رامسر

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر رامسر


پهلوان يلى پارسا

پهلوان يلى پارسا

علوم کامپيوتر | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
ايزك عباسيان ماهان

ايزك عباسيان ماهان

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
آزادافراشته فاطمه

آزادافراشته فاطمه

مهندسي معماري | دانشگاه هنر | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
پور عسگرى مريم

پور عسگرى مريم

مهندسي معماري | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي مازندران

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
ميرهاشمى

ميرهاشمى

مهندسي مکانيک | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
آزاد

آزاد

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
مومنى

مومنى

مهندسي برق | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
ميرعارفين نوشين السادات

ميرعارفين نوشين السادات

مهندسي معماري | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
ذبحى محمدعلى

ذبحى محمدعلى

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
اكرا نژاد

اكرا نژاد

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

5سال کانونی / 65 آزمون

ریاضی
ميرافتخارى

ميرافتخارى

مهندسي شهرسازي | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
رضائى جمنانى

رضائى جمنانى

مهندسي معماري | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
گلين مقدم

گلين مقدم

مهندسي مکانيک | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

5سال کانونی / 79 آزمون

ریاضی
كريمى

كريمى

مديريت دولتي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
پودى

پودى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان-بومي مازندران

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
جواهرى

جواهرى

مهندسي معماري | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

4سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
عسگر پور

عسگر پور

مهندسي معماري | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
شيخ الاسلامى

شيخ الاسلامى

مهندسي عمران | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
فضل هاشمى

فضل هاشمى

مهندسي عمران | دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
مهمانخانه چى

مهمانخانه چى

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | شبانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
برزين

برزين

مهندسي شيمي | دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
كوچكى شوئيلى

كوچكى شوئيلى

علوم کامپيوتر | دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
مهمانخانه چى

مهمانخانه چى

علوم ومهندسي اب | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
ايزك نظرى

ايزك نظرى

مهندسي عمران | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
رضى كاظمى

رضى كاظمى

رياضيات وکاربردها | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
جان زاده كرات محله

جان زاده كرات محله

رياضيات وکاربردها | دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
آقاحسين زاده

آقاحسين زاده

مهندسي عمران | دانشگاه بناب | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
آغوزشاهمرادى

آغوزشاهمرادى

مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي قوچان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
شريف نصيريان

شريف نصيريان

علوم مهندسي | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
صابرى

صابرى

مهندسي برق | دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
امين

امين

امار | دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
شاهمرادى مقدم

شاهمرادى مقدم

مهندسي کامپيوتر | مجتمع اموزش عالي سراوان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی