نوشهر

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر نوشهر

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
سلطانى ناصرى مهرداد ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 20
خوش صولت سيدمحمدجواد ریاضی مهندسي برق | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال از سوم دبيرستان 43
بالى دزدك هديه تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال از سوم دبيرستان 33
موسوى پالوج حميدرضا انسانی حقوق | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 21
ريحانى پول نازنين انسانی حقوق | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال از سوم دبيرستان 35
خواجوند نازنين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 6سال از دوم راهنمايي 109
عليزاده بنگر فاطمه تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 5سال از سوم راهنمايي 79
روشن فكر صفا ریاضی مديريت صنعتي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 3سال از دوم دبيرستان 37
بالاميرى على آبادى مريم تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال از سوم دبيرستان 38
مفيدى فاطمه انسانی علوم ارتباطات اجتماعي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 3سال از دوم دبيرستان 59
كردمنجيرى معصومه زبان مترجمي زبان انگليسي | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر (محل تحصيل نوشهر) 1سال از چهارم دبيرستان 21
حسينى فر ابوالفضل ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 2سال از سوم دبيرستان 47
خزائى پول انسانی حسابداري | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 17
حسن زاده لمنجوبى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 3سال از دوم دبيرستان 34
بريمانى ریاضی معماري داخلي | دانشگاه هنرشيراز | روزانه دانشگاه هنرشيراز 8سال از پنجم دبستان 117
پورپناد تجربی فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 3سال از دوم دبيرستان 42
سعادتى نيا انسانی مديريت بيمه | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 1سال از چهارم دبيرستان 12
اميرى گنگرى انسانی روانشناسي | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 17
رامى انسانی جامعه شناسي | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال از سوم دبيرستان 16
خزائى على آباد انسانی علوم تربيتي | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 14
سهرابى منش زبان مترجمي زبان انگليسي | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر (محل تحصيل نوشهر) 3سال از دوم دبيرستان 32
اسحاقى تجربی کاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 2سال از سوم دبيرستان 27
محسنى بندپى انسانی علوم تربيتي | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 36
الياسى مصباحى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال از دوم دبيرستان 48
قاسم پور انسانی علوم تربيتي | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 31
ابراهيمى گت كش ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 3سال از دوم دبيرستان 26
سعيدى راميانى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 4سال از اول دبيرستان 63
كافى زبان مترجمي زبان انگليسي | دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر (محل تحصيل نوشهر) 1سال از چهارم دبيرستان 23
آرانى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | شبانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 1سال از چهارم دبيرستان 13
خرمالى تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 21
سلطانى نظير ریاضی مهندسي برق | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال از سوم دبيرستان 44
خطيبى نژاد انسانی مديريت صنعتي | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 19
موسوى ریاضی فيزيک مهندسي | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 3سال از دوم دبيرستان 41
نعمت دار تجربی تکنولوژي پزشکي هسته اي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 4سال از اول دبيرستان 67
غيبى انسانی زبان وادبيات عربي | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 3سال از دوم دبيرستان 55
بختيارى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 3سال از دوم دبيرستان 49
محمودى ریاضی مهندسي برق | مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 3سال از دوم دبيرستان 51
كماليان تجربی تکنولوژي پزشکي هسته اي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 3سال از دوم دبيرستان 50
اسلامى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 15
حسينى تجربی اعضاي مصنوعي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال از دوم دبيرستان 65
يوسفى نژاد ریاضی علوم کامپيوتر | دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 10
يوسفى درسنگى انسانی اقتصاد | دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 18
يوسفى درسنگى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل پيرا پزشکي لنگرود) 2سال از سوم دبيرستان 31
موسوى كاظم سه دهى تجربی هوشبري | دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه دانشکده علوم پزشکي نيشابور 3سال از دوم دبيرستان 35
درويش ساسى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 3سال از دوم دبيرستان 46
صيامى زاد تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل دانشکده پيراپزشکي آمل) 3سال از دوم دبيرستان 43
مرتضوى پور ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 18
قره داغى ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 3سال از دوم دبيرستان 28
مختارى ناصرى تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 1سال از چهارم دبيرستان 19
جيدانى ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 2سال از سوم دبيرستان 26
حسينى ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه بجنورد | روزانه دانشگاه بجنورد 1سال از چهارم دبيرستان 13
موسوى پالوج انسانی جامعه شناسي | دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال از سوم دبيرستان 38
ابوالحسنى ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 2سال از سوم دبيرستان 16
كياكجورى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 3سال از دوم دبيرستان 36
شاكرى گله ریاضی مهندسي برق | دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | شبانه مرکز تحصيلات تکميلي در علوم پايه زنجان 3سال از دوم دبيرستان 48
جمشيدى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه دانشگاه گلستان - گرگان (محل تحصيل علي آباد كتول) 3سال از دوم دبيرستان 34
قاسم زاده تجربی حسابداري | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال از سوم دبيرستان 26
صداقت لاريجانى تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 26
كركبودى آب بندانك انسانی تاريخ | دانشگاه جيرفت | روزانه دانشگاه جيرفت 1سال از چهارم دبيرستان 12
مويدى راد ریاضی علوم کامپيوتر | دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 2سال از سوم دبيرستان 33
كريمى كوهپر زبان مترجمي زبان انگليسي | دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر (محل تحصيل نوشهر) 3سال از دوم دبيرستان 44
غريب اطاقسرائى تجربی مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 2سال از سوم دبيرستان 45
ولى زاده تلابنى ریاضی مهندسي ماشين‌هاي صنايع غذايي | دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان | روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 26
عزدانلو تجربی حسابداري | دانشگاه بجنورد | روزانه دانشگاه بجنورد 4سال از اول دبيرستان 68
سنايى تجربی علوم ومهندسي خاک | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل كرج) 1سال از چهارم دبيرستان 18
الكايى بهجتى تجربی مديريت بازرگاني | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 4سال از اول دبيرستان 71
واعظى ریاضی مهندسي عمران | مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين | روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 1سال از چهارم دبيرستان 15
عباس نژاد ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي قوچان | روزانه دانشگاه صنعتي قوچان 2سال از سوم دبيرستان 42
قنبرى تجربی شيمي محض | دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال از دوم دبيرستان 49
صالحى نژاد تجربی زيست شناسي جانوري | دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 18
حسينى على آبادى تجربی مهندسي فضاي سبز | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل كرج) 3سال از دوم دبيرستان 44
كارآموزمشهدى ریاضی مهندسي عمران | دانشکده کشاورزي ودامپروري تربت جام | روزانه دانشکده كشاورزي و دامپروري تربت جام 1سال از چهارم دبيرستان 10