نظرآباد

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر نظرآباد

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
پيشگاهى على ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال از سوم دبيرستان 30
قاسمى پور عليرضا ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 3سال از دوم دبيرستان 48
سيفى سهيل زبان زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 16
نورى مريم ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 3سال از دوم دبيرستان 63
اوستاد مهدى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 25
سلطانى زهرا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 2سال از سوم دبيرستان 40
حسينى سيداميرمحمد ریاضی مهندسي انرژي | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 3سال از دوم دبيرستان 64
آزادفلاح مجتبى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 3سال از دوم دبيرستان 60
توده زعيم اميرحسين ریاضی مهندسي برق | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 3سال از دوم دبيرستان 62
كوهى تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 3سال از دوم دبيرستان 71
مقيمى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | شبانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 4سال از اول دبيرستان 82
نجف لو تجربی فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 3سال از دوم دبيرستان 70
حسينى انسانی روانشناسي | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال از چهارم دبيرستان 18
شهراسبى زبان مترجمي زبان انگليسي | دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر (محل تحصيل نوشهر) 6سال از دوم راهنمايي 94
امامى رضوى انسانی مشاوره | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 23
ملكى انسانی فقه وحقوق اسلامي | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال از چهارم دبيرستان 26
زيبايى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال از دوم دبيرستان 68
ملك پور تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال از دوم دبيرستان 62
اكبرى انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 1سال از چهارم دبيرستان 26
خسروپور ریاضی مهندسي پزشکي | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 3سال از دوم دبيرستان 54
زمانى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال از سوم دبيرستان 39
تقى زاده تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 3سال از دوم دبيرستان 52
جوادى زبان زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 25
اخلاقى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت (محل تحصيل رودسر) 1سال از چهارم دبيرستان 22
فشى ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 18
عبدالحسينى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 20
احمدى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي ايران 3سال از دوم دبيرستان 70
سعيدى تجربی روانشناسي | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 23
بدلى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال از دوم دبيرستان 60
محمدى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي ايران 4سال از اول دبيرستان 83
محمدى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي ايران 5سال از سوم راهنمايي 73
آزاده رنجبر انسانی جغرافيا | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال از چهارم دبيرستان 19
شماخى زبان زبان روسي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 4سال از اول دبيرستان 68
آقايى انسانی تاريخ | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 4سال از اول دبيرستان 64
فلاحى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 3سال از دوم دبيرستان 66
مويدى ریاضی مهندسي صنايع | مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين | روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 3سال از دوم دبيرستان 67
قربانى انسانی زبان وادبيات فارسي | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 1سال از چهارم دبيرستان 14
جعفرى تجربی مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 3سال از دوم دبيرستان 27
پورنيرى تجربی زيست شناسي جانوري | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 3سال از دوم دبيرستان 53