اسفراين

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر اسفراين

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
سرورى سلطانى عباس تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال از چهارم دبيرستان 26
قاسمى ميترا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 8سال از پنجم دبستان 109
ايمانى مهدى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 5سال از سوم راهنمايي 89
اكبرى ايرج سحر تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 8سال از پنجم دبستان 80
ناظرى سپهر ریاضی مهندسي هوافضا | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال از دوم دبيرستان 45
منفردى على ریاضی مهندسي پزشکي | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال از دوم دبيرستان 59
اقائى فاطمه تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 6سال از دوم راهنمايي 109
ملكى مهلا تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 8سال از پنجم دبستان 108
اسدى مريم تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 5سال از سوم راهنمايي 93
خسروابادى نگار هنر طراحي صنعتي | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 13
غلامى ناديا ریاضی مهندسي برق | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 5سال از سوم راهنمايي 41
عباسى سپيده تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 12
رضايى عرفان ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 3سال از دوم دبيرستان 21
بيدى غلامرضا ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 4سال از اول دبيرستان 57
لعل حقانى مجتبى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال از سوم دبيرستان 25
ابراهيمى مقدم محمدصالح تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي ايران - پرديس خودگردان 3سال از دوم دبيرستان 50
نظرزاده حسن اباد فاطمه هنر صنايع دستي | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 15
خادمى مصطفى هنر طراحي صنعتي | دانشگاه هنراسلامي تبريز | روزانه دانشگاه هنر اسلامي تبريز 3سال از دوم دبيرستان 21
رحمانى وحيد اريا تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي مشهد - پرديس خودگردان 2سال از سوم دبيرستان 27
عليزاده ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 3سال از دوم دبيرستان 49
مكرمى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 5سال از سوم راهنمايي 46
محمدى زبان مترجمي زبان فرانسه | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 17
بهرامى تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي مشهد - پرديس خودگردان 4سال از اول دبيرستان 62
ابراهيم زاده تجربی فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 4سال از اول دبيرستان 61
حسن زاده ریاضی معماري داخلي | دانشگاه هنرشيراز | روزانه دانشگاه هنرشيراز 2سال از سوم دبيرستان 21
امين زاده ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 5سال از سوم راهنمايي 66
نورى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 24
رحمت خواه ریاضی روانشناسي | دانشگاه بجنورد | روزانه دانشگاه بجنورد 3سال از دوم دبيرستان 32
بهروزيان تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي مشهد - پرديس خودگردان 2سال از سوم دبيرستان 31
رمضانى اب بخش تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 5سال از سوم راهنمايي 101
عربى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 3سال از دوم دبيرستان 43
منتظرى تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي زنجان - پرديس خودگردان 3سال از دوم دبيرستان 49
كلاته عربى تجربی کاردرماني | دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / | روزانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران(رشته هاي گروه پزشکي) 5سال از سوم راهنمايي 89
صحراگرد ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 16
براتى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 4سال از اول دبيرستان 51
جوان ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 24
وحدانى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 13
عباسى تجربی تکنولوژي پزشکي هسته اي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 5سال از سوم راهنمايي 72
مهمان نواز انسانی جامعه شناسي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 20
كوهستانى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 26
نيكجو تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 3سال از دوم دبيرستان 56
اسماعيلى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 17
سيدى انسانی علوم تربيتي | دانشگاه بجنورد | روزانه دانشگاه بجنورد 2سال از سوم دبيرستان 34
جعفرى تجربی علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 6سال از دوم راهنمايي 91
استيرى انسانی حقوق | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 5سال از سوم راهنمايي 91
سعيدپور تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 2سال از سوم دبيرستان 45
ضيائى راد ریاضی مهندسي مکانيک | مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين | روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 1سال از چهارم دبيرستان 22
سليمى انسانی حسابداري | دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / | روزانه دانشگاه كوثر بجنورد (ويژه خواهران) 1سال از چهارم دبيرستان 18
نوربخش تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي گناباد 5سال از سوم راهنمايي 63
امانى ریاضی مهندسي کامپيوتر | مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين | روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 3سال از دوم دبيرستان 56
اهنگر ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | شبانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 2سال از سوم دبيرستان 40
گوهرى مقدم تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد (محل تحصيل قوچان) 2سال از سوم دبيرستان 34
نيازى هنر نقاشي | دانشگاه نيشابور | شبانه دانشگاه نيشابور 2سال از سوم دبيرستان 32
طاهرپور انسانی مترجمي زبان عربي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 25
عباسى تجربی بهداشت موادغذايي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 20
بداغ ابادى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 1سال از چهارم دبيرستان 15
قنبرى تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 2سال از سوم دبيرستان 42
دستبند تجربی پرستاري | دانشکده علوم پزشکي اسفراين | روزانه دانشكده علوم پزشكي اسفراين 3سال از دوم دبيرستان 55
محمدى ریاضی مهندسي مکانيک | مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين | روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 1سال از چهارم دبيرستان 15
شرفى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 3سال از دوم دبيرستان 57
احمدى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي قوچان | روزانه دانشگاه صنعتي قوچان 2سال از سوم دبيرستان 25
بهشتى تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 4سال از اول دبيرستان 68
عليزاده ریاضی مهندسي برق | دانشگاه بجنورد | روزانه دانشگاه بجنورد 1سال از چهارم دبيرستان 24
توحيدى نيا تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 6سال از دوم راهنمايي 112
باقرى ریاضی مهندسي عمران | مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين | روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 3سال از دوم دبيرستان 42
لعل ذكريا تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل فردوس) 1سال از چهارم دبيرستان 16
زارعى ریاضی مهندسي عمران | مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين | روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 1سال از چهارم دبيرستان 13
اسماعيلى تجربی بهداشت عمومي | دانشکده علوم پزشکي اسفراين | روزانه دانشكده علوم پزشكي اسفراين 5سال از سوم راهنمايي 85
حسين زاده يزدى تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 3سال از دوم دبيرستان 52
غياثى ریاضی مهندسي برق | مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين | روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 2سال از سوم دبيرستان 38
زيورى تجربی بهداشت عمومي | دانشکده علوم پزشکي اسفراين | روزانه دانشكده علوم پزشكي اسفراين 2سال از سوم دبيرستان 16
نيكجو تجربی ميکروبيولوژي | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 3سال از دوم دبيرستان 56
جهانى انسانی جغرافيا | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 27
نامدار تجربی روانشناسي | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 6سال از دوم راهنمايي 102
على يارى تجربی زيست شناسي جانوري | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 4سال از اول دبيرستان 53
نباتى ریاضی مهندسي برق | مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين | روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 6سال از دوم راهنمايي 92
خادم ریاضی مهندسي برق | دانشگاه بجنورد | روزانه دانشگاه بجنورد 4سال از اول دبيرستان 51
نوروزى انسانی جغرافيا | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 19
امينى انسانی زبان وادبيات فارسي | دانشگاه بجنورد | روزانه دانشگاه بجنورد 1سال از چهارم دبيرستان 23
قهرمانلو تجربی بهداشت عمومي | دانشکده علوم پزشکي اسفراين | روزانه دانشكده علوم پزشكي اسفراين 4سال از اول دبيرستان 55
اسحاقى تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 8سال از پنجم دبستان 139
گرايلى تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 5سال از سوم راهنمايي 84
فيروز تجربی بهداشت عمومي | دانشکده علوم پزشکي تربت جام | روزانه دانشكده علوم پزشكي تربت جام 3سال از دوم دبيرستان 47
نورى ریاضی مهندسي کامپيوتر | مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين | روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 1سال از چهارم دبيرستان 14
لعل حصارى تجربی مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 3سال از دوم دبيرستان 61
ترابى تجربی علوم وصنايع غذايي | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل آرادان ) 3سال از دوم دبيرستان 30
محبتى انسانی مردم شناسي | دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 24
رحيمى ریاضی مهندسي کامپيوتر | مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين | روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 4سال از اول دبيرستان 33
زيورى تجربی مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 2سال از سوم دبيرستان 18
جعفرى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 5سال از سوم راهنمايي 81
رستمى انسانی علوم قران وحديث | دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم | روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل شيراز) 1سال از چهارم دبيرستان 13
اميرى انسانی جغرافيا | دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / | روزانه دانشگاه كوثر بجنورد (ويژه خواهران) 1سال از چهارم دبيرستان 19
عباسى تجربی مديريت بازرگاني | دانشگاه بجنورد | روزانه دانشگاه بجنورد 6سال از دوم راهنمايي 110
شرفى تجربی اقتصاد | دانشگاه بجنورد | روزانه دانشگاه بجنورد 1سال از چهارم دبيرستان 13
برآبادى تجربی مديريت کسب وکارهاي کوچک | دانشگاه سمنان | شبانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 11
روشنى زعفرانلو تجربی اقتصاد | دانشگاه گلستان -گرگان | شبانه دانشگاه گلستان - گرگان 4سال از اول دبيرستان 38