شيروان

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر شيروان

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
كيومرثى حصار اميرحسين هنر طراحي صنعتي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 23
داب ابوالفضل هنر طراحي صنعتي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 4سال از اول دبيرستان 68
سيدى اميرحسين ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 5سال از سوم راهنمايي 67
حاجى زاده ياسين تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 4سال از اول دبيرستان 45
جوانشير زهرا ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 2سال از سوم دبيرستان 27
شعبانى انيس تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي مشهد 3سال از دوم دبيرستان 49
بابازاده باغان عاطفه تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي مشهد 3سال از دوم دبيرستان 51
ذوالفقارى زوارم على تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 2سال از سوم دبيرستان 42
يوسفى على انسانی حقوق | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 4سال از اول دبيرستان 70
جاويدى اسماء ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 3سال از دوم دبيرستان 55
هاشمى عليزاده سيده طليعه ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 18
مويد فاطمه تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال از سوم دبيرستان 29
باقرى نژاد خسرويه مهدى تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 1سال از چهارم دبيرستان 19
كفاش مقدم ياسمن ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 15
نباتى چرى محمد تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 3سال از دوم دبيرستان 49
سيف اله زاده زوارم زهرا ریاضی مديريت بازرگاني | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال از سوم دبيرستان 32
فرهادى ياسمن تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 3سال از دوم دبيرستان 47
نصيرى فر حميد تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه- نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اراک 3سال از دوم دبيرستان 17
جعفريان صادق تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 5سال از سوم راهنمايي 69
ميرزازاده عرفان تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 5سال از سوم راهنمايي 52
رحيمى نيما تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 3سال از دوم دبيرستان 56
اسكوئيان شيروان على تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 4سال از اول دبيرستان 63
براتى مقدم غزاله تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران - پرديس خودگردان 4سال از اول دبيرستان 57
قهرمان باغان مهدى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال از سوم دبيرستان 29
انصارى تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي مشهد - پرديس خودگردان 3سال از دوم دبيرستان 51
شكيبا ریاضی مهندسي معدن | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 3سال از دوم دبيرستان 27
شعبانى باغان زبان زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 4سال از اول دبيرستان 63
اكبرى بهمدى تجربی فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 6سال از دوم راهنمايي 87
عمرانى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | پرديس خودگردان-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي مشهد - پرديس خودگردان 2سال از سوم دبيرستان 40
حسن نژاد تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي زاهدان - پرديس خودگردان 3سال از دوم دبيرستان 59
حقيقى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | پرديس خودگردان-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي زاهدان - پرديس خودگردان 3سال از دوم دبيرستان 50
محمدزاده كوركانلو ریاضی مهندسي برق | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 19
محبوبى اول تجربی کاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 2سال از سوم دبيرستان 33
جعفرى تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران - پرديس خودگردان 6سال از دوم راهنمايي 81
كمالى ریاضی مهندسي خطوسازه‌هاي ريلي | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 18
اسماعيلى مقدم تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 15
آزاددوين تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي مشهد - پرديس خودگردان 3سال از دوم دبيرستان 45
امينى قلندرآباد تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 43
هادى پور ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه بجنورد | روزانه دانشگاه بجنورد 1سال از چهارم دبيرستان 13
برات زاده تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 3سال از دوم دبيرستان 33
خان محمدزاده زبان زبان روسي | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 12
ارزمانى ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه بجنورد | روزانه دانشگاه بجنورد 1سال از چهارم دبيرستان 15
افرازه تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 1سال از چهارم دبيرستان 18
قاسمى تجربی علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز(محل تحصيل سپيدان) 3سال از دوم دبيرستان 53
نجارى حسين آباد تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 2سال از سوم دبيرستان 28
فياض پسنديده بلقان تجربی علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 1سال از چهارم دبيرستان 17
فخرائى فاروجى تجربی گفتاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال از چهارم دبيرستان 18
جوانشير تجربی علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل آرادان ) 2سال از سوم دبيرستان 32
فخران شيروان انسانی علوم تربيتي | دانشگاه بجنورد | روزانه دانشگاه بجنورد 4سال از اول دبيرستان 38
اسماعيل نيا انسانی علوم تربيتي | دانشگاه بجنورد | روزانه دانشگاه بجنورد 2سال از سوم دبيرستان 37
حسين زاده زبان زبان وادبيات فرانسه | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 4سال از اول دبيرستان 67
حسينى تجربی گفتاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 4سال از اول دبيرستان 71
خدمتگزار مايوان تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل قائن) 4سال از اول دبيرستان 58
رحيمى تجربی هوشبري | دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه دانشکده علوم پزشکي نيشابور 6سال از دوم راهنمايي 92
براتى ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 3سال از دوم دبيرستان 50
لطيفى انسانی جامعه شناسي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال از سوم دبيرستان 34
سرشار تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 5سال از سوم راهنمايي 71
بهمنيار تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد (محل تحصيل شيروان) 3سال از دوم دبيرستان 54
پازاج تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 4سال از اول دبيرستان 66
سينائيان زبان زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 3سال از دوم دبيرستان 51
رهنما تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 1سال از چهارم دبيرستان 18
حكيمى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد (محل تحصيل شيروان) 2سال از سوم دبيرستان 32
محمدجعفرى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي قوچان | روزانه دانشگاه صنعتي قوچان 1سال از چهارم دبيرستان 16
طاهرى رنجبرشيروان تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 3سال از دوم دبيرستان 45
قوينانلوئى ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه بجنورد | روزانه دانشگاه بجنورد 2سال از سوم دبيرستان 19
زاهدى برزل آباد انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 30
اخلاقى تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 4سال از اول دبيرستان 51
قوام پور تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 1سال از چهارم دبيرستان 10
عظيم زاده ریاضی مهندسي برق | دانشگاه بجنورد | روزانه دانشگاه بجنورد 1سال از چهارم دبيرستان 16
اكبرى بهمدى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 3سال از دوم دبيرستان 58
احسانى تجربی گياه پزشکي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل كرج) 6سال از دوم راهنمايي 77
فرهادى تجربی پرستاري | دانشکده علوم پزشکي اسفراين | روزانه دانشكده علوم پزشكي اسفراين 3سال از دوم دبيرستان 43
قربانى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 14
شاركى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 3سال از دوم دبيرستان 56
صفرپور انسانی اقتصاد | دانشگاه بجنورد | روزانه دانشگاه بجنورد 3سال از دوم دبيرستان 32
قربانى گزل آباد ریاضی مهندسي شهرسازي | دانشگاه بجنورد | روزانه دانشگاه بجنورد 2سال از سوم دبيرستان 30
علائى مقدم دوين انسانی حسابداري | دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / | روزانه دانشگاه كوثر بجنورد (ويژه خواهران) 1سال از چهارم دبيرستان 25
نريمانى تجربی علوم ازمايشگاهي دامپزشکي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال از سوم دبيرستان 41
رمضانى ثانى گليان تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 8سال از پنجم دبستان 122
شيروانى تجربی علوم ازمايشگاهي دامپزشکي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 18
غلام زاده بلقان عليا تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 4سال از اول دبيرستان 66
ناظميان باغان ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي قوچان | روزانه دانشگاه صنعتي قوچان 2سال از سوم دبيرستان 25
حسن زاده تجربی بهداشت عمومي | دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه دانشکده علوم پزشکي نيشابور 3سال از دوم دبيرستان 54
ابراهيم زاده تجربی روانشناسي | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 4سال از اول دبيرستان 67
حاجى زاده تجربی هوشبري | دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه دانشکده علوم پزشکي نيشابور 1سال از چهارم دبيرستان 18
ايانى انجان تجربی گياه پزشکي | دانشگاه شهرکرد | روزانه دانشگاه شهرکرد 3سال از دوم دبيرستان 47
داورى تجربی فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل سرخه) 2سال از سوم دبيرستان 39
ايزانلو انسانی جامعه شناسي | دانشگاه نيشابور | روزانه دانشگاه نيشابور 1سال از چهارم دبيرستان 13
رهنما تجربی علوم ازمايشگاهي دامپزشکي | دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 2سال از سوم دبيرستان 37
شبان پاكدل تجربی روانشناسي | دانشگاه بجنورد | روزانه دانشگاه بجنورد 1سال از چهارم دبيرستان 19
شيرزادمقدم تجربی علوم ازمايشگاهي دامپزشکي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 13
آخوندزاده شكرانلو انسانی روابطعمومي | دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 22
شارعى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه بيرجند | روزانه دانشگاه بيرجند (محل تحصيل فردوس) 2سال از سوم دبيرستان 27
عليمى گليان تجربی مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 2سال از سوم دبيرستان 35
ايزانلو تجربی بهداشت موادغذايي | دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 4سال از اول دبيرستان 58
مسعودى بگلر تجربی اقتصاد | دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه دانشگاه فردوسي - مشهد 4سال از اول دبيرستان 63
ولى زاده خيرآباد تجربی مديريت بازرگاني | دانشگاه بجنورد | روزانه دانشگاه بجنورد 3سال از دوم دبيرستان 43
معصومى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 1سال از چهارم دبيرستان 17
بهادر تجربی زيست فناوري | دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 4سال از اول دبيرستان 72
پوررمضان تجربی زيست شناسي جانوري | دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 5سال از سوم راهنمايي 77