بهشهر

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر بهشهر

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
عبدى مائده تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي مشهد 3سال از دوم دبيرستان 69
كهن روز رستمى محدثه تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 2سال از سوم دبيرستان 46
موازى زهرا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 5سال از سوم راهنمايي 103
ربانى مرتضى تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال از دوم دبيرستان 56
محمدى قلعه فاطمه تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 3سال از دوم دبيرستان 66
قربانى محمد طارق تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 4سال از اول دبيرستان 71
حسنى عليرضا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 4سال از اول دبيرستان 83
حبيبى محسن تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 4سال از اول دبيرستان 74
منشى زاده محدثه تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 3سال از دوم دبيرستان 51
قربانى سجاد تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 3سال از دوم دبيرستان 47
احمدى فاطمه تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 5سال از سوم راهنمايي 64
مسلمى اشرفى فاطمه زهرا ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي شيراز | روزانه دانشگاه صنعتي شيراز 2سال از سوم دبيرستان 25
عابدى مهديس ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 3سال از دوم دبيرستان 49
شفيق تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي زاهدان - پرديس خودگردان 4سال از اول دبيرستان 63
بشيرى گرجى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال از دوم دبيرستان 42
كشاورزيان ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 3سال از دوم دبيرستان 33
احمدى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | شبانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 4سال از اول دبيرستان 51
نعمتى پير على ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 1سال از چهارم دبيرستان 17
ملاح ركاوندى ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 1سال از چهارم دبيرستان 16
خوش باور رستمى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 15
باقريان لمراسكى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل (محل تحصيل رامسر) 5سال از سوم راهنمايي 77
بهراميان ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | شبانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 1سال از چهارم دبيرستان 20
اصغرى ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 15
موازى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل دانشکده پرستاري آمل) 6سال از دوم راهنمايي 79
حسامى موخر رستمى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 3سال از دوم دبيرستان 37
قاسمى تير تاشى انسانی مديريت بيمه | دانشگاه گنبد | روزانه دانشگاه گنبد (محل تحصيل آزادشهر) 2سال از سوم دبيرستان 40
سجادى ساروئى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 19
پوريانى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک (محل تحصيل شازند) 5سال از سوم راهنمايي 82
يخكشى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 3سال از دوم دبيرستان 44
مكارى رستمى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 3سال از دوم دبيرستان 47
كاملان رضاپور ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 3سال از دوم دبيرستان 30
حافظى رستمى تجربی روانشناسي | دانشگاه گنبد | روزانه دانشگاه گنبد 2سال از سوم دبيرستان 22
اسلام پناه خانقاهى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل بهشهر) 3سال از دوم دبيرستان 31
آهنگر ى گرجى تجربی پرستاري | دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه دانشکده علوم پزشکي سيرجان 3سال از دوم دبيرستان 51
هاشمى تروجنى ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 14
معينى خلخالى انسانی زبان وادبيات فارسي | دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 15
گل محمدى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه دانشگاه گلستان - گرگان (محل تحصيل علي آباد كتول) 3سال از دوم دبيرستان 41
قنبر زاده ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | شبانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 1سال از چهارم دبيرستان 12
اسدى تير تاشى انسانی علوم قران وحديث | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال از چهارم دبيرستان 16
تقى پور على تپه تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 4سال از اول دبيرستان 48
حيدرزاده رستمى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه اروميه | روزانه دانشگاه اروميه (محل تحصيل خوي) 1سال از چهارم دبيرستان 15
جعفرى ساروئى انسانی علوم سياسي | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 16
ميلادى گرجى انسانی جغرافيا | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 2سال از سوم دبيرستان 39
تازيكى تجربی فناوري اطلاعات سلامت | دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه دانشکده علوم پزشکي نيشابور 3سال از دوم دبيرستان 56
عطائى انسانی تاريخ | دانشگاه بيرجند | شبانه دانشگاه بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 18
بخشنده على تپه ریاضی فيزيک | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 12