نظرآباد

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر نظرآباد

كرملو مجتبى

كرملو مجتبى

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان-بومي البرز

3سال کانونی / 70 آزمون

زبان
پيشگاهى على

پيشگاهى على

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
پوردشت شايان

پوردشت شايان

ارتباطتصويري | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي استان قزوين

1سال کانونی / 16 آزمون

هنر
آزادفلاح

آزادفلاح

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
قاسمى پور عليرضا

قاسمى پور عليرضا

مهندسي شيمي | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
سيفى سهيل

سيفى سهيل

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

زبان
نورى مريم

نورى مريم

مهندسي شيمي | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

ریاضی
ضميرى فاطمه

ضميرى فاطمه

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد | فرهنگيان-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 63 آزمون

انسانی
اوستاد مهدى

اوستاد مهدى

مهندسي مکانيک | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
سلطانى زهرا

سلطانى زهرا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
حسينى سيداميرمحمد

حسينى سيداميرمحمد

مهندسي انرژي | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

ریاضی
آزادفلاح مجتبى

آزادفلاح مجتبى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
توده زعيم اميرحسين

توده زعيم اميرحسين

مهندسي برق | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

ریاضی
نجفى

نجفى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
كوهى

كوهى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه

3سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
مقيمى

مقيمى

مهندسي برق | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | شبانه

4سال کانونی / 82 آزمون

ریاضی
نجف لو

نجف لو

فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

3سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

روانشناسي | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
كيانى

كيانى

مهندسي مکانيک | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي البرز

3سال کانونی / 65 آزمون

ریاضی
شهراسبى

شهراسبى

مترجمي زبان انگليسي | دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه

6سال کانونی / 94 آزمون

زبان
تك زارع

تك زارع

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
توده زعيم

توده زعيم

مهندسي برق | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي البرز

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
امامى رضوى

امامى رضوى

مشاوره | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
ملكى

ملكى

فقه وحقوق اسلامي | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
عليزاده

عليزاده

اموزش فيزيک | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان-بومي البرز

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
زينى

زينى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان-بومي البرز

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
بذرپاچ

بذرپاچ

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان-بومي البرز

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
بهشتى نيا

بهشتى نيا

اموزش تاريخ | دانشگاه فرهنگيان -پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي کرج | فرهنگيان-بومي البرز

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
زيبايى

زيبايى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

3سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
ملك پور

ملك پور

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
اكبرى

اكبرى

فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
خسروپور

خسروپور

مهندسي پزشکي | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
ورزدار

ورزدار

اموزش علوم اجتماعي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي کرج | فرهنگيان-بومي البرز

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
زمانى

زمانى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
تقى زاده

تقى زاده

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
خدابنده لو

خدابنده لو

اموزش علوم اجتماعي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي کرج | فرهنگيان-بومي البرز

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
ورزدار

ورزدار

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان-بومي البرز

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
جوادى

جوادى

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

زبان
باقرى

باقرى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان-بومي البرز

4سال کانونی / 89 آزمون

انسانی
اخلاقى

اخلاقى

مهندسي عمران | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

فقه وحقوق اسلامي | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
محمدخانى

محمدخانى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان-بومي البرز

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
فشى

فشى

مهندسي شيمي | دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
طهماسبى

طهماسبى

اموزش علوم اجتماعي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي کرج | فرهنگيان-بومي البرز

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
عبدالحسينى

عبدالحسينى

مهندسي برق | دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
فارسى

فارسى

اموزش جغرافيا | دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميرکبيرکرج | فرهنگيان-بومي البرز

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
نخبه زعيم

نخبه زعيم

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
سلحشور

سلحشور

فيزيک | دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
احمدى

احمدى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
سعيدى

سعيدى

روانشناسي | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
بدلى

بدلى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

اموزش جغرافيا | دانشگاه فرهنگيان -پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي کرج | فرهنگيان-بومي البرز

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
آزاده رنجبر

آزاده رنجبر

جغرافيا | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
اكبرزاده

اكبرزاده

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان-بومي البرز

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
شماخى

شماخى

زبان روسي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

زبان
آقايى

آقايى

تاريخ | دانشگاه تهران | روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

انسانی
رضائى وناشى

رضائى وناشى

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان-بومي البرز

4سال کانونی / 88 آزمون

تجربی
فلاحتدارى

فلاحتدارى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان-بومي البرز

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
چنكشى

چنكشى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان-بومي البرز

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
فلاحى

فلاحى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
نصيرى

نصيرى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان-بومي البرز

5سال کانونی / 80 آزمون

انسانی
جمالى

جمالى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان-بومي البرز

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
محب نژاد

محب نژاد

اموزش کودکان استثنايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرقزوين | فرهنگيان-بومي البرز

3سال کانونی / 58 آزمون

انسانی
حق دهقان

حق دهقان

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان-بومي البرز

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
رمضان زاده

رمضان زاده

فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
مرامى

مرامى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان-بومي البرز

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
محمد مرادى

محمد مرادى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان-بومي البرز

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
مويدى

مويدى

مهندسي صنايع | مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين | روزانه

3سال کانونی / 67 آزمون

ریاضی
ناصرى

ناصرى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان-بومي البرز

3سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
ترنج سيمين

ترنج سيمين

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان-بومي البرز

5سال کانونی / 93 آزمون

تجربی
قربانى

قربانى

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
اسدزاده

اسدزاده

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان-بومي البرز

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
ولى پور

ولى پور

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان-بومي البرز

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
عربى

عربى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان-بومي البرز

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
جعفرى

جعفرى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
جبارزاده

جبارزاده

رياضيات وکاربردها | دانشگاه ملاير | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
شكورى

شكورى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان-بومي البرز

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
جهانشاهلو

جهانشاهلو

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان-بومي البرز

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
پورنيرى

پورنيرى

زيست شناسي جانوري | دانشگاه قم | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
آقاجان پور

آقاجان پور

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان-بومي البرز

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
جعفرى

جعفرى

حسابداري | دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غير انتفاعي

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
حسين لو

حسين لو

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غير انتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
فلاح عسگرى

فلاح عسگرى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان-بومي البرز

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
بختيارى

بختيارى

ترويج واموزش کشاورزي پايدار | دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
اصغرى

اصغرى

زيست شناسي گياهي | دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
صادق زاده

صادق زاده

مديريت بازرگاني | موسسه غيرانتفاعي بصير-ابيک | غير انتفاعي

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
آقايى

آقايى

زمين شناسي | دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی