شيراز

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر شيراز

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
برزين پوريا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شيراز 6سال از دوم راهنمايي 122
دواتگرزاده آرين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال از سوم دبيرستان 34
مصطفوى سارا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال از سوم دبيرستان 34
دهقانى درنا ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال از دوم دبيرستان 43
حيدريان افشين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال از دوم دبيرستان 47
شناور غزل ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 13
اسفنديارى زهرا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال از سوم دبيرستان 35
موسوى زاده سيدعليرضا ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال از سوم دبيرستان 28
توحيديان فاطمه ریاضی علوم کامپيوتر | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال از سوم دبيرستان 23
شعبان پور حقيقى عليرضا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شيراز 4سال از اول دبيرستان 46
تكرار عاطفه هنر ارتباطتصويري | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 26
كيهان عليرضا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال از سوم دبيرستان 35
تجلى سپهر تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال از سوم دبيرستان 34
ايلامى عليرضا ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 23
صائم اميرحسين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال از سوم دبيرستان 24
قدوسى حامد تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال از سوم دبيرستان 35
زمانى محمدعلى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 17
اميرى محمد انسانی روانشناسي | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 5سال از سوم راهنمايي 54
طهرانى نسب زهرا ریاضی علوم کامپيوتر | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال از سوم دبيرستان 25
موالى سينا ریاضی علوم کامپيوتر | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال از سوم دبيرستان 42
سلامت سيد عليرضا ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 3سال از دوم دبيرستان 41
قربان پور على تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال از سوم دبيرستان 28
نوروزى ميثم تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال از سوم دبيرستان 28
جمشيدى مريم زبان زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 16
زارع نويد ریاضی مهندسي برق | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 2سال از سوم دبيرستان 40
رنجبر محمدعلى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال از دوم دبيرستان 47
بركت زهرا انسانی حقوق | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 15
صادقى امير هنر اهنگسازي | دانشگاه هنراصفهان | روزانه دانشگاه هنر اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 12
راسخ محمد تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال از دوم دبيرستان 39
ذكايى باب انارى عليرضا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال از سوم دبيرستان 27
شمس كوثر ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال از سوم دبيرستان 33
مجرد كيميا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال از دوم دبيرستان 64
مجيب پور ميترا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شيراز 4سال از اول دبيرستان 75
دوكوهكى محمدرضا انسانی علوم سياسي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 17
خليلى محمدرضا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 13
تازش صبا ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال از دوم دبيرستان 28
افشارى آى لار تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال از سوم دبيرستان 27
فرهنگيان ارمغان تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شيراز 4سال از اول دبيرستان 62
قهرمانى مهلا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال از سوم دبيرستان 27
عباسى سيده پريسا انسانی روانشناسي | دانشکده علوم بهزيستي وتوانبخشي -تهران | روزانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران 1سال از چهارم دبيرستان 21
بزرودى هليا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال از دوم دبيرستان 36
سلامى متين ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 12
مروجى عليرضا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال از دوم دبيرستان 49
نجاتى آرمان ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 3سال از دوم دبيرستان 35
كسايى نژاد على ریاضی مهندسي برق | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 2سال از سوم دبيرستان 14
نامدارى ساغر تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال از سوم دبيرستان 23
هدايتيان سعيد ریاضی رياضيات وکاربردها | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 13
نامورخطيرى نيما تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 16
ابونجمى نازيلا هنر ادبيات نمايشي | دانشگاه هنرشيراز | روزانه دانشگاه هنرشيراز 1سال از چهارم دبيرستان 16
مصطفوى مريم تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال از سوم دبيرستان 15
كريمى امير تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال از سوم دبيرستان 41
شهريارى عليرضا انسانی روانشناسي | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 5سال از سوم راهنمايي 63
مصاحب سيد محمدرضا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 40
مقيميان محمدرضا ریاضی مهندسي برق | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 4سال از اول دبيرستان 43
حيدرى فاطمه تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال از سوم دبيرستان 40
فضيلت عليرضا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه دانشگاه علوم پزشکي فسا 2سال از سوم دبيرستان 39
قناعتيان اميرحسين ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال از دوم دبيرستان 47
جوكار محمدرضا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال از دوم دبيرستان 28
عسكرى سعادت آبادى على تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 4سال از اول دبيرستان 62
باستان فاطمه تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 3سال از دوم دبيرستان 52
حضرتى على تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال از دوم دبيرستان 32
نصيرى زاده مهتاب ریاضی مهندسي برق | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 10
رخ بخش زمين هليا تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال از دوم دبيرستان 29
شنطيايى زاده سيدمحمود ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 2سال از سوم دبيرستان 38
اميرى فاطمه تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي جهرم 2سال از سوم دبيرستان 37
اكبرى محمد ریاضی مهندسي برق | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 2سال از سوم دبيرستان 43
كمالى كيميا انسانی روانشناسي | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 19
رضوى سيدعلى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال از سوم دبيرستان 37
بهمن پور داود تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال از دوم دبيرستان 47
نجفى قنات سلمان انسانی حقوق | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 15
مس فروش ساحل ریاضی فيزيک | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 17
شاهوران پرنيا سادات تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال از دوم دبيرستان 43
همافر فرداد ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 2سال از سوم دبيرستان 39
موسوى سيدمحمداحسان تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال از دوم دبيرستان 39
نجيبى سيد امير حسين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه دانشگاه علوم پزشکي فسا 2سال از سوم دبيرستان 28
ابوالحسن بيگى نيما ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال از سوم دبيرستان 19
خشنودى قصردشتى زهرا انسانی روانشناسي | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 11
صبورى آرشام زبان مترجمي زبان انگليسي | دانشگاه جهرم | روزانه دانشگاه جهرم 1سال از چهارم دبيرستان 18
هارونى كيميا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال از سوم دبيرستان 34
راسخ فاطمه تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال از دوم دبيرستان 39
هاشمى سيد على تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال از دوم دبيرستان 48
مردانى سركتى آيدا زبان زبان وادبيات فرانسه | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 29
رستمى پور فرد سجاد تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه دانشگاه علوم پزشکي فسا 2سال از سوم دبيرستان 28
فيروزبخت آرش تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال از دوم دبيرستان 33
ممبينى سپهر تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 2سال از سوم دبيرستان 26
بلالى ريحانه انسانی حقوق | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 2سال از سوم دبيرستان 26
كامران زاده مينا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه دانشگاه علوم پزشکي فسا 5سال از سوم راهنمايي 80
جمعه بزرگى ياشار تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال از سوم دبيرستان 35
طالبان پور اميرحسين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 4سال از اول دبيرستان 49
مكارى زاده سالار تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه دانشگاه علوم پزشکي فسا 3سال از دوم دبيرستان 36
غلامى شكرو محمدرضا انسانی حقوق | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 15
آبداريان غزل تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 1سال از چهارم دبيرستان 21
مصباح حامد ریاضی مهندسي هوافضا | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 21
مهدوى مهرداد تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي جهرم 1سال از چهارم دبيرستان 13
يزدانيان محمدرضا انسانی حقوق | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 3سال از دوم دبيرستان 32
ستوده كيميا تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 4سال از اول دبيرستان 18
افشارى اردكانى على تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 1سال از چهارم دبيرستان 17
على زاده فاطمه تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي كرمان 1سال از چهارم دبيرستان 13
عباسى سارا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه دانشگاه علوم پزشکي فسا 2سال از سوم دبيرستان 23
دهقانى محمدمهدى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 24
جلالى محمدحسين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي كرمان 3سال از دوم دبيرستان 24
جاويد مريم تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه دانشگاه علوم پزشکي فسا 2سال از سوم دبيرستان 28
مسرور فاطمه تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه دانشگاه علوم پزشکي فسا 2سال از سوم دبيرستان 20
اسلامى عليرضا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه دانشگاه علوم پزشکي فسا 2سال از سوم دبيرستان 16
كلانترى محمدحسين ریاضی رياضيات وکاربردها | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 20
پور منتصرى حسين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه دانشگاه علوم پزشکي فسا 3سال از دوم دبيرستان 52
خاجويى اميررضا ریاضی رياضيات وکاربردها | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال از سوم دبيرستان 36
