شهرجديد هشتگرد

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر شهرجديد هشتگرد

عبدالهى

عبدالهى

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان-بومي البرز

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
صبوردر زندگى

صبوردر زندگى

فيزيک | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
فاطمى پور

فاطمى پور

مهندسي مکانيک | دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
انصارى فرد

انصارى فرد

اموزش فيزيک | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان-بومي البرز

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
رونقى بابلانى

رونقى بابلانى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
محمدى روزبهانى

محمدى روزبهانى

مهندسي نفت | دانشگاه صنعت نفت | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
بزرگزاده

بزرگزاده

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
خضرى قرائى

خضرى قرائى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه غيرانتفاعي رجا-قزوين | غير انتفاعي

2سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
درياوش

درياوش

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
پورحيدرى برسرى

پورحيدرى برسرى

مهندسي نساجي | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
اسلامى

اسلامى

شيمي محض | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
دررى

دررى

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان-بومي البرز

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
آغشته

آغشته

مهندسي عمران | دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غير انتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
خرد رنجبر

خرد رنجبر

حسابداري | دانشگاه غيرانتفاعي رجا-قزوين | غير انتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی