ماهدشت /مردآباد

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر ماهدشت /مردآباد

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
????E? انسانی حسابداري | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 12
???? تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي مازندران-ساري پرديس خودگردان(محل تحصيل رامسر) 1سال از چهارم دبيرستان 15
??EIC?? تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 10
???? ریاضی علوم مهندسي | مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال از چهارم دبيرستان 16