كازرون

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر كازرون

عبدالهى مهران

عبدالهى مهران

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
جعفرى

جعفرى

روانشناسي | دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
عباسى

عباسى

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
دهقانى اميرحسين

دهقانى اميرحسين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
تقى پور كازرونى محمدرضا

تقى پور كازرونى محمدرضا

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
رضائيان فريما

رضائيان فريما

نمايش عروسکي | دانشگاه تهران | روزانه

4سال کانونی / 40 آزمون

هنر
سعيد سيداحمد رضا

سعيد سيداحمد رضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
صرافان آريا

صرافان آريا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
زارعى عرفان

زارعى عرفان

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
مرحمتى فاطمه

مرحمتى فاطمه

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
موصلى فرد رضا

موصلى فرد رضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | محروم-بومي فارس محل خدمت رستم

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
جوكار فرزاد

جوكار فرزاد

مهندسي برق | دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
قدمگاهى

قدمگاهى

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

زبان
جعفرى

جعفرى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
قاسمى زاده

قاسمى زاده

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه يزد | روزانه

5سال کانونی / 90 آزمون

ریاضی
روان پاك

روان پاك

شنوايي شناسي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
ماندنى پور

ماندنى پور

مهندسي عمران | دانشگاه يزد | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
دهقان

دهقان

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان-بومي فارس

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
رضائى

رضائى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
باقرى

باقرى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان-بومي فارس

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
حسينى

حسينى

مهندسي نفت | دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
دهقان

دهقان

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
توكلى

توكلى

علوم تغذيه | دانشکده علوم پزشکي لارستان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
پايمردى

پايمردى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان-بومي فارس

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
هاشمى نكو

هاشمى نكو

مهندسي برق | دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
رضاخواه

رضاخواه

روانشناسي | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رحيمى

رحيمى

مديريت خدمات بهداشتي درماني | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی