيرى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
مرتضوى

مرتضوى

فيزيک | دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
كشتكار

كشتكار

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
روحانى پور

روحانى پور

روانشناسي | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

2سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
عمادى

عمادى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
مومنى

مومنى

اتاق عمل | دانشکده علوم پزشکي گراش | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
كرمى

كرمى

مترجمي زبان انگليسي | مجتمع اموزش عالي بم | روزانه

4سال کانونی / 46 آزمون

زبان
ايزدى

ايزدى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
زارع

زارع

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
صداقت

صداقت

مهندسي برق | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
همايون

همايون

مهندسي مکانيک | دانشگاه ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
نعمت الهى

نعمت الهى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي زندشيراز-شيراز | غير انتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
فلاحى

فلاحى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
تجارى

تجارى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
زارعى نژاد

زارعى نژاد

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
رستمى

رستمى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان-بومي فارس

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
فلاحى

فلاحى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
عسكرى

عسكرى

مهندسي نفت | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
فرهادى

فرهادى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
روزگار

روزگار

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان-بومي فارس

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
طهماسبى

طهماسبى

مهندسي شهرسازي | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
رضائى

رضائى

مهندسي صنايع | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
جعفرى

جعفرى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان-بومي فارس

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
كشاورز

كشاورز

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
عمادى

عمادى

مهندسي برق | دانشگاه تربت حيدريه | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
ميرى كرمى

ميرى كرمى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
پوركاوه

پوركاوه

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
شفيعى جهرمى

شفيعى جهرمى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
زارع

زارع

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
شريفى

شريفى

مهندسي صنايع | مرکزاموزش عالي فيروزاباد | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
كيان پور

كيان پور

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان-بومي فارس

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
روستايى

روستايى

مشاوره | دانشگاه لرستان -خرم اباد | شبانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
سليمانى

سليمانى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
همايون

همايون

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
نظافت

نظافت

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

5سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
جاويدى

جاويدى

مهندسي عمران | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
برزگرى

برزگرى

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي گراش | روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
كشاورزى

كشاورزى

هوشبري | دانشکده علوم پزشکي گراش | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
روستا

روستا

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
رحمانى

رحمانى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
ميراحمدى

ميراحمدى

فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
كشاورز

كشاورز

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
كشاورز

كشاورز

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
توللى سعدى

توللى سعدى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
سالارى

سالارى

فناوري اطلاعات سلامت | دانشکده علوم پزشکي ساوه | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
سبز چهره

سبز چهره

علوم وصنايع غذايي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

5سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
فلاح زاده

فلاح زاده

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
كاظمى

كاظمى

مهندسي اپتيک وليزر | دانشگاه ملاير | روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

ریاضی
زارعى

زارعى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان-بومي فارس

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
زارع نژاد

زارع نژاد

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
شفيعى سهل ابادى

شفيعى سهل ابادى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
رضائى

رضائى

فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
شريفى گليجانى

شريفى گليجانى

مهندسي صنايع | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
طحان

طحان

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
مختارى

مختارى

مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
زارع

زارع

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
محمودى

محمودى

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه سلمان فارسي -کازرون | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
كاظمى

كاظمى

مهندسي برق | دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
مهرآور

مهرآور

مهندسي معدن | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
حجتى منش

حجتى منش

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان-بومي فارس

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
جلالى

جلالى

حسابداري | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
تدين

تدين

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
كشاورز

كشاورز

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
فلاحى

فلاحى

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
عامرى راد

عامرى راد

علوم تربيتي | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | شبانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
افراخته

افراخته

مديريت امورگمرکي | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
قنبرى

قنبرى

تاريخ | دانشگاه ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
صفرى

صفرى

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه صنعتي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
اكملى

اكملى

بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
اميرى

اميرى

مهندسي برق | مجتمع اموزش عالي گناباد | شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
فرهادى

فرهادى

مهندسي عمران | دانشگاه بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
زارع

زارع

علوم کامپيوتر | دانشگاه فسا | شبانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
زارع

زارع

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه شيراز | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
سجاديان

سجاديان

مديريت خدمات بهداشتي درماني | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
اقبالى شمس آبادى

اقبالى شمس آبادى

مديريت بازرگاني | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
نصيرى فيروزى

نصيرى فيروزى

زمين شناسي | دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
پورشب

پورشب

زبان وادبيات عربي | دانشگاه ولايت -ايرانشهر | شبانه

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
ملكى بهلولى

ملكى بهلولى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه جهرم | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سجاديان

سجاديان

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه جهرم | روزانه

3سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
كيهان

كيهان

شيمي محض | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
زارعى

زارعى

زيست فناوري | دانشگاه ملاير | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
اتابكى

اتابكى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه فسا | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
نيايش

نيايش

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
روزگار

روزگار

کتابداري درشاخه پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
كشتكار

كشتكار

زيست شناسي گياهي | دانشگاه شيراز | روزانه

5سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
مرادپور

مرادپور

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي فاطميه -شيراز/ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
گرائى

گرائى

زيست شناسي گياهي|دانشگاه بيرجند

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
تاجيك زاده

تاجيك زاده

مهندسي توليدوژنتيک گياهي | دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی