اشتهارد

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر اشتهارد

اسلامى محمدامين

اسلامى محمدامين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
??? E??? ???C

??? E??? ???C

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان-بومي البرز

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
IC?? ???I??C

IC?? ???I??C

مهندسي نفت | دانشگاه صنعت نفت | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
?CU?? ??CI

?CU?? ??CI

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان-بومي البرز

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
????C??

????C??

مترجمي زبان انگليسي | دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

زبان
????? ??CI

????? ??CI

اموزش فيزيک | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان-بومي البرز

3سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
I??

I??

اموزش علوم اجتماعي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي کرج | فرهنگيان-بومي البرز

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
?C??

?C??

اموزش کودکان استثنايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرقزوين | فرهنگيان-بومي البرز

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
??? IC??

??? IC??

اموزش تاريخ | دانشگاه فرهنگيان -پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي کرج | فرهنگيان-بومي البرز

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
EIE?C??

EIE?C??

حقوق | دانشگاه ملاير | روزانه

2سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
C????

C????

مهندسي شيمي | دانشگاه تفرش | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
????

????

اموزش کودکان استثنايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرقزوين | فرهنگيان-بومي البرز

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
???I ??E

???I ??E

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان-بومي البرز

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
?IEC??

?IEC??

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان-بومي البرز

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
C??C??

C??C??

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان-بومي البرز

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
C?E??

C?E??

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان-بومي البرز

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
پناهى

پناهى

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
?C?????

?C?????

علوم ومهندسي اب | دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
????C???

????C???

اموزش شيمي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان-بومي البرز

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
????C???

????C???

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان-بومي البرز

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
?????

?????

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
????

????

علوم قران وحديث | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
??CI?

??CI?

زيست شناسي گياهي | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی