كازرون

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر كازرون

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
عبدالهى مهران تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال از دوم دبيرستان 44
دهقانى اميرحسين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال از سوم دبيرستان 41
تقى پور كازرونى محمدرضا تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال از سوم دبيرستان 38
رضائيان فريما هنر نمايش عروسکي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 4سال از اول دبيرستان 40
سعيد سيداحمد رضا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال از سوم دبيرستان 46
صرافان آريا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال از دوم دبيرستان 48
زارعى عرفان تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي جهرم 3سال از دوم دبيرستان 69
مرحمتى فاطمه تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال از دوم دبيرستان 48
جوكار فرزاد ریاضی مهندسي برق | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 2سال از سوم دبيرستان 33
قدمگاهى زبان زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 10
قاسمى زاده ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 5سال از سوم راهنمايي 90
روان پاك تجربی شنوايي شناسي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 1سال از چهارم دبيرستان 10
ماندنى پور ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 3سال از دوم دبيرستان 52
حسينى ریاضی مهندسي نفت | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 2سال از سوم دبيرستان 24
توكلى تجربی علوم تغذيه | دانشکده علوم پزشکي لارستان | روزانه دانشکده علوم پزشکي لارستان(شهرستان اوز) 1سال از چهارم دبيرستان 15
هاشمى نكو ریاضی مهندسي برق | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 34
رضاخواه تجربی روانشناسي | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 2سال از سوم دبيرستان 17
رحيمى تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال از سوم دبيرستان 26