نوشهر

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر نوشهر

سلطانى ناصرى مهرداد

سلطانى ناصرى مهرداد

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
خوش صولت سيدمحمدجواد

خوش صولت سيدمحمدجواد

مهندسي برق | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
بالى دزدك هديه

بالى دزدك هديه

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
موسوى پالوج حميدرضا

موسوى پالوج حميدرضا

حقوق | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
ريحانى پول نازنين

ريحانى پول نازنين

حقوق | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
رئوفى

رئوفى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
خواجوند نازنين

خواجوند نازنين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

6سال کانونی / 109 آزمون

تجربی
عليزاده بنگر فاطمه

عليزاده بنگر فاطمه

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

5سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
روشن فكر صفا

روشن فكر صفا

مديريت صنعتي | دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
خجير انگاسى شهربانو

خجير انگاسى شهربانو

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان-بومي مازندران

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
بالاميرى على آبادى مريم

بالاميرى على آبادى مريم

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
مفيدى فاطمه

مفيدى فاطمه

علوم ارتباطات اجتماعي | دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

انسانی
دهقان طرزجانى

دهقان طرزجانى

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
خواجوند عابدينى

خواجوند عابدينى

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

6سال کانونی / 92 آزمون

تجربی
توپاحيدرى

توپاحيدرى

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
كردمنجيرى معصومه

كردمنجيرى معصومه

مترجمي زبان انگليسي | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

زبان
حسينى فر ابوالفضل

حسينى فر ابوالفضل

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
كوه نژاد عرفانه

كوه نژاد عرفانه

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب کبري /س /اراک | فرهنگيان-بومي مرکزي

1سال کانونی / 11 آزمون

زبان
قره باغى

قره باغى

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان-بومي مازندران

1سال کانونی / 6 آزمون

زبان
پورمحمدى صحنه سرائى

پورمحمدى صحنه سرائى

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
خزائى پول

خزائى پول

حسابداري | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
حسن زاده لمنجوبى

حسن زاده لمنجوبى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
بريمانى

بريمانى

معماري داخلي | دانشگاه هنرشيراز | روزانه

8سال کانونی / 117 آزمون

ریاضی
ميرزكى

ميرزكى

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان-بومي مازندران

3سال کانونی / 62 آزمون

زبان
پورپناد

پورپناد

فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
توپاحيدرى

توپاحيدرى

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
سعادتى نيا

سعادتى نيا

مديريت بيمه | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
خيرخواهان جلالى

خيرخواهان جلالى

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | شبانه

4سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
اميرى گنگرى

اميرى گنگرى

روانشناسي | دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
خزائى

خزائى

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي سمنان | فرهنگيان-بومي مازندران

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
آزاديان دلسم

آزاديان دلسم

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان-بومي مازندران

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
خزايى پول

خزايى پول

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان-بومي مازندران

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
مرادى

مرادى

اموزش علوم اجتماعي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان-بومي مازندران

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
توپاحيدرى

توپاحيدرى

علوم سياسي | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
خزايى پول

خزايى پول

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
رامى

رامى

جامعه شناسي | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
خزائى على آباد

خزائى على آباد

علوم تربيتي | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
سهرابى منش

سهرابى منش

مترجمي زبان انگليسي | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

زبان
اسحاقى

اسحاقى

کاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
محسنى بندپى

محسنى بندپى

علوم تربيتي | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
الياسى مصباحى

الياسى مصباحى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
قاسم پور

قاسم پور

علوم تربيتي | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
خزائى تبار

خزائى تبار

مهندسي برق | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

ریاضی
ابراهيمى گت كش

ابراهيمى گت كش

مهندسي مکانيک | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
سعيدى راميانى

سعيدى راميانى

مهندسي مکانيک | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

ریاضی
كافى

كافى

مترجمي زبان انگليسي | دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

زبان
آرانى

آرانى

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
خرمالى

خرمالى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
سلطانى نظير

سلطانى نظير

مهندسي برق | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
مهدى زاده

مهدى زاده

اقتصاد | دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
خطيبى نژاد

خطيبى نژاد

مديريت صنعتي | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
موسوى

موسوى

فيزيک مهندسي | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
نعمت دار

نعمت دار

تکنولوژي پزشکي هسته اي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
سلطانى

سلطانى

مهندسي مکانيک | دانشگاه گلستان -گرگان | شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
غيبى

غيبى

زبان وادبيات عربي | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

انسانی
بختيارى

بختيارى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
محمودى

محمودى

مهندسي برق | مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
كماليان

كماليان

تکنولوژي پزشکي هسته اي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
اسلامى

اسلامى

مهندسي مکانيک | دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

اعضاي مصنوعي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
خزايى كوهپر

خزايى كوهپر

بهداشت عمومي | دانشکده علوم پزشکي تربت جام | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
يوسفى نژاد

يوسفى نژاد

علوم کامپيوتر | دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
يوسفى درسنگى

يوسفى درسنگى

اقتصاد | دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
اسحق نيمورى

اسحق نيمورى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه گنبد | روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
يوسفى درسنگى

يوسفى درسنگى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
موسوى كاظم سه دهى

موسوى كاظم سه دهى

هوشبري | دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
درويش ساسى

درويش ساسى

مهندسي برق | دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
صيامى زاد

صيامى زاد

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
مرتضوى پور

مرتضوى پور

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
قره داغى

قره داغى

مهندسي شيمي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
مختارى ناصرى

مختارى ناصرى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
جيدانى

جيدانى

مهندسي شيمي | دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

مهندسي صنايع | دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
موسوى پالوج

موسوى پالوج

جامعه شناسي | دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
ابوالحسنى

ابوالحسنى

مهندسي شيمي | دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
كياكجورى

كياكجورى

مهندسي برق | دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
شاكرى گله

شاكرى گله

مهندسي برق | دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | شبانه

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
كياكجورى

كياكجورى

مهندسي مکانيک | دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
جمشيدى

جمشيدى

مهندسي عمران | دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
قاسم زاده

قاسم زاده

حسابداري | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
سمرقندى

سمرقندى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان-بومي مازندران

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
پاشا

پاشا

گياه پزشکي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
صداقت لاريجانى

صداقت لاريجانى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
پورافتخارى

پورافتخارى

علوم کامپيوتر | دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | شبانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
كركبودى آب بندانك

كركبودى آب بندانك

تاريخ | دانشگاه جيرفت | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
مويدى راد

مويدى راد

علوم کامپيوتر | دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
كريمى كوهپر

كريمى كوهپر

مترجمي زبان انگليسي | دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه

3سال کانونی / 44 آزمون

زبان
غريب اطاقسرائى

غريب اطاقسرائى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
ولى زاده تلابنى

ولى زاده تلابنى

مهندسي ماشين‌هاي صنايع غذايي | دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
عزدانلو

عزدانلو

حسابداري | دانشگاه بجنورد | روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
سنايى

سنايى

علوم ومهندسي خاک | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
الكايى بهجتى

الكايى بهجتى

مديريت بازرگاني | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
واعظى

واعظى

مهندسي عمران | مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
عباس نژاد

عباس نژاد

مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي قوچان | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
خزائى

خزائى

روانشناسي | دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور | غير انتفاعي

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
قنبرى

قنبرى

شيمي محض | دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
صالحى نژاد

صالحى نژاد

زيست شناسي جانوري | دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
الياسى

الياسى

گياه پزشکي | دانشگاه زابل | شبانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
حسينى على آبادى

حسينى على آبادى

مهندسي فضاي سبز | دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
كارآموزمشهدى

كارآموزمشهدى

مهندسي عمران | دانشکده کشاورزي ودامپروري تربت جام | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
مرادى دهنو

مرادى دهنو

شيمي محض | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
باروج كياكلائى

باروج كياكلائى

امار | دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
ختائى

ختائى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي احرار-رشت | غير انتفاعي

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
غلامى ابوخيلى

غلامى ابوخيلى

علوم ومهندسي شيلات | دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري | روزانه

3سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
جمشيدپور

جمشيدپور

اقتصاد | دانشگاه گنبد | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
شمس ناترى

شمس ناترى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي انوارالعلوم -انزلي | غير انتفاعي

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی