فسا

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر فسا

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
كيانى انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم | روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل شيراز) 2سال از سوم دبيرستان 40
بصير تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال از چهارم دبيرستان 18
زارعى جليانى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 25
شگوهى انسانی زبان وادبيات عربي | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال از چهارم دبيرستان 20
جهانگيرى انسانی علوم سياسي | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 5سال از سوم راهنمايي 87