بيرجند

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر بيرجند

كيانى

كيانى

مديريت مالي | دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
زارع

زارع

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
عبداله زاده رضا

عبداله زاده رضا

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
رحيمى سيدابوالفضل

رحيمى سيدابوالفضل

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
پروين يگانه

پروين يگانه

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
معاضدى عليرضا

معاضدى عليرضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
عابدى سيدحسين

عابدى سيدحسين

کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي | دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
آراسته سميه

آراسته سميه

اموزش علوم اجتماعي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
جعفرى ماهوك احمد

جعفرى ماهوك احمد

حقوق | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
سرمدى سبحان

سرمدى سبحان

کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي | دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
اسداللهى بورنگ مطهره

اسداللهى بورنگ مطهره

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
اشرفى منصور

اشرفى منصور

علوم قضايي | دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
قاسمى محمدامين

قاسمى محمدامين

مديريت مالي | دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
اكبرزاده مسلم

اكبرزاده مسلم

مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
حسينى سيداميرعلى

حسينى سيداميرعلى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
سيمابى متين

سيمابى متين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
خسروى

خسروى

مديريت بازرگاني | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
دهقانى

دهقانى

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

1سال کانونی / 25 آزمون

زبان
قلى نژاد فاطمه

قلى نژاد فاطمه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
على زاده حميد

على زاده حميد

علوم قضايي | دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
قربانى اميرحسين

قربانى اميرحسين

مهندسي مکانيک | دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
اميرآبادى زاده عرفان

اميرآبادى زاده عرفان

علوم قضايي | دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
عارفى على

عارفى على

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
دلاكه اميرحسين

دلاكه اميرحسين

مهندسي مکانيک | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

6سال کانونی / 101 آزمون

ریاضی
رحيمى سيدمحمدعلى

رحيمى سيدمحمدعلى

حقوق | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
نبى زاده

نبى زاده

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
اكبرى فرزانه

اكبرى فرزانه

اموزش فيزيک | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
پورسلطانى ميلاد

پورسلطانى ميلاد

علوم قضايي | دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
سنجرى صديقه

سنجرى صديقه

اموزش علوم اجتماعي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

3سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
احمدى

احمدى

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 11 آزمون

زبان
عسكرى

عسكرى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
ضياء

ضياء

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
موسوى نژاد

موسوى نژاد

حقوق | دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

انسانی
رئوفى فرد حنانه

رئوفى فرد حنانه

مديريت مالي | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
نخعى على

نخعى على

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
نيك انديش على

نيك انديش على

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
محمدى

محمدى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

9سال کانونی / 138 آزمون

تجربی
قادرى كوثر

قادرى كوثر

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

4سال کانونی / 56 آزمون

انسانی
عابدى سيدحسن

عابدى سيدحسن

اموزش علوم اجتماعي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
مقدم

مقدم

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | محروم-بومي خراسان جنوبي محل خدمت بيرجند

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
مالكى حسين

مالكى حسين

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
شوكت آبادى اميرمهدى

شوكت آبادى اميرمهدى

مديريت مالي | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
رحيمى حسام الدين

رحيمى حسام الدين

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
حسنى مهديه

حسنى مهديه

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
بهدانى

بهدانى

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | محروم-بومي خراسان جنوبي محل خدمت زيرکوه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
صباغ گل فاطمه

صباغ گل فاطمه

هنراسلامي | دانشگاه هنراصفهان | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

هنر
غفورى فرد

غفورى فرد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | محروم-بومي خراسان جنوبي محل خدمت نهبندان

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
سالارى محمدامين

سالارى محمدامين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
غلامى عالمه

غلامى عالمه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
ليموئى زهرا

ليموئى زهرا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
مالك نيا

مالك نيا

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
اژدرى بورنگ ام البنبن

اژدرى بورنگ ام البنبن

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
نذرى

نذرى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
خوشرو سيده عاليه

خوشرو سيده عاليه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
نبوى ثالث فاطمه سادات

نبوى ثالث فاطمه سادات

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
على پور حسين

على پور حسين

مهندسي مکانيک | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

3سال کانونی / 66 آزمون

ریاضی
كاهنى مرتضى

كاهنى مرتضى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
كريمى مقدم كيانا

كريمى مقدم كيانا

صنايع دستي | دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

هنر
سلامى اميدعلى

سلامى اميدعلى

مهندسي پزشکي | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
محمدى حسين اباد مهدى

محمدى حسين اباد مهدى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
هاشمى راضيه سادات

هاشمى راضيه سادات

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
خراشاديزاده

خراشاديزاده

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | محروم-بومي خراسان جنوبي محل خدمت قاين

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
سرچاهى

سرچاهى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
كرمى محمدجواد

كرمى محمدجواد

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

3سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
عاليشان

عاليشان

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

1سال کانونی / 18 آزمون

زبان
بى نوائى

بى نوائى

مهندسي برق | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
خورشيدزاده على

خورشيدزاده على

حسابداري | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
هاونگى فرشته

هاونگى فرشته

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
جعفرى مقدم

جعفرى مقدم

مهندسي برق | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
چوپانى نقنج فرخنده

چوپانى نقنج فرخنده

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
پژمرده محدثه

پژمرده محدثه

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

2سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
شاعفى مسلم

شاعفى مسلم

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
دستگردى سيده سميه

دستگردى سيده سميه

شيمي کاربردي | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
صفائى مصطفى

صفائى مصطفى

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

4سال کانونی / 63 آزمون

انسانی
سبزه كار

سبزه كار

علوم تربيتي | دانشگاه بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

انسانی
دهقانى فاطمه

دهقانى فاطمه

اموزش کودکان استثنايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

3سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
سرفرازى سيدمهدى

سرفرازى سيدمهدى

مهندسي مکانيک | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
عسكرى سيده زهرا

عسكرى سيده زهرا

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

2سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
جعفرى

جعفرى

مهندسي عمران | دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
كدخدا فاطمه

كدخدا فاطمه

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
جهانشاهى پروانه

جهانشاهى پروانه

روانشناسي | دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
جاودانى پور فاطمه

جاودانى پور فاطمه

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
اندرزگو اميرحسين

اندرزگو اميرحسين

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

2سال کانونی / 8 آزمون

زبان
اميرى نژاد اميرعلى

اميرى نژاد اميرعلى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
نخعى فاطمه

نخعى فاطمه

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
طاهرى بجد نفيسه

طاهرى بجد نفيسه

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

4سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
حسين پور

حسين پور

حقوق | دانشگاه بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
هنرمند حسين

هنرمند حسين

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
باقرى سجاد

باقرى سجاد

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
راشدى فائقه

راشدى فائقه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
رضائى

رضائى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
برفى رويا

برفى رويا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
بارانى فاطمه

بارانى فاطمه

اموزش فيزيک | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
الهيارى عبدالحسيب

الهيارى عبدالحسيب

مهندسي مکانيک | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
بيجارى منيبا

بيجارى منيبا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
چاجى ناديا

چاجى ناديا

صنايع دستي | دانشگاه بيرجند | شبانه

2سال کانونی / 35 آزمون

هنر
بهروش ايمان

بهروش ايمان

اقتصاد | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
حسينى سيدمحمد

حسينى سيدمحمد

مهندسي مکانيک | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
سنجرى حسين

سنجرى حسين

فلسفه وحکمت اسلامي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
شعيبى مهران

شعيبى مهران

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

3سال کانونی / 54 آزمون

انسانی
حسينى

حسينى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
دقيق محمدصادق

دقيق محمدصادق

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
صفائى نيلوفر

صفائى نيلوفر

ارتباطتصويري | دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

هنر
شفيعى مائده

شفيعى مائده

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
نوغابى

نوغابى

روانشناسي | دانشگاه بيرجند | شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
سورگى

سورگى

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

زبان
مير

مير

علوم تربيتي | دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
يارى

يارى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
منتظرى

منتظرى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-پذيرش ازميان داوطلبان باعضويت بسيجي

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
كيخاى مقدم

كيخاى مقدم

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

3سال کانونی / 46 آزمون

زبان
محمدى

محمدى

مهندسي برق | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
ديمه

ديمه

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | محروم-بومي خراسان جنوبي محل خدمت بيرجند

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
قربانى

قربانى

مهندسي نفت | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
عرب زاده

عرب زاده

زبان روسي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

زبان
زارع

زارع

اموزش کودکان استثنايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

2سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
احرارى مقدم درميان

احرارى مقدم درميان

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | محروم-بومي خراسان جنوبي محل خدمت بيرجند

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
چاجى

چاجى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
هلال بيرجندى

هلال بيرجندى

حقوق | دانشگاه بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
نصرآبادى

نصرآبادى

علوم سياسي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
نيازى

نيازى

حقوق | دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
مهدويان

مهدويان

نقاشي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

هنر
قاسمى

قاسمى

روانشناسي | دانشگاه بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
روان بخش

روان بخش

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
ايوبى

ايوبى

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
عسكرى

عسكرى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
موهبتى

موهبتى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
نيك شعار

نيك شعار

روانشناسي | دانشگاه بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
زنجيرى

زنجيرى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | محروم-بومي خراسان جنوبي محل خدمت خوسف

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
خزاعى

خزاعى

حقوق | دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
طالبى

طالبى

اموزش کودکان استثنايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

3سال کانونی / 52 آزمون

انسانی
پيگدارى

پيگدارى

روانشناسي | دانشگاه بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
اسكندرى

اسكندرى

مديريت مالي | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
نخعى زينلى

نخعى زينلى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
محمودى

محمودى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | محروم-بومي خراسان جنوبي محل خدمت سربيشه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
شادمان

شادمان

مهندسي عمران | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

3سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
خراشادى زاده

خراشادى زاده

مهندسي عمران | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
عقابى

عقابى

علوم ومهندسي اب | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
خادمى

خادمى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
موسوى

موسوى

مديريت صنعتي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
ستارى نيا

ستارى نيا

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
احسانى نژاد

احسانى نژاد

روانشناسي | دانشگاه بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 65 آزمون

انسانی
احمدى

احمدى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
گندمى

گندمى

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

2سال کانونی / 32 آزمون

زبان
سجاد گلى

سجاد گلى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
زنگوئى

زنگوئى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
اميرآبادى زاده

اميرآبادى زاده

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
اسفنديارى سبزوار

اسفنديارى سبزوار

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
بهرامى

بهرامى

نقاشي | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

هنر
على آبادى

على آبادى

شيمي محض | دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
پورغلامى

پورغلامى

مديريت مالي | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
سميعى

سميعى

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | محروم-بومي خراسان جنوبي محل خدمت نهبندان

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
قره داغى

قره داغى

مهندسي عمران | دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
كيانى

كيانى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
موذنى

موذنى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
بيدختى

بيدختى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | محروم-بومي خراسان جنوبي محل خدمت سربيشه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
سبزبان

سبزبان

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
آرام جو

آرام جو

حقوق | دانشگاه بيرجند | شبانه

2سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
لطفى نسب

لطفى نسب

حقوق | دانشگاه بيرجند | شبانه

2سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
بهدانى

بهدانى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
نجفى

نجفى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
شيرمهنجى

شيرمهنجى

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | محروم-بومي خراسان جنوبي محل خدمت نهبندان

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
خسروى

خسروى

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
عفتى مقدم

عفتى مقدم

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
جوينده

جوينده

مديريت دولتي | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
موسوى زاهد

موسوى زاهد

مهندسي عمران | دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
اشرفى گل

اشرفى گل

مترجمي زبان انگليسي | دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

زبان
روغنى

روغنى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
خوشرو

خوشرو

فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
عابدينى

عابدينى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
الياسى بهلولى

الياسى بهلولى

حقوق | دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
اكبرى مقدم

اكبرى مقدم

مهندسي عمران | دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
شيخى

شيخى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
خسروى گيوشاد

خسروى گيوشاد

جغرافيا | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
قهرمانى نژاد

قهرمانى نژاد

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
خسروى القار

خسروى القار

علوم تربيتي | دانشگاه بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
پيشنهاد

پيشنهاد

علوم تربيتي | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
رجبى تخته جان

رجبى تخته جان

علوم قران وحديث | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
قارى

قارى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
اصقولى

اصقولى

حقوق | دانشگاه زابل | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
زنگوئى زاده

زنگوئى زاده

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
اسلامى

اسلامى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
خراشادى زاده

خراشادى زاده

مهندسي شهرسازي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
بهالگردى

بهالگردى

مديريت صنعتي | دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
سلحشور

سلحشور

علوم تربيتي | دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
كريمى

كريمى

مهندسي معماري | دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
ضابطى

ضابطى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
مالكى

مالكى

فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

اموزش فيزيک | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

3سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
نخعى

نخعى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
وصولى

وصولى

مهندسي مکانيک | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
مكيى

مكيى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
برزجى

برزجى

علوم تربيتي | دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
باغانى

باغانى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
دره كى

دره كى

جامعه شناسي | دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
رزقى

رزقى

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

3سال کانونی / 54 آزمون

زبان
سليمى طبس

سليمى طبس

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
الهى

الهى

مهندسي مکانيک | دانشگاه بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
خدادوست

خدادوست

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
زاهد

زاهد

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
خواجوى

خواجوى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

3سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
فرهادى

فرهادى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
سالارى ابراهيم آباد

سالارى ابراهيم آباد

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

2سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
صميمى اول

صميمى اول

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
رضوى

رضوى

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
عربى

عربى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

3سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
قربان زاده

قربان زاده

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
اللهيارى

اللهيارى

علوم تربيتي | دانشگاه بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
مهدى نژاد

مهدى نژاد

مهندسي معماري | دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
شفيعى

شفيعى

مترجمي زبان انگليسي | دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

زبان
محمدى پور

محمدى پور

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
اكبرزاده

اكبرزاده

کاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
خسروى

خسروى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
آفتابى

آفتابى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
سورگى

سورگى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
نسائى

نسائى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
شفيعى

شفيعى

جامعه شناسي | دانشگاه بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

انسانی
ملكى

ملكى

گفتاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
بنى اسدى

بنى اسدى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
صفائى

صفائى

فلسفه | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
رضائى

رضائى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
راتقى

راتقى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
خسروى القار

خسروى القار

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
شوكتى نيا

شوكتى نيا

علوم تربيتي | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
چهكندى نژاد

چهكندى نژاد

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
بهبوديان

بهبوديان

هنراسلامي | دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

هنر
مبصرى

مبصرى

فيزيک | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
كمالى راد

كمالى راد

علوم سياسي | دانشگاه بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

انسانی
شريف

شريف

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
احمدى

احمدى

علوم تربيتي | دانشگاه بيرجند | شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
يوسفى درميان

يوسفى درميان

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
راشدى

راشدى

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

زبان
رسالتى زاده

رسالتى زاده

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

3سال کانونی / 55 آزمون

انسانی
آهنى

آهنى

مهندسي خطوسازه‌هاي ريلي | دانشگاه اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
مرتضوى نيا

مرتضوى نيا

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
شاه بيگى

شاه بيگى

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

زبان
بيدختى

بيدختى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
حسنى

حسنى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
جعفرى

جعفرى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
نذرى

نذرى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
امام دادى

امام دادى

مهندسي عمران | دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
گل سرخى

گل سرخى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
بانوزاده

بانوزاده

حسابداري | دانشگاه بزرگمهر-قائنات | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
محمدى

محمدى

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
توانا

توانا

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
صادق پور

صادق پور

اقتصاد | دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
حسينى

حسينى

مهندسي مکانيک | دانشگاه بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
يوسفى

يوسفى

مترجمي زبان انگليسي | دانشگاه بيرجند | شبانه

3سال کانونی / 36 آزمون

زبان
چوپانى

چوپانى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
روستا

روستا

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
صحرائى

صحرائى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
مقرى فريز

مقرى فريز

زيست فناوري | دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
قاسمى گيو

قاسمى گيو

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
چهكندى نژاد

چهكندى نژاد

حسابداري | دانشگاه بزرگمهر-قائنات | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
خسروى

خسروى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
زنگوئى

زنگوئى

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
كاردان

كاردان

حسابداري | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
عبداللهى

عبداللهى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
يوسف پور

يوسف پور

مهندسي مکانيک | دانشگاه بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
رضائى درميان

رضائى درميان

گياه پزشکي | دانشگاه بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
بهدانى

بهدانى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
خراسانى

خراسانى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
زيندى

زيندى

مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
غلامى

غلامى

تاريخ | دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
حيدرى

حيدرى

فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
ثابتى اكبراباد

ثابتى اكبراباد

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
حسينى نسب

حسينى نسب

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
قاسمى

قاسمى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
پيگدارى

پيگدارى

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
عليزاده

عليزاده

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
زمانى

زمانى

گفتاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
صحرانورد

صحرانورد

اقتصاد | دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
اذانى

اذانى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه بيرجند | شبانه

3سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
هدايتى نسب

هدايتى نسب

روانشناسي | دانشگاه بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
عباسى

عباسى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
قربان زاده

قربان زاده

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
خسروى اسفزار

خسروى اسفزار

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
غلامى

غلامى

مهندسي پزشکي | دانشگاه نيشابور | روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

ریاضی
محمودى

محمودى

مهندسي مکانيک | دانشگاه بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
بيابانى

بيابانى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
بهدانى

بهدانى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
خسروى

خسروى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
قوسى

قوسى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
رادنيا

رادنيا

فيزيک مهندسي | دانشگاه صنعتي قم | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
كوثرى مقدم

كوثرى مقدم

جامعه شناسي | دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
حسينى

حسينى

علوم قران وحديث | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
ناصرى

ناصرى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
حسنى اكبريه

حسنى اكبريه

صنايع دستي | دانشگاه بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

هنر
رضائى

رضائى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
سنجرى

سنجرى

مديريت دولتي | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
رخشانى

رخشانى

زيست فناوري | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
بيجارى

بيجارى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
جبروتى

جبروتى

علم اطلاعات ودانش شناسي | دانشگاه بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
صادقى

صادقى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
وقارسيدين

وقارسيدين

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
رضائى

رضائى

مديريت دولتي | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
حيدرى

حيدرى

فلسفه وکلام اسلامي | دانشگاه بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
رمضانى قيصار

رمضانى قيصار

علوم سياسي | دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
حورى مقدم

حورى مقدم

حسابداري | دانشگاه بزرگمهر-قائنات | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
پيرنيا

پيرنيا

مهندسي برق | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
برجسته

برجسته

تاريخ | دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
عسكرى

عسكرى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مافندابى

مافندابى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
رمضانى

رمضانى

جامعه شناسي | دانشگاه بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
سورگى

سورگى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
ربيعى

ربيعى

مهندسي عمران | دانشگاه بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
خراشادى زاده

خراشادى زاده

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
احمدزاده

احمدزاده

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نيك بين

نيك بين

اموزش کودکان استثنايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
غلامى

غلامى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
نصيرى

نصيرى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
مقرى فريز

مقرى فريز

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
خانى نصرآباد

خانى نصرآباد

جامعه شناسي | دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
هادى

هادى

هنراسلامي | دانشگاه بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 19 آزمون

هنر
فاضل زاده

فاضل زاده

شيمي محض | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
قدرى

قدرى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
ولى پورمطلق

ولى پورمطلق

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه بيرجند | روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
اكبرى

اكبرى

هنراسلامي | دانشگاه بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

هنر
خسروى

خسروى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
ميرزائى

ميرزائى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
رنجبر

رنجبر

مهندسي عمران | دانشگاه بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
صداقتيان

صداقتيان

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
امام داد

امام داد

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

زبان
خسروى اسفزار

خسروى اسفزار

مديريت بازرگاني | مجتمع اموزش عالي گناباد | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
حسينى راد

حسينى راد

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
نجفى

نجفى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
ملكى فرد

ملكى فرد

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
حبيب زاده

حبيب زاده

مهندسي مکانيک | دانشگاه بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
انورى نسب

انورى نسب

هنراسلامي | دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

هنر
پردل

پردل

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
اسلامى نژاد

اسلامى نژاد

اقتصاد | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
صحراگرد

صحراگرد

مهندسي مکانيک | دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
حسن زاده

حسن زاده

حسابداري | دانشگاه بزرگمهر-قائنات | شبانه

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
دستى گردى

دستى گردى

حسابداري | دانشگاه بزرگمهر-قائنات | شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
شبان شوشود

شبان شوشود

مهندسي عمران | دانشگاه بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
دهقان

دهقان

حسابداري | دانشگاه بزرگمهر-قائنات | شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
نصرآبادى

نصرآبادى

روانشناسي | دانشگاه بيرجند | شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
دهقانى

دهقانى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
قدبا

قدبا

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
صمدى

صمدى

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه بيرجند | شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

زبان
عسكرى

عسكرى

فرش | دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

هنر
خاتمى

خاتمى

مهندسي عمران | دانشگاه بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
دانش دوست

دانش دوست

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه بيرجند | شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
خسروى

خسروى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
اكبرى

اكبرى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
رحمان پور

رحمان پور

علوم ورزشي | دانشگاه بيرجند | شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
زرگرى

زرگرى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

3سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
محمودى

محمودى

مهندسي عمران | دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
بيجارى

بيجارى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
پشيمان

پشيمان

علوم سياسي | دانشگاه تربت حيدريه | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
يوسفى

يوسفى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
مودى

مودى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
خسروى

خسروى

علوم تربيتي | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
رحيمى

رحيمى

صنايع دستي | دانشگاه بيرجند | شبانه

3سال کانونی / 35 آزمون

هنر
غلامى

غلامى

مهندسي برق | دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
سالارى اكبرآباد

سالارى اكبرآباد

مهندسي عمران | دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
سردار

سردار

مهندسي عمران | دانشگاه بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
سالارى اكبرآباد

سالارى اكبرآباد

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
حسنى

حسنى

مهندسي عمران | دانشگاه بيرجند | روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
ميرى

ميرى

گياه پزشکي | دانشگاه بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
قنبرى

قنبرى

مهندسي برق | دانشگاه بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
نوغابى

نوغابى

حسابداري | دانشگاه بزرگمهر-قائنات | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
نظرى

نظرى

حقوق | دانشگاه امام رضا/ع /-مشهد/غيرانتفاعي / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
ياراحمدى

ياراحمدى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
عشقى زاده

عشقى زاده

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
نظرى

نظرى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
احسانى نژاد

احسانى نژاد

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
مشمولى

مشمولى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
كاوسى زرگر

كاوسى زرگر

مهندسي عمران | دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
برزگرى

برزگرى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
بخشانى

بخشانى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
ميرى

ميرى

مهندسي برق | دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
يعقوب پور

يعقوب پور

مهندسي برق | دانشگاه بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
اسماعيلى

اسماعيلى

حسابداري | دانشگاه بزرگمهر-قائنات | روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
جاويدان پور

جاويدان پور

فرش | دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

هنر
حميدى راد

حميدى راد

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
على آبادى

على آبادى

حسابداري | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
صحرانورد

صحرانورد

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه صنعتي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
رمضانى فريز

رمضانى فريز

تاريخ | دانشگاه بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
عارفى نژاد

عارفى نژاد

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
طاهرى

طاهرى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
مسافر

مسافر

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
قاسمى

قاسمى

طراحي صنعتي | دانشگاه تهران | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 23 آزمون

هنر
خرسند

خرسند

فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
كفائى

كفائى

علوم ازمايشگاهي | موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال دوم

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
خزاعى

خزاعى

علوم ورزشي | دانشگاه بيرجند | شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
مطلبى پور

مطلبى پور

مهندسي برق | دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
عباسى

عباسى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
صادقى

صادقى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي يزد | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
وفائى

وفائى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
فرح نژاد

فرح نژاد

مهندسي عمران | دانشگاه بيرجند | شبانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
عباسى

عباسى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
سليمانى

سليمانى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
اطهريان

اطهريان

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
آهنى

آهنى

مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
چهكندى

چهكندى

گياه پزشکي | دانشگاه بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
فرس

فرس

مهندسي مکانيک | دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
مهربان

مهربان

گياه پزشکي | دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
شهپر

شهپر

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
رمضانى

رمضانى

مهندسي مکانيک | دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
قدبا

قدبا

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه بيرجند | شبانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
ابراهيم آبادى

ابراهيم آبادى

اديان وعرفان | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
زراعتگر

زراعتگر

فلسفه وکلام اسلامي | دانشگاه بيرجند | شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
قاسمى بجد

قاسمى بجد

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
شاطرزاده

شاطرزاده

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
سلمانى سه قلعه

سلمانى سه قلعه

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
ضياء زاده

ضياء زاده

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

مهندسي مکانيک | دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
سورگى

سورگى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حصارى

حصارى

مهندسي برق | دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
ناعمى

ناعمى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه بيرجند | شبانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
خسروى

خسروى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
ايوبى

ايوبى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
چهكندى نژاد

چهكندى نژاد

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
شواكندى

شواكندى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
مهدى زاده

مهدى زاده

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
ابراهيمى

ابراهيمى

زبان وادبيات عربي | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
عبادى

عبادى

مهندسي فضاي سبز | دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
گل سرخى

گل سرخى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
جودى

جودى

مهندسي نقشه برداري | دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
مرادى

مرادى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
مهرنيا

مهرنيا

فناوري اطلاعات سلامت | دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
صبوركوچ

صبوركوچ

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
خراشادى زاده

خراشادى زاده

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
يارى

يارى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
جعفرى مقدم

جعفرى مقدم

علوم ومهندسي اب | دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
مرادى

مرادى

جغرافيا | دانشگاه بزرگمهر-قائنات | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
رمضانى

رمضانى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
چاجى

چاجى

مهندسي برق | دانشگاه بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
قادرى

قادرى

مهندسي مکانيک | دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
دقيق

دقيق

علوم کامپيوتر | دانشگاه صنعتي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
هرمزى

هرمزى

زيست شناسي جانوري | دانشگاه دامغان | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
جعفرى

جعفرى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
زهرا لر

زهرا لر

زيست شناسي جانوري | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
رجبى

رجبى

مديريت بازرگاني | مجتمع اموزش عالي گناباد | شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
خسروى

خسروى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان-بومي خراسان جنوبي

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
شمس آبادى

شمس آبادى

زيست شناسي گياهي | دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ابراهيمى

ابراهيمى

مهندسي برق | دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
نصرآبادى

نصرآبادى

مهندسي فضاي سبز | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
خراشادى زاده

خراشادى زاده

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي بهار-مشهد | غير انتفاعي

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

جغرافيا | دانشگاه بزرگمهر-قائنات | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
بهروزيان

بهروزيان

مديريت مالي | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | شبانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
اكبرى مطلق

اكبرى مطلق

مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي بيرجند | شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
ندا

ندا

علوم کامپيوتر | دانشگاه صنعتي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
عابدينى مقدم

عابدينى مقدم

مديريت مالي | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
خسروى

خسروى

مهندسي برق | دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
جعفرى

جعفرى

مديريت خدمات بهداشتي درماني | دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
عبدالهى

عبدالهى

مديريت بازرگاني | دانشگاه ولايت -ايرانشهر | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
عباسى

عباسى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ابراهيمى

ابراهيمى

مهندسي مکانيک | دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
سالارى

سالارى

علوم کامپيوتر | دانشگاه صنعتي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
كاوسى

كاوسى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
فرهمندنژاد

فرهمندنژاد

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
آهنى

آهنى

مديريت بازرگاني | مجتمع اموزش عالي گناباد | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رسالتى نيا

رسالتى نيا

اقتصادکشاورزي | دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
زال بيكى

زال بيكى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
ابراهيمى

ابراهيمى

مهندسي مکانيک | دانشگاه بيرجند | شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
قائمى

قائمى

زيست شناسي گياهي | دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
قلى زاده

قلى زاده

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
پيشه ور

پيشه ور

مهندسي مکانيک | دانشگاه بيرجند | شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
صباغ زاده

صباغ زاده

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي المهدي مهر-اصفهان /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
حمتى

حمتى

فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
غفرانى

غفرانى

مهندسي معدن | دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
حنفى درميان

حنفى درميان

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
صباغى

صباغى

امار | دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

امار | دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
وثوقى فرد

وثوقى فرد

علوم قران وحديث | دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم | شبانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
ياربى سنگانى

