بهشهر

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر بهشهر

سارانى نژاد

سارانى نژاد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
باقرى تير تاشى

باقرى تير تاشى

مهندسي برق | دانشگاه تهران | روزانه

4سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
خليلى

خليلى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
ابراهيمى جمنانى

ابراهيمى جمنانى

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان-بومي مازندران

3سال کانونی / 59 آزمون

انسانی
عبدى مائده

عبدى مائده

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
كهن روز رستمى محدثه

كهن روز رستمى محدثه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
موازى زهرا

موازى زهرا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 103 آزمون

تجربی
ربانى مرتضى

ربانى مرتضى

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
محمدى قلعه فاطمه

محمدى قلعه فاطمه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
قربانى محمد طارق

قربانى محمد طارق

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
حسنى عليرضا

حسنى عليرضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

4سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
حبيبى محسن

حبيبى محسن

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
پوريانى

پوريانى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
منشى زاده محدثه

منشى زاده محدثه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
قربانى سجاد

قربانى سجاد

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
احمدى فاطمه

احمدى فاطمه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
محزونى رباطى

محزونى رباطى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
مسلمى اشرفى فاطمه زهرا

مسلمى اشرفى فاطمه زهرا

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
نادرى

نادرى

حقوق | دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
عابدى مهديس

عابدى مهديس

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
شفيق

شفيق

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
طهماسبى

طهماسبى

مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
حسينى برمائى

حسينى برمائى

مهندسي عمران | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
قلى پور

قلى پور

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان-بومي مازندران

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
غفوريان

غفوريان

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان-بومي مازندران

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
نيكزاد طهرانى

نيكزاد طهرانى

زبان وادبيات عربي | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
بشيرى گرجى

بشيرى گرجى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
بابائى صادقى

بابائى صادقى

مهندسي معماري | دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
اوان پور گلوگاهى

اوان پور گلوگاهى

حسابداري | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

4سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
كشاورزيان

كشاورزيان

مهندسي معماري | دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
احمدى

احمدى

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | شبانه

4سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
كاظمى

كاظمى

بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
نعمتى پير على

نعمتى پير على

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
حسنى سابقى

حسنى سابقى

علوم ازمايشگاهي | موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال دوم

4سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
نبوى تروجنى

نبوى تروجنى

مهندسي برق | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
ملاح ركاوندى

ملاح ركاوندى

مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
خوش باور رستمى

خوش باور رستمى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
باقريان لمراسكى

باقريان لمراسكى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

5سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
مسكين نژاد

مسكين نژاد

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

4سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
پوريانى

پوريانى

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
بهراميان

بهراميان

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
اصغرى

اصغرى

مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
موازى

موازى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

6سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
حسامى موخر رستمى

حسامى موخر رستمى

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
قاسمى تير تاشى

قاسمى تير تاشى

مديريت بيمه | دانشگاه گنبد | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
سجادى ساروئى

سجادى ساروئى

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
پوريانى

پوريانى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

5سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
يخكشى

يخكشى

مهندسي برق | دانشگاه سمنان | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
مكارى رستمى

مكارى رستمى

مهندسي برق | دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
كاملان رضاپور

كاملان رضاپور

مهندسي معماري | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
گرجى

گرجى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
حافظى رستمى

حافظى رستمى

روانشناسي | دانشگاه گنبد | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
اسلام پناه خانقاهى

اسلام پناه خانقاهى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
آهنگر ى گرجى

آهنگر ى گرجى

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
هاشمى تروجنى

هاشمى تروجنى

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
پارسا خانقاء

پارسا خانقاء

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
معينى خلخالى

معينى خلخالى

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
گل محمدى

گل محمدى

مهندسي عمران | دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
حيدرى

حيدرى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان-بومي مازندران

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
قنبر زاده

قنبر زاده

مهندسي صنايع | دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
اسدى تير تاشى

اسدى تير تاشى

علوم قران وحديث | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
تقى پور على تپه

تقى پور على تپه

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

4سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
حيدرزاده رستمى

حيدرزاده رستمى

مهندسي مکانيک | دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
جعفرى ساروئى

جعفرى ساروئى

علوم سياسي | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
داوديان

داوديان

مهندسي برق | دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | شبانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
خليلى

خليلى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
ميلادى گرجى

ميلادى گرجى

جغرافيا | دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
تازيكى

تازيكى

فناوري اطلاعات سلامت | دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
عطائى

عطائى

تاريخ | دانشگاه بيرجند | شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
رضوان

رضوان

مهندسي صنايع | دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
بخشنده على تپه

بخشنده على تپه

فيزيک | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
شباهنگ رستمى

شباهنگ رستمى

فيزيک مهندسي | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
لروند اميرى

لروند اميرى

اقيانوس شناسي | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

8سال کانونی / 116 آزمون

تجربی
جوانمرد

جوانمرد

مهندسي توليدوژنتيک گياهي|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی