رامسر

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر رامسر

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
نعمت الهى ثانى بهراد تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 44
بالابنديان محمد تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 3سال کانونی 54
رضامحتشم حورا انسانی روانشناسي | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 18
پهلوان يلى پارسا ریاضی علوم کامپيوتر | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 35
خان كردى عطيه انسانی حقوق | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 41
قلى زاده محراب تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 3سال کانونی 54
خان كردى عاطفه انسانی روانشناسي | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 2سال کانونی 41
حسين پور محسن انسانی حقوق | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 37
سليمانى فروغ تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 4سال کانونی 72
ايزك عباسيان ماهان ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 2سال کانونی 32
مشكورى اميرحسين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | پرديس خودگردان-نيمسال اولژ دانشگاه علوم پزشکي مشهد - پرديس خودگردان 3سال کانونی 52
آزادافراشته فاطمه ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه هنر | روزانه دانشگاه هنر تهران 2سال کانونی 36
منتظرى هستى زبان زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 5سال کانونی 54
ميرهاشمى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 18
آزاد ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 20
مومنى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 21
ميرعارفين نوشين السادات ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال کانونی 42
پورعباسى نرگس تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 2سال کانونی 37
ذبحى محمدعلى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 1سال کانونی 16
ميرافتخارى ریاضی مهندسي شهرسازي | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 1سال کانونی 16
ناجى تجربی علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 4سال کانونی 68
شكرى انسانی علوم تربيتي | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 43
اسديان تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي کاشان(آران وبيدگل) - پرديس خودگردان 2سال کانونی 37
عليپور رمكى انسانی حقوق | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 2سال کانونی 35
خان رمكى تجربی علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 4سال کانونی 66
شاهمرادى مقدم تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل (محل تحصيل رامسر) 1سال کانونی 22
ارنواز اميرآبادى انسانی روانشناسي | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 2سال کانونی 27
اميريان تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 37
جواهرى ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 4سال کانونی 35
رحيم نصيريان تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل (محل تحصيل رامسر) 1سال کانونی 16
كيا كيا انسانی مديريت بازرگاني | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 20
اميرى تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 3سال کانونی 34
خان آرموئى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 4سال کانونی 63
پهلوان يلى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال کانونی 48
پروانه تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 1سال کانونی 25
امين انسانی علوم تربيتي | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 44
شيخ الاسلامى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 27
فضل هاشمى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 3سال کانونی 45
پيرايش انسانی مديريت صنعتي | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 15
پورعباسى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل پيرا پزشکي لنگرود) 1سال کانونی 19
رهنما تجربی زيست فناوري | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 3سال کانونی 51
عبدالكريمى انسانی علوم تربيتي | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 16
عسگرزاده انسانی مشاوره | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 2سال کانونی 37
امينى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 4سال کانونی 64
باقرى دراززمين تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي قزوين 4سال کانونی 61
سليمان نژاد انسانی زبان وادبيات فارسي | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 16
مهمانخانه چى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | شبانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 2سال کانونی 29
سكرى انسانی جامعه شناسي | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 17
صارمى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل (محل تحصيل رامسر) 2سال کانونی 32
امينى فر تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل (محل تحصيل مغان) 3سال کانونی 65
برزين ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 14
كفاشى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بم 3سال کانونی 44
كوچكى شوئيلى ریاضی علوم کامپيوتر | دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 2سال کانونی 27
مهمانخانه چى ریاضی علوم ومهندسي اب | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 29
ايزك نظرى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 2سال کانونی 31
اشكوركيايى انسانی تاريخ | دانشگاه اراک | روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 22
ظهيريان مقدم تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل (محل تحصيل رامسر) 3سال کانونی 42
رضى كاظمى ریاضی رياضيات وکاربردها | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 18
آقاحسين زاده ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه بناب | روزانه دانشگاه بناب 1سال کانونی 19
آغوزشاهمرادى ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي قوچان | روزانه دانشگاه صنعتي قوچان 1سال کانونی 14
شريف نصيريان ریاضی علوم مهندسي | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت (محل تحصيل رودسر) 1سال کانونی 25
طالش قنبرى تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل (محل تحصيل رامسر) 2سال کانونی 36
صنوبر ليماكشى تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 1سال کانونی 18
صابرى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه بجنورد | روزانه دانشگاه بجنورد 1سال کانونی 14
مرادخانى تجربی مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 3سال کانونی 45
حيدرپور تجربی مهندسي بهداشت محيط | دانشکده علوم پزشکي تربت جام | روزانه دانشكده علوم پزشكي تربت جام 3سال کانونی 30