زارع على تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه دانشگاه علوم پزشکي فسا 2سال از سوم دبيرستان 27
رئيسى احمدرضا ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال از سوم دبيرستان 18
قاسمى ياسمن تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي كرمان 3سال از دوم دبيرستان 53
محمدپور زهرا ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 2سال از سوم دبيرستان 32
پارسايى زينب تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 2سال از سوم دبيرستان 36
عبادى نژاد نرگس ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 2سال از سوم دبيرستان 41
منصورى سروستانى پوريا تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 1سال از چهارم دبيرستان 19
حبيبى سارا انسانی روانشناسي | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 23
دردانى حقيقى حوريه انسانی حقوق | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 17
مجيدى حسن تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي جهرم 4سال از اول دبيرستان 22
عابدينى زهرا تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال از سوم دبيرستان 18
قنبرى عليرضا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه دانشگاه علوم پزشکي فسا 2سال از سوم دبيرستان 27
رفيعى پارسا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه دانشگاه علوم پزشکي فسا 2سال از سوم دبيرستان 18
صفارى مرتضى ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال از سوم دبيرستان 36
كيانى غزل انسانی حقوق | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 2سال از سوم دبيرستان 15
خليليان سيدمحمدحسين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه دانشگاه علوم پزشکي فسا 2سال از سوم دبيرستان 34
جوينده زهرا ریاضی مهندسي هوافضا | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 11
مطيع اله درسا ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 2سال از سوم دبيرستان 22
شريفى على انسانی روانشناسي | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال از چهارم دبيرستان 13
مرادى مهرناز تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه دانشگاه علوم پزشکي فسا 8سال از پنجم دبستان 133
قاسمى نگار تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه دانشگاه علوم پزشکي فسا 2سال از سوم دبيرستان 36
ظهيرامامى كيميا ریاضی مهندسي هوافضا | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 21
كاظمى مريم تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 3سال از دوم دبيرستان 35
بازياراربابى على ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 13
نوروزى نگين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه دانشگاه علوم پزشکي فسا 3سال از دوم دبيرستان 35
تحقيق اميرحسين ریاضی مهندسي برق | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 3سال از دوم دبيرستان 25
چوپان روزبه ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 2سال از سوم دبيرستان 39
بهيه فاطمه تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال از سوم دبيرستان 27
ميرزايى دانيال ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال از سوم دبيرستان 38
عامرى بدشتى صبا انسانی مديريت بازرگاني | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 11
بدل توانا اميرحسين ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 3سال از دوم دبيرستان 63
گلشنى محمدامين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 3سال از دوم دبيرستان 39
بهارپور عليرضا ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال از سوم دبيرستان 27
حسينى محمدامين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه دانشگاه علوم پزشکي فسا 2سال از سوم دبيرستان 43
سعادت عليرضا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 3سال از دوم دبيرستان 54
ريحانى اميرمحمد تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال از چهارم دبيرستان 14
خواجه فريد تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه دانشگاه علوم پزشکي فسا 2سال از سوم دبيرستان 31
سليمى آناهيتا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 2سال از سوم دبيرستان 43
صفوى نژاد اميررضا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه دانشگاه علوم پزشکي فسا 4سال از اول دبيرستان 40
حسينى پوريا تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 17
كمانه سيده يكتا ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 3سال از دوم دبيرستان 47
حليم مريم تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه دانشگاه علوم پزشکي فسا 2سال از سوم دبيرستان 29
قيصرى على تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 3سال از دوم دبيرستان 40
حسن زاده مهدى انسانی حقوق | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 37
شهركى زهرا انسانی علوم قران وحديث | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 20
محمدى على تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 4سال از اول دبيرستان 66
عديله سيده فاطمه انسانی زبان وادبيات فارسي | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 21
سعادت سيدصدرا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي جهرم 2سال از سوم دبيرستان 28
پورشمسى سعيده تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 1سال از چهارم دبيرستان 15
محمدى مريم زبان زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 4سال از اول دبيرستان 31
جبارى سجاد ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 3سال از دوم دبيرستان 32
اكبرى انسانی جامعه شناسي | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 14
عسكرى حانيه تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي جهرم 2سال از سوم دبيرستان 35
موسوى سيدغلامرضا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 4سال از اول دبيرستان 54
پيمانى مريم تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي جهرم 2سال از سوم دبيرستان 32
على اكبرى محيا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 5سال از سوم راهنمايي 86
فلاحى محمدپارسا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 3سال از دوم دبيرستان 22
ابوالقاسمى عليرضا ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 23
جمالى فر محمدرضا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 4سال از اول دبيرستان 79
قاسمى محمدرضا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 1سال از چهارم دبيرستان 23
يداللهى محمد متين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال از چهارم دبيرستان 22
زارعى حسين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 4سال از اول دبيرستان 41
سرشار محمدرضا ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 48
عابدينى حانيه تجربی فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال از سوم دبيرستان 22
جعفرپور زينب ریاضی مهندسي برق | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 3سال از دوم دبيرستان 25
شاه پورجانى انسانی علوم تربيتي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 4سال از اول دبيرستان 27
سيف عارفه ریاضی مهندسي برق | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 3سال از دوم دبيرستان 56
شمسالدينى ميثم تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال از سوم دبيرستان 27
دهقان ماهان تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال از سوم دبيرستان 28
قائدى منش كرم اله تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال از چهارم دبيرستان 11
حيدرى اميرمسعود ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 2سال از سوم دبيرستان 38
محمديان پناه مهدى تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال از سوم دبيرستان 37
سلامات ثانى محمد انسانی روانشناسي | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 2سال از سوم دبيرستان 21
مارى اورياد حميدرضا تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 8سال از پنجم دبستان 108
گرامى فر پرنيان هنر ارتباطتصويري | دانشگاه هنرشيراز | روزانه دانشگاه هنرشيراز 1سال از چهارم دبيرستان 13
سيمان تو صبا ریاضی مهندسي برق | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 3سال از دوم دبيرستان 49
قاسمى سجاد تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 4سال از اول دبيرستان 39
سهم الدينى سروا تجربی فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 10
خواجه پور يگانه ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 2سال از سوم دبيرستان 27
ابول پور سلمان انسانی حقوق | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال از چهارم دبيرستان 12
نادى عباس ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 2سال از سوم دبيرستان 22
بهروزيان ياسمن تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال از چهارم دبيرستان 17
كشاورزى على تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي كرمان - پرديس خودگردان 10سال از سوم دبستان 156
فرزادنيا سارا انسانی علوم تربيتي | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 2سال از سوم دبيرستان 36
قاسمى سيامك انسانی مديريت بازرگاني | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 14
ذكاوت نازنين تجربی فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال از سوم دبيرستان 20
زارع حامد تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 4سال از اول دبيرستان 49
پريساى آرشام ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 2سال از سوم دبيرستان 32
عابدى محمد ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 2سال از سوم دبيرستان 30
سلطانى تجربی فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال از چهارم دبيرستان 19
كلانترى الميرا هنر صنايع دستي | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال از چهارم دبيرستان 10
صادقى انسانی حقوق | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال از چهارم دبيرستان 11
مصباح تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي يزد - پرديس خودگردان 8سال از پنجم دبستان 76
روحى سروستانى انسانی تاريخ | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 41
مذهبيان انسانی علوم تربيتي | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 2سال از سوم دبيرستان 26
جمشيدى تجربی فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال از سوم دبيرستان 28
منصورى انسانی حسابداري | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 13
كاظمى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس - پرديس خودگردان 3سال از دوم دبيرستان 40
انجامى پناه ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 17
موسوى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس - پرديس خودگردان 3سال از دوم دبيرستان 37
ناصرى سيمكانى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 13
احمدى شكور تجربی بينايي سنجي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 2سال از سوم دبيرستان 35
رستمى ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 11
منتصرى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 11
گمزه لاطوا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 14
فتحى زاده انسانی حقوق | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال از چهارم دبيرستان 17
مرادنيا تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال از سوم دبيرستان 36
ترابى جهرمى تجربی بينايي سنجي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 5سال از سوم راهنمايي 104
حسين يزدى انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 1سال از چهارم دبيرستان 12
صادقى لارى انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 16
زيدانى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 6سال از دوم راهنمايي 103
روستا ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 3سال از دوم دبيرستان 63
جهانديده ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 18
شمس الدينى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 19
بركشلو منصورى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 3سال از دوم دبيرستان 34
دهقانى زبان زبان چيني | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 16
ولى يارى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 13
شيروانى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 5سال از سوم راهنمايي 80
زارع پور ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 6سال از دوم راهنمايي 89
پيرويان تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي كرمان - پرديس خودگردان 6سال از دوم راهنمايي 78
اسمعيلى تجربی شنوايي شناسي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال از دوم دبيرستان 39
محمودى دوست تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 18
رئيسى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 3سال از دوم دبيرستان 46
افشارى تجربی فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال از دوم دبيرستان 37
اولادى پور انسانی تاريخ | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 30
رستم پور تجربی علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال از سوم دبيرستان 30
ارقامى ریاضی مهندسي نساجي | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 10
ايزدى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران - پرديس خودگردان 3سال از دوم دبيرستان 32
حسن زاده ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 4سال از اول دبيرستان 40
جوانمردى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال از سوم دبيرستان 25
داودى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 3سال از دوم دبيرستان 52
اكبرپور انسانی مديريت امورگمرکي | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 2سال از سوم دبيرستان 28
احمدى انسانی حقوق | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال از چهارم دبيرستان 11
نادرى نبى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال از سوم دبيرستان 28
مهرابيان فر تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 4سال از اول دبيرستان 57
نجف زاده ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 36
غضنفرى شبانكاره انسانی حسابداري | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 2سال از سوم دبيرستان 36
كوه پيما تجربی شنوايي شناسي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 16
شكرى تجربی علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 2سال از سوم دبيرستان 28
رازقيان جهرمى تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 21
شجاعى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال از سوم دبيرستان 32
زابلى سوركى زبان مترجمي زبان انگليسي | دانشگاه جهرم | روزانه دانشگاه جهرم 1سال از چهارم دبيرستان 22
فرجاديان ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 2سال از سوم دبيرستان 31
جناب زاده ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 21
زارع تجربی کاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال از دوم دبيرستان 36
هاشمى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 21
گوركانى تجربی کاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 4سال از اول دبيرستان 53
حسينى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 3سال از دوم دبيرستان 54
نجيبى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 19
اشكاوند تجربی روانشناسي | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 25
پولاديان انسانی حقوق | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال از چهارم دبيرستان 18
بخارايى تجربی علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 1سال از چهارم دبيرستان 20
ضيايى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 3سال از دوم دبيرستان 43
ثابت قدم ریاضی مهندسي برق | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 3سال از دوم دبيرستان 40
ارزاقى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 2سال از سوم دبيرستان 30
صفائى تجربی علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز(محل تحصيل سپيدان) 2سال از سوم دبيرستان 17
بنيانى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي ايران 5سال از سوم راهنمايي 87
رشيدى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 21
زارعى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 18
صحراگرد تجربی روانشناسي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 3سال از دوم دبيرستان 30
فريدنيا ریاضی مهندسي برق | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 2سال از سوم دبيرستان 19
ميرى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال از سوم دبيرستان 27
نوذرى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 4سال از اول دبيرستان 54
گل بهار حقيقى تجربی فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 6سال از دوم راهنمايي 79
زبرجد انسانی حقوق | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 2سال از سوم دبيرستان 30
اكبرى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 22
اصطهباناتى ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 43
رمضانى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 2سال از سوم دبيرستان 20
دهقان ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 15
مرادى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 29
منصورى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال از دوم دبيرستان 40
زارع انسانی زبان وادبيات فارسي | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 18
فروزان تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 5سال از سوم راهنمايي 55
بشارت نيا تجربی کاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 13
نوحى انسانی روانشناسي | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 20
گودرزى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 2سال از سوم دبيرستان 21
على شيرى انسانی علوم تربيتي | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 2سال از سوم دبيرستان 25
زارعى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 15
سياوش پورى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 2سال از سوم دبيرستان 35
عاليشوندى تجربی گفتاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال از دوم دبيرستان 47
جوكار انسانی حسابداري | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 14
پرآور ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 11
رسولى نيا تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه دانشگاه علوم پزشکي جهرم 1سال از چهارم دبيرستان 18
كريم زاده تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال از سوم دبيرستان 20
اله ربى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي شيراز | روزانه دانشگاه صنعتي شيراز 3سال از دوم دبيرستان 49
حسنى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال از سوم دبيرستان 27
ابراهيمى زبان زبان وادبيات فرانسه | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 2سال از سوم دبيرستان 18
غربى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 3سال از دوم دبيرستان 42
معدلى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 19
زارع تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال از سوم دبيرستان 38
نظرى علمدارلو تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال از دوم دبيرستان 55
كارگر انسانی زبان وادبيات فارسي | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 11
روزگار ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي شيراز | روزانه دانشگاه صنعتي شيراز 7سال از اول راهنمايي 87
بذرگر تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شيراز 4سال از اول دبيرستان 51
كوهستانى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 2سال از سوم دبيرستان 15
نصرتى انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 1سال از چهارم دبيرستان 16
هاشمى انسانی روانشناسي | دانشگاه سلمان فارسي -کازرون | روزانه دانشگاه سلمان فارسي - كازرون 1سال از چهارم دبيرستان 25
جامعى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال از دوم دبيرستان 51
آرمان ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 4سال از اول دبيرستان 36
پورفرج ریاضی مهندسي برق | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 16
مرادى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 30
بردبار تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال از دوم دبيرستان 47
گودرزى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال از سوم دبيرستان 19
كرمى انسانی اقتصاد | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 22
نبات ريز تجربی روانشناسي | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 3سال از دوم دبيرستان 17
خوشرنگ تجربی علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 3سال از دوم دبيرستان 27
عبدالهى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال از سوم دبيرستان 22
رستمى پور فرد تجربی گفتاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال از دوم دبيرستان 29
افراشته تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 3سال از دوم دبيرستان 32
طيبى خرمى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 23
كاتبى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 18
محمودى ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 2سال از سوم دبيرستان 33
فارسى نژاد ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 3سال از دوم دبيرستان 34
گلبن حقيقى ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 2سال از سوم دبيرستان 30
حكيم آراء تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 8سال از پنجم دبستان 71
ثريانشان ریاضی مهندسي برق | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 3سال از دوم دبيرستان 24
سعيدى اسلامى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 3سال از دوم دبيرستان 32
محمدى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 2سال از سوم دبيرستان 24
منصورى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال از دوم دبيرستان 41
رزازان تجربی علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 2سال از سوم دبيرستان 32
صفار تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 3سال از دوم دبيرستان 24
برومندى تجربی گفتاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان 2سال از سوم دبيرستان 21
بيات تجربی گفتاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال از سوم دبيرستان 39
حسينى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 5سال از سوم راهنمايي 51
رحمانى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 18
فريدونى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 2سال از سوم دبيرستان 22
موسوى امين تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 17
استقلال انسانی جامعه شناسي | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 2سال از سوم دبيرستان 38
امينيان تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال از دوم دبيرستان 31
ايزدى تجربی علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 4سال از اول دبيرستان 53
ميرى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال از چهارم دبيرستان 20
كلانترى تجربی روانشناسي | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 6سال از دوم راهنمايي 102
عبدى پور ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 2سال از سوم دبيرستان 21
رسول زاده تجربی گفتاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 19
بهمنى تادوانى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 7سال از اول راهنمايي 107
بهروزى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 3سال از دوم دبيرستان 46
آزادى تجربی بينايي سنجي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي زاهدان - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 11
صداقت انسانی روانشناسي | مرکزاموزش عالي لار | روزانه مرکز آموزش عالي لار 2سال از سوم دبيرستان 30
موسايى پور انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم | روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل شيراز) 1سال از چهارم دبيرستان 24
مشتعل تجربی زيست فناوري | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 3سال از دوم دبيرستان 34
آل سعدى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 20
سعدى پور انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه ياسوج | روزانه دانشگاه ياسوج 2سال از سوم دبيرستان 34
جمشيدى انسانی زبان وادبيات فارسي | دانشگاه ياسوج | روزانه دانشگاه ياسوج 1سال از چهارم دبيرستان 17
آتشى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان 3سال از دوم دبيرستان 29
شمشيرى شورباخلو تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 4سال از اول دبيرستان 33
اعتمادى ميمندى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 1سال از چهارم دبيرستان 14
على آبادى انسانی زبان وادبيات عربي | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال از چهارم دبيرستان 18
نصيرى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال از چهارم دبيرستان 25
حقيقت ریاضی مهندسي برق | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 29
فتحى ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 2سال از سوم دبيرستان 18
كشميرى ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 2سال از سوم دبيرستان 29
محترمى ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 2سال از سوم دبيرستان 28
بهمنى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه دانشگاه علوم پزشکي فسا 1سال از چهارم دبيرستان 20
كنعانى هنديجانى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 23
پيشه ور ریاضی مهندسي برق | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 2سال از سوم دبيرستان 39
كريمى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 2سال از سوم دبيرستان 27
رضائى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 4سال از اول دبيرستان 43
جهانگيرى انسانی حقوق | دانشگاه لرستان -خرم اباد | شبانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 2سال از سوم دبيرستان 22
سراج پور شيرازى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال از دوم دبيرستان 45
ترك زاد ریاضی مهندسي برق | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 2سال از سوم دبيرستان 33
شيرى تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 12
رئيسى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 2سال از سوم دبيرستان 30
روستايى فارسى زبان زبان وادبيات فرانسه | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 2سال از سوم دبيرستان 30
زارع تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 10
رهبر ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 11
اوجى تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال از سوم دبيرستان 27
نامجو تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه دانشگاه علوم پزشکي فسا 7سال از اول راهنمايي 95
قلمى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 2سال از سوم دبيرستان 24
كمالى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 4سال از اول دبيرستان 42
بيت سعدى ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 13
انصارى انسانی حقوق | دانشگاه زابل | روزانه دانشگاه زابل 3سال از دوم دبيرستان 31
حيدرى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي كرمان - پرديس خودگردان 5سال از سوم راهنمايي 38
مرادى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 4سال از اول دبيرستان 42
بهزاداسيرى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل (محل تحصيل رامسر) 4سال از اول دبيرستان 62
سعادتمند ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 16
كريمى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشکده علوم پزشکي بهبهان | روزانه دانشکده علوم پزشکي بهبهان 3سال از دوم دبيرستان 40
سجاديان ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي شيراز | روزانه دانشگاه صنعتي شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 17
خورشيدى ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 14
شابخش طاش تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 1سال از چهارم دبيرستان 15
جمشيدى تجربی علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 3سال از دوم دبيرستان 28
كامياب ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي شيراز | روزانه دانشگاه صنعتي شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 23
محمديان ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 2سال از سوم دبيرستان 23
بختيار انسانی علم اطلاعات ودانش شناسي | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 16
قادرى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 2سال از سوم دبيرستان 25
نصيرى اصل تجربی علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 3سال از دوم دبيرستان 33
آزادى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي شيراز | روزانه دانشگاه صنعتي شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 21
مهيمنى ریاضی معماري داخلي | دانشگاه هنرشيراز | روزانه دانشگاه هنرشيراز 1سال از چهارم دبيرستان 18
صادقى كهمينى انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم | روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل شيراز) 1سال از چهارم دبيرستان 25
فيروزى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز (محل تحصيل آباده) 2سال از سوم دبيرستان 42
رحيمى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي شيراز | روزانه دانشگاه صنعتي شيراز 3سال از دوم دبيرستان 44
طهماسبى زبان زبان روسي | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 48
كريمى امين انسانی علوم تربيتي | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال از چهارم دبيرستان 17
يوسفى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 13
اميريان ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 2سال از سوم دبيرستان 14
صداقت تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 4سال از اول دبيرستان 30
شرافت تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 6سال از دوم راهنمايي 104
مرادى شكرو تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه دانشگاه علوم پزشکي فسا 1سال از چهارم دبيرستان 13
كرمى ریاضی مهندسي نفت | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 18
شكرى كاظم آبادى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه دانشگاه علوم پزشکي فسا 2سال از سوم دبيرستان 25
صبورى تجربی زيست فناوري | دانشگاه شاهد-تهران | روزانه دانشگاه شاهد - تهران 4سال از اول دبيرستان 35
خانبازى انسانی اقتصاد | دانشگاه ياسوج | روزانه دانشگاه ياسوج 2سال از سوم دبيرستان 35
بلورچيان تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه دانشگاه علوم پزشکي فسا 3سال از دوم دبيرستان 37
ملك حسينى ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال از سوم دبيرستان 27
زارعى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه دانشگاه علوم پزشکي جهرم 1سال از چهارم دبيرستان 11
جوانمردى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه دانشگاه علوم پزشکي جهرم 1سال از چهارم دبيرستان 13
خوش نژاد تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه دانشگاه علوم پزشکي جهرم 1سال از چهارم دبيرستان 17
گودرزى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 2سال از سوم دبيرستان 40
قاسمى ابنوى انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم | شبانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل شيراز) 1سال از چهارم دبيرستان 23
پناهى پور ریاضی مهندسي برق | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 30
فيروزى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه دانشگاه علوم پزشکي فسا 3سال از دوم دبيرستان 41
روزى طلب ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي شيراز | روزانه دانشگاه صنعتي شيراز 2سال از سوم دبيرستان 24
رنجبر تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 15
ثابت مهر تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 3سال از دوم دبيرستان 42
احمدى دهج ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي شيراز | روزانه دانشگاه صنعتي شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 18
كيانى نژاد تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 5سال از سوم راهنمايي 51
دهقانى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 13
خليلى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه دانشگاه علوم پزشکي فسا 5سال از سوم راهنمايي 58
سراجى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي شيراز | روزانه دانشگاه صنعتي شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 11
دهقانى تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال از دوم دبيرستان 45
لطفى زاده انسانی علوم قران وحديث | دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم | روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل شيراز) 2سال از سوم دبيرستان 34
حسينى باب انارى ریاضی مديريت صنعتي | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 15
حسينى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 5سال از سوم راهنمايي 82
خوش پرور تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال از سوم دبيرستان 18
متاله تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه دانشگاه علوم پزشکي جهرم 5سال از سوم راهنمايي 71
كرم بخش تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال از دوم دبيرستان 35
قاسم نژاد ریاضی مهندسي نفت | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 16
معصومى انسانی جامعه شناسي | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 33
نظرى تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال از دوم دبيرستان 23
فيروزآبادى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 15
تقى زاده تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان 2سال از سوم دبيرستان 24
روستايى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه فسا | روزانه دانشگاه فسا 2سال از سوم دبيرستان 33
رخشا تجربی علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 4سال از اول دبيرستان 44
طهماسبى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 13
خانى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه دانشگاه علوم پزشکي جهرم 4سال از اول دبيرستان 58
طلوع ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 12
يعقوبى تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 3سال از دوم دبيرستان 19
كرمى مظفرى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 16
طيبى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه دانشگاه علوم پزشکي فسا 3سال از دوم دبيرستان 25
عكاف تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 2سال از سوم دبيرستان 27
حسن زاده مهارلو تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 11
كهن سال ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 5سال از سوم راهنمايي 76
پويامنش تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 3سال از دوم دبيرستان 31
رهنما ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 2سال از سوم دبيرستان 32
باقرى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-پذيزش ازميان داوطلبان باعضويت بسيجي دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله 5سال از سوم راهنمايي 65
آقايى انسانی مديريت بازرگاني | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 3سال از دوم دبيرستان 48
يزدانى تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 3سال از دوم دبيرستان 30
سياح جهرمى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه دانشگاه علوم پزشکي فسا 3سال از دوم دبيرستان 35
عابدينى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي يزد - پرديس خودگردان 4سال از اول دبيرستان 57
فرهمند ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 14
قاسمى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال از چهارم دبيرستان 15
پارسا تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال از چهارم دبيرستان 13
كاظمى ميركى تجربی تکنولوژي پزشکي هسته اي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 2سال از سوم دبيرستان 36
جوشن تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 3سال از دوم دبيرستان 28
مسرور شوريجه تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه دانشگاه علوم پزشکي فسا 2سال از سوم دبيرستان 17
مصاحب فرد ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 18
حيدرى ریاضی مهندسي نفت | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 2سال از سوم دبيرستان 15
افضلى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال از چهارم دبيرستان 16
ابراهيم زاده سروستانى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 5سال از سوم راهنمايي 82
رضايى زوج انسانی روانشناسي | دانشگاه يزد | شبانه دانشگاه يزد(محل تحصيل شهرستان مهريز) 1سال از چهارم دبيرستان 10
پاكباز ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه جهرم | روزانه دانشگاه جهرم 1سال از چهارم دبيرستان 21
ارشادى تجربی روانشناسي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 3سال از دوم دبيرستان 26
حيدرى تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 5سال از سوم راهنمايي 76
قره چايى ترك تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 3سال از دوم دبيرستان 45
قره محمدزاده قشقايى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 16
همتى نفر تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال از سوم دبيرستان 29
صالحى طيبلو تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 3سال از دوم دبيرستان 45
خورسندنژاد ریاضی مهندسي برق | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال از سوم دبيرستان 22
عابد ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 3سال از دوم دبيرستان 31
صحرايى تجربی علوم تغذيه | دانشکده علوم پزشکي لارستان | روزانه دانشکده علوم پزشکي لارستان(شهرستان اوز) 1سال از چهارم دبيرستان 13
سالمى مهكويه تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه دانشگاه علوم پزشکي فسا 1سال از چهارم دبيرستان 11
سالارى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زابل 2سال از سوم دبيرستان 19
بذرافكن تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 2سال از سوم دبيرستان 32
شيخ لنگى ریاضی مهندسي نساجي | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 18
توانا ریاضی روانشناسي | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 16
خدامى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 2سال از سوم دبيرستان 26
على يانى زبان اموزش زبان انگليسي | دانشگاه سلمان فارسي -کازرون | روزانه دانشگاه سلمان فارسي - كازرون 2سال از سوم دبيرستان 16
ريسمان چى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه دانشگاه علوم پزشکي جهرم 4سال از اول دبيرستان 54
كارگر انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم | شبانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل شيراز) 1سال از چهارم دبيرستان 15
محمدزاده ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | شبانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 1سال از چهارم دبيرستان 16
يونسى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز (محل تحصيل استهبان) 4سال از اول دبيرستان 56
عارف زاده ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 15
راسخ تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 5سال از سوم راهنمايي 41
دادگر تجربی شيمي محض | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 2سال از سوم دبيرستان 27
سجادى نژاد ریاضی علوم قران وحديث | دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم | روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل شيراز) 1سال از چهارم دبيرستان 17
صالحى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه دانشگاه علوم پزشکي فسا 3سال از دوم دبيرستان 35
زارع نژاد ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 18
غظنفرى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 13
ايران بان تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 12
بهروزى تجربی روانشناسي | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 6سال از دوم راهنمايي 93
زارع تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشکده علوم پزشکي بهبهان | روزانه دانشکده علوم پزشکي بهبهان 2سال از سوم دبيرستان 25
استوار تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه دانشگاه علوم پزشکي فسا 3سال از دوم دبيرستان 53
سيمين تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه دانشگاه علوم پزشکي جهرم 3سال از دوم دبيرستان 41
ابراهيمى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشکده علوم پزشکي بهبهان | روزانه دانشکده علوم پزشکي بهبهان 2سال از سوم دبيرستان 30
ليراوى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 2سال از سوم دبيرستان 23
كرم نژاد انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم | شبانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل شيراز) 1سال از چهارم دبيرستان 16
كريمى زبان زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 3سال از دوم دبيرستان 38
دوكوهكى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 6سال از دوم راهنمايي 81
ساسان پور تجربی حسابداري | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 2سال از سوم دبيرستان 19
بهرامى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه دانشگاه علوم پزشکي جهرم 1سال از چهارم دبيرستان 17
شعبانى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 3سال از دوم دبيرستان 33
عاشورى ریاضی حسابداري | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 25
زارعى تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال از سوم دبيرستان 25
هوشيار انسانی فلسفه وکلام اسلامي | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 1سال از چهارم دبيرستان 16
زارع تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز (محل تحصيل استهبان) 1سال از چهارم دبيرستان 20
دانا تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 2سال از سوم دبيرستان 37
جوان بخت تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز (محل تحصيل استهبان) 1سال از چهارم دبيرستان 11
زارعى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 2سال از سوم دبيرستان 11
جوانمردى ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 12
توكليان ریاضی فيزيک | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 2سال از سوم دبيرستان 20
امينى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 5سال از سوم راهنمايي 36
حقانى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز (محل تحصيل استهبان) 3سال از دوم دبيرستان 45
دلجويى زاده تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه 3سال از دوم دبيرستان 34
درويشى دانا تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه دانشگاه علوم پزشکي جهرم 1سال از چهارم دبيرستان 15
منير تجربی تکنولوژي پرتودرماني | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 2سال از سوم دبيرستان 29
رضايى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه فسا | روزانه دانشگاه فسا 1سال از چهارم دبيرستان 11
اندامى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 2سال از سوم دبيرستان 21
نادكى ششم تجربی پرستاري | دانشکده علوم پزشکي گراش | روزانه دانشکده علوم پزشکي گراش 4سال از اول دبيرستان 44
صفوى نيا تجربی شيمي محض | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 3سال از دوم دبيرستان 45
رياحى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه دانشگاه علوم پزشکي جهرم 1سال از چهارم دبيرستان 12
شاهين تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه دانشگاه علوم پزشکي جهرم 4سال از اول دبيرستان 27
امامى تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان 3سال از دوم دبيرستان 27
حيفر تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 15
اميدى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 2سال از سوم دبيرستان 25
نبوى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه 1سال از چهارم دبيرستان 13
سرائى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 29
كريمى تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 2سال از سوم دبيرستان 33
تمنايى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال از چهارم دبيرستان 15
كمالى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 3سال از دوم دبيرستان 44
عباسلو تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 4سال از اول دبيرستان 57
كارانديش تجربی فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال از دوم دبيرستان 36
استوار تجربی پرستاري | دانشکده علوم پزشکي گراش | روزانه دانشکده علوم پزشکي گراش 3سال از دوم دبيرستان 53
نادرى توابع تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 14
عابدى نيا تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 13
مفتاحى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه دانشگاه علوم پزشکي فسا 3سال از دوم دبيرستان 36
طالعى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 2سال از سوم دبيرستان 21
قهرمانى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه دانشگاه علوم پزشکي جهرم 3سال از دوم دبيرستان 41
طاهرى حسين خانى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز (محل تحصيل استهبان) 6سال از دوم راهنمايي 66
كيخا تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه دانشگاه علوم پزشکي جهرم 2سال از سوم دبيرستان 32
غريب تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز (محل تحصيل استهبان) 1سال از چهارم دبيرستان 14
معظم تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 4سال از اول دبيرستان 50
عزيزى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز (محل تحصيل استهبان) 3سال از دوم دبيرستان 50
اميرى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه دانشگاه علوم پزشکي جهرم 1سال از چهارم دبيرستان 13
سازگارگرائى ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر (محل تحصيل جم) 1سال از چهارم دبيرستان 18
تنگستانى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 14
بهزاد اسيرى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه دانشگاه علوم پزشکي جهرم 5سال از سوم راهنمايي 65
حسينى تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 3سال از دوم دبيرستان 28
جوكار ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 7سال از اول راهنمايي 108
صفائى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه دانشگاه علوم پزشکي فسا 3سال از دوم دبيرستان 36
رزمجويى تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (دانشکده پرستاري و مامايي لنگرود) 2سال از سوم دبيرستان 25
بهره مند جوى تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 1سال از چهارم دبيرستان 23
قره قانى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 2سال از سوم دبيرستان 29
خادمى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشکده علوم پزشکي گراش | روزانه دانشکده علوم پزشکي گراش 2سال از سوم دبيرستان 27
جعفرى ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال از چهارم دبيرستان 15
زارع تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه دانشکده علوم پزشکي سيرجان 2سال از سوم دبيرستان 29
فهندژ سعدى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز (محل تحصيل داراب) 2سال از سوم دبيرستان 25
فضيلت معدلى تجربی شيمي محض | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 17
ابراهيمى نيا ریاضی مهندسي برق | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 11
شكيبايى تجربی حسابداري | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال از چهارم دبيرستان 18
سيمين تجربی پرستاري | دانشکده علوم پزشکي گراش | روزانه دانشکده علوم پزشکي گراش 2سال از سوم دبيرستان 17
پارسا تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز (محل تحصيل لامرد) 1سال از چهارم دبيرستان 15
مصباح تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشکده علوم پزشکي گراش | روزانه دانشکده علوم پزشکي گراش 2سال از سوم دبيرستان 27
دهقان تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 3سال از دوم دبيرستان 50
قزلباش تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 1سال از چهارم دبيرستان 13
كاتوزيان ریاضی مهندسي برق | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 21
يزدان پناه تجربی پرستاري | دانشکده علوم پزشکي گراش | روزانه دانشکده علوم پزشکي گراش 2سال از سوم دبيرستان 27
رحيمى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز (محل تحصيل آباده) 4سال از اول دبيرستان 65
دهقانى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشکده علوم پزشکي گراش | روزانه دانشکده علوم پزشکي گراش 1سال از چهارم دبيرستان 13
تفرشى حسينى تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 2سال از سوم دبيرستان 14
ستوده تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشکده علوم پزشکي گراش | روزانه دانشکده علوم پزشکي گراش 3سال از دوم دبيرستان 20
سليمى تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه دانشگاه علوم پزشکي جهرم 1سال از چهارم دبيرستان 12
موذنى تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه دانشگاه علوم پزشکي جهرم 2سال از سوم دبيرستان 20
تيمورى تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 18
هاشمى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال از چهارم دبيرستان 19
جعفرپور تجربی شيمي محض | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 4سال از اول دبيرستان 24
فتحعلى زاده تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشکده علوم پزشکي گراش | روزانه دانشکده علوم پزشکي گراش 1سال از چهارم دبيرستان 15
فتوحى آزاد تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه دانشگاه علوم پزشکي فسا 1سال از چهارم دبيرستان 11
اكبرى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 25
مسرور تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 1سال از چهارم دبيرستان 16
فيجانى انسانی اقتصاد | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 3سال از دوم دبيرستان 42
كيانى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي همدان - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 15
تمدنى نژاد ریاضی امار | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 14
عباسى تجربی روانشناسي | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 5سال از سوم راهنمايي 83
خورشيدى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس (محل تحصيل بندرلنگه) 1سال از چهارم دبيرستان 18
مرادى بلوكهلو تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز (محل تحصيل استهبان) 3سال از دوم دبيرستان 55
پيروزمند ریاضی مهندسي برق | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 12
نظرى تجربی روانشناسي | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال از چهارم دبيرستان 14
سلجوقى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال از چهارم دبيرستان 15
پرويزى تجربی پرستاري | دانشکده علوم پزشکي گراش | روزانه دانشکده علوم پزشکي گراش 2سال از سوم دبيرستان 29
قيصرى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال از چهارم دبيرستان 19
رضايى تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 18
نامور ریاضی رياضيات وکاربردها | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 2سال از سوم دبيرستان 26
صفرى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه شهرکرد | روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال از چهارم دبيرستان 15
افراسيابى تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه دانشگاه علوم پزشکي جهرم 4سال از اول دبيرستان 31
ولى زاده ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال از چهارم دبيرستان 15
فرهودى تجربی فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 5سال از سوم راهنمايي 69
باقرى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال از چهارم دبيرستان 10
عباسى تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه دانشگاه علوم پزشکي فسا 1سال از چهارم دبيرستان 13
جوانبخت تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه دانشگاه علوم پزشکي جهرم 2سال از سوم دبيرستان 16
قادرى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه فسا | روزانه دانشگاه فسا 3سال از دوم دبيرستان 36
هاشمى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز (محل تحصيل لامرد) 4سال از اول دبيرستان 50
رضايى ریاضی مهندسي دريا | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 24
طباطبايى ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال از سوم دبيرستان 23
زارع خفرى تجربی مديريت بازرگاني | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 4سال از اول دبيرستان 45
طاوس نژاد ریاضی مهندسي برق | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 10
شرفى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه دانشگاه علوم پزشکي جهرم 2سال از سوم دبيرستان 24
سرگل زائى مقدم تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 3سال از دوم دبيرستان 40
رحمانى تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 2سال از سوم دبيرستان 38
زمان پور ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال از چهارم دبيرستان 10
بهروز تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي يزد - پرديس خودگردان 2سال از سوم دبيرستان 29
جعفرپور تجربی شيمي محض | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 2سال از سوم دبيرستان 23
ظهيرى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال از چهارم دبيرستان 10
تقديرى تجربی حسابداري | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 2سال از سوم دبيرستان 10
دهقانى انسانی زبان وادبيات عربي | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 2سال از سوم دبيرستان 27
همتى تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه دانشگاه علوم پزشکي جهرم 1سال از چهارم دبيرستان 16
فتاحى تجربی مديريت صنعتي | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 3سال از دوم دبيرستان 29
لطفى تجربی زيست شناسي جانوري | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 2سال از سوم دبيرستان 18
زارعيان جهرمى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه دانشگاه علوم پزشکي جهرم 3سال از دوم دبيرستان 39
تورنجى پور ریاضی فيزيک | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 2سال از سوم دبيرستان 25
سلطانى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 12
خسروى تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز (محل تحصيل استهبان) 3سال از دوم دبيرستان 49
احمدى تجربی اتاق عمل | دانشکده علوم پزشکي گراش | روزانه دانشکده علوم پزشکي گراش 2سال از سوم دبيرستان 22
زارعى تجربی هوشبري | دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه دانشکده علوم پزشکي سيرجان 3سال از دوم دبيرستان 32
قاسم زاده تجربی هوشبري | دانشکده علوم پزشکي گراش | روزانه دانشکده علوم پزشکي گراش 2سال از سوم دبيرستان 27
خوشخو تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز (محل تحصيل استهبان) 1سال از چهارم دبيرستان 11
شيرازى نيا ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 3سال از دوم دبيرستان 32
گودرزى تجربی پرستاري | دانشکده علوم پزشکي لارستان | روزانه دانشکده علوم پزشکي لارستان 2سال از سوم دبيرستان 22
اسدى تجربی روانشناسي | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 2سال از سوم دبيرستان 38
راستى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 2سال از سوم دبيرستان 27
توكلى تجربی روانشناسي | دانشگاه سلمان فارسي -کازرون | روزانه دانشگاه سلمان فارسي - كازرون 3سال از دوم دبيرستان 16
اوليايى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه دانشگاه علوم پزشکي جهرم 2سال از سوم دبيرستان 26
خواجه زاده تجربی شيمي محض | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | شبانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 3سال از دوم دبيرستان 39
عباسى ریاضی امار | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 3سال از دوم دبيرستان 62
شريعتى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي يزد - پرديس خودگردان 5سال از سوم راهنمايي 63
افتاده تجربی بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال از دوم دبيرستان 43
اصلحى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 20
رفيعى تجربی فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه 1سال از چهارم دبيرستان 12
قادرى تجربی هوشبري | دانشکده علوم پزشکي گراش | روزانه دانشکده علوم پزشکي گراش 3سال از دوم دبيرستان 45
صادقى تجربی اتاق عمل | دانشکده علوم پزشکي گراش | روزانه دانشکده علوم پزشکي گراش 3سال از دوم دبيرستان 51
غلامى فرد تجربی اتاق عمل | دانشکده علوم پزشکي گراش | روزانه دانشکده علوم پزشکي گراش 2سال از سوم دبيرستان 29
حيدرى تجربی علوم وصنايع غذايي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 3سال از دوم دبيرستان 37
تاج گردون ریاضی مهندسي برق | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال از چهارم دبيرستان 12
قنبرى قلاتى تجربی اتاق عمل | دانشکده علوم پزشکي گراش | روزانه دانشکده علوم پزشکي گراش 3سال از دوم دبيرستان 40
كشاورزى ديندارلو تجربی هوشبري | دانشکده علوم پزشکي گراش | روزانه دانشکده علوم پزشکي گراش 1سال از چهارم دبيرستان 13
خانى رباطى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه دانشگاه فردوسي - مشهد 3سال از دوم دبيرستان 32
نعمتى تجربی حسابداري | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 2سال از سوم دبيرستان 46
ناصحى پور تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 18
حجتى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال از سوم دبيرستان 41
معصومى نژاد تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي يزد - پرديس خودگردان 2سال از سوم دبيرستان 15
رزمجوئى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 2سال از سوم دبيرستان 24
ايزدپناه تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بم 1سال از چهارم دبيرستان 25
آزرم تجربی روانشناسي | دانشگاه سلمان فارسي -کازرون | روزانه دانشگاه سلمان فارسي - كازرون 2سال از سوم دبيرستان 21
منجذب تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال از دوم دبيرستان 47
زارعى تجربی اتاق عمل | دانشکده علوم پزشکي گراش | روزانه دانشکده علوم پزشکي گراش 1سال از چهارم دبيرستان 11
كامرانى انسانی علوم قران وحديث | دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم | شبانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل شيراز) 1سال از چهارم دبيرستان 24
آتشى تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 1سال از چهارم دبيرستان 13
خاضعى تجربی روانشناسي | دانشگاه ياسوج | روزانه دانشگاه ياسوج 2سال از سوم دبيرستان 34
تاج الدينى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 3سال از دوم دبيرستان 30
اسلام زاده تجربی مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 2سال از سوم دبيرستان 30
خلقى شيرازى ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 22
ميرزايى تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي زابل 1سال از چهارم دبيرستان 11
ترابى تجربی بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 10
ليراوى ریاضی فيزيک | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 12
جبارى تجربی زمين شناسي | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 6سال از دوم راهنمايي 74
پيشوا انسانی علوم سياسي | دانشگاه تربت حيدريه | روزانه دانشگاه تربت حيدريه 1سال از چهارم دبيرستان 13
ترزقان انسانی زبان وادبيات فارسي | دانشگاه ياسوج | شبانه دانشگاه ياسوج 1سال از چهارم دبيرستان 16
حسينى تجربی شيمي محض | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 2سال از سوم دبيرستان 19
آقايى بومه تجربی شيمي محض | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 5سال از سوم راهنمايي 63
نديمى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان (محل تحصيل خاش) 1سال از چهارم دبيرستان 11
پولادرگ ریاضی فيزيک | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 2سال از سوم دبيرستان 28
بحرانى تجربی مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال از دوم دبيرستان 51
جم پورى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه اراک | روزانه دانشگاه اراک 3سال از دوم دبيرستان 36
مفخمى پورمهرآبادى انسانی حقوق | دانشگاه تهران | پرديس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصيل كيش) - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 12
فخارزادگان ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 2سال از سوم دبيرستان 14
لياقت ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 3سال از دوم دبيرستان 37
خواجه ریاضی مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي / | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 4سال از اول دبيرستان 39
فقيهى تجربی شيمي محض | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 4سال از اول دبيرستان 31
حسينى مقدم ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال از چهارم دبيرستان 11
طاهرى ریاضی فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم | روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل شيراز) 2سال از سوم دبيرستان 33
اوجى پور ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال از چهارم دبيرستان 15
آمرى تجربی زيست شناسي جانوري | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 3سال از دوم دبيرستان 22
حقيقت جو ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 24
پورزند تجربی مديريت بازرگاني | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 3سال از دوم دبيرستان 25
حسينى نيك تجربی شيمي محض|دانشگاه شيراز دانشگاه شيراز 2سال از سوم دبيرستان 28
عباسيان تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال از سوم دبيرستان 13
بازگيرخوب ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 2سال از سوم دبيرستان 24
عبادى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 3سال از دوم دبيرستان 39
رحمن پور تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 10
نيكفر تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي|مرکزاموزش عالي استهبان مرکز آموزش عالي استهبان 3سال از دوم دبيرستان 30
مرادپور ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 13
لياقت تجربی زيست شناسي جانوري | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 2سال از سوم دبيرستان 24
عسكرى نوبندگانى تجربی زيست شناسي جانوري | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 3سال از دوم دبيرستان 31
پيروز تجربی مديريت بازرگاني | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 2سال از سوم دبيرستان 31
آريانپور ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 19
مختار دشتكى تجربی ميکروبيولوژي | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 2سال از سوم دبيرستان 32
خلجى تجربی حسابداري | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 14
بزرگى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 3سال از دوم دبيرستان 31
كريم زاده ریاضی مهندسي برق | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 7سال از اول راهنمايي 111
چشيده ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 3سال از دوم دبيرستان 30
يوسفى زوج ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه ياسوج | روزانه دانشگاه ياسوج 3سال از دوم دبيرستان 46
كاويانى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه ياسوج | روزانه دانشگاه ياسوج 1سال از چهارم دبيرستان 18
ابراهيمى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | مرکزاموزش عالي استهبان | روزانه مرکز آموزش عالي استهبان 2سال از سوم دبيرستان 30
شكوريان فرد ریاضی امار | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 15
اسد سنگابى تجربی مهندسي توليدوژنتيک گياهي | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 5سال از سوم راهنمايي 40
پولادرك ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه فسا | روزانه دانشگاه فسا 2سال از سوم دبيرستان 28
براتى تجربی روانشناسي | مرکزاموزش عالي اقليد | روزانه مرکز آموزش عالي اقليد 4سال از اول دبيرستان 70
رنجبر جامه بزرگى تجربی مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 14
فريدون نژاد ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 3سال از دوم دبيرستان 29
واعظى تجربی مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 4سال از اول دبيرستان 26
غظنفرى ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 22
اسدنيا ریاضی رياضيات وکاربردها | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 12
ايزدپناهى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 5سال از سوم راهنمايي 21
زراعت پيشه ریاضی رياضيات وکاربردها | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 18
قليزاده حقيقى تجربی ميکروبيولوژي | دانشگاه لرستان -خرم اباد | شبانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 2سال از سوم دبيرستان 19
برومند حقيقى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه ياسوج | روزانه دانشگاه ياسوج 1سال از چهارم دبيرستان 11
حميديان جهرمى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 14
جمال خواه تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | مرکزاموزش عالي استهبان | روزانه مرکز آموزش عالي استهبان 3سال از دوم دبيرستان 45
محمدى نژاد ریاضی مهندسي برق | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 2سال از سوم دبيرستان 15
مهدى يار ریاضی مديريت بازرگاني | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال از چهارم دبيرستان 14
گودرزى تجربی علوم وصنايع غذايي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 6سال از دوم راهنمايي 93
نورمحمدى انسانی فلسفه وکلام اسلامي | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 1سال از چهارم دبيرستان 11
رودبار ریاضی مديريت بازرگاني | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان (محل تحصيل بافت) 2سال از سوم دبيرستان 31
فايض تجربی مديريت صنعتي | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 2سال از سوم دبيرستان 20
شمشيرى ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه ياسوج | روزانه دانشگاه ياسوج 2سال از سوم دبيرستان 22
بردجى ریاضی روانشناسي | دانشگاه سلمان فارسي -کازرون | روزانه دانشگاه سلمان فارسي - كازرون 1سال از چهارم دبيرستان 17
خجسته ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 20
وزيرى ریاضی علوم کامپيوتر | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 20
جعفرپور تجربی مديريت صنعتي | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 3سال از دوم دبيرستان 49
يزدان دوست ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه فسا | روزانه دانشگاه فسا 1سال از چهارم دبيرستان 20
جعفرى دوست تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه دانشگاه علوم پزشکي فسا 4سال از اول دبيرستان 47
طهماسبى تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 3سال از دوم دبيرستان 39
حق پناه جهرمى تجربی شيمي محض | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 6سال از دوم راهنمايي 76
پناهى تجربی مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 36
ميرشكارى ریاضی مهندسي معدن | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 3سال از دوم دبيرستان 32
كيالى تجربی بهداشت عمومي | دانشکده علوم پزشکي لارستان | روزانه دانشکده علوم پزشکي لارستان(شهرستان اوز) 3سال از دوم دبيرستان 28
اميدى تجربی بهداشت عمومي | دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه دانشکده علوم پزشکي سيرجان 1سال از چهارم دبيرستان 16
پورعباس تحويلدارى تجربی ميکروبيولوژي | دانشگاه ملاير | روزانه دانشگاه ملاير 3سال از دوم دبيرستان 30
غفرانى تجربی روانشناسي | مرکزاموزش عالي لار | روزانه مرکز آموزش عالي لار 2سال از سوم دبيرستان 33
عزيزى تجربی مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 3سال از دوم دبيرستان 27
هماى فر ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 22
رفيعى تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه- دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 18
نظرى تجربی بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال از سوم دبيرستان 27
خواست خدايى تجربی مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل ابركوه) 4سال از اول دبيرستان 61
اژدرى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 14
درويشى تجربی زيست شناسي گياهي | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 18
غيبى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | مرکزاموزش عالي استهبان | روزانه مرکز آموزش عالي استهبان 1سال از چهارم دبيرستان 14
حيدرى ارجلو ریاضی مهندسي برق | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 2سال از سوم دبيرستان 28
غلامى ریاضی اقتصاد | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال از چهارم دبيرستان 12
محسنى ریاضی مهندسي شهرسازي | دانشگاه هنراسلامي تبريز | روزانه دانشگاه هنر اسلامي تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 12
عطرى تجربی مديريت بازرگاني | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 16
رفيعى پور تجربی فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 2سال از سوم دبيرستان 35
رضايى تجربی ميکروبيولوژي | دانشگاه ملاير | روزانه دانشگاه ملاير 1سال از چهارم دبيرستان 10
شاه عفو ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال از چهارم دبيرستان 13
گنجه اى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 2سال از سوم دبيرستان 31
شيرازى تجربی فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال از سوم دبيرستان 15
پرياوى ریاضی اقتصادکشاورزي | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 18
شريفى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه فسا | روزانه دانشگاه فسا 2سال از سوم دبيرستان 22
بحرانى تجربی زيست شناسي جانوري | دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 3سال از دوم دبيرستان 40
مولايى تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زابل 2سال از سوم دبيرستان 15
لامعى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه گنبد | روزانه دانشگاه گنبد 3سال از دوم دبيرستان 36
سياح ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه فسا | روزانه دانشگاه فسا 2سال از سوم دبيرستان 27
لطفى تجربی مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 1سال از چهارم دبيرستان 12
موذن جهرمى فرد تجربی زيست شناسي جانوري | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 3سال از دوم دبيرستان 29
روستايى تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه- دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 2سال از سوم دبيرستان 33
سلامى ریاضی امار | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 14
سواديان فرد تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني | دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بم 1سال از چهارم دبيرستان 19
عاشورى تجربی حسابداري | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 12
طيبى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه فسا | روزانه دانشگاه فسا 3سال از دوم دبيرستان 49
ناظمى تجربی زمين شناسي | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 3سال از دوم دبيرستان 43
ظاهر تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 3سال از دوم دبيرستان 28
نصيرى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه جهرم | روزانه دانشگاه جهرم 1سال از چهارم دبيرستان 19
نبى پور تجربی زيست شناسي گياهي | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 15
فرهادى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه ياسوج | روزانه دانشگاه ياسوج 1سال از چهارم دبيرستان 10
مسعودى فر تجربی علوم ازمايشگاهي دامپزشکي | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال از سوم دبيرستان 35
روشن ضمير ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه جهرم | روزانه دانشگاه جهرم 1سال از چهارم دبيرستان 15
شيرزادى تجربی اقتصادکشاورزي | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 2سال از سوم دبيرستان 21
عبدالمحمدى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 2سال از سوم دبيرستان 26
كاويانى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه فسا | روزانه دانشگاه فسا 1سال از چهارم دبيرستان 11
مجيدى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه جهرم | روزانه دانشگاه جهرم 2سال از سوم دبيرستان 33
باقرى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه ياسوج | روزانه دانشگاه ياسوج 2سال از سوم دبيرستان 16
ابول پور ریاضی مهندسي شهرسازي | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 13
احمدى تجربی مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل ابركوه) 2سال از سوم دبيرستان 19
عظيمى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه جهرم | روزانه دانشگاه جهرم 2سال از سوم دبيرستان 16
طباطبايى تجربی زيست شناسي گياهي | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 4سال از اول دبيرستان 36
مشايخى تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 11
هوشمند تجربی روانشناسي | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 19
پايان تجربی حسابداري | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | شبانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 4سال از اول دبيرستان 69
طاهرى گوكى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه ياسوج | روزانه دانشگاه ياسوج 1سال از چهارم دبيرستان 17
دهقانى تجربی علوم ازمايشگاهي دامپزشکي | دانشگاه ايلام | روزانه دانشگاه ايلام 2سال از سوم دبيرستان 40
جلالى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه ياسوج | روزانه دانشگاه ياسوج 1سال از چهارم دبيرستان 20
زرين چنگ فرد ریاضی مهندسي شهرسازي | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 13
بلند همت تجربی شيمي محض | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 2سال از سوم دبيرستان 37
جعفرى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه جهرم | روزانه دانشگاه جهرم 1سال از چهارم دبيرستان 14
صابرسنگرى انسانی زبان وادبيات فارسي | دانشگاه جهرم | روزانه دانشگاه جهرم 1سال از چهارم دبيرستان 15
بهزادپور ریاضی مهندسي برق | دانشگاه فسا | روزانه دانشگاه فسا 1سال از چهارم دبيرستان 15
بلند همت تجربی شيمي محض | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 2سال از سوم دبيرستان 37
روستا ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه فسا | روزانه دانشگاه فسا 1سال از چهارم دبيرستان 17
كشاورز تجربی گياه پزشکي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 3سال از دوم دبيرستان 46
دژم خوى تجربی روانشناسي | مرکزاموزش عالي لار | روزانه مرکز آموزش عالي لار 2سال از سوم دبيرستان 24
بابائى آردكپان تجربی علوم ازمايشگاهي دامپزشکي | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 2سال از سوم دبيرستان 25
بذرافكن ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال از چهارم دبيرستان 17
سعدين ریاضی مهندسي برق | دانشگاه ياسوج | شبانه دانشگاه ياسوج 1سال از چهارم دبيرستان 12
احمدپور تجربی علوم ازمايشگاهي دامپزشکي | دانشگاه ايلام | روزانه دانشگاه ايلام 1سال از چهارم دبيرستان 13
رئيسى تجربی اقتصادکشاورزي | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 2سال از سوم دبيرستان 16
زارع تجربی علوم ومهندسي محيطزيست | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 3سال از دوم دبيرستان 37
بهمنى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه جهرم | روزانه دانشگاه جهرم 2سال از سوم دبيرستان 16
تحقيقى جهرمى تجربی علوم ازمايشگاهي دامپزشکي | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال از چهارم دبيرستان 18
دشتيان تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه- دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 15
مهدى زاده نادرى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه سلمان فارسي -کازرون | روزانه دانشگاه سلمان فارسي - كازرون 1سال از چهارم دبيرستان 14
بردبار ریاضی مهندسي عمران | مرکزاموزش عالي استهبان | روزانه مرکز آموزش عالي استهبان 1سال از چهارم دبيرستان 23
اوينى ریاضی اقتصاد | دانشگاه ياسوج | شبانه دانشگاه ياسوج 1سال از چهارم دبيرستان 14
موثقى تجربی مديريت دولتي | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 3سال از دوم دبيرستان 41
داودى تجربی علوم ومهندسي محيطزيست | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 2سال از سوم دبيرستان 27
كرانى شيراز ریاضی مهندسي شهرسازي | دانشگاه سلمان فارسي -کازرون | روزانه دانشگاه سلمان فارسي - كازرون 1سال از چهارم دبيرستان 13
عطوف نيا ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه ياسوج | شبانه دانشگاه ياسوج 4سال از اول دبيرستان 60
شهريارزاده ریاضی رياضيات وکاربردها | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال از چهارم دبيرستان 15
عوض زاده ریاضی مهندسي صنايع | مرکزاموزش عالي فيروزاباد | روزانه مركز اموزش عالي فيروزاباد 2سال از سوم دبيرستان 28
نادرپور ریاضی مهندسي صنايع | مرکزاموزش عالي لار | روزانه مرکز آموزش عالي لار 4سال از اول دبيرستان 67
جبيرى تجربی گياه پزشکي | دانشگاه ياسوج | شبانه دانشگاه ياسوج 2سال از سوم دبيرستان 31
روزيطلب ریاضی مهندسي پليمر | دانشگاه ياسوج | روزانه دانشگاه ياسوج (محل تحصيل گچساران) 1سال از چهارم دبيرستان 10
دهقانى تجربی اقتصاد | دانشگاه ياسوج | روزانه دانشگاه ياسوج 3سال از دوم دبيرستان 30
سوائى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | مرکزاموزش عالي استهبان | روزانه مرکز آموزش عالي استهبان 1سال از چهارم دبيرستان 14
جبارى نژاد ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه جيرفت | روزانه دانشگاه جيرفت 1سال از چهارم دبيرستان 21
ميرشكارى ریاضی علوم ومهندسي اب | دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز | روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين - ملاثاني اهواز 1سال از چهارم دبيرستان 16
كشتگانى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز | روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين - ملاثاني اهواز 4سال از اول دبيرستان 57
عباسى سبوكى تجربی اقتصاد | دانشگاه ياسوج | روزانه دانشگاه ياسوج 3سال از دوم دبيرستان 40
محبى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه جيرفت | روزانه دانشگاه جيرفت 2سال از سوم دبيرستان 14
نياكوثرى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه زابل | روزانه دانشگاه زابل 2سال از سوم دبيرستان 30
قادرى ریاضی مهندسي برق | مرکزاموزش عالي اقليد | روزانه مرکز آموزش عالي اقليد 2سال از سوم دبيرستان 27
همتى نفر تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | مرکزاموزش عالي استهبان | روزانه مرکز آموزش عالي استهبان 2سال از سوم دبيرستان 27
كلى زاده تجربی مديريت کسب وکارهاي کوچک | دانشگاه ولايت -ايرانشهر | روزانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 1سال از چهارم دبيرستان 14
تابع بردبار تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه فسا | شبانه دانشگاه فسا 3سال از دوم دبيرستان 55
رسولى حقيقى ریاضی علوم کامپيوتر | دانشگاه سلمان فارسي -کازرون | روزانه دانشگاه سلمان فارسي - كازرون 2سال از سوم دبيرستان 36
تهمتن تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | مرکزاموزش عالي استهبان | روزانه مرکز آموزش عالي استهبان 2سال از سوم دبيرستان 23
نوشادپور تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | مرکزاموزش عالي استهبان | روزانه مرکز آموزش عالي استهبان 2سال از سوم دبيرستان 35
الفونه تجربی حسابداري | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | شبانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال از چهارم دبيرستان 17
هائم ریاضی مهندسي عمران | مجتمع اموزش عالي بم | روزانه مجتمع آموزش عالي بم 2سال از سوم دبيرستان 27
زارعى ریاضی مهندسي صنايع | مرکزاموزش عالي فيروزاباد | شبانه مركز اموزش عالي فيروزاباد 2سال از سوم دبيرستان 28