فردوس

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر فردوس

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
ضيائى عليرضا ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 5سال از سوم راهنمايي 86
عباس جو سعيد ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال از دوم دبيرستان 63
دهقان حسين انسانی کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي | دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 2سال از سوم دبيرستان 38
حسين پور اميرحسين انسانی کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي | دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 2سال از سوم دبيرستان 47
اسماعيلى رسول تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي مشهد 3سال از دوم دبيرستان 64
دهقان محدثه تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 3سال از دوم دبيرستان 70
كيال محمد انسانی علوم قضايي | دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 3سال از دوم دبيرستان 49
بصير مليحه تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 3سال از دوم دبيرستان 63
سيف سيدرضا ریاضی مهندسي پزشکي | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 16
پسنديده حامد ریاضی مهندسي برق | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال از سوم دبيرستان 29
سعيدزاده ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه دانشگاه فردوسي - مشهد 3سال از دوم دبيرستان 64
خزاعى فر زبان مترجمي زبان انگليسي | دانشگاه بيرجند | روزانه دانشگاه بيرجند 3سال از دوم دبيرستان 53
سميعى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال از سوم دبيرستان 41
ارشاد ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 3سال از دوم دبيرستان 46
اقبالى پور انسانی حقوق | دانشگاه بيرجند | روزانه دانشگاه بيرجند 5سال از سوم راهنمايي 90
افسرپناه تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | پرديس خودگردان-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي زاهدان - پرديس خودگردان 3سال از دوم دبيرستان 54
منفرد هنر صنايع دستي | دانشگاه بيرجند | روزانه دانشگاه بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 20
ابراهيمى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 3سال از دوم دبيرستان 53
مزدى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 3سال از دوم دبيرستان 58
پيش دادى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي بيرجند | روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 2سال از سوم دبيرستان 32
خاتمى تبار انسانی علوم تربيتي | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 18
نجات ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 4سال از اول دبيرستان 32
حسين زاده ریاضی مهندسي پزشکي | دانشگاه نيشابور | روزانه دانشگاه نيشابور 2سال از سوم دبيرستان 37
ستوديان تجربی مديريت مالي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 4سال از اول دبيرستان 84
غلامى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 4سال از اول دبيرستان 78
ميرزاى قلى انسانی علوم تربيتي | دانشگاه بيرجند | روزانه دانشگاه بيرجند 2سال از سوم دبيرستان 23
صيانتى انسانی مشاوره | دانشگاه بجنورد | روزانه دانشگاه بجنورد 1سال از چهارم دبيرستان 26
غلامرضانژاد فردوس انسانی حقوق | دانشگاه بيرجند | شبانه دانشگاه بيرجند 2سال از سوم دبيرستان 37
فرهادى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه بيرجند | روزانه دانشگاه بيرجند 2سال از سوم دبيرستان 30
رجبى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 4سال از اول دبيرستان 52
قناعت ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه بيرجند | روزانه دانشگاه بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 17
طالب زاده تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 3سال از دوم دبيرستان 52
كيوانى انسانی زبان وادبيات فارسي | دانشگاه بيرجند | روزانه دانشگاه بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 10
مختارنيا انسانی علوم تربيتي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 22
پورتقى زبان مترجمي زبان انگليسي | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال از سوم دبيرستان 27
غفارى تجربی روانشناسي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 3سال از دوم دبيرستان 58
جهانى مهر تجربی پرستاري | دانشکده علوم پزشکي تربت جام | روزانه دانشكده علوم پزشكي تربت جام 3سال از دوم دبيرستان 65
عظيميان تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل طبس) 2سال از سوم دبيرستان 42
اخروى محبى ریاضی علوم ومهندسي اب | دانشگاه بيرجند | روزانه دانشگاه بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 16
خبيرى تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 3سال از دوم دبيرستان 56
پاكى تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 3سال از دوم دبيرستان 36
جهانى برون ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه بجنورد | روزانه دانشگاه بجنورد 5سال از سوم راهنمايي 84
محمدشاهى تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 2سال از سوم دبيرستان 46
شعورى تجربی حسابداري | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 26
حسن پور تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 3سال از دوم دبيرستان 51
نداف ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه بيرجند | روزانه دانشگاه بيرجند 2سال از سوم دبيرستان 29
اراسته تجربی فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 4سال از اول دبيرستان 68
خويشاوند تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 2سال از سوم دبيرستان 32
نويدى تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 25
روشن تجربی حسابداري | دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه دانشگاه فردوسي - مشهد 3سال از دوم دبيرستان 44
سكندرپور تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل قائن) 1سال از چهارم دبيرستان 16
سلطانى تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زابل 3سال از دوم دبيرستان 50
بشارتى تجربی حسابداري | دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال از سوم دبيرستان 40
نورزاده انسانی مديريت صنعتي | مجتمع اموزش عالي گناباد | روزانه مجتمع آموزش عالي گناباد 1سال از چهارم دبيرستان 20
خويشاوند تجربی مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 3سال از دوم دبيرستان 52
رياحى تجربی مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 3سال از دوم دبيرستان 61
كاتوزى تجربی حسابداري | دانشگاه بجنورد | روزانه دانشگاه بجنورد 4سال از اول دبيرستان 58
آملى تجربی مديريت بازرگاني | مجتمع اموزش عالي گناباد | روزانه مجتمع آموزش عالي گناباد 1سال از چهارم دبيرستان 16
پورفعتى تجربی گياه پزشکي | دانشگاه بيرجند | روزانه دانشگاه بيرجند 2سال از سوم دبيرستان 38
زبرجدى تجربی مهندسي فضاي سبز | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 24