كمال آباد/كمال شهر

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر كمال آباد/كمال شهر

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
گلشائى انسانی حقوق | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 17
رزمى تجربی اقتصادکشاورزي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل كرج) 1سال از چهارم دبيرستان 14