بابلسر

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر بابلسر

شاطرى عليرضا

شاطرى عليرضا

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
حسين زاده نسيم

حسين زاده نسيم

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
باقرى آقباش عليرضا

باقرى آقباش عليرضا

حقوق | دانشگاه شيراز | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

انسانی
مرادى چراتى زينب

مرادى چراتى زينب

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
شيرازى

شيرازى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
غلام پور

غلام پور

اموزش علوم اجتماعي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان-بومي مازندران

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
راعى عليرضا

راعى عليرضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
پوركريم عربى شكيبا

پوركريم عربى شكيبا

صنايع دستي | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

هنر
بهزادى فريماه

بهزادى فريماه

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
آقاجانى كاسگرى زهره

آقاجانى كاسگرى زهره

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
ميرى سيداميرعلى

ميرى سيداميرعلى

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
نورانى سيده فاطمه

نورانى سيده فاطمه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
منصورى فاطمه

منصورى فاطمه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
محمدزاده دوغى كلا محمدمهدى

محمدزاده دوغى كلا محمدمهدى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
لطفى مشهدسرى نازنين

لطفى مشهدسرى نازنين

حقوق | دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
زمان بين

زمان بين

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
اميرى

اميرى

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
حبيبى

حبيبى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | محروم-بومي مازندران محل خدمت عباس آباد

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
عليزاده مرشت

عليزاده مرشت

فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
رمضان نژاد

رمضان نژاد

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
شهسوار ميستانى

شهسوار ميستانى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
احمد ناطقى

احمد ناطقى

شنوايي شناسي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
ابراهيمى

ابراهيمى

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
بابائى جلودار

بابائى جلودار

مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | شبانه

3سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
متولى حاجى

متولى حاجى

مهندسي عمران | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

4سال کانونی / 75 آزمون

ریاضی
حسن نيا كلائى

حسن نيا كلائى

مهندسي معماري | دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
آقاجانيان

آقاجانيان

علوم قران وحديث | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
قلى پور باقرى

قلى پور باقرى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
طهماسب پور

طهماسب پور

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مهدى زاده سيد محله

مهدى زاده سيد محله

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

زبان
نصرالهى كله بستى

نصرالهى كله بستى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عرب خردمندى

عرب خردمندى

مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

ریاضی
شكرى

شكرى

گفتاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
دكلان

دكلان

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان-بومي مازندران

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
شجاعى چراتى

شجاعى چراتى

شيمي محض | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
حسن نيا كلايى

حسن نيا كلايى

مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي / | دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
نصيرنياسماكوش

نصيرنياسماكوش

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
عبداله پور

عبداله پور

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
حسن پور

حسن پور

جغرافيا | دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
رمضان يزدى

رمضان يزدى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
جهانى بهنميرى

جهانى بهنميرى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رمضانى

رمضانى

حقوق | دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
نبى زاده بهنميرى

نبى زاده بهنميرى

روانشناسي | مرکزاموزش عالي اقليد | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
اميرتبار عربى

اميرتبار عربى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه گنبد | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
وكيلى

وكيلى

فيزيک مهندسي | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
زحمتكش

زحمتكش

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
آزره

آزره

مديريت صنعتي | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
غريب زادنوير

غريب زادنوير

فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
اسلامى دونچالى

اسلامى دونچالى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي راه دانش -بابل | غير انتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
رستمى

رستمى

مهندسي معماري | دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
اسلامى

اسلامى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه دامغان | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
شكرى فيروزجاه

شكرى فيروزجاه

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رسوليان

رسوليان

مديريت بازرگاني | موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غير انتفاعي

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
على نيادون

على نيادون

حقوق | دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
دانشى

دانشى

امار | دانشگاه سمنان | روزانه

5سال کانونی / 97 آزمون

ریاضی
عقيلى

عقيلى

گياه پزشکي | دانشگاه زنجان | شبانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
عربعامرى

عربعامرى

روانشناسي | دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور | غير انتفاعي

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
شمس آبادى

شمس آبادى

شيمي کاربردي | دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار | شبانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
اصغر نسب بابلى

اصغر نسب بابلى

زيست شناسي گياهي | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
نجفيان

نجفيان

زيست شناسي جانوري | دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
غلامى

غلامى

زيست شناسي جانوري | دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
زارعى

زارعى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران / | شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
جوانمرديان

جوانمرديان

شيمي محض | دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
معقولى

معقولى

شيمي محض | دانشگاه دامغان | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
شهسوار ميستانى

شهسوار ميستانى

مهندسي توليدوژنتيک گياهي | دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري | شبانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
مجمع صنايع

مجمع صنايع

زيست شناسي گياهي | دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
شيرافكن

شيرافكن

زيست شناسي گياهي | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

8سال کانونی / 164 آزمون

تجربی
اسفنديار

اسفنديار

زيست شناسي گياهي | دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
ناصر زاده

ناصر زاده

اقيانوس شناسي | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
حسنى

حسنى

زيست شناسي گياهي | دانشگاه گنبد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی