تنكابن

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر تنكابن

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
دهقان كار محسن ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال از سوم دبيرستان 27
ظفرپور صابر ریاضی علوم کامپيوتر | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 23
امين ياور حسين انسانی حقوق | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 2سال از سوم دبيرستان 31
حاتمى پور اميررضا ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 13
شبرنگ اميرسهراب ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال از دوم دبيرستان 35
دادخواه فائزه ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال از سوم دبيرستان 32
طالشى پارسا انسانی کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي | دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 2سال از سوم دبيرستان 42
سيدى سيدعلى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال از دوم دبيرستان 54
شكورى مازيار تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال از دوم دبيرستان 43
خانعلى رضا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 3سال از دوم دبيرستان 64
سليمى عليرضا ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال از سوم دبيرستان 29
مرادى آرمان تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زابل 5سال از سوم راهنمايي 86
حقيقت يلدا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 37
پيام سهيل تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 4سال از اول دبيرستان 85
حسين زاده قاضى چاكى مهديه ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 3سال از دوم دبيرستان 55
بحرى نوشين هنر نقاشي | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 10
قاسمى شايگان تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 4سال از اول دبيرستان 60
حسين نيان صبا ریاضی علوم کامپيوتر | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 12
عبدالهى لشتوئى مه آرا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 4سال از اول دبيرستان 77
ملك زاده مقدرى كورش تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 3سال از دوم دبيرستان 49
گلين مقدم اميرحسين انسانی حقوق | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 17
صالحى درجانى على ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 29
حشمتى پور مهلا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 4سال از اول دبيرستان 70
پورقاسمى شكيبا ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 4سال از اول دبيرستان 57
قلى پور اميرحسين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 5سال از سوم راهنمايي 81
صادقى نيلوفر تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 7سال از اول راهنمايي 85
امامى سيدمحمدحسين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 5سال از سوم راهنمايي 69
خلعتبرى حسن ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 37
حاتمى سيده فاطمه تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي تهران - پرديس خودگردان 3سال از دوم دبيرستان 61
طبرستانى اميررضا تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 2سال از سوم دبيرستان 26
رمضانى فر فاطمه انسانی حقوق | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 6سال از دوم راهنمايي 81
رجبى قوزلو محمدحسين ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 13
صفرپور ليرسرى محمدرضا تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 6سال از دوم راهنمايي 64
ميرشفا سيدابراهيم ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 15
رودبارى عليرضا ریاضی مهندسي هوافضا | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال از سوم دبيرستان 29
شيرگير ریاضی مهندسي برق | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 27
جورمحمديان ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل فومن گيلان) 1سال از چهارم دبيرستان 18
كاظمى الموتى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 1سال از چهارم دبيرستان 15
عرب زاده اعظم ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 19
فاطمى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي مازندران-ساري پرديس خودگردان(محل تحصيل رامسر) 7سال از اول راهنمايي 135
ماچيانى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 4سال از اول دبيرستان 55
معبود پرنيان تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي مازندران-ساري پرديس خودگردان(محل تحصيل رامسر) 1سال از چهارم دبيرستان 13
شيروانى تجربی شنوايي شناسي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال از سوم دبيرستان 40
مسعوديان ریاضی مهندسي برق | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 31
احمدزاده ریاضی مهندسي برق | دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه مرکز تحصيلات تکميلي در علوم پايه زنجان 2سال از سوم دبيرستان 17
الياسى انسانی حقوق | دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 2سال از سوم دبيرستان 27
صادقيان تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 4سال از اول دبيرستان 89
سياه مشته ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 20
ستوده تجربی کاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 5سال از سوم راهنمايي 92
روحانى تنكابنى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 2سال از سوم دبيرستان 21
تقى پور تجربی کاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 4سال از اول دبيرستان 60
كريم نيا زبان زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 16
تقيان الموتى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (دانشکده پرستاري و مامايي لنگرود) 3سال از دوم دبيرستان 52
سليمانى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 4سال از اول دبيرستان 72
معصومى انسانی حسابداري | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 5سال از سوم راهنمايي 106
همت يار ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 3سال از دوم دبيرستان 53
جنتى تجربی مديريت بازرگاني | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 4سال از اول دبيرستان 57
معافى مدنى زبان مترجمي زبان انگليسي | دانشگاه اراک | روزانه دانشگاه اراک 7سال از اول راهنمايي 113
جورغلامى انسانی حقوق | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 4سال از اول دبيرستان 75
اكبرزاده تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 2سال از سوم دبيرستان 42
جوادى تجربی علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز(محل تحصيل سپيدان) 3سال از دوم دبيرستان 34
عطارى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي ايران 2سال از سوم دبيرستان 18
نوروزى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل (محل تحصيل رامسر) 1سال از چهارم دبيرستان 13
مهرعلى پورفرد ریاضی مهندسي برق | دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 13
نقدعمل ديوكلائى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل دانشکده پرستاري آمل) 6سال از دوم راهنمايي 112
نيك زاد تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل بهشهر) 2سال از سوم دبيرستان 37
نقدى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 1سال از چهارم دبيرستان 16
بابايى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | شبانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 1سال از چهارم دبيرستان 18
عزيزى تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال از چهارم دبيرستان 17
نژادمقدم تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تهران | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي تهران - پرديس خودگردان 4سال از اول دبيرستان 59
مومن زاده تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل (محل تحصيل رامسر) 6سال از دوم راهنمايي 76
مصلحى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل (محل تحصيل رامسر) 2سال از سوم دبيرستان 31
آقائى ریاضی مهندسي ساخت وتوليد | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | شبانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 4سال از اول دبيرستان 25
اشكوارى انسانی جغرافيا | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 24
ناظريان انسانی جامعه شناسي | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 25
آذين مهر تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 3سال از دوم دبيرستان 56
قاسمه تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 3سال از دوم دبيرستان 47
حسين بيكى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل دانشکده پرستاري آمل) 3سال از دوم دبيرستان 30
منصوركيايى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 5سال از سوم راهنمايي 67
كيقبادى ریاضی فيزيک مهندسي | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | شبانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 3سال از دوم دبيرستان 43
فلاح اكبرى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه سمنان | شبانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 19
رحمت بزرگى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 11
مشهدى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه دانشگاه گلستان - گرگان (محل تحصيل علي آباد كتول) 1سال از چهارم دبيرستان 18
وهابى ریاضی روانشناسي | دانشگاه گنبد | روزانه دانشگاه گنبد 1سال از چهارم دبيرستان 21
عبدالهى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 5سال از سوم راهنمايي 67
خلعتبرى ليماكى ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | شبانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 2سال از سوم دبيرستان 25
لطفى تجربی گفتاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال از سوم دبيرستان 27
كيامرادى ریاضی علوم کامپيوتر | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 2سال از سوم دبيرستان 34
قاسمى پور لاشه تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 1سال از چهارم دبيرستان 10
گيل امير رودى تجربی فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 5سال از سوم راهنمايي 74
پورجهانى تجربی ميکروبيولوژي | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 11
كريمى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 3سال از دوم دبيرستان 36
فراهانى تجربی حسابداري | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 4سال از اول دبيرستان 69
شيخ حسنى تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال از دوم دبيرستان 59
معصومى ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 20
اسمعيلى ریاضی علوم مهندسي | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت (محل تحصيل رودسر) 1سال از چهارم دبيرستان 19
زند ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه اراک | روزانه دانشگاه اراک 2سال از سوم دبيرستان 31
احمدراجى تجربی پرستاري | دانشکده علوم پزشکي سراب | روزانه دانشكده علوم پزشكي سراب 4سال از اول دبيرستان 43
باباپلنگى ریاضی شيمي کاربردي | دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 19
صادقيه ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه مراغه | روزانه دانشگاه مراغه 1سال از چهارم دبيرستان 24
يوسفيان تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 3سال از دوم دبيرستان 52
مدنى تجربی مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 3سال از دوم دبيرستان 57
رضوى مهديان ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه بجنورد | روزانه دانشگاه بجنورد 1سال از چهارم دبيرستان 20
شلفى تجربی مديريت بازرگاني | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال از دوم دبيرستان 36
مولا تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 3سال از دوم دبيرستان 62
نجارى تجربی مديريت بازرگاني | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه دانشگاه گيلان - رشت 4سال از اول دبيرستان 59
جنت بابائى ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | شبانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 1سال از چهارم دبيرستان 15
مرادى خولنجانى ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 15
درويشى تجربی مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 4سال از اول دبيرستان 49
پروانه ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | شبانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 1سال از چهارم دبيرستان 18
داج لرى تجربی مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 1سال از چهارم دبيرستان 19
اخوان زنجانى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه بجنورد | روزانه دانشگاه بجنورد 1سال از چهارم دبيرستان 23
منصورى تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 4سال از اول دبيرستان 58
صفائى خسبانى انسانی اقتصاد | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | شبانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال از چهارم دبيرستان 24
پورجهانى تجربی بهداشت عمومي | دانشکده علوم پزشکي ساوه | روزانه دانشكده علوم پزشكي ساوه 1سال از چهارم دبيرستان 11
شورميج ریاضی مهندسي برق | دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | شبانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 1سال از چهارم دبيرستان 11
شريف حسن تجربی علوم ومهندسي خاک | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل كرج) 3سال از دوم دبيرستان 51
روجائى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه بجنورد | روزانه دانشگاه بجنورد 3سال از دوم دبيرستان 68
اسمعيلى تجربی شيمي محض | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال از دوم دبيرستان 34
حاتمى تجربی علوم ازمايشگاهي دامپزشکي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 3سال از دوم دبيرستان 38
سياه مشته تجربی شيمي محض | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 18
يزدانى ریاضی علوم ومهندسي اب | دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان | روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 11
بسطامى تجربی مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 4سال از اول دبيرستان 50
آروبند تجربی گياه پزشکي | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 3سال از دوم دبيرستان 33
مسعودى تجربی حسابداري | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 3سال از دوم دبيرستان 48
كربلائى شعبانى ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه مراغه | روزانه دانشگاه مراغه 2سال از سوم دبيرستان 29
شعبانى نژاد تجربی زيست شناسي جانوري | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 11
نورشفيعى تجربی گياه پزشکي | دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري | روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 3سال از دوم دبيرستان 40
رحيمى زرج آباد تجربی شيمي محض | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 4سال از اول دبيرستان 81
شريف سليمى تجربی مديريت بازرگاني | دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 2سال از سوم دبيرستان 26
برزيگر تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان | روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 2سال از سوم دبيرستان 39
اسدى تجربی مديريت بازرگاني | دانشگاه گنبد | روزانه دانشگاه گنبد (محل تحصيل آزادشهر) 1سال از چهارم دبيرستان 16
چنارى تجربی اقتصاد | دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال از سوم دبيرستان 30
جنت صادقى تجربی مديريت بيمه | دانشگاه گنبد | روزانه دانشگاه گنبد (محل تحصيل آزادشهر) 1سال از چهارم دبيرستان 13
عسگريان تجربی اقتصاد | دانشگاه گلستان -گرگان | شبانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 17
رنجبرى تجربی اقتصادکشاورزي | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 19