اشتهارد

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر اشتهارد

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
اسلامى محمدامين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال از دوم دبيرستان 48
IC?? ???I??C ریاضی مهندسي نفت | دانشگاه صنعت نفت | روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل اهواز) 2سال از سوم دبيرستان 38
????C?? زبان مترجمي زبان انگليسي | دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | روزانه دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران) 1سال از چهارم دبيرستان 14
C???? ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه تفرش | روزانه دانشگاه تفرش 2سال از سوم دبيرستان 37
?C????? ریاضی علوم ومهندسي اب | دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان | روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 2سال از سوم دبيرستان 30
???? انسانی علوم قران وحديث | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 15