ياربى سنگانى

مهندسي کامپيوتر | مجتمع اموزش عالي گناباد | روزانه

2سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
كيانى گيوشاد

كيانى گيوشاد

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عبدالهى

عبدالهى

شيمي محض | دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

زيست شناسي جانوري | دانشگاه قم | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
شبانى

شبانى

اموزش زبان انگليسي | مجتمع اموزش عالي گناباد | شبانه

3سال کانونی / 44 آزمون

زبان
حسينى

حسينى

مهندسي مکانيک | دانشگاه بيرجند | شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
رسا

رسا

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

4سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
قنبرى

قنبرى

مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي بيرجند | شبانه

3سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
شرفى فريمانى

شرفى فريمانى

زيست شناسي جانوري | دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
سيروسى

سيروسى

علوم ورزشي | دانشگاه گنبد | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
باقرى

باقرى

مهندسي عمران | دانشگاه بزرگمهر-قائنات | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
پيران نژاد

پيران نژاد

مديريت خدمات بهداشتي درماني | دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عبدالهى

عبدالهى

مهندسي معدن | دانشگاه صنعتي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
ذوالقدر

ذوالقدر

گياه پزشکي | دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
عباسى

عباسى

علوم ورزشي | دانشگاه بيرجند | شبانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
غلامى

غلامى

زبان وادبيات انگليسي | مجتمع اموزش عالي گناباد | شبانه

2سال کانونی / 21 آزمون

زبان
وحيد

وحيد

ميکروبيولوژي | موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه | غير انتفاعي

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
خليلى

خليلى

زيست شناسي جانوري | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
كامكاردلاكه

كامكاردلاكه

مهندسي فضاي سبز | دانشگاه زابل | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
خيرآبادى

خيرآبادى

علوم ورزشي | دانشگاه زابل | شبانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

علوم ومهندسي باغباني | دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
برك فروشان

برك فروشان

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه زابل | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
عباسى

عباسى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه زابل | شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
نادى مقدم

نادى مقدم

هتلداري | مجتمع اموزش عالي بم | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
فرهادى

فرهادى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد | غير انتفاعي

3سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
دشتى

دشتى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد | غير انتفاعي

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
محجوبى

محجوبى

شيمي محض | دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
اسفهرودى

اسفهرودى

حسابداري | دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
نظرى

نظرى

حقوق | دانشگاه شيراز | مجازي دولتي

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
قيروانى

قيروانى

علوم ورزشي | دانشگاه بيرجند | شبانه

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
فلاحى

فلاحى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه زابل | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
رخشانى بجد

رخشانى بجد

علوم ورزشي | دانشگاه بيرجند | شبانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
پورقربانى

پورقربانى

مديريت بازرگاني | دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد | غير انتفاعي

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
اكبرپور

اكبرپور

مديريت بازرگاني | دانشگاه ولايت -ايرانشهر | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
هادى نيا

هادى نيا

شيمي محض | دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
يعقوبى

يعقوبى

زمين شناسي | دانشگاه بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
قنبرى

قنبرى

مهندسي توليدوژنتيک گياهي | دانشگاه بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
نبئى

نبئى

گياه پزشکي | دانشگاه زابل | شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
اسماعيلى

اسماعيلى

علم اطلاعات ودانش شناسي | دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
آويژگان

آويژگان

علم اطلاعات ودانش شناسي | دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
زيبا

زيبا

علوم ومهندسي محيطزيست | دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حاجى زاده

حاجى زاده

علوم ومهندسي محيطزيست | دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حمزه

حمزه

مهندسي فضاي سبز | دانشگاه زابل | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
هادى نيا

هادى نيا

زيست شناسي گياهي | دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
احرارى

احرارى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه زابل | شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رضايى

رضايى

علوم ومهندسي محيطزيست | دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
ابراهيمى

ابراهيمى

زيست شناسي گياهي | دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
آرامجو

آرامجو

زمين شناسي | دانشگاه بيرجند | شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
عاملى نيا

عاملى نيا

زمين شناسي | دانشگاه بيرجند | شبانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
حق پوى

حق پوى

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي تابران -مشهد

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
على پور

على پور

گياه پزشکي | مجتمع اموزش عالي سراوان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی