زيراب سوادکوه

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر زيراب سوادکوه

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
باقرى كوثر ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 5سال از سوم راهنمايي 97
مختارى بايعكلائى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 1سال از چهارم دبيرستان 18
ملكى لولاكى انسانی حقوق | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 3سال از دوم دبيرستان 51
يزدانيان خرمندى چالى ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 4سال از اول دبيرستان 70
نعمتى اميركلائى ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال از سوم دبيرستان 43
اميرى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 6سال از دوم راهنمايي 85
شاطرى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | شبانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 1سال از چهارم دبيرستان 17
بهمنى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه دامغان | روزانه دانشگاه دامغان 2سال از سوم دبيرستان 39
نجاتى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | شبانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 1سال از چهارم دبيرستان 19
دادوئى ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | شبانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 1سال از چهارم دبيرستان 12
دلاورى انسانی مديريت صنعتي | دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 21
صمدى تجربی مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 2سال از سوم دبيرستان 29
خليلى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه گنبد | روزانه دانشگاه گنبد 9سال از چهارم دبستان 182
رضوانى تجربی حسابداري | دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال از سوم دبيرستان 22