بيرجند

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر بيرجند

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
عبداله زاده رضا ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال از سوم دبيرستان 40
رحيمى سيدابوالفضل ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال از دوم دبيرستان 37
پروين يگانه ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال از دوم دبيرستان 43
معاضدى عليرضا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 4سال از اول دبيرستان 78
عابدى سيدحسين انسانی کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي | دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 2سال از سوم دبيرستان 25
جعفرى ماهوك احمد انسانی حقوق | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 19
سرمدى سبحان انسانی کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي | دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 2سال از سوم دبيرستان 41
اسداللهى بورنگ مطهره تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال از سوم دبيرستان 43
اشرفى منصور انسانی علوم قضايي | دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 2سال از سوم دبيرستان 31
قاسمى محمدامين انسانی مديريت مالي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 2سال از سوم دبيرستان 40
اكبرزاده مسلم ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال از دوم دبيرستان 58
حسينى سيداميرعلى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي مشهد 3سال از دوم دبيرستان 53
سيمابى متين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 2سال از سوم دبيرستان 35
قلى نژاد فاطمه تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال از سوم دبيرستان 28
على زاده حميد انسانی علوم قضايي | دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 2سال از سوم دبيرستان 16
قربانى اميرحسين ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 3سال از دوم دبيرستان 59
اميرآبادى زاده عرفان انسانی علوم قضايي | دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 3سال از دوم دبيرستان 27
عارفى على انسانی زبان وادبيات فارسي | دانشگاه بيرجند | روزانه دانشگاه بيرجند 2سال از سوم دبيرستان 37
دلاكه اميرحسين ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 6سال از دوم راهنمايي 101
رحيمى سيدمحمدعلى انسانی حقوق | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 3سال از دوم دبيرستان 42
پورسلطانى ميلاد انسانی علوم قضايي | دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 1سال از چهارم دبيرستان 20
رئوفى فرد حنانه انسانی مديريت مالي | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 2سال از سوم دبيرستان 37
شوكت آبادى اميرمهدى انسانی مديريت مالي | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 2سال از سوم دبيرستان 35
صباغ گل فاطمه هنر هنراسلامي | دانشگاه هنراصفهان | روزانه دانشگاه هنر اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 20
سالارى محمدامين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 2سال از سوم دبيرستان 40
غلامى عالمه تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 2سال از سوم دبيرستان 41
ليموئى زهرا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 2سال از سوم دبيرستان 48
خوشرو سيده عاليه تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 2سال از سوم دبيرستان 48
نبوى ثالث فاطمه سادات تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 2سال از سوم دبيرستان 42
كاهنى مرتضى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 2سال از سوم دبيرستان 35
سلامى اميدعلى ریاضی مهندسي پزشکي | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 40
محمدى حسين اباد مهدى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 2سال از سوم دبيرستان 41
هاشمى راضيه سادات ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 3سال از دوم دبيرستان 60
خورشيدزاده على انسانی حسابداري | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 3سال از دوم دبيرستان 45
هاونگى فرشته تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 3سال از دوم دبيرستان 59
دستگردى سيده سميه ریاضی شيمي کاربردي | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 37
سرفرازى سيدمهدى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 20
اميرى نژاد اميرعلى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 2سال از سوم دبيرستان 43
طاهرى بجد نفيسه تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 4سال از اول دبيرستان 42
باقرى سجاد تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 19
راشدى فائقه تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 3سال از دوم دبيرستان 55
برفى رويا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 3سال از دوم دبيرستان 49
الهيارى عبدالحسيب ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 3سال از دوم دبيرستان 51
بيجارى منيبا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 3سال از دوم دبيرستان 46
بهروش ايمان انسانی اقتصاد | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 11
حسينى سيدمحمد ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 13
سنجرى حسين انسانی فلسفه وحکمت اسلامي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 23
دقيق محمدصادق ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه بيرجند | روزانه دانشگاه بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 26
صفائى نيلوفر هنر ارتباطتصويري | دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 2سال از سوم دبيرستان 32
شفيعى مائده تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زابل 2سال از سوم دبيرستان 38
منتظرى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-پذيرش ازميان داوطلبان باعضويت بسيجي دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله 3سال از دوم دبيرستان 52
محمدى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال از سوم دبيرستان 37
عرب زاده زبان زبان روسي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 23
چاجى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال از سوم دبيرستان 39
هلال بيرجندى انسانی حقوق | دانشگاه بيرجند | روزانه دانشگاه بيرجند 3سال از دوم دبيرستان 43
نصرآبادى انسانی علوم سياسي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال از سوم دبيرستان 38
نيازى انسانی حقوق | دانشگاه بيرجند | روزانه دانشگاه بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 19
مهدويان هنر نقاشي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال از چهارم دبيرستان 18
قاسمى انسانی روانشناسي | دانشگاه بيرجند | روزانه دانشگاه بيرجند 2سال از سوم دبيرستان 36
روان بخش تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زابل 1سال از چهارم دبيرستان 25
نيك شعار انسانی روانشناسي | دانشگاه بيرجند | روزانه دانشگاه بيرجند 2سال از سوم دبيرستان 24
خزاعى انسانی حقوق | دانشگاه بيرجند | روزانه دانشگاه بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 14
پيگدارى انسانی روانشناسي | دانشگاه بيرجند | روزانه دانشگاه بيرجند 2سال از سوم دبيرستان 24
اسكندرى انسانی مديريت مالي | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال از چهارم دبيرستان 14
خراشادى زاده ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 16
موسوى انسانی مديريت صنعتي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال از سوم دبيرستان 35
احسانى نژاد انسانی روانشناسي | دانشگاه بيرجند | روزانه دانشگاه بيرجند 3سال از دوم دبيرستان 65
بهرامى هنر نقاشي | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال از چهارم دبيرستان 14
پورغلامى انسانی مديريت مالي | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 2سال از سوم دبيرستان 48
قره داغى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 2سال از سوم دبيرستان 24
آرام جو انسانی حقوق | دانشگاه بيرجند | شبانه دانشگاه بيرجند 2سال از سوم دبيرستان 22
لطفى نسب انسانی حقوق | دانشگاه بيرجند | شبانه دانشگاه بيرجند 2سال از سوم دبيرستان 43
موسوى زاهد ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه بيرجند | روزانه دانشگاه بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 16
خوشرو تجربی فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي زاهدان - پرديس خودگردان 3سال از دوم دبيرستان 32
الياسى بهلولى انسانی حقوق | دانشگاه بيرجند | روزانه دانشگاه بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 21
اكبرى مقدم ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه دانشگاه فردوسي - مشهد 3سال از دوم دبيرستان 46
خسروى گيوشاد انسانی جغرافيا | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 26
قهرمانى نژاد ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه بيرجند | روزانه دانشگاه بيرجند 3سال از دوم دبيرستان 37
خسروى القار انسانی علوم تربيتي | دانشگاه بيرجند | روزانه دانشگاه بيرجند 3سال از دوم دبيرستان 47
پيشنهاد انسانی علوم تربيتي | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال از چهارم دبيرستان 10
رجبى تخته جان انسانی علوم قران وحديث | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 11
قارى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 3سال از دوم دبيرستان 30
اصقولى انسانی حقوق | دانشگاه زابل | روزانه دانشگاه زابل 1سال از چهارم دبيرستان 14
اسلامى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 3سال از دوم دبيرستان 51
خراشادى زاده ریاضی مهندسي شهرسازي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 3سال از دوم دبيرستان 39
بهالگردى انسانی مديريت صنعتي | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 14
سلحشور انسانی علوم تربيتي | دانشگاه بيرجند | روزانه دانشگاه بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 20
ضابطى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه بيرجند | روزانه دانشگاه بيرجند 2سال از سوم دبيرستان 32
مالكى تجربی فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 2سال از سوم دبيرستان 46
وصولى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 3سال از دوم دبيرستان 43
مكيى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال از دوم دبيرستان 57
برزجى انسانی علوم تربيتي | دانشگاه بيرجند | روزانه دانشگاه بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 23
محمدپور انسانی روانشناسي | دانشگاه بيرجند | شبانه دانشگاه بيرجند 3سال از دوم دبيرستان 43
سليمى طبس ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه بيرجند | روزانه دانشگاه بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 26
الهى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه بيرجند | روزانه دانشگاه بيرجند 3سال از دوم دبيرستان 35
خدادوست ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه بيرجند | روزانه دانشگاه بيرجند 2سال از سوم دبيرستان 34
رضوى ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال از سوم دبيرستان 40
اللهيارى انسانی علوم تربيتي | دانشگاه بيرجند | روزانه دانشگاه بيرجند 2سال از سوم دبيرستان 36
مهدى نژاد ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 20
اكبرزاده تجربی کاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال از دوم دبيرستان 66
شفيعى انسانی جامعه شناسي | دانشگاه بيرجند | روزانه دانشگاه بيرجند 3سال از دوم دبيرستان 57
ملكى تجربی گفتاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 4سال از اول دبيرستان 76
صفائى انسانی فلسفه | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال از چهارم دبيرستان 10
راتقى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 1سال از چهارم دبيرستان 13
شوكتى نيا انسانی علوم تربيتي | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال از چهارم دبيرستان 11
مبصرى ریاضی فيزيک | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 17
كمالى راد انسانی علوم سياسي | دانشگاه بيرجند | روزانه دانشگاه بيرجند 3سال از دوم دبيرستان 54
شريف ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه بيرجند | روزانه دانشگاه بيرجند 2سال از سوم دبيرستان 35
احمدى انسانی علوم تربيتي | دانشگاه بيرجند | شبانه دانشگاه بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 13
يوسفى درميان تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 3سال از دوم دبيرستان 50
آهنى ریاضی مهندسي خطوسازه‌هاي ريلي | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 37
حسنى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه بيرجند | روزانه دانشگاه بيرجند 2سال از سوم دبيرستان 24
گل سرخى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال از سوم دبيرستان 27
بانوزاده انسانی حسابداري | دانشگاه بزرگمهر-قائنات | روزانه دانشگاه بزگمهر قاينات 1سال از چهارم دبيرستان 10
حسينى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه بيرجند | روزانه دانشگاه بيرجند 2سال از سوم دبيرستان 22
چوپانى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه بيرجند | روزانه دانشگاه بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 18
روستا تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 1سال از چهارم دبيرستان 17
صحرائى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 3سال از دوم دبيرستان 56
چهكندى نژاد انسانی حسابداري | دانشگاه بزرگمهر-قائنات | روزانه دانشگاه بزگمهر قاينات 1سال از چهارم دبيرستان 18
كاردان انسانی حسابداري | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال از چهارم دبيرستان 15
عبداللهى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه بيرجند | روزانه دانشگاه بيرجند 2سال از سوم دبيرستان 36
يوسف پور ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه بيرجند | روزانه دانشگاه بيرجند 3سال از دوم دبيرستان 28
خراسانى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 3سال از دوم دبيرستان 63
غلامى انسانی تاريخ | دانشگاه بيرجند | روزانه دانشگاه بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 24
ثابتى اكبراباد تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 2سال از سوم دبيرستان 30
حسينى نسب تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل طبس) 3سال از دوم دبيرستان 58
قاسمى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه بيرجند | روزانه دانشگاه بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 10
پيگدارى انسانی زبان وادبيات فارسي | دانشگاه بيرجند | روزانه دانشگاه بيرجند 2سال از سوم دبيرستان 30
زمانى تجربی گفتاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 2سال از سوم دبيرستان 41
صحرانورد انسانی اقتصاد | دانشگاه بجنورد | روزانه دانشگاه بجنورد 1سال از چهارم دبيرستان 19
عباسى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 4سال از اول دبيرستان 64
قربان زاده تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 3سال از دوم دبيرستان 55
خسروى اسفزار ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي کرمانشاه | روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 1سال از چهارم دبيرستان 25
غلامى ریاضی مهندسي پزشکي | دانشگاه نيشابور | روزانه دانشگاه نيشابور 4سال از اول دبيرستان 72
محمودى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه بيرجند | روزانه دانشگاه بيرجند 2سال از سوم دبيرستان 22
بيابانى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 11
بهدانى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 3سال از دوم دبيرستان 64
رادنيا ریاضی فيزيک مهندسي | دانشگاه صنعتي قم | روزانه دانشگاه صنعتي قم 1سال از چهارم دبيرستان 10
كوثرى مقدم انسانی جامعه شناسي | دانشگاه بيرجند | روزانه دانشگاه بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 11
حسينى انسانی علوم قران وحديث | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 24
ناصرى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه بيرجند | روزانه دانشگاه بيرجند 2سال از سوم دبيرستان 27
حسنى اكبريه هنر صنايع دستي | دانشگاه بيرجند | روزانه دانشگاه بيرجند 3سال از دوم دبيرستان 49
رضائى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه بيرجند | روزانه دانشگاه بيرجند 2سال از سوم دبيرستان 25
سنجرى انسانی مديريت دولتي | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال از چهارم دبيرستان 19
رخشانى تجربی زيست فناوري | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 3سال از دوم دبيرستان 39
جبروتى انسانی علم اطلاعات ودانش شناسي | دانشگاه بيرجند | روزانه دانشگاه بيرجند 2سال از سوم دبيرستان 24
صادقى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه بيرجند | روزانه دانشگاه بيرجند 2سال از سوم دبيرستان 43
وقارسيدين تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 3سال از دوم دبيرستان 55
رضائى انسانی مديريت دولتي | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | شبانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال از چهارم دبيرستان 14
حيدرى انسانی فلسفه وکلام اسلامي | دانشگاه بيرجند | روزانه دانشگاه بيرجند 2سال از سوم دبيرستان 24
رمضانى قيصار انسانی علوم سياسي | دانشگاه بيرجند | روزانه دانشگاه بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 13
حورى مقدم انسانی حسابداري | دانشگاه بزرگمهر-قائنات | روزانه دانشگاه بزگمهر قاينات 1سال از چهارم دبيرستان 15
پيرنيا ریاضی مهندسي برق | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال از چهارم دبيرستان 16
برجسته انسانی تاريخ | دانشگاه بيرجند | روزانه دانشگاه بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 18
عسكرى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي گناباد 1سال از چهارم دبيرستان 16
مافندابى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه بيرجند | روزانه دانشگاه بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 23
رمضانى انسانی جامعه شناسي | دانشگاه بيرجند | روزانه دانشگاه بيرجند 2سال از سوم دبيرستان 24
سورگى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 3سال از دوم دبيرستان 54
ربيعى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه بيرجند | روزانه دانشگاه بيرجند 2سال از سوم دبيرستان 29
خراشادى زاده تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 2سال از سوم دبيرستان 29
احمدزاده تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 16
غلامى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 2سال از سوم دبيرستان 44
نصيرى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 3سال از دوم دبيرستان 53
خانى نصرآباد انسانی جامعه شناسي | دانشگاه بيرجند | روزانه دانشگاه بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 24
قدرى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 4سال از اول دبيرستان 54
ولى پورمطلق ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه بيرجند | روزانه دانشگاه بيرجند 4سال از اول دبيرستان 60
رنجبر ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه بيرجند | روزانه دانشگاه بيرجند 2سال از سوم دبيرستان 37
خسروى اسفزار انسانی مديريت بازرگاني | مجتمع اموزش عالي گناباد | روزانه مجتمع آموزش عالي گناباد 1سال از چهارم دبيرستان 21
نجفى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه بيرجند | روزانه دانشگاه بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 11
ملكى فرد ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه بيرجند | روزانه دانشگاه بيرجند 2سال از سوم دبيرستان 32
حبيب زاده ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه بيرجند | روزانه دانشگاه بيرجند 3سال از دوم دبيرستان 46
پردل تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل قائن) 2سال از سوم دبيرستان 30
اسلامى نژاد انسانی اقتصاد | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال از چهارم دبيرستان 18
صحراگرد ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه بيرجند | روزانه دانشگاه بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 25
حسن زاده انسانی حسابداري | دانشگاه بزرگمهر-قائنات | شبانه دانشگاه بزگمهر قاينات 2سال از سوم دبيرستان 28
دستى گردى انسانی حسابداري | دانشگاه بزرگمهر-قائنات | شبانه دانشگاه بزگمهر قاينات 1سال از چهارم دبيرستان 17
شبان شوشود ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه بيرجند | روزانه دانشگاه بيرجند 3سال از دوم دبيرستان 54
دهقان انسانی حسابداري | دانشگاه بزرگمهر-قائنات | شبانه دانشگاه بزگمهر قاينات 1سال از چهارم دبيرستان 22
نصرآبادى ریاضی روانشناسي | دانشگاه بيرجند | شبانه دانشگاه بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 16
خاتمى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه بيرجند | روزانه دانشگاه بيرجند 3سال از دوم دبيرستان 33
دانش دوست ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه بيرجند | شبانه دانشگاه بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 17
خسروى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زابل 4سال از اول دبيرستان 67
محمودى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه بيرجند | روزانه دانشگاه بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 17
بيجارى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال از سوم دبيرستان 29
پشيمان انسانی علوم سياسي | دانشگاه تربت حيدريه | روزانه دانشگاه تربت حيدريه 2سال از سوم دبيرستان 21
يوسفى تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل قائن) 1سال از چهارم دبيرستان 10
مودى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي بيرجند | روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 20
خسروى انسانی علوم تربيتي | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | شبانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال از چهارم دبيرستان 17
سالارى اكبرآباد ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه بيرجند | روزانه دانشگاه بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 21
غلامى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه بيرجند | روزانه دانشگاه بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 26
سردار ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه بيرجند | روزانه دانشگاه بيرجند 2سال از سوم دبيرستان 28
حسنى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه بيرجند | روزانه دانشگاه بيرجند 4سال از اول دبيرستان 60
قنبرى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه بيرجند | روزانه دانشگاه بيرجند 2سال از سوم دبيرستان 21
ياراحمدى تجربی مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال از سوم دبيرستان 41
عشقى زاده تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 3سال از دوم دبيرستان 48
احسانى نژاد ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 2سال از سوم دبيرستان 35
مشمولى تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 2سال از سوم دبيرستان 38
كاوسى زرگر ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه بيرجند | روزانه دانشگاه بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 14
بخشانى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي بيرجند | روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 14
ميرى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه بيرجند | روزانه دانشگاه بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 24
يعقوب پور ریاضی مهندسي برق | دانشگاه بيرجند | روزانه دانشگاه بيرجند 3سال از دوم دبيرستان 54
اسماعيلى ریاضی حسابداري | دانشگاه بزرگمهر-قائنات | روزانه دانشگاه بزگمهر قاينات 2سال از سوم دبيرستان 16
حميدى راد تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي زابل 2سال از سوم دبيرستان 45
صحرانورد ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه صنعتي بيرجند | روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 2سال از سوم دبيرستان 23
رمضانى فريز انسانی تاريخ | دانشگاه بيرجند | روزانه دانشگاه بيرجند 2سال از سوم دبيرستان 41
عارفى نژاد تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل قائن) 2سال از سوم دبيرستان 19
طاهرى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي بيرجند | روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 25
مسافر تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل قائن) 2سال از سوم دبيرستان 41
قاسمى هنر طراحي صنعتي | دانشگاه تهران | پرديس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصيل كيش) - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 23
خرسند تجربی فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زابل 1سال از چهارم دبيرستان 11
مطلبى پور ریاضی مهندسي برق | دانشگاه بيرجند | روزانه دانشگاه بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 23
فرح نژاد ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه بيرجند | شبانه دانشگاه بيرجند 2سال از سوم دبيرستان 27
اطهريان تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 3سال از دوم دبيرستان 61
آهنى ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي بيرجند | روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 2سال از سوم دبيرستان 38
فرس ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه بيرجند | روزانه دانشگاه بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 11
مهربان تجربی گياه پزشکي | دانشگاه بيرجند | روزانه دانشگاه بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 25
رمضانى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه بيرجند | روزانه دانشگاه بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 16
قدبا ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه بيرجند | شبانه دانشگاه بيرجند 2سال از سوم دبيرستان 33
زراعتگر انسانی فلسفه وکلام اسلامي | دانشگاه بيرجند | شبانه دانشگاه بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 17
قاسمى بجد ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي بيرجند | روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 14
شاطرزاده تجربی مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 20
سلمانى سه قلعه تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 2سال از سوم دبيرستان 33
ضياء زاده تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 3سال از دوم دبيرستان 51
سورگى تجربی مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 17
ناعمى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه بيرجند | شبانه دانشگاه بيرجند 2سال از سوم دبيرستان 38
ايوبى تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 2سال از سوم دبيرستان 42
مهدى زاده تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل قائن) 2سال از سوم دبيرستان 41
ابراهيمى انسانی زبان وادبيات عربي | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 15
گل سرخى تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 2سال از سوم دبيرستان 41
جودى ریاضی مهندسي نقشه برداري | دانشگاه بجنورد | روزانه دانشگاه بجنورد 1سال از چهارم دبيرستان 21
مهرنيا تجربی فناوري اطلاعات سلامت | دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه دانشکده علوم پزشکي نيشابور 3سال از دوم دبيرستان 46
صبوركوچ تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 3سال از دوم دبيرستان 51
خراشادى زاده تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل قائن) 3سال از دوم دبيرستان 51
يارى تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 20
جعفرى مقدم ریاضی علوم ومهندسي اب | دانشگاه بيرجند | روزانه دانشگاه بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 15
مرادى انسانی جغرافيا | دانشگاه بزرگمهر-قائنات | روزانه دانشگاه بزگمهر قاينات 1سال از چهارم دبيرستان 19
چاجى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه بيرجند | روزانه دانشگاه بيرجند 2سال از سوم دبيرستان 29
جعفرى تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 2سال از سوم دبيرستان 40
زهرا لر تجربی زيست شناسي جانوري | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 3سال از دوم دبيرستان 37
ابراهيمى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه بيرجند | روزانه دانشگاه بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 16
نصرآبادى تجربی مهندسي فضاي سبز | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال از سوم دبيرستان 33
حسينى انسانی جغرافيا | دانشگاه بزرگمهر-قائنات | روزانه دانشگاه بزگمهر قاينات 1سال از چهارم دبيرستان 10
اكبرى مطلق ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي بيرجند | شبانه دانشگاه صنعتي بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 12
عابدينى مقدم تجربی مديريت مالي | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 3سال از دوم دبيرستان 44
خسروى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه بيرجند | روزانه دانشگاه بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 14
جعفرى تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني | دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زابل 2سال از سوم دبيرستان 21
عباسى تجربی مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 19
كاوسى تجربی مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زابل 2سال از سوم دبيرستان 30
فرهمندنژاد تجربی مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 3سال از دوم دبيرستان 45
آهنى تجربی مديريت بازرگاني | مجتمع اموزش عالي گناباد | روزانه مجتمع آموزش عالي گناباد 2سال از سوم دبيرستان 18
زال بيكى تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زابل 3سال از دوم دبيرستان 48
ابراهيمى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه بيرجند | شبانه دانشگاه بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 19
قلى زاده تجربی مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 2سال از سوم دبيرستان 35
پيشه ور ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه بيرجند | شبانه دانشگاه بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 12
حمتى تجربی فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 1سال از چهارم دبيرستان 17
غفرانى ریاضی مهندسي معدن | دانشگاه بيرجند | روزانه دانشگاه بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 12
حنفى درميان تجربی مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 3سال از دوم دبيرستان 61
وثوقى فرد تجربی علوم قران وحديث | دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم | شبانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل تهران) 2سال از سوم دبيرستان 41
ياربى سنگانى ریاضی مهندسي کامپيوتر | مجتمع اموزش عالي گناباد | روزانه مجتمع آموزش عالي گناباد 2سال از سوم دبيرستان 11
كيانى گيوشاد تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان (محل تحصيل خاش) 1سال از چهارم دبيرستان 16
حسينى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه بيرجند | شبانه دانشگاه بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 19
رسا تجربی مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زابل 4سال از اول دبيرستان 40
قنبرى ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي بيرجند | شبانه دانشگاه صنعتي بيرجند 3سال از دوم دبيرستان 41
شرفى فريمانى تجربی زيست شناسي جانوري | دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 14
پيران نژاد تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني | دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زابل 1سال از چهارم دبيرستان 17
ذوالقدر تجربی گياه پزشکي | دانشگاه بيرجند | روزانه دانشگاه بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 15
خليلى تجربی زيست شناسي جانوري | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 3سال از دوم دبيرستان 44
اكبرپور تجربی مديريت بازرگاني | دانشگاه ولايت -ايرانشهر | روزانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 2سال از سوم دبيرستان 34
اسماعيلى تجربی علم اطلاعات ودانش شناسي | دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال از سوم دبيرستان 37