بابل

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر بابل

حسنى آهنگر مهدى

حسنى آهنگر مهدى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
داودى اميرعلى

داودى اميرعلى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
فانى

فانى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
پورقاسم قادى فرزين

پورقاسم قادى فرزين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
نظرى ساسى كلامى اميرحسين

نظرى ساسى كلامى اميرحسين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
ابوالحسنى درونكلا

ابوالحسنى درونكلا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

4سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
بزان محمد

بزان محمد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
موسوى كانى سيد حسين

موسوى كانى سيد حسين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
نبى پور آهنگر

نبى پور آهنگر

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
فرجى بشلى زهرا

فرجى بشلى زهرا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
رضائى مجد آريانا

رضائى مجد آريانا

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
محمود زاده تيلمى

محمود زاده تيلمى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ميارنعيمى كسرى

ميارنعيمى كسرى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
اكبرزاده پاشا

اكبرزاده پاشا

پزشکي | دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فرحى ولوكلائى مهديه

فرحى ولوكلائى مهديه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
رفيعى فر محمدحسين

رفيعى فر محمدحسين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مجازى اميرى ميلاد

مجازى اميرى ميلاد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
امين زاده ايليا

امين زاده ايليا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
خسرونژاد درسا

خسرونژاد درسا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
لطفى آترين

لطفى آترين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
آقاگل زاده حاجى

آقاگل زاده حاجى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
قيصرى

قيصرى

فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
على خان زاده بائى

على خان زاده بائى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
جعفرزاده خوشروبى عليرضا

جعفرزاده خوشروبى عليرضا

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
موسوى كاشانى سيده مريم

موسوى كاشانى سيده مريم

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
مرندى اميرمهدى

مرندى اميرمهدى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
يوسف نيا پاشا

يوسف نيا پاشا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
ادبى فيروزجائى جواد

ادبى فيروزجائى جواد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
آذر خرداد حديثه

آذر خرداد حديثه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه- نيمسال دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
نيك نام اميرحسين

نيك نام اميرحسين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
پارسامهر نيما

پارسامهر نيما

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
مفيديان شهرزاد

مفيديان شهرزاد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
جان پور طاهر محمدجواد

جان پور طاهر محمدجواد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
گرگانى فيروزجائى

گرگانى فيروزجائى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
قربان نيا دلاور ساجده

قربان نيا دلاور ساجده

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
اصغرى آيدا

اصغرى آيدا

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
جنانى فاطمه السادات

جنانى فاطمه السادات

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
تقى زاده ديوا سيد سعيد

تقى زاده ديوا سيد سعيد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
غلامى كوثر

غلامى كوثر

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
رمضان پور مرزونى فائزه

رمضان پور مرزونى فائزه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
اسداله نيا چارى امير

اسداله نيا چارى امير

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
رضانوازقشلاق سلاله

رضانوازقشلاق سلاله

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
گرجى درونكلا اميرمحمد

گرجى درونكلا اميرمحمد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
جهان ابادى هليا

جهان ابادى هليا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
بابانيا منصور

بابانيا منصور

اعضاي مصنوعي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
نوراله زاده محمد حسين

نوراله زاده محمد حسين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
علوى سيده مهسا

علوى سيده مهسا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
شعبان پوركلاگر مهيار

شعبان پوركلاگر مهيار

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
خانلرى بهنميرى كوثر

خانلرى بهنميرى كوثر

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
حسن زاده اميرحسين

حسن زاده اميرحسين

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
بابازاده ولوكلا برسين

بابازاده ولوكلا برسين

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
كيانى كيارش

كيانى كيارش

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
پور شيشه گر پوريا

پور شيشه گر پوريا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
ترابى رمى

ترابى رمى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
ابراهيم نژاد

ابراهيم نژاد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
على نياخليلى

على نياخليلى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-پذيرش ازميان داوطلبان باعضويت بسيجي

6سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
فخرائى

فخرائى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
فرازمند

فرازمند

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
حسين زاده

حسين زاده

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
صادقى

صادقى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان-بومي مازندران

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
حق بين

حق بين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
گلشنى

گلشنى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
اسماعيل زاده روشن

اسماعيل زاده روشن

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
آقاگل زاده سيلاخور

آقاگل زاده سيلاخور

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
باقرنژاد دلاور

باقرنژاد دلاور

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
متو

متو

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
اصغرى

اصغرى

گفتاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

5سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
يعقوبى

يعقوبى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
پوراصغر

پوراصغر

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
مهدى نژاد روشن

مهدى نژاد روشن

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | ظرفيت مازاد

5سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
ابراهيم نياشيروانى

ابراهيم نياشيروانى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
اوشيب نتاج

اوشيب نتاج

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گناباد | ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
حسين پور لدارى

حسين پور لدارى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
محضرى

محضرى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
عابدى

عابدى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
صالحى

صالحى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
گنجيان

گنجيان

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
بابائيان مقرى

بابائيان مقرى

شنوايي شناسي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
آقاجان نژاد

آقاجان نژاد

شنوايي شناسي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
نعمت پور موسوى

نعمت پور موسوى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
عسگريان اميرى

عسگريان اميرى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
گلچوبى فيروزجاه

گلچوبى فيروزجاه

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
يوسفى رمنتى

يوسفى رمنتى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

8سال کانونی / 164 آزمون

تجربی
پورمحمد

پورمحمد

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
شليجى خانقاهى

شليجى خانقاهى

گفتاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
يونسى

يونسى

گفتاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سيد على پور

سيد على پور

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

6سال کانونی / 101 آزمون

تجربی
قريشى سيد محله

قريشى سيد محله

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
عباسى فيروزجاه

عباسى فيروزجاه

گفتاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
قاسم زاده باريكى

قاسم زاده باريكى

کاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
لطيفى

لطيفى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
سعيدى زند

سعيدى زند

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
نصراللهى هريكنده اى

نصراللهى هريكنده اى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
مصطفى نژاد

مصطفى نژاد

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
احمد جانى كلائى

احمد جانى كلائى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
فلاح نيا

فلاح نيا

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
ذوالفقارى زعفرانى

ذوالفقارى زعفرانى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
محسن زاده

محسن زاده

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
بيكائى

بيكائى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
عليزاده

عليزاده

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
عبداله نژاد نصيرى

عبداله نژاد نصيرى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
حسين زاده شيروانى

حسين زاده شيروانى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
ميرزاجان زاده بائى

ميرزاجان زاده بائى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
ترابى

ترابى

کاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
موسوى گنجى

موسوى گنجى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
مطهرى نيك

مطهرى نيك

کاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
فلاح

فلاح

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عبداله زاده دلاورى

عبداله زاده دلاورى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
حسين زاده درازكلا

حسين زاده درازكلا

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
عباس نژاد سرستى

عباس نژاد سرستى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
نعمتى كشتلى

نعمتى كشتلى

حسابداري | دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
فتاحى خطير

فتاحى خطير

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
آرى

آرى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان-بومي مازندران

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
رستمى چمازكتى

رستمى چمازكتى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
محسن زاده گنجى

محسن زاده گنجى

مديريت بازرگاني | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
شفيعى

شفيعى

اعضاي مصنوعي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
حسن نتاج

حسن نتاج

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
ذبيح زاده روشن

ذبيح زاده روشن

ميکروبيولوژي | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
على زاده اطاقسرا

على زاده اطاقسرا

کاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
وهاب زاده گردرودبارى

وهاب زاده گردرودبارى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
تبرك

تبرك

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
داداشى

داداشى

تکنولوژي پزشکي هسته اي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
صبا

صبا

گفتاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ذوالفقارى بنگر

ذوالفقارى بنگر

گفتاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
برجاس

برجاس

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
عفتى

عفتى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
اسدى گنجى

اسدى گنجى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان-بومي مازندران

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سلطان زاده بالى

سلطان زاده بالى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
رحيم پور

رحيم پور

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محمدپور تهتمن

محمدپور تهتمن

فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

3سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
فلاح علمدارى

فلاح علمدارى

حسابداري | دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
كلانتر درونكلا

كلانتر درونكلا

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
وطن پور

وطن پور

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
خانپور

خانپور

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
بنارى

بنارى

گفتاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
عالمى

عالمى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
آرام

آرام

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
درويشى

درويشى

روانشناسي | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
ميرزاپور دلاور

ميرزاپور دلاور

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
نعمتى

نعمتى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
سائلى على آبادى

سائلى على آبادى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
محموديان

محموديان

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

5سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
حسينى نژاد

حسينى نژاد

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
كوپائى حاجى

كوپائى حاجى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
ارزانيان

ارزانيان

زيست شناسي جانوري | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
گرجى زاده درزيكلائى

گرجى زاده درزيكلائى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
ملك زاده

ملك زاده

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
رمضان زاده مقرى

رمضان زاده مقرى

روانشناسي | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

4سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
جلالى فر

جلالى فر

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
عمادى چاشمى

عمادى چاشمى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
خوش رفتاربارفروشى

خوش رفتاربارفروشى

حسابداري | دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
محمدزاده داغمه چى

محمدزاده داغمه چى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
موسوى داودى

موسوى داودى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
جعفرى

جعفرى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
كاوسى داودى

كاوسى داودى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
اكبرزاده روشن

اكبرزاده روشن

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نورى

نورى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
صداى حق

صداى حق

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
نادرنژاد

نادرنژاد

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
يدالهى

يدالهى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

5سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
سليمانى خراط

سليمانى خراط

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
حسنى نژاد درزى

حسنى نژاد درزى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
گتابى شوب

گتابى شوب

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
فرخى هتكه لوئى

فرخى هتكه لوئى

فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
آهى اندى

آهى اندى

فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
ابوطالب زاده

ابوطالب زاده

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال اول

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
شجاع

شجاع

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
هدايتى

هدايتى

ميکروبيولوژي | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
تقى زاده مازندرانى

تقى زاده مازندرانى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مقدمى

مقدمى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي راه دانش -بابل | غير انتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
محمدى حاجى

محمدى حاجى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حيدرى چنارى

حيدرى چنارى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
رمضان پور احمد چالى

رمضان پور احمد چالى

مهندسي طبيعت | دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري | روزانه

3سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
كاردگر

كاردگر

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
رضائى مقدم

رضائى مقدم

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
جعفرزاده گردرودبارى

جعفرزاده گردرودبارى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
وثوقى اميرى

وثوقى اميرى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | پرديس خودگردان-نيمسال اول

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
شفيع تبار سماكوش

شفيع تبار سماكوش

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان-بومي مازندران

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
ابراهيمى

ابراهيمى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
مسيبى كشتلى

مسيبى كشتلى

حسابداري | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
حسامى عزيزى

حسامى عزيزى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان-بومي مازندران

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
جعفرزاده

جعفرزاده

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
فيروزجائيان

فيروزجائيان

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
حسينى شيروانى

حسينى شيروانى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
حسينى خليلى

حسينى خليلى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
حسن زاده

حسن زاده

زيست شناسي جانوري | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
قربان زاده داودى

قربان زاده داودى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
عابدى فيروزجائى

عابدى فيروزجائى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان-بومي مازندران

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
هاشمى كروئى

هاشمى كروئى

هوشبري | دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
نجار مرزبالى

نجار مرزبالى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

4سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
محمدپور مير

محمدپور مير

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
رمضانى چمازى

رمضانى چمازى

زيست شناسي گياهي | دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
حسن زاده ديوا

حسن زاده ديوا

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
ملكى

ملكى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

4سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
قاسمى

قاسمى

اتاق عمل | دانشکده علوم پزشکي گراش | روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
كاويان پور

كاويان پور

روانشناسي | دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
مناف پور دماوندى

مناف پور دماوندى

زيست شناسي جانوري | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
رجبعلى نژادكلائى

رجبعلى نژادكلائى

روانشناسي | دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه

4سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
نيك پسند

نيك پسند

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
زعفرانى

زعفرانى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
پورفتح اله

پورفتح اله

ميکروبيولوژي | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

4سال کانونی / 92 آزمون

تجربی
ابراهيم زاده زعفرانى

ابراهيم زاده زعفرانى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
سخاوتيان

سخاوتيان

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي | دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
عابدى فيروزجاه

عابدى فيروزجاه

حسابداري | دانشگاه گنبد | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
حيدرى كانى

حيدرى كانى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
شعبان نتاج

شعبان نتاج

ميکروبيولوژي | دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
ادهمى مجرد

ادهمى مجرد

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مهدى زاده سماكوش

مهدى زاده سماكوش

زيست شناسي جانوري | دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

شيمي محض | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
نجاتى

نجاتى

شيمي محض | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
قبادى فومشى

قبادى فومشى

فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
موسوى چاشمى

موسوى چاشمى

زيست شناسي جانوري | دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
شعبان نژاد

شعبان نژاد

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
غلام پور آهنگر

غلام پور آهنگر

گياه پزشکي | دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
شعبان پور آقاملكى

شعبان پور آقاملكى

زيست فناوري | دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | شبانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
مصطفى پور دماوندى

مصطفى پور دماوندى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
حاجى اقازاده

حاجى اقازاده

اقتصاد | دانشگاه تبريز | شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
جورسرا

جورسرا

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
آقائى جلودار

آقائى جلودار

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي | دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
حسينى نژاد درزى

حسينى نژاد درزى

فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
محمدزاده سرستى

محمدزاده سرستى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
شجاعى

شجاعى

فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
كريمى فيروزجائى

كريمى فيروزجائى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
غلامى متكى

غلامى متكى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
ياورى مرزناكى

ياورى مرزناكى

مديريت صنعتي | دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
طاهرى اطاقسرا

طاهرى اطاقسرا

ميکروبيولوژي | دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
مقدادى

مقدادى

زيست شناسي جانوري | دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
كريم بخش نوبر

كريم بخش نوبر

ميکروبيولوژي | دانشگاه ملاير | روزانه

4سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
كلانترى درونكلا

كلانترى درونكلا

مديريت صنعتي | دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
باقرتبار ديوكلائى

باقرتبار ديوكلائى

زيست شناسي جانوري | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
محمود زاده گتابى

محمود زاده گتابى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه گنبد | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
كلاگردرونكلا

كلاگردرونكلا

گياه پزشکي | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حق شناس

حق شناس

زيست شناسي جانوري | دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
اميريان غياثى

اميريان غياثى

اقتصاد | دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه

5سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
غفارى حسنكلا

غفارى حسنكلا

حسابداري | دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه

5سال کانونی / 94 آزمون

تجربی
رضاپورگتابى

رضاپورگتابى

مديريت صنعتي | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
آذرى

آذرى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
موسوى مجد

موسوى مجد

حسابداري | دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
رستم پور

رستم پور

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي | دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | شبانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
موسوى نژاد

موسوى نژاد

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي راه دانش -بابل | غير انتفاعي

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
برارنيا

برارنيا

حسابداري | دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / | غير انتفاعي

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
عيسى زاده ولوكلائى

عيسى زاده ولوكلائى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
نجاريان

نجاريان

زيست شناسي جانوري | دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
موسوى

موسوى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
كاظمى هريكندئى

كاظمى هريكندئى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي راه دانش -بابل | غير انتفاعي

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
معالى تاش

معالى تاش

زيست شناسي جانوري | دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
حسينيان مياندسته

حسينيان مياندسته

شيمي محض | دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
آبدار

آبدار

مديريت صنعتي | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
آقاگلى عباس تبار

آقاگلى عباس تبار

حسابداري | دانشگاه گنبد | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
كفشگر خليلى

كفشگر خليلى

روانشناسي | دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / | غير انتفاعي

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
بابانژادافغان

بابانژادافغان

زيست شناسي گياهي | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
پيردهى حاجيكلا

پيردهى حاجيكلا

بهداشت موادغذايي | دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
فردكشتلى

فردكشتلى

زيست شناسي جانوري | دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
نصراله تبارآهنگر

نصراله تبارآهنگر

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي | دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
مهدوى درونكلائى

مهدوى درونكلائى

بهداشت موادغذايي | دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
جاى مند

جاى مند

مديريت صنعتي | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

7سال کانونی / 94 آزمون

تجربی
كريم زاده

كريم زاده

روانشناسي | دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / | غير انتفاعي

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
بزرگى

بزرگى

مديريت صنعتي | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
بازيار

بازيار

مديريت بازرگاني | دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
عباس تبار گازا

عباس تبار گازا

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي راه دانش -بابل | غير انتفاعي

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
پاشاى اميرى

پاشاى اميرى

مديريت بازرگاني | دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه

9سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
حسنى

حسنى

شيمي محض | دانشگاه اراک | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
قلى زاده رمى

قلى زاده رمى

زيست شناسي گياهي | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
شبيرى

شبيرى

شيمي محض | دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مهدوى

مهدوى

بهداشت وبازرسي گوشت | دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
گلپايگانى

گلپايگانى

زيست شناسي گياهي | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
اصغرى

اصغرى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري | شبانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
هاديان حمزه كلائى

هاديان حمزه كلائى

مديريت صنعتي | دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه

8سال کانونی / 166 آزمون

تجربی
نورزاده درزى

نورزاده درزى

کتابداري درشاخه پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
يدالهى

يدالهى

زيست شناسي گياهي | دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
زرين مهر

زرين مهر

اقتصاد | دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
كريمى فرداره كمر

كريمى فرداره كمر

گياه پزشکي | دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري | شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
عليجانى سماكوش

عليجانى سماكوش

مديريت صنعتي | دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
نعمتى فومشى

نعمتى فومشى

اقتصاد | دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
گلى ولوكلائى

گلى ولوكلائى

علوم ومهندسي شيلات | دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
مهرى

مهرى

مديريت صنعتي | دانشگاه صنعتي شاهرود | شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
محمدپور چارى

محمدپور چارى

گياه پزشکي | دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري | شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
صادقى فيروزكوهى

صادقى فيروزكوهى

اقتصاد | دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
موسوى

موسوى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي راه دانش -بابل | غير انتفاعي

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
مطلبى آميجى

مطلبى آميجى

فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم | شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
صفرى تيجى

صفرى تيجى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي راه دانش -بابل | غير انتفاعي

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
سيدى رمى

سيدى رمى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي راه دانش -بابل | غير انتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
پورموسوى كانى

پورموسوى كانى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي راه دانش -بابل | غير انتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
شهدائى

شهدائى

زيست شناسي گياهي | دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
بازيارى دلاور

بازيارى دلاور

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي راه دانش -بابل | غير انتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
محمدزاده افسر

محمدزاده افسر

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي راه دانش -بابل | غير انتفاعي

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
قلى پور سماكوشى

قلى پور سماكوشى

بهداشت وبازرسي گوشت | دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | شبانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
اصغرزاده حمزه كلائى

اصغرزاده حمزه كلائى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي راه دانش -بابل | غير انتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
جبرئيلى جلودار

جبرئيلى جلودار

زيست شناسي گياهي | دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
حسن زاده

حسن زاده

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي راه دانش -بابل | غير انتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
ابوطالب زاده آهنگر

ابوطالب زاده آهنگر

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي راه دانش -بابل | غير انتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
موسوى خطير كلائى

موسوى خطير كلائى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي اديب مازندران -ساري | غير انتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
طاهرى

طاهرى

علوم ورزشي | دانشگاه گنبد | روزانه

6سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
حسين زاده عزيزى

حسين زاده عزيزى

علوم ومهندسي باغباني | دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري | شبانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی