هشتگرد

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر هشتگرد

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
حاجى خداورديان محمد امين ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال از سوم دبيرستان 18
حسينى ميلاد ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 5سال از سوم راهنمايي 93
داوودى سينا انسانی حقوق | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 4سال از اول دبيرستان 75
كورانى مهدى انسانی کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي | دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 4سال از اول دبيرستان 68
خرمن گير فاطمه ریاضی فيزيک | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال از دوم دبيرستان 22
جمالى الهه ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال از سوم دبيرستان 14
اصل دهقان سارا ریاضی معماري داخلي | دانشگاه هنر | روزانه دانشگاه هنر تهران 3سال از دوم دبيرستان 26
آشتيانى هدى ریاضی مهندسي شهرسازي | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 2سال از سوم دبيرستان 26
نصيرى سيد امير حسين ریاضی مهندسي پزشکي | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 14
فرجى امير حسين ریاضی مهندسي برق | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 2سال از سوم دبيرستان 40
محمدى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 3سال از دوم دبيرستان 45
خصوصى ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 18
پيرى ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 2سال از سوم دبيرستان 23
افشار ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 11
سنبل تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال از دوم دبيرستان 54
محمدى نوسودى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 3سال از دوم دبيرستان 17
كرميار زبان مترجمي زبان انگليسي | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 10
صمدى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال از چهارم دبيرستان 14
كبودوند ریاضی مهندسي برق | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 11
سليمانى انسانی فقه وحقوق اسلامي | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال از چهارم دبيرستان 22
ميرنورى ریاضی فيزيک | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 2سال از سوم دبيرستان 35
مفاخرى تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 14
بيك پور ریاضی مهندسي شهرسازي | مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 3سال از دوم دبيرستان 50
كرمى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي ايران 4سال از اول دبيرستان 38
معدندار تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال از دوم دبيرستان 39
نجفى ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 13
حكيمى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 17
سالارپور تجربی بينايي سنجي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 2سال از سوم دبيرستان 31
پيمان دوست ریاضی فيزيک | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 15
قياسى انسانی زبان وادبيات عربي | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 2سال از سوم دبيرستان 32
اله يارى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 1سال از چهارم دبيرستان 12
صادقى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 1سال از چهارم دبيرستان 10
داجليرى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 11
سهرابى ریاضی مهندسي پليمر | دانشگاه اروميه | روزانه دانشگاه اروميه 3سال از دوم دبيرستان 55
زمانى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 11
كتابى ریاضی شيمي کاربردي | دانشگاه دامغان | روزانه دانشگاه دامغان 2سال از سوم دبيرستان 32
حيدرى كشاورز تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 1سال از چهارم دبيرستان 10
معدن پيشه تجربی مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 4سال از اول دبيرستان 47
كتابى ریاضی مهندسي معدن | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 2سال از سوم دبيرستان 32
رجبى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 13
كوكبى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل كرج) 2سال از سوم دبيرستان 26
عمرانى تجربی مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 4سال از اول دبيرستان 64
كوه فر انسانی جغرافيا | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 2سال از سوم دبيرستان 30
اسفنديار انسانی زبان وادبيات فارسي | دانشگاه زنجان | شبانه دانشگاه زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 18
توده خيل تجربی علم اطلاعات ودانش شناسي | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 16
كرملى تجربی علوم ومهندسي باغباني | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل كرج) 1سال از چهارم دبيرستان 13
نظرى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 10
روشنى تجربی زيست شناسي جانوري | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 2سال از سوم دبيرستان 28