رامسر

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر رامسر

نعمت الهى ثانى بهراد

نعمت الهى ثانى بهراد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
بالابنديان محمد

بالابنديان محمد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
رضامحتشم حورا

رضامحتشم حورا

روانشناسي | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
پهلوان يلى پارسا

پهلوان يلى پارسا

علوم کامپيوتر | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
خان كردى عطيه

خان كردى عطيه

حقوق | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
قلى زاده محراب

قلى زاده محراب

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
خان كردى عاطفه

خان كردى عاطفه

روانشناسي | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
حسين پور محسن

حسين پور محسن

حقوق | دانشگاه اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
سليمانى فروغ

سليمانى فروغ

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
ايزك عباسيان ماهان

ايزك عباسيان ماهان

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
مشكورى اميرحسين

مشكورى اميرحسين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | پرديس خودگردان-نيمسال اولژ

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
آزادافراشته فاطمه

آزادافراشته فاطمه

مهندسي معماري | دانشگاه هنر | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
منتظرى هستى

منتظرى هستى

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

5سال کانونی / 54 آزمون

زبان
پور عسگرى مريم

پور عسگرى مريم

مهندسي معماري | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي مازندران

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
ميرهاشمى

ميرهاشمى

مهندسي مکانيک | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
آزاد

آزاد

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
مومنى

مومنى

مهندسي برق | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
ميرهاشمى

ميرهاشمى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
ميرعارفين نوشين السادات

ميرعارفين نوشين السادات

مهندسي معماري | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
پورعباسى نرگس

پورعباسى نرگس

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
ذبحى محمدعلى

ذبحى محمدعلى

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
دانشور غزاله

دانشور غزاله

اموزش کودکان استثنايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان-بومي مازندران

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
جعفرى حسين

جعفرى حسين

اموزش علوم اجتماعي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان-بومي مازندران

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
امينى نيا محدثه

امينى نيا محدثه

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان-بومي مازندران

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
اكرا نژاد

اكرا نژاد

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

5سال کانونی / 65 آزمون

ریاضی
ميرافتخارى

ميرافتخارى

مهندسي شهرسازي | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
رضائى جمنانى

رضائى جمنانى

مهندسي معماري | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
وكيل نژاد

وكيل نژاد

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
گندمى

گندمى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مهدى آقايى

مهدى آقايى

مترجمي زبان انگليسي | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

زبان
ناجى

ناجى

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
شكرى

شكرى

علوم تربيتي | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
گلين مقدم

گلين مقدم

مهندسي مکانيک | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

5سال کانونی / 79 آزمون

ریاضی
اسديان

اسديان

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
عليپور رمكى

عليپور رمكى

حقوق | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
اكبرى دوگلسر

اكبرى دوگلسر

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
خان رمكى

خان رمكى

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
شاهمرادى مقدم

شاهمرادى مقدم

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
غنمى

غنمى

اموزش علوم اجتماعي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان-بومي مازندران

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
ارنواز اميرآبادى

ارنواز اميرآبادى

روانشناسي | دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
اميريان

اميريان

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

مديريت دولتي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
پودى

پودى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان-بومي مازندران

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
جواهرى

جواهرى

مهندسي معماري | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

4سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
عسگر پور

عسگر پور

مهندسي معماري | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
رحيم نصيريان

رحيم نصيريان

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
كيا كيا

كيا كيا

مديريت بازرگاني | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
اميرى

اميرى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
خان آرموئى

خان آرموئى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
پهلوان يلى

پهلوان يلى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
پروانه

پروانه

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
امين

امين

علوم تربيتي | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
شيخ الاسلامى

شيخ الاسلامى

مهندسي عمران | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
فضل هاشمى

فضل هاشمى

مهندسي عمران | دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
پيرايش

پيرايش

مديريت صنعتي | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
پورعباسى

پورعباسى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عسگريان

عسگريان

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان-بومي مازندران

7سال کانونی / 100 آزمون

تجربی
نحوى

نحوى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
رهنما

رهنما

زيست فناوري | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
عبدالكريمى

عبدالكريمى

علوم تربيتي | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
عسگرزاده

عسگرزاده

مشاوره | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
امينى

امينى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
خان رمكى

خان رمكى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان-بومي مازندران

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
باقرى دراززمين

باقرى دراززمين

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
سليمان نژاد

سليمان نژاد

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
مهمانخانه چى

مهمانخانه چى

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | شبانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
سكرى

سكرى

جامعه شناسي | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
صارمى

صارمى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
امينى فر

امينى فر

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
بالابندى

بالابندى

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي مازندران

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
حلاجيان

حلاجيان

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
برزين

برزين

مهندسي شيمي | دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
پوربخشيان

پوربخشيان

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
كفاشى

كفاشى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
كوچكى شوئيلى

كوچكى شوئيلى

علوم کامپيوتر | دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
مهمانخانه چى

مهمانخانه چى

علوم ومهندسي اب | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
ايزك نظرى

ايزك نظرى

مهندسي عمران | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
اشكوركيايى

اشكوركيايى

تاريخ | دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
ظهيريان مقدم

ظهيريان مقدم

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
رضى كاظمى

رضى كاظمى

رياضيات وکاربردها | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
جان زاده كرات محله

جان زاده كرات محله

رياضيات وکاربردها | دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
آقاحسين زاده

آقاحسين زاده

مهندسي عمران | دانشگاه بناب | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
آغوزشاهمرادى

آغوزشاهمرادى

مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي قوچان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
شريف نصيريان

شريف نصيريان

علوم مهندسي | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
طالش قنبرى

طالش قنبرى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
صنوبر ليماكشى

صنوبر ليماكشى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
صابرى

صابرى

مهندسي برق | دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
مرادخانى

مرادخانى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

اقتصاد | دانشگاه گنبد | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
حيدرپور

حيدرپور

مهندسي بهداشت محيط | دانشکده علوم پزشکي تربت جام | روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
امين

امين

امار | دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
شاهمرادى مقدم

شاهمرادى مقدم

مهندسي کامپيوتر | مجتمع اموزش عالي سراوان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
امين

امين

حسابداري | دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / | غير انتفاعي

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
قواعدى

قواعدى

علوم ومهندسي محيطزيست | دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان | روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
شكوهى

شكوهى

اقتصادکشاورزي | دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
حسن پور

حسن پور

زيست شناسي گياهي|دانشگاه گنبد

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی