آشخانه

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر آشخانه

صحرائى صمد

صحرائى صمد

مهندسي معماري | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي خراسان شمالي

3سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
سعادتى گلثوم

سعادتى گلثوم

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد | فرهنگيان-بومي خراسان شمالي

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
تجدد صغرى

تجدد صغرى

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان-بومي خراسان شمالي

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
حيرانى رضا

حيرانى رضا

مهندسي صنايع | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
قربانى سعيد

قربانى سعيد

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان شمالي

3سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
كهندل على

كهندل على

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
عزيزى مريم

عزيزى مريم

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد | فرهنگيان-بومي خراسان شمالي

3سال کانونی / 60 آزمون

انسانی
گلابى

گلابى

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | محروم-بومي خراسان شمالي محل خدمت جاجرم

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
آل خانى

آل خانى

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان-بومي خراسان شمالي

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
شريعتى

شريعتى

فلسفه وحکمت اسلامي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
نكوئى

نكوئى

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان-بومي خراسان شمالي

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
قلى زاده

قلى زاده

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
مسرتى

مسرتى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد | فرهنگيان-بومي خراسان شمالي

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
غديرى

غديرى

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان شمالي

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
شعبانى

شعبانى

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان-بومي خراسان شمالي

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
حاجى زاده

حاجى زاده

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد | فرهنگيان-بومي خراسان شمالي

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
ايمانى پهلوانلو

ايمانى پهلوانلو

مهندسي نفت | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
بارفتار

بارفتار

اموزش علوم اجتماعي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان-بومي خراسان شمالي

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
كريمى

كريمى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | محروم-بومي خراسان شمالي محل خدمت اسفراين

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
الهيان كيكانلو

الهيان كيكانلو

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد | فرهنگيان-بومي خراسان شمالي

3سال کانونی / 68 آزمون

انسانی
نوروزى

نوروزى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد | فرهنگيان-بومي خراسان شمالي

2سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
نامور

نامور

اموزش تاريخ | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان-بومي خراسان شمالي

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
مشكدان

مشكدان

اموزش علوم اجتماعي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان-بومي خراسان شمالي

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
محمدى

محمدى

مهندسي عمران | دانشگاه بجنورد | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
جهانى

جهانى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
آروم

آروم

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
خوره

خوره

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان-بومي خراسان شمالي

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
ربانى

ربانى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد | فرهنگيان-بومي خراسان شمالي

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
يزدانى

يزدانى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد | فرهنگيان-بومي خراسان شمالي

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
تقتمش

تقتمش

علوم تربيتي | دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
نيكدل ميرى

نيكدل ميرى

حسابداري | دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
بابائى كيكانلو

بابائى كيكانلو

اموزش کودکان استثنايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان-بومي خراسان شمالي

2سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
غلامى

غلامى

اقتصاد | دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
تقتمش

تقتمش

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
غلامى

غلامى

اموزش کودکان استثنايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان-بومي خراسان شمالي

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
قربانى

قربانى

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي اسفراين | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
حيرانى

حيرانى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد | فرهنگيان-بومي خراسان شمالي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سجادى

سجادى

مهندسي عمران | دانشگاه بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
مكرمى

مكرمى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

3سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
سرشارفر

سرشارفر

مهندسي صنايع | دانشگاه بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
سقائى

سقائى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان-بومي خراسان شمالي

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
اكبرى فر

اكبرى فر

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

زبان
اسدى

اسدى

جغرافيا | دانشگاه بزرگمهر-قائنات | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
ارشدى

ارشدى

تاريخ وتمدن ملل اسلامي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
رحيمى

رحيمى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
پرويزى

پرويزى

اموزش کودکان استثنايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي خراسان شمالي

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
صاحبى آزاد

صاحبى آزاد

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان-بومي خراسان شمالي

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
بيش آبادى

بيش آبادى

اقتصاد | دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
عليزاده كيكانلو

عليزاده كيكانلو

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان-بومي خراسان شمالي

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
گوكلان

گوكلان

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان-بومي خراسان شمالي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ريواده

ريواده

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
نامجو

نامجو

مهندسي برق | دانشگاه تربت حيدريه | شبانه

3سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
ابراهيمى

ابراهيمى

علوم سياسي | دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
بذركار

بذركار

باستان شناسي | دانشگاه تربت حيدريه | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
چپرى

چپرى

مهندسي بهداشت محيط | دانشکده علوم پزشکي تربت جام | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
اكبرزاده شورابى

اكبرزاده شورابى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان-بومي خراسان شمالي

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
تقتمش

تقتمش

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مجرد

مجرد

علم اطلاعات ودانش شناسي | دانشگاه بيرجند | شبانه

3سال کانونی / 50 آزمون

انسانی
محمدى

محمدى

زيست شناسي جانوري | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی