سرايان

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر سرايان

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
آقايى على رضا هنر کارگرداني تلويزيون | دانشگاه صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران | روزانه دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران 4سال از اول دبيرستان 40
رمضانى نفيسه تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 3سال از دوم دبيرستان 57
ضيائى تجربی زيست فناوري | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 6سال از دوم راهنمايي 82
نامدار تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 23
ملك ثانى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 2سال از سوم دبيرستان 45
دوستى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل فردوس) 3سال از دوم دبيرستان 60
حامدى انسانی حسابداري | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 3سال از دوم دبيرستان 50
روحى نيا تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل فردوس) 3سال از دوم دبيرستان 57
صادق زاده تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل قائن) 2سال از سوم دبيرستان 40
شاهى تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل قائن) 4سال از اول دبيرستان 61
عباس زادگان انسانی علوم سياسي | دانشگاه تربت حيدريه | روزانه دانشگاه تربت حيدريه 1سال از چهارم دبيرستان 16
صمدزاده انسانی جغرافيا | دانشگاه بيرجند | روزانه دانشگاه بيرجند 2سال از سوم دبيرستان 36