قائم شهر

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر قائم شهر

حمزه محمد جواد

حمزه محمد جواد

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
برهانى فاطمه

برهانى فاطمه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
مختارى سنگ دهى

مختارى سنگ دهى

روانشناسي | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
رنجبر اميرحسين

رنجبر اميرحسين

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
آريانا فاطمه

آريانا فاطمه

مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
گرجى كار فرنوش

گرجى كار فرنوش

حقوق | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
محمدپور نگار

محمدپور نگار

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
انگورج تقوى سينا

انگورج تقوى سينا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
حسين پور افروزى سيد محمد

حسين پور افروزى سيد محمد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
بذار آناهيتا

بذار آناهيتا

حقوق | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
شكرى مهسا

شكرى مهسا

حقوق | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
سالاريه سيمين

سالاريه سيمين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
پادياو زهرا

پادياو زهرا

حقوق | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
ميرزائى كوتنائى اميرعلى

ميرزائى كوتنائى اميرعلى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
نظرى ونوشه

نظرى ونوشه

مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
برارى زهرا

برارى زهرا

حقوق | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
يوسفى تلوكى

يوسفى تلوكى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
مسرور محمدحسين

مسرور محمدحسين

حقوق | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
مريخى عقيق

مريخى عقيق

مهندسي انرژي | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
احمدى كمرپشتى آرمين

احمدى كمرپشتى آرمين

فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
شيردل

شيردل

مهندسي برق | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي مازندران

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
تير بند پى دانيال

تير بند پى دانيال

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
عليزاده وند چالى مهتاب

عليزاده وند چالى مهتاب

رياضيات وکاربردها | دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
محمدى پارسا

محمدى پارسا

حقوق | دانشگاه اصفهان | روزانه

5سال کانونی / 61 آزمون

انسانی
موسوى سيد پارسا

موسوى سيد پارسا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
رضائى وليك چالى محمدرضا

رضائى وليك چالى محمدرضا

مهندسي برق | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي مازندران

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
جيرانى

جيرانى

حقوق | دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
صدر سيداتابك

صدر سيداتابك

مهندسي عمران | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
عمران مريم

عمران مريم

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
شجرى ركسانا

شجرى ركسانا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
نيك روش شهرودى

نيك روش شهرودى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
على نژاد

على نژاد

مهندسي معماري | دانشگاه هنراصفهان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
صفريان محدثه

صفريان محدثه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
على پور سلاله

على پور سلاله

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
عموئى آرش

عموئى آرش

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
مومنى محمدرضا

مومنى محمدرضا

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
نبى زاده آرين

نبى زاده آرين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
قنبرى

قنبرى

فيزيک | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
حسينى كيانا

حسينى كيانا

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
رضائى سروش

رضائى سروش

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
گرگانى زهرا

گرگانى زهرا

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
كاظمى نيكتا

كاظمى نيكتا

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

5سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
ركنى اميرمحمد

ركنى اميرمحمد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | پرديس خودگردان

6سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
نوذرى مهنا

نوذرى مهنا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
قاسميان ركنى سيده سنا

قاسميان ركنى سيده سنا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
نجفى شقايق

نجفى شقايق

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
شيرازى

شيرازى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
معصومى گرجى غزل

معصومى گرجى غزل

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه- نيمسال دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
شوبى عليرضا

شوبى عليرضا

فيزيک | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
مسلمى المشيرى محمد

مسلمى المشيرى محمد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
اميرى عليرضا

اميرى عليرضا

حقوق | دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
خليلى كلاگرى

خليلى كلاگرى

مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
هجرتى كوثر

هجرتى كوثر

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | محروم-بومي مازندران محل خدمت نکا

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
درزى بورخانى فاطمه

درزى بورخانى فاطمه

حقوق | دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
امينى سودكلائى

امينى سودكلائى

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

زبان
ابراهيم زاده حسن آبادى

ابراهيم زاده حسن آبادى

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
مولائيان

مولائيان

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

2سال کانونی / 25 آزمون

زبان
على نژاد

على نژاد

مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
خدادادى

خدادادى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
رحيمى

رحيمى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
حيدرى سى پى

حيدرى سى پى

مديريت بازرگاني | دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
حق نظرى كيوى

حق نظرى كيوى

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
پرهازه

پرهازه

مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
خاكى جامعى

خاكى جامعى

حقوق | دانشگاه دامغان | شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
على محمدى

على محمدى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
وليپور ريكنده

وليپور ريكنده

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | شبانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
خيرخواه

خيرخواه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
رنجبر گل افشانى

رنجبر گل افشانى

بينايي سنجي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

9سال کانونی / 141 آزمون

تجربی
اسد الله پور كوتنايى

اسد الله پور كوتنايى

فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
پورناصرى

پورناصرى

فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
نوروزى

نوروزى

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه

2سال کانونی / 33 آزمون

زبان
مرادى عباس آبادى

مرادى عباس آبادى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
مشهدبان

مشهدبان

مهندسي نقشه برداري | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
مهدويان راد

مهدويان راد

مهندسي پزشکي | دانشگاه صنعتي همدان | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
باقرى

باقرى

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | شبانه

3سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
محمدزاده

محمدزاده

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
مختارى

مختارى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
رهنما

رهنما

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
آهنگرى

آهنگرى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
احمدى كليجى

احمدى كليجى

مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
اصغرى قراخيلى

اصغرى قراخيلى

علوم ومهندسي اب | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
موحدى

موحدى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان-بومي مازندران

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
مسرور

مسرور

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
رمضان نژاد خطير كلائى

رمضان نژاد خطير كلائى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
فلاحى

فلاحى

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان-بومي مازندران

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
امينيان

امينيان

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
قربانى

قربانى

مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | شبانه

3سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
بابا نسب

بابا نسب

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
سليم زاده وسطى كلائى

سليم زاده وسطى كلائى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان-بومي مازندران

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
فلاح رضوانكلائى

فلاح رضوانكلائى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
فرمان بردار قاديكلائى

فرمان بردار قاديكلائى

مديريت بازرگاني | دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
محمدى

محمدى

مهندسي مکانيک | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
حسينى چماز كتى

حسينى چماز كتى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
نوروزيان

نوروزيان

مترجمي زبان انگليسي | دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

زبان
آقاجانى شيخ

آقاجانى شيخ

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
امينى

امينى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

4سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
رشيدى آلاشتى

رشيدى آلاشتى

تاريخ | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
صادقى بالا افراكتى

صادقى بالا افراكتى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
داورى

داورى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
سيم خواه

سيم خواه

مهندسي برق | دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
درزى بورخانى

درزى بورخانى

فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه قم | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
نوروزى قرا

نوروزى قرا

علوم تربيتي | دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
اسماعيلى زاده

اسماعيلى زاده

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
يحيى پور

يحيى پور

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
يارى خنكدار

يارى خنكدار

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
مسرور

مسرور

مهندسي مکانيک | دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
خليلى اواتى

خليلى اواتى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
جعفر نسب عمرانى

جعفر نسب عمرانى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
آقا جانى

آقا جانى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

4سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
تقوى

تقوى

مهندسي صنايع | دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
رضائى

رضائى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
قاسمى كلاگرى

قاسمى كلاگرى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
موسوى زاده

موسوى زاده

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

زبان
رهنمائى

رهنمائى

مهندسي نقشه برداري | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
قلى نژاد

قلى نژاد

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
ولى نژاد

ولى نژاد

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
فولادى قادى

فولادى قادى

فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
وفادارپرچيكلائى

وفادارپرچيكلائى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
يوسفى كرچنگى

يوسفى كرچنگى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
علائى فرد

علائى فرد

فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
صادقى

صادقى

علوم کامپيوتر | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
محسنى سنگتابى

محسنى سنگتابى

علوم کامپيوتر | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
فرهادى ميانائى

فرهادى ميانائى

مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | شبانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
رزاقيان قادى كلائى

رزاقيان قادى كلائى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
وحدانى دهكلائى

وحدانى دهكلائى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
مددى وسطى كلائى

مددى وسطى كلائى

زيست شناسي گياهي | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
هاشمى

هاشمى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
ذكريائى كوچكسرائى

ذكريائى كوچكسرائى

مهندسي ساخت وتوليد | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
عمادى چاشمى

عمادى چاشمى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
شيرمحمدى

شيرمحمدى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
عسكرى

عسكرى

مهندسي مکانيک | دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
كاظمى

كاظمى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
سليمانى

سليمانى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
ميرزائى كوتنائى

ميرزائى كوتنائى

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
خاكى جامعى

خاكى جامعى

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
خان آقائى عربى

خان آقائى عربى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
طالبى سنگدهى

طالبى سنگدهى

اقتصاد | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
ناسارى

ناسارى

هنرهاي چندرسانه اي | دانشگاه هنراسلامي تبريز | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
آذرم

آذرم

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
كاظمى مجرد

كاظمى مجرد

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي روزبهان -ساري | غير انتفاعي

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
اميرى

اميرى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
حسين نژاد

حسين نژاد

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

4سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
فضلى

فضلى

مهندسي عمران | دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
خيرى نيافيروزجاه

خيرى نيافيروزجاه

مهندسي صنايع | دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
يگانه دوست

يگانه دوست

زيست شناسي جانوري | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
روح اله زاده

روح اله زاده

روانشناسي | دانشگاه گنبد | روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
اسدى شهميرزادى

اسدى شهميرزادى

مهندسي صنايع | دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
مهدوى

مهدوى

زيست شناسي جانوري | دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رمضانى بورخانى

رمضانى بورخانى

زيست شناسي گياهي | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
كد خدازاده خراسانى

كد خدازاده خراسانى

فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
خدادادى آهنگركلائى

خدادادى آهنگركلائى

فيزيک مهندسي | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
نجات

نجات

علوم ورزشي | دانشگاه بيرجند | شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
نظرپور

نظرپور

علوم ومهندسي اب | دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري | شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
على پور قاديكلائى

على پور قاديكلائى

علوم کامپيوتر | دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
دارائى

دارائى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
كريم زادگان

كريم زادگان

حسابداري | دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
حاجى آقائى حاجيكلا

حاجى آقائى حاجيكلا

شيمي محض | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
فرجى ينگيجه

فرجى ينگيجه

شيمي محض | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
اسمعيلى دهكلائى

اسمعيلى دهكلائى

بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
عباسى شهميرزادى

عباسى شهميرزادى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي روزبهان -ساري | غير انتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
هاشمى

هاشمى

مهندسي معماري | دانشگاه شيخ بهايي اصفهان /غيرانتفاعي / | غير انتفاعي

3سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
نوروزى پورى

نوروزى پورى

حسابداري | دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
محمودى

محمودى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري | شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
كوچكى زيوكلائى

كوچكى زيوكلائى

اقتصاد | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
صفرزاده

صفرزاده

زيست شناسي جانوري | دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
ساجدى گشنيانى

ساجدى گشنيانى

رياضيات وکاربردها | دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
حيدرى گرجى

حيدرى گرجى

علوم ومهندسي باغباني | دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري | روزانه

2سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
نجفى كوتنايى

نجفى كوتنايى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي روزبهان -ساري | غير انتفاعي

3سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
پهلوان

پهلوان

زيست شناسي گياهي | دانشگاه دامغان | شبانه

4سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
تقى زاده

تقى زاده

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي راه دانش -بابل | غير انتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
مقدرى

مقدرى

زيست شناسي جانوري | دانشگاه گنبد | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی