ماهدشت /مردآباد

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر ماهدشت /مردآباد

E??? ???

E??? ???

فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
????E?

????E?

حسابداري | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
????

????

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
??EIC??

??EIC??

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
C???I??

C???I??

اموزش فيزيک | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان-بومي البرز

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
?????I

?????I

مهندسي برق | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي البرز

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
????

????

علوم مهندسي | مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
توابع و نمودار های مثلثاتی از ریاضی 3 دوازدهم تجربی
دوازدهم تجربي     دبیر : محمد جواد محسنی