تنكابن

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر تنكابن

دهقان كار محسن

دهقان كار محسن

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
انصارى فرد

انصارى فرد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
ظفرپور صابر

ظفرپور صابر

علوم کامپيوتر | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
امين ياور حسين

امين ياور حسين

حقوق | دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
حاتمى پور اميررضا

حاتمى پور اميررضا

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
شبرنگ اميرسهراب

شبرنگ اميرسهراب

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
دادخواه فائزه

دادخواه فائزه

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
انصارى فرد

انصارى فرد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
طالشى پارسا

طالشى پارسا

کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي | دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
سيدى سيدعلى

سيدى سيدعلى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
شكورى مازيار

شكورى مازيار

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
خانعلى رضا

خانعلى رضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
صادقى

صادقى

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

زبان
سليمى عليرضا

سليمى عليرضا

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
مرادى آرمان

مرادى آرمان

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

5سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
حقيقت يلدا

حقيقت يلدا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
ملكى منا

ملكى منا

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان-بومي مازندران

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
پيام سهيل

پيام سهيل

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
حسين زاده قاضى چاكى مهديه

حسين زاده قاضى چاكى مهديه

مهندسي شيمي | دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
بحرى نوشين

بحرى نوشين

نقاشي | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

هنر
قاسمى شايگان

قاسمى شايگان

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
صيادى

صيادى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
حسين نيان صبا

حسين نيان صبا

علوم کامپيوتر | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
عبدالهى لشتوئى مه آرا

عبدالهى لشتوئى مه آرا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
ملك زاده مقدرى كورش

ملك زاده مقدرى كورش

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
خشكرودمنصورى كيميا

خشكرودمنصورى كيميا

مرمت اثارتاريخي | دانشگاه هنراصفهان | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

هنر
گلين مقدم اميرحسين

گلين مقدم اميرحسين

حقوق | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
صالحى درجانى على

صالحى درجانى على

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
حشمتى پور مهلا

حشمتى پور مهلا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
پورقاسمى شكيبا

پورقاسمى شكيبا

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
قلى پور اميرحسين

قلى پور اميرحسين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

5سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
صادقى نيلوفر

صادقى نيلوفر

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

7سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
امامى سيدمحمدحسين

امامى سيدمحمدحسين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
خلعتبرى حسن

خلعتبرى حسن

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
چاووشى ثانى

چاووشى ثانى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

5سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
حاتمى سيده فاطمه

حاتمى سيده فاطمه

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
طبرستانى اميررضا

طبرستانى اميررضا

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
رمضانى فر فاطمه

رمضانى فر فاطمه

حقوق | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

6سال کانونی / 81 آزمون

انسانی
رجبى قوزلو محمدحسين

رجبى قوزلو محمدحسين

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
صفرپور ليرسرى محمدرضا

صفرپور ليرسرى محمدرضا

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

6سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
ميرشفا سيدابراهيم

ميرشفا سيدابراهيم

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
عقبائى مرضيه

عقبائى مرضيه

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان-بومي مازندران

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
رودبارى عليرضا

رودبارى عليرضا

مهندسي هوافضا | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
سليمى

سليمى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
شيرگير

شيرگير

مهندسي برق | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
جورمحمديان

جورمحمديان

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
منتظرى

منتظرى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان-بومي مازندران

3سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
كاظمى الموتى

كاظمى الموتى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
سليمى پور

سليمى پور

مهندسي نقشه برداري | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
عرب زاده اعظم

عرب زاده اعظم

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
رضايى

رضايى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

8سال کانونی / 117 آزمون

تجربی
كتابى

كتابى

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

زبان
فاطمى

فاطمى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | پرديس خودگردان

7سال کانونی / 135 آزمون

تجربی
ماچيانى

ماچيانى

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
عبداله پور

عبداله پور

زبان وادبيات عربي | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
شورميج

شورميج

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
معبود پرنيان

معبود پرنيان

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
شيروانى

شيروانى

شنوايي شناسي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
مسعوديان

مسعوديان

مهندسي برق | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
عبداله پور

عبداله پور

زبان وادبيات عربي | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
صافى

صافى

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
احمدزاده

احمدزاده

مهندسي برق | دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
الياسى

الياسى

حقوق | دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
صادقيان

صادقيان

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

4سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
منتظرى

منتظرى

تکنولوژي پرتودرماني | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
رمضان نژاد

رمضان نژاد

رياضيات وکاربردها | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
سياه مشته

سياه مشته

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
ستوده

ستوده

کاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

5سال کانونی / 92 آزمون

تجربی
خانى وناشى

خانى وناشى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
قديرى

قديرى

روانشناسي | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
احمدزاده

احمدزاده

گفتاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

5سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
روحانى تنكابنى

روحانى تنكابنى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
تقى پور

تقى پور

کاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
كريم نيا

كريم نيا

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

زبان
تقيان الموتى

تقيان الموتى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
سليمانى

سليمانى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
معصومى

معصومى

حسابداري | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

5سال کانونی / 106 آزمون

انسانی
همت يار

همت يار

مهندسي معماري | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
جنتى

جنتى

مديريت بازرگاني | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
حسينى هاشمى

حسينى هاشمى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
معافى مدنى

معافى مدنى

مترجمي زبان انگليسي | دانشگاه اراک | روزانه

7سال کانونی / 113 آزمون

زبان
حسنى پرشكوه

حسنى پرشكوه

مترجمي زبان انگليسي | دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

زبان
محمدى

محمدى

زبان وادبيات عربي | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
جورغلامى

جورغلامى

حقوق | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

4سال کانونی / 75 آزمون

انسانی
اكبرزاده

اكبرزاده

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
پورغلام

پورغلام

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
جوادى

جوادى

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
عطارى

عطارى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عسگرپور

عسگرپور

مهندسي معماري | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
نوروزى

نوروزى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مشايخيان

مشايخيان

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

6سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
ساحلى

ساحلى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
حسين پور

حسين پور

مهندسي شهرسازي | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
حامدى فر

حامدى فر

مهندسي مکانيک | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
مهرعلى پورفرد

مهرعلى پورفرد

مهندسي برق | دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
ساجدى محمدى

ساجدى محمدى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
نقدعمل ديوكلائى

نقدعمل ديوكلائى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

6سال کانونی / 112 آزمون

تجربی
نيك سرشت

نيك سرشت

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
عمرانى پور

عمرانى پور

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي سمنان | فرهنگيان-بومي مازندران

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
نيك زاد

نيك زاد

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
نقدى

نقدى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
بابايى

بابايى

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
عزيزى

عزيزى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
نژادمقدم

نژادمقدم

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تهران | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
مومن زاده

مومن زاده

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

6سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
مصلحى

مصلحى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
آقائى

آقائى

مهندسي ساخت وتوليد | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | شبانه

4سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
اشكوارى

اشكوارى

جغرافيا | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
روجائى

روجائى

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي سمنان | فرهنگيان-بومي مازندران

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
ناظريان

ناظريان

جامعه شناسي | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
آذين مهر

آذين مهر

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
قاسمه

قاسمه

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
حسين بيكى

حسين بيكى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
منصوركيايى

منصوركيايى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

5سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
نيك سرشت

نيك سرشت

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / | روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

زبان
كيقبادى

كيقبادى

فيزيک مهندسي | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | شبانه

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
فلاح اكبرى

فلاح اكبرى

مهندسي مکانيک | دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
رحمت بزرگى

رحمت بزرگى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
گلين مقدم

گلين مقدم

حقوق | دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / | غير انتفاعي

4سال کانونی / 58 آزمون

انسانی
مشهدى

مشهدى

مهندسي برق | دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
راهى

راهى

فيزيک | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
وهابى

وهابى

روانشناسي | دانشگاه گنبد | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
عبدالهى

عبدالهى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

5سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
خلعتبرى ليماكى

خلعتبرى ليماكى

مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | شبانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
لطفى

لطفى

گفتاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
كيامرادى

كيامرادى

علوم کامپيوتر | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
جعفرپور

جعفرپور

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي ايلام | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حسن زاده سارمى

حسن زاده سارمى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان-بومي مازندران

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
قاسمى پور لاشه

قاسمى پور لاشه

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
گيل امير رودى

گيل امير رودى

فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

5سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
پورجهانى

پورجهانى

ميکروبيولوژي | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
فراهانى

فراهانى

حسابداري | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
مهدى زاده

مهدى زاده

حسابداري | دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
شيخ حسنى

شيخ حسنى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
معصومى

معصومى

مهندسي شيمي | دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
اسمعيلى

اسمعيلى

علوم مهندسي | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
صمصامى

صمصامى

مهندسي توليدوژنتيک گياهي | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
زند

زند

مهندسي عمران | دانشگاه اراک | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
احمدراجى

احمدراجى

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي سراب | روزانه

4سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
فرجى الموتى

فرجى الموتى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان-بومي مازندران

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
باباپلنگى

باباپلنگى

شيمي کاربردي | دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
صادقيه

صادقيه

مهندسي عمران | دانشگاه مراغه | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
يوسفيان

يوسفيان

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
مدنى

مدنى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
رضوى مهديان

رضوى مهديان

مهندسي شيمي | دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
شلفى

شلفى

مديريت بازرگاني | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
مولا

مولا

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
نجارى

نجارى

مديريت بازرگاني | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
خانى الموتى

خانى الموتى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
جنت بابائى

جنت بابائى

مهندسي صنايع | دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
مرادى خولنجانى

مرادى خولنجانى

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
درويشى

درويشى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
پروانه

پروانه

مهندسي صنايع | دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
قربانعلى نژاد

قربانعلى نژاد

مديريت دولتي | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
داج لرى

داج لرى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
اخوان زنجانى

اخوان زنجانى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
منصورى

منصورى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
لهراسبى

لهراسبى

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

زبان
صفائى خسبانى

صفائى خسبانى

اقتصاد | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | شبانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
پورجهانى

پورجهانى

بهداشت عمومي | دانشکده علوم پزشکي ساوه | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
شورميج

شورميج

مهندسي برق | دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
منصوركيائى

منصوركيائى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
شريف حسن

شريف حسن

علوم ومهندسي خاک | دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
روجائى

روجائى

مهندسي برق | دانشگاه بجنورد | روزانه

3سال کانونی / 68 آزمون

ریاضی
اسمعيلى

اسمعيلى

شيمي محض | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
حاتمى

حاتمى

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
حسين زادثانى

حسين زادثانى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
سرائى

سرائى

رياضيات وکاربردها | دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
سياه مشته

سياه مشته

شيمي محض | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
يزدانى

يزدانى

علوم ومهندسي اب | دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
بسطامى

بسطامى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

4سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
آروبند

آروبند

گياه پزشکي | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
مسعودى

مسعودى

حسابداري | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
كربلائى شعبانى

كربلائى شعبانى

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه مراغه | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
محسن نژاد

محسن نژاد

علوم کامپيوتر | دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
شعبانى نژاد

شعبانى نژاد

زيست شناسي جانوري | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
نورشفيعى

نورشفيعى

گياه پزشکي | دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
رحيمى زرج آباد

رحيمى زرج آباد

شيمي محض | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

4سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
شريف سليمى

شريف سليمى

مديريت بازرگاني | دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
برزيگر

برزيگر

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
گليجانى مقدم

گليجانى مقدم

رياضيات وکاربردها | دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

2سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
اسدى

اسدى

مديريت بازرگاني | دانشگاه گنبد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رخش

رخش

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي سيماي دانش -رشت | غير انتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
رضائى

رضائى

رياضيات وکاربردها | دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
چنارى

چنارى

اقتصاد | دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
عبدالهى

عبدالهى

مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي / | دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان | شبانه

3سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
جنت صادقى

جنت صادقى

مديريت بيمه | دانشگاه گنبد | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
عسگريان

عسگريان

اقتصاد | دانشگاه گلستان -گرگان | شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رنجبرى

رنجبرى

اقتصادکشاورزي | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
نعمت گرگانى

نعمت گرگانى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي کوشيار-رشت | غير انتفاعي

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
رحيمى

رحيمى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي انوارالعلوم -انزلي | غير انتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
نظرى

نظرى

علوم ومهندسي شيلات | دانشگاه زابل | روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی