زيرکوه

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر زيرکوه

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
جانى نوده انسانی روانشناسي | دانشگاه بيرجند | روزانه دانشگاه بيرجند 2سال از سوم دبيرستان 31
قادرى انسانی حقوق | دانشگاه زابل | روزانه دانشگاه زابل 1سال از چهارم دبيرستان 14
ميرى پيشبر انسانی علوم تربيتي | دانشگاه بيرجند | روزانه دانشگاه بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 15
خزاعى انسانی علوم تربيتي | دانشگاه بيرجند | روزانه دانشگاه بيرجند 2سال از سوم دبيرستان 16
دلاكه انسانی علوم تربيتي | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 21
وطن دوست انسانی علوم تربيتي | دانشگاه بيرجند | روزانه دانشگاه بيرجند 2سال از سوم دبيرستان 30
عباسى انسانی علوم تربيتي | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 1سال از چهارم دبيرستان 15
ميرى انسانی تاريخ | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال از چهارم دبيرستان 16
صادقى انسانی حسابداري | دانشگاه بزرگمهر-قائنات | روزانه دانشگاه بزگمهر قاينات 2سال از سوم دبيرستان 18
بهشتيان انسانی علوم تربيتي | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 1سال از چهارم دبيرستان 14
دارجى انسانی مديريت بازرگاني | مجتمع اموزش عالي گناباد | روزانه مجتمع آموزش عالي گناباد 1سال از چهارم دبيرستان 16
فخرى تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 2سال از سوم دبيرستان 18
خسروى خوشينه تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 2سال از سوم دبيرستان 29
قربانى بمرود تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني | دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زابل 2سال از سوم دبيرستان 30
كاظمى تجربی علوم قران وحديث | دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم | روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل مشهد) 1سال از چهارم دبيرستان 14