نهبندان

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر نهبندان

عبدالهى صفورا

عبدالهى صفورا

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
اردونى زهرا

اردونى زهرا

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
سنجرى

سنجرى

روانشناسي | دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
جعفرى

جعفرى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
بيابانگرد

بيابانگرد

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
نيكرو

نيكرو

مشاوره | دانشگاه بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
منصورنژاد

منصورنژاد

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
طالبى

طالبى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
خوش خلق

خوش خلق

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
آهنى

آهنى

مشاوره | دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
چشك

چشك

مترجمي زبان انگليسي | دانشگاه زابل | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

زبان
مهرور

مهرور

علوم تربيتي | دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
هاشمپور

هاشمپور

علوم تربيتي | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
اردونى كوير

اردونى كوير

مديريت دولتي | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
صحراگرد

صحراگرد

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
عسكرى

عسكرى

علوم قران وحديث | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
نيكرو

نيكرو

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
هاشم زئى

هاشم زئى

علم اطلاعات ودانش شناسي | دانشگاه بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
بهروزى

بهروزى

زيست شناسي گياهي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
هاشمزهى

هاشمزهى

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه بيرجند | شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
جعفرى

جعفرى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
جاويدفر

جاويدفر

مهندسي توليدوژنتيک گياهي | مجتمع اموزش عالي سراوان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

زمين شناسي | دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
چشك

چشك

شيمي محض | دانشگاه زابل | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حقيران

حقيران

مهندسي صنايع چوب وفراورده‌هاي سلولزي | دانشگاه زابل | شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی