آشخانه

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر آشخانه

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
حيرانى رضا ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 3سال از دوم دبيرستان 52
كهندل على تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 3سال از دوم دبيرستان 54
ايمانى پهلوانلو ریاضی مهندسي نفت | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 11
محمدى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه بجنورد | روزانه دانشگاه بجنورد 3سال از دوم دبيرستان 48
جهانى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 3سال از دوم دبيرستان 54
آروم تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 3سال از دوم دبيرستان 60
تقتمش انسانی علوم تربيتي | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 2سال از سوم دبيرستان 32
تقتمش تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد (محل تحصيل شيروان) 1سال از چهارم دبيرستان 19
سجادى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه بيرجند | روزانه دانشگاه بيرجند 2سال از سوم دبيرستان 30
مكرمى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 3سال از دوم دبيرستان 67
سرشارفر ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه بجنورد | روزانه دانشگاه بجنورد 2سال از سوم دبيرستان 19
اسدى انسانی جغرافيا | دانشگاه بزرگمهر-قائنات | روزانه دانشگاه بزگمهر قاينات 2سال از سوم دبيرستان 40
رحيمى تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 1سال از چهارم دبيرستان 11
بيش آبادى انسانی اقتصاد | دانشگاه بجنورد | روزانه دانشگاه بجنورد 1سال از چهارم دبيرستان 13
نامجو ریاضی مهندسي برق | دانشگاه تربت حيدريه | شبانه دانشگاه تربت حيدريه 3سال از دوم دبيرستان 55
ابراهيمى انسانی علوم سياسي | دانشگاه بجنورد | روزانه دانشگاه بجنورد 1سال از چهارم دبيرستان 15
چپرى تجربی مهندسي بهداشت محيط | دانشکده علوم پزشکي تربت جام | روزانه دانشكده علوم پزشكي تربت جام 2سال از سوم دبيرستان 20
مجرد انسانی علم اطلاعات ودانش شناسي | دانشگاه بيرجند | شبانه دانشگاه بيرجند 3سال از دوم دبيرستان 50
محمدى تجربی زيست شناسي جانوري | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 20