نهبندان

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر نهبندان

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
نيكرو انسانی مشاوره | دانشگاه بجنورد | روزانه دانشگاه بجنورد 2سال از سوم دبيرستان 27
منصورنژاد تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال از سوم دبيرستان 28
طالبى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 2سال از سوم دبيرستان 33
آهنى انسانی مشاوره | دانشگاه بجنورد | روزانه دانشگاه بجنورد 1سال از چهارم دبيرستان 18
مهرور انسانی علوم تربيتي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 18
هاشمپور انسانی علوم تربيتي | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال از چهارم دبيرستان 16
صحراگرد تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي زابل 2سال از سوم دبيرستان 28
عسكرى انسانی علوم قران وحديث | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 15
نيكرو انسانی زبان وادبيات فارسي | دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / | روزانه دانشگاه كوثر بجنورد (ويژه خواهران) 1سال از چهارم دبيرستان 13
هاشم زئى انسانی علم اطلاعات ودانش شناسي | دانشگاه بيرجند | روزانه دانشگاه بيرجند 2سال از سوم دبيرستان 26
بهروزى تجربی زيست شناسي گياهي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 15
هاشمزهى انسانی زبان وادبيات فارسي | دانشگاه بيرجند | شبانه دانشگاه بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 12
جعفرى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال از چهارم دبيرستان